Belediye
background background mobile
Belediye

Yönetim Şeması

Dr. Burcu Özdemir

Akıllı Şehir Şube Müdürlüğü E-Posta Gönder

İTÜ-İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden 2008 yılında mezun olan Dr. Burcu Özdemir, ilk yüksek lisans eğitimini İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü ile Hafencity Universität Hamburg, Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programında...

Devamını Oku

 • Dünyadaki Akıllı Şehir Stratejileri, Uygulamaları, Mimarisi, Mevzuatı, Ulusal Kalkınma Stratejisi, Politikaları ve akademik yayınları araştırmak,
 • Ulusal ve uluslararası alanda Akıllı Şehir görev alanını oluşturan fonksiyonel alan ve etkileştiriciler kapsamında; indeks taraması yapmak, göstergeler belirlemek, belirlenen göstergeleri izlemek ve koordinasyonu sağlamak,
 • Akıllı Şehircilik görev alanını oluşturan fonksiyonel alan ve etkileştiriciler kapsamında ulusal veya uluslararası tanıtıma yönelik faaliyetlerde bulunmak, etkinlikler düzenlemek,
 • Ulusal düzeyde Başkanlık ve Bakanlıklarda Akıllı Şehircilik görev alanına giren fonksiyonel alan ve etkileştiriciler ile ilgili mevzuat hazırlıklarını, yürürlükteki çalışmaları ve değişiklikleri takip etmek, bunların müdürlük çalışmalarında uygulanmasını sağlamak, ihtiyaçlara uygun teklifler ve öneriler sunmak,
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Stratejik Planı çerçevesinde Akıllı Şehircilik görev alanını oluşturan fonksiyonel alan ve etkinleştiriciler kapsamında, strateji ve politikaların belirlenmesi, amaçların ve hedeflerin oluşturulması, mimarinin hazırlanması hususunda gerekli çalışmaları yapmak ve koordinasyonu sağlamak,
 • Akıllı Şehircilik görev alanını oluşturan fonksiyonel alan ve etkileştiriciler kapsamında ulusal veya uluslararası projeleri araştırmak, İBB’de ilgili birimler ile koordinasyon ve işbirliğini sağlayarak projeler geliştirmek,
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimleri ve iştiraklerinin Akıllı Şehir mimari standartlarını belirlemek, standartlara uygunluğunu işbirliği ve koordinasyon dâhilinde kontrol etmek,
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimleri ve iştiraklerinin Akıllı Şehircilik görev alanını oluşturan fonksiyonel alan ve etkinleştiriciler kapsamında, performans göstergelerini geliştirmek, izlemek ve bu kapsamda işbirliği yapmak, önerilerde bulunmak ve koordinasyonu sağlamak,
 • İstanbul’da Akıllı Şehircilik adına yapılan faaliyetleri takip etmek, değerlendirmek ve raporlamak,
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimlerindeki Akıllı Şehircilik kapsamında geliştirilen projelerin tasarımında, geliştirilmesinde ve yönetilmesinde işbirliği yapmak, önerilerde bulunmak, koordinasyonu sağlamak ve gelişimlerini izlemek,
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına, Akıllı Şehir uygulamaları konusunda İlçe Belediyeleri, Belediye ve Mahalli İdare Birlikleri, Diğer Kamu Kurumlan, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları, Özel Sektör ve Uluslararası Kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak projeler geliştirmek ve koordinasyonu sağlamak,
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Akıllı Şehir Danışma ve Yürütme Kurulunun koordinasyon ve sekreterya faaliyetlerini yürütmek,
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin müdürlükleri, bağlı birimleri ve iştiraklerinin operasyonel sistemlerinden toplanan verilerin toplandığı, izlendiği, analiz edildiği, şehir ekosisteminin bütünleşik olarak koordineli şekilde çalışmasını sağlayan \"Akıllı Şehir Platformu”nu kurmak, yönetmek ve işletmek,
 • Akıllı Şehir Platformu üzerinde toplanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı birimlerine, iştiraklerine ve varsa diğer dış paydaşlarına ait verileri, büyük veri ortamında toplamak, analiz etmek, bu analizler ile karar vericileri desteklemek, yapay zeka, derin öğrenme vb. teknolojileri kullanarak öğrenen sistemler oluşturmak,
 • İlgili kanun ve mevzuatlara uygun olarak açık veri standartlarını belirlemek,
 • İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı birimleri ve iştiraklerini kapsayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Büyük Veri Platformu ve Açık Veri Platformu’nu yönetmek, geliştirmek ve sürdürülmesini sağlamak,
 • Akıllı şehircilik ihtiyaçlarına cevap verecek yenilikçi hizmetlerin, ürünlerin geliştirilmesi, başarılı girişimcilerin İBB ve iştirak şirketleriyle buluşturulması, teknoloji üreticilerinin, kullanıcıların ve yatırımcıların buluşturulması, çocukların teknolojiyle geleceğe hazırlanması ve inovasyon faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla hizmet veren Zemin İstanbul vb. teknoloji ve inovasyon merkezleriniişletmek,
 • Girişimcilerin, akademisyenlerin, araştırmacıların, öğrencilerin İBB açık verilerini kullanarak katma değerli ürünler geliştirebilmelerini sağlamak ve inovasyonfaaliyetlerini desteklemek amacıyla Veri İstanbul vb. teknoloji ve inovasyonmerkezlerini işletmek,
 • Akıllı Şehircilik kapsamında yeni teknolojileri araştırmak, kurum içi farkındalık çalışmaları yapmak,
 • Akıllı Şehir Müdürlüğü’nün ihalelerini hazırlamak, takip etmek ve yürütmek,
 • Araç, gereç, malzeme temini ve müdürlüğe ait sistemlerin bakım, onarım ve muhafazasını sağlamak,
 • Büyükşehir Belediyesi Analitik Bütçe çalışmalarına katkı sağlamak ve birim bütçe teklifini hazırlamak,
 • Büyükşehir Belediye Başkanının vereceği görevleri ilgili kanun ve yönetmelik çerçevesinde yerine getirmek,
 • Her takvim yılına ait müdürlük yatırım programını hazırlamak ve karara bağlanması amacı ile ilgili makamlara sunmak,
 • Yatırım programı dâhilinde ihalesi yapılacak işlere ait dosyaları hazırlamak,
 • İhalesi gerçekleştirilen işlerin şartnamelerine uygun olarak yapımını takip ve kontrol etmek,
 • Yürütmekle yükümlü olduğu hizmetlerde kalite ve verimliliğin sağlanması amacı ile gerekli gözlem, kontrol, araştırma ve geliştirme çalışmalarını yürütmek.

Tarih Birim Tür Konu
07 Ekim 2021 11:00 Akıllı Şehir Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Akıllı Şehir İletişim Platformu Hizmet Alım İşi
23 Haziran 2021 11:00 Akıllı Şehir Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Veriye Dayalı Yönetim Modeli, Veri Derleme, Toplama, Analiz ve Süreç Geliştirme Hizmet Alım İşi
16 Ekim 2018 10:00 Akıllı Şehir Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Akıllı Şehir Projesi 2'nci Aşaması İşi hizmet alımı