Belediye
background background mobile
Belediye

Yönetim Şeması

Fatih Doğan

Şehir Planlama Şube Müdürlüğü E-Posta Gönder

1977 Bartın doğumlu olan Fatih Doğan, üniversiteye kadar olan eğitimini Bartın'da tamamladı. 2001 yılında Mimar Sinan Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nü bitirdi. Bir süre özel sektörde çalıştıktan sonra 2005-2008 yılları arasında İ...

Devamını Oku
 • Adres İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 34134 Fatih / İSTANBUL
 • Telefon 0212 455 22 00
 • Harita Harita için tıklayınız
 • İnsan Kaynakları Başvuru Yap

 • Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki alanın uzun vadede gelişmesinin yönlendirilmesi, kontrol altında tutulması, sıhhileştirilmesi, doğal tarih ve kültürel değerlerinin korunması amacı ile 1/100000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/5000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte Nazım İmar Planı yapmak veya yaptırmak.
 • Her ölçekteki planlama kararlarına göre Büyükşehir Belediyesi yatırımlarının sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan yönlendirilmesi ve önceliklerinin tayin edilmesinin temini için Metropoliten Alan bütününde sektörel (sanayi, hizmet, tarım vb.) yatırımlarını takip etmek, Büyükşehir Belediyesi adına değerlendirmek ve koordine edilmesini sağlamak.
 • Her türlü plan çalışmalarında Bakanlıklar ve ilgili birimleri, yatırımcı kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri ile koordinasyon sağlamak, İstanbul’a ait Merkezi Yönetim politikalarının ve yatırım programlarının imar planları ile uygunluk ve entegrasyonunu temin etmek.
 • Nazım İmar Planlarına göre hazırlanacak eylem planları kapsamında öncelikli bölgelerde kentsel tasarım projelerini ve yatırım projelerini ilgili planlama ve yatırım müdürlükleri ile koordineli olarak tayin etmek.
 • Planlama çalışmaları sırasında toplanan ve toplanacak, konusuna özgü bilgi ve dokümanların tasnif ve depolanmasını, bu dokümanların uygun ortamlarda ve biçimlerde arşivlenmesini sağlamak ve bu bilgi ve belgeleri ilgili birimlere iletmek.
 • İlgili birim tarafından yapılan Ulaşım Planlama, Kentsel Dönüşüm ve diğer planlama çalışmalarını üst ölçekli plan karar ve inisiyatifleri doğrultusunda irdelemek ve görüş bildirmek.
 • İlçe Belediye Başkanlıklarınca plan yapım yetkisi verilen alanların ve ilgili yasa gereği yapılması gereken 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarını ve Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planlarını yapmak veya yaptırmak.
 • İlçe Belediye Başkanlıklarınca yapılan, yaptırılan ve İlçe Meclis Kararına bağlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve bu planlara ait değişiklik tekliflerini ve bu planlara yapılan itirazları incelemek, değerlendirmek ve Belediye Meclisinin onayına sunmak. .
 • Her ölçekli Nazım İmar Planlarına ilişkin değişiklik teklifleri ve onanlı planlara yapılan itirazlar ile plan iptal davaları ve planların uygulanmasına ilişkin tereddüde düşülen konularda gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapmak ve görüş bildirmek.
 • Plan yapım sürecinde; kamu kurum ve kuruluşlarından görüş almak, topoğrafik, jeomorfolojik, jeolojik vb. etütler ile halihazır haritaları temin etmek, mevcut durumun tespiti için arazi kullanım ve sentez çalışmaları yapmak, bunlara ilişkin raporlar hazırlamak veya hazırlatmak.
 • Koruma Amaçlı İmar Planlarında tescilli veya önerilecek eski eserleri incelemek, fişlemek, fotoğraf çekimi vs. belgesel teknikleri ile fiziksel ve ekolojik tespitler yapmak veya yaptırmak.
 • 1/5000 ölçekli onanlı İmar Planlarına yapılan itirazları incelemek, değerlendirmek ve Büyükşehir Belediye Meclisine sunmak, bu konuya ilişkin meclis kararı gereklerini yapmak.

Tarih Birim Tür Konu
06 Haziran 2022 11:00 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul'da Kentsel Yaşam Kalitesinin Tespit Edilmesi Hizmet Alımı İşi
03 Ağustos 2021 11:00 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul'un Doğal ve Kırsal Alanlarının Sürdürülebilir Yönetimine ve Geliştirilmesine Yönelik Veri Toplama, Analiz, Proje Geliştirilmesi Çalışmaları Hizmet Alımı İşi
24 Mayıs 2021 11:30 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul'un Muhtelif Alanlarında 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planlarına Altlık Oluşturacak Veri Toplama, Analiz Ve Sentez Çalışmaları İle Arazi Kullanım Modellerinin Oluşturulmasına Yönelik Hizmet Alımı İşi
01 Haziran 2020 11:00 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Vizyon Çalışması ve Bütünleşik Mekansal Gelişim Strateji Belgesi Oluşturulmasına Yönelik Araştırma, Veri Toplama, Analiz, Proje ve Yönetim Modeli Çalışmaları Hizmet Alımı İşi
19 Haziran 2017 11:30 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Yapılanmasına Hizmet Edecek Bölgelerin Fiziki ve Sosyal Gelişmişliğinin Tespiti ve İzlenmesine Yönelik Model Geliştirme hizmet alımı
09 Mayıs 2017 09:30 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İSTANBUL GENELİ UYGULAMA İMAR PLANLARINDA AYRILAN DONATI ALANLARININ HAYATA GEÇİRİLMESİNE YÖNELİK YÖNTEM VE MODEL OLUŞTURMA HİZMET ALIM İŞİ
08 Kasım 2016 10:00 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Yapılanmasına Hizmet Edecek Bölgelerin Fiziki ve Sosyal Gelişmişliğinin İzlenmesine Yönelik Model Geliştirme Hizmet Alımı İşi
12 Kasım 2015 11:00 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı 1/100000 Ölçekli İstanbul İli Çevre Düzeni Planı Revizyonu ve 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı Çalışmalarına Altlık Oluşturacak Veri Toplama ve Mekansal Projeksiyonlar İle Hizmet ve Sanayi Sektörünün Eğilim ve Potansiyellerinin Araştırılması İşi
08 Eylül 2015 10:00 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Arşivimizdeki İmar Planları Dosyaları Dışında Bulunan Belgelerin Nitelendirilmesi ve Elektronik Ortama Aktarılması Hizmet Alımı İşi
18 Nisan 2013 10:30 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Arşivimizdeki İmar Planları Dosyaları Dışında Bulunan Belgelerin Nitelendirilmesi Ve Elektronik Ortama Aktarılması Hizmet Alım İşi hizmet alımı
07 Mart 2013 11:30 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Çevre Düzeni Planı'nın Kentsel Yaşam Kalitesi Ve Donatı Alanlarına İlişkin Yaklaşımının Mekana Yansıtılmasına Yönelik Araştırma Değerlendirme Ve Model Geliştirme Hizmet Alımı İşi hizmet alımı
18 Haziran 2012 11:30 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Çevre Düzeni Planının Kentsel Yaşam Kalitesi ve Donatı Alanlarına İlişkin Yaklaşımının Mekâna Yansıtılmasına Yönelik Araştırma, Değerlendirme ve Model Geliştirme Hizmet Alımı İşi hizmet alımı
17 Şubat 2012 11:00 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi Kapsamında Alansal Varlık Araştırması, Analiz Ve Gelişim Öngörüleri Hizmet Alımı İşi
04 Nisan 2011 10:00 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Çevre Düzeni Planı'nın Kıyı Alanlarına İlişkin Yaklaşımının Mekana Yansıtılmasına Yönelik Araştırma Değerlendirme ve Model Geliştirme Hizmet Alımı İhalesi İşi hizmet alımı
13 Aralık 2010 11:00 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Turizm Master Planına Yönelik Veri Toplama İşi hizmet alımı
28 Eylül 2010 10:30 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Turizm Master Planına Yönelik Veri Toplama İşi hizmet alımı
02 Eylül 2010 10:00 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Planların ve Tadilatlarının Akıllandırılması hizmet alımı
15 Temmuz 2010 10:00 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Büyükşehir Alanı Anadolu Yakası Beykoz İlçesi, 13 Adet Köy ve 2 Adet Mahalle Alanını İçeren 2452,77 Hektarlık Alanda Veri Toplama ve Verilerin Sayısallaştırılması hizmet alımı
30 Temmuz 2009 10:00 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Büyükşehir Alanı Avrupa Yakası Sit Alanlarının 2058,42 Hektarlık Kısmında Yapılacak Olan Veri Toplama İşihizmet alımı
14 Nisan 2009 10:00 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Büyükşehir Alanı Avrupa Yakası Sit Alanlarının 4414.37 Hektarlık Kısmında Arazi Tespit, Analiz, Envanter ve Sentez Çalışmaları İşi hizmet alımı işi
16 Temmuz 2008 10:30 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı 1/5000 Ölçekli Haydarpaşa Gar, Liman ve Geri Sahası K.A.N.İ.P. ve 1/1000 Ölçekli Haydarpaşa Gar,Liman ve Geri Sahası K. A.U.İ. P.na Yönelik Analitik Etüdler, Danışmanlık ve 3-Boyutlu Kent Modelleme hizmet alımı işi
08 Temmuz 2008 10:00 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İBB Sınırları Dahilinde Yeralan Anadolu Yakası Sultanbeyli İlçesi ile Sancaktepe ve Çekmeköy İlçe Sınırlar İçinde Yer Alan 5336 Hektarlık Alanda Analitik Etüdler ve Sentez Çalışmaları İşi hizmet alımı işi
02 Haziran 2005 10:00 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Analitik Etüdler ve Nazım İmar Planlama Hizmeti Alınacaktır
04 Mayıs 2005 03:00 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Analitik Etüd Hizmeti Alınacaktır
04 Mayıs 2005 02:00 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Analitik Etüd Hizmeti Alınacaktır
04 Mayıs 2005 02:30 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Analitik Etüd Hizmeti Alınacaktır
12 Ocak 2005 03:30 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İSTANBUL´UN EYLEM PLANLAMASINA YÖNELİK MEKANSAL GELİŞME STRATEJİLERİ ARAŞTIRMA VE MODEL GELİŞTİRME HİZMET ALIMI İŞİ
20 Mayıs 2004 02:00 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İSTANBUL METROPOLİTEN ALANI DOĞU YAKASI GENEL VERİ TOPLAMA İŞİ HİZMET ALIMI İŞİ
1 / 3