Belediye
background background mobile
Belediye

Yönetim Şeması

fatih_ozcelik

Fatih Özçelik

Kamulaştırma Şube Müdürlüğü E-Posta Gönder

Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliğinden mezun oldu. Bir süre serbest ve özel sektörde çalıştıktan sonra 2008 yılı Eylül ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harita Müdürlüğü’nde Harita Mühendisi olarak göreve başladı. Aynı Müdürlükte Mühendis, Şef ve Mü...

Devamını Oku
 • Adres İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 34568 Bakırköy/İSTANBUL
 • Telefon 0212 455 32 42
 • Harita Harita için tıklayınız
 • İnsan Kaynakları Başvuru Yap

 • Yatırımcı Müdürlüklerden gelen kamulaştırma taleplerini teknik yönden inceletmek,
 • Projeyi ilgilendiren kadastral haritaları ve onanlı imar planlarını temin edip Yatırımcı Müdürlüklerden gelen hesabat haritalarını parsel bazında tetkik ederek kontrol etmek, varsa eksikliklerini tespit etmek, ilgili bürosuna bildirmek,
 • Projelerinin arazide ölçü ve kontrolünü yapmak,
 • Tapu tescil ve terkin aşamasına gelindiğinde, kamulaştırma alanında bulunan taşınmazların parsel bazında değişiklik beyannamelerini hazırlamak,
 • Gerek açılan davalarda ve gerekse kamulaştırmaya yapılan itirazlarda mahkeme heyeti ile bilirkişileri taşınmaz mahalline getirerek bedel takdirlerinin yapılmasını sağlamak,
 • İmar planında kamu yararına tahsis edilmiş taşınmazların kamulaştırılması gerekiyor ise bu taşınmaz veya taşınmazlara ait, kamulaştırma işlemlerinin ikmali için ilgili birim, kurum ve kuruluşlar ile koordineli çalışmak,
 • Kamulaştırılacak ve irtifak hakkı kurulacak taşınmaz malın adresini, hudut alanını, hissedarların isimlerini, hisse miktarını, hissedarların adresini ve taşınmaz malın şahsa ait olup olmadığını araştırmak için, ilgili Tapu Sicil Müdürlüğü’ne başvurmak,
 • Taşınmaz mala ait emlak vergisi beyannamesi örneğini, İlçe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden istemek,
 • Adres tespiti için, ilgili Kaymakamlığa, Muhtarlığa ve İlçe Belediyelere başvurmak,
 • Kamulaştırılacak taşınmaz mal ile ilgili haritaları Harita Müdürlüğünden istemek,
 • Taşınmaz mal ile ilgili tapu kayıtlarının alınması dolayısıyla Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’ne başvurmak,
 • Kıymet Takdir Komisyonundan taşınmaz mal ile ilgili kıymet takdirinin yapılmasını istemek,
 • Pazarlık görüşmelerinin yapılacağı gün ve saati ilgili taraflara tebliğ etmek.
 • Kamulaştırma bedelinin milli bir bankaya bloke etmesini ve bedelin bloke hesaptan mal sahibine ödenmesini Mali Hizmetler Daire Başkanlığından istemek,
 • Kamulaştırma kararının onaylanması için, kamulaştırma belgelerini Belediye Encümeni’ne sevk etmek,
 • Kamulaştırma kararının tapu siciline şerh verilmesi için Tapu Sicil Müdürlüğü’ne başvurmak,
 • Taşınmaz mal sahibinin, taşınmaz mal ile ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ödenmesi gereken vakıf taviz bedellerinin ödenmesini temin etmek,
 • Tebliğ işlemlerinden sonra, mal sahibi ile uzlaşmaya varılamadığı takdirde Hukuk Müşavirliği’nden mahkemeye başvurarak taşınmaz malın belediye adına tescil ya da terkinini istemek,
 • Taşınmaz mala Belediye adına hemen el koymak gerektiği ya da işgalden arındırılması isteniyor ise, mahkemeye başvurup taşınmaz malın Belediye adına tescil edilmesini sağlamak için, Hukuk Müşavirliği’ne başvurmak,
 • Belediye dışına yazılan yazıların yerlerine ulaşıp ulaşmadığını takip etmek, cevabı geciken yazıları belirleyip gecikme nedenlerini tespit etmek,
 • Belediye içi bölümlere, Belediye dışı kişi ve kuruluşlara gidecek evrakları zamanında ve eksiksiz sevk etmek,
 • Kamulaştırmayla ilgili istatistikler yapmak, yayınları izlemek, toplantılara katılmak, ihtiyaç hissedilen prosedür ve formları oluşturmak suretiyle sürdürülen faaliyetleri geliştirmek,
 • Personelin sicil dosyasını tutmak,
 • Müdürlüğün ayniyat işlemlerini yapmak. Bu konuyla ilgili olarak servislerden gelen talepleri değerlendirerek sonuca ulaştırmak,
 • Memur ve müstahdemin tayin, nakil, izin durumlarını takip etmek,
 • Müdürlük mensupları için adres ve görev tablosu tanzim etmek. Müdürlükten ayrılan veya Müdürlüğe yeni gelenleri bu tablo üzerinde işaretlemek,
 • Müdürlük personelinin yıllık sicil raporlarını düzenlemek, gerekli işlemlerin yapılıp İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne gidişini izlemek,
 • Personelin derece ve kademe ilerlemelerinin zamanında yapılmasını sağlamak,
 • Kadro tıkanmalannda personelin durumunu göz önüne alarak kadrosunun düzeltilmesi için teklifte bulunmak,
 • Personele ait yıllık izin onaylarını almak, izne ayrılan, rapor alan personelin çıkış- dönüşünü izleyerek İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne bildirmek,
 • Müdürlüğün aylık faaliyet raporunu hazırlayarak Başkanlık katına sunmak,
 • Müdürlükte mevcut eşyanın, demirbaş defterine işlenmek suretiyle sicil kayıtlarını tutmak, ömrü dolanları, kullanılmayacak durumda olanları kayıttan düşmek. Demirbaş tadat ve icmal cetvellerini düzenleyerek Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü’ne iletmek,
 • Memur statüsünde olup, giyecek yardımından yararlanan personel için ayrı ayrı melbusat listeleri düzenleyerek, bunların teminine çalışmak,
 • Müdürlük personelinin sağlık işleri ile ilgili işlemlerini yürütmek.
 • Personel görev kağıdı hazırlamak,
 • Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlamak, Müdürün incelemesinden sonra Bütçe ve Denetim Müdürlüğü’ne göndermek 
 • Müdürlüğe gelen Müdürlükçe çeşitli birimlere giden evrakların kayıt işlemlerinin zamanında ve usulüne uygun olarak yapılmasını sağlamak,
 • Müdür veya Müdür Yardımcısınca havale edilen evrakı zimmet mukabili ilgilisine verilerek, kayıt defterine bu hususun belirtilmesini sağlamak, 
 • Müdürlük yazılarının yetkililerce imzalanmasını müteakip ilgili birimlere intikalini sağlamak,
 • İşleri biten rapor, yazı ve evrakın düzenli bir şekilde muhafazasını sağlamak, 
 • Beklenilen cevapların yada raporlar üzerinde ilgili ünitelerce yapılması gereken işlemlerin sonuçlarını takip etmek ve gecikenler hakkında Müdüriyete bilgi vermek,
 • Her türlü genelge, bildiri, yönetmelik ve Başkanlık emirlerini takip etmek, saklamak, gerektiğinde ilgili personele duyurmak, 
 • Müdürlüğe mal edilen kitap, mecmua, benzeri eşya, demirbaş, mefruşat ve büro malzemelerinin kayıt ve korunmasını sağlamak, kırtasiye ve matbu evrakın ihtiyaca göre temin, muhafaza ve dağıtımının yapılmasını sağlamak,
 • Her türlü yazışmayla ilgili evrakın birer suretini ilgili dosyada muhafaza etmek, 
 • Amirlerince verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek, 
 • İhtiyaç duyulan konularda danışmanlık hizmeti almak,

Tarih Birim Tür Konu
14 Temmuz 2011 10:30 Kamulaştırma Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Kuruma Ait Avrupa Yakasında Süregelen Ve Temyize Konu Olabilecek Davalar İçin Hukuki Ve Teknik danışmanlık hizmeti işi
07 Haziran 2011 11:00 Kamulaştırma Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Kuruma Ait Avrupa Yakasında Süregelen Ve Temyize Konu Olabilecek Davalar İçin Hukuki Ve Teknik Danışmanlık Hizmeti Alımı danışmanlık hizmeti işi