YATIRIMLAR

PLANLAMA VE PROJELENDİRME

İSTANBUL METROPOLİTAN PLANLAMA VE
KENTSEL TASARIM MERKEZİ’Nİ (İMP) KURDUK.
Türkiye’de bir ilk olan İstanbul
Metropolitan Planlama ve Kentsel
Tasarım Merkezi ile plansız, çarpık
yapılaşma ve dengesiz gelişmeye
son vermek için İstanbul’un
geleceğini planladık.

İlk kez İstanbul’un tamamında
bütüncül planlama anlayışı ile
1/100.000 Ölçekli İstanbul
Çevre Düzeni Planı’nı yaptık.

Çevre Düzeni Planı kararları
doğrultusunda yapısal dönüşüm
vizyonu ile İstanbul’un yaşam
kalitesini yükseltiyoruz.

İstanbul’un gelişimini; kültürel
mirasa saygı, gelecek nesillerin
ihtiyaçları doğrultusunda, doğal ve
kültürel çevreye uyum ilkeleri ile
planlıyoruz.
Ulaşım Master Planı’nı
hazırladık

. İstanbul’da daha konforlu,
güvenilir ve ekonomik bir ulaşım
altyapısı hedefleyen; kısa, orta ve
uzun vadeli öngörülere yönelik
talebi karşılayan “Ulaşım Master
Planı” çalışmalarını tamamladık.

Raylı Sistemler’in
planlamasını yaptık.

Tüm toplu taşıma sistemleri ile
entegre olarak İstanbul’un bir
ucundan bir ucuna dakikalarla
yolculukların yapılacağı ilçe
ilçe, mahalle mahalle kısa,
orta ve uzun vadeli raylı sistem
planlamasını yaptık.

Otopark Master Planı’nı
hazırladık.

2019 yılına kadar hizmete almayı
hedeflediğimiz 100 bin araç
kapasiteli otoparkların bölgeleme,
modelleme ve işletme planlarını
belirledik.
Ulaşım Lojistik Master
Planı’nı hazırlıyoruz.

Ulaşımda sürdürülebilir
kalkınmanın, lojistik altyapı ve
mekansal gelişmenin sağlanması
ve kent ölçeğinde Lojistik Mekansal
Planlama’nın doğru yürütülebilmesi
için Ulaşım Lojistik Master Planı
çalışmalarına devam ediyoruz.

Deprem Master Planı'nı
hazırladık.

Deprem odaklı kentsel iyileştirme
ve yenilemenin yol haritası olan
“Deprem Master Planı”nı hazırladık.
Kentsel Dönüşüm Strateji Planı'nı
hazırladık.

İstanbul il bütünü ve ilçe bazında
kentsel dönüşüme yönelik öncelikleri
ve çalışma yöntemlerini belirledik.
Kentsel Dönüşüm Master Planı’nı hazırlıyoruz.
İstanbul’un tamamı için
bütüncül ve kapsayıcı nitelikte
dönüşüm modelleri ile tarihsel,
kültürel, sosyolojik ve ekonomik
unsurların yer aldığı İstanbul
Kentsel Dönüşüm Master Planı
çalışmalarına devam ediyoruz.
Tarihi Yarımada Yönetim ve
Koruma Planlarını hazırladık.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer
alan, İstanbul’un tarihi alanlarının
en önemlisi Tarihi Yarımada’nın
tamamı için ilk kez hazırladığımız
Yönetim ve Koruma Planları,
2011 yılında yürürlüğe girdi.
Turizm Master Planı’nı
hazırladık.

Kent ekonomisinin temelini
oluşturan sanayi, ticaret ve hizmet
sektörlerinin geliştirilmesine
yönelik planlarımızı yaptık.
İçmesuyu ve Atıksu Master
Planı’nı hazırladık.

İklim değişikliği senaryolarına
ve öngörülen nüfus artışına karşı
İstanbul’a yeni su kaynakları
kazandırıyor, atıksuları kontrol
altında tutuyoruz. İleri teknolojiyle
donatılmış yeni arıtma tesisleri
inşa ediyor; mevcut ön arıtma
tesislerimizi de ileri biyolojik
arıtma tesislerine dönüştürüyoruz.

Kıyı Master Planı’nı
hazırlıyoruz.

Kıyı alanlarında yenilenebilir
kaynakların sürdürülebilir
bir biçimde kullanılması ve
korunmasını sağlayacak plan
üzerinde çalışıyoruz.

Entegre Katı Atık Yönetimi
Stratejik Planı’nı hazırlıyoruz.

2016-2023 yıllarını kapsayacak
olan ve mevcut durumda günlük
yaklaşık 17 bin 500 ton belediye
atığının yanı sıra ambalaj, tıbbi,
endüstriyel, hafriyat ve inşaat
yıkıntı atıkları gibi tüm katı
atıkların teknolojik metotlarla
yönetilmesini içeren plan
üzerinde çalışıyoruz.
Gürültü Eylem Planı’nı
hazırlıyoruz.

Gürültünün en yoğun olduğu
alanları belirleyip, gürültü
seviyesinin düşürülmesi dahil
olmak üzere gürültü ile ilgili
sorunlar ve etkilerin azaltılmasına
yönelik tedbirler alıyoruz.

Aydınlatma Master Planı’nı
hazırlıyoruz.

Kentin tarihi ve nitelikli yapıları ile
görsel yanını ön plana çıkaracak

Aydınlatma Planı üzerinde
çalışıyoruz.

İklim Değişikliği Eylem
Planı’nı hazırlıyoruz.
İstanbul için sera gazı emisyon
envanteri hazırlayıp, orta ve
uzun vadede İstanbul’un iklim
senaryolarını oluşturacak bir plan
üzerinde çalışıyoruz.
İstanbul Kentsel Tasarım
Rehberi’ni hazırlıyoruz.
Dünya metropollerinden olan
İstanbul’u kent kimliğine uygun
olacak şekilde yapılandırmak için
tasarım rehberi oluşturuyoruz.
İstanbul’da plansız alan
bırakmıyoruz. Nazım İmar
Planlarını, İstanbul Çevre
Düzeni Planı kararlarına
uygun olarak güncelliyoruz.

Uygulama İmar Planlarını
hazırlayan ilçe belediyelerine destek
veriyoruz.


İstanbul’u, başta deprem
olmak üzere afet risklerine karşı
yenileyen ve kentsel yaşam
standardını yükselten yeni bir
planlama yaklaşımı ile çalışmaları
yürütüyoruz.

Yerinde planlama ofisleri kurarak
toplumun çeşitli kesimlerinin
görüşünü alıyor, katılımcı
planlamayı aşama aşama
geliştiriyoruz.

Kültürel mirasımızı korumak ve
gelecek nesillere sağlıklı bir biçimde
aktarmak için kapsamlı tarihi eser
envanter çalışmaları yapıyoruz.
Hava Lidar Projesi ile şehrin,
3 boyutlu yapı modelini, sayısal yüzey
modellerini, silüet modellerini ve Tarihi
Yarımada içerisindeki sivil mimarlık ile
tescilli anıt eserlerin resim giydirilmiş
modellerini oluşturduk.

Fatih Suriçi, Beyoğlu, Eyüp gibi tarihi
kent merkezleri başta olmak üzere
sit alanlarının koruma amaçlı imar
planlarını hazırladık ve hazırlamaya
devam ediyoruz.

İstanbul’u sokak sokak, bina bina
kayıt altına aldık.

Halkımızın hizmetlere erişimdeki
eşitliğini sağlamak ve sağlıklı yaşam
alanları oluşturmak için İstanbul’u çok
merkezli bir yapıya dönüştürüyoruz.
İstanbul’u dünya ölçeğinde bilim ve
finans alanlarında uzmanlaşmış
hizmet merkezi haline getirmek için
çalışıyoruz.

Cumhuriyet Tarihi’nin en önemli
belgelerinden biri sayılan “OECD
İstanbul Metropolitan Alan
Çalışması”nı tamamladık.
İstanbul’un planlama deneyimlerini
Türkiye ile paylaşıyoruz.
“Akıllı Şehir İstanbul” planlama ve uygulama çalışmalarına başladık.
İstanbul Akıllı Kent Yönetim Merkezi
Planlama ve İmar, Ulaşım, Sosyal Destek, Sağlık, Kültür, Çevre, Kent
ve Toplum Düzeni ile Afet Yönetimi Hizmetlerini tek bir merkezde
toplamak için Kent Yönetim Merkezi’ni hayata geçiriyoruz.
Altyapı ve metro projelerinin simülasyon yazılımlarını yaparak
Akıllı Şehir Platformu çalışmalarına başladık.
İstanbul’un demografik yapısından altyapısına, çevresinden ulaşım hizmetlerine, ekonomisinden gelir dağılımına ve sosyal yaşamına kadar her
alandaki durumunun belirlenmesi ve geliştirilmesi için Yaşam Kalitesi İzleme Merkezi’ni kurduk.
İSTANBUL GELENEĞİ İLE BULUŞUP GELECEĞE KOŞUYOR.
Ulaşım, altyapı, içmesuyu, çevre, kültür-sanat, eğitim, gençlik, spor, sağlık-sosyal,
itfaiye-acil yardım ile bilişim ve teknolojiye kadar tüm sektörlerde kentin bugünkü ve
yarınki ihtiyaçları doğrultusunda projeler yaparak hayata geçiriyoruz.
“Her yerde metro, her yere metro” hedefiyle İstanbul’u
ilçe ilçe, mahalle mahalle metro ile buluşturuyoruz.
Hedef : 1.000,15 km
İstanbul’un tıkanan damarlarını açmak için tünel yollar yapıyoruz.
Hedef : 168,52 km
İstanbul’a Cumhuriyet Tarihi boyunca yapılan kavşak ve yol
yatırımlarının toplamından daha fazla yatırımla bir rekora
imza attık.
Yeni yatırımlarla toplu ulaşıma yeni bir heyecan getiriyoruz.
Otopark sisteminde modern dönüşümü sağlıyoruz.
Hedef: 820 bin araç kapasiteli otopark
Atıksuları arıtmada %97’ye ulaştık.
Hedef : %100
İstanbul’un 2071’e kadar su ihtiyacını karşılayacak yatırımları
hayata geçiriyoruz.
Daha yeşil, daha renkli bir İstanbul için sürdürülebilir
dev çevre yatırımlarını hayata geçiriyoruz.
Kent meydanlarımızı ve
sahillerimizi yeniden
düzenliyoruz.

Yeni atık yönetim projeleri ile
sıfır atık hedefine koşuyoruz.

İstanbul’a uluslararası
standartlarda kongre ve kültür
merkezleri kazandırıyoruz
Turizmde, Avrupa’da ilk 5,
dünyada ilk 10 hedefine
koşuyoruz.

Üç büyük medeniyete
başkentlik yapan İstanbul’un
tarihi eserlerini restore
ediyoruz.
Gençliğin geleceğine yatırım
yapıyoruz!

Kadına ve aileye yönelik
projeleri hayata geçiriyoruz.

Spora ve sporcuya yönelik
projeleri hayata geçiriyoruz.
Sağlık ve sosyal konulara
yönelik projeleri hayata
geçiriyoruz.

Uluslararası ölçekli
organizasyonlar ile dünyanın
çekim merkezi oluyoruz.
DEPREM ODAKLI KENTSEL İYİLEŞTİRME VE
YENİLEMENİN YOL HARİTASI OLAN
“DEPREM MASTER PLANI”NI HAZIRLADIK.
İstanbul için beklenen olası
depreme hazırlanmak, deprem
olmadan önce hasarını görmek ve
ona göre tedbir almak için “Deprem
Risk Analizleri”ni tamamladık.

Jeolojik kökenli afetlere karşı
önlemin ve jeolojik açıdan doğru
yerleşimlerin ilk adımı olan
kentin “genel jeoloji” çalışmasını
tamamladık.
İstanbul’un tamamını kapsayan
“Deprem Tehlike Haritaları” ve
“Tsunami Tehlike Haritaları”nı
hazırladık.

Depreme yönelik kentsel
iyileştirme ve yenilemede
öncelikleri belirleyen ve sıralayan,
afetlere karşı mücadele kapasitesini
ölçebilen “Megaşehir Gösterge
Sistemi”ni tamamladık.
Kentimizin deprem aktivitesini
gerçek zamanlı olarak takip ediyor,
yerleşimleri etkileyebilecek
faylar ve heyelanları izliyoruz.

Doğal afetlere duyarlı plan ve
projelerin, depreme karşı güvenli
yapı ve yatırımların temeli olan
mikro bölgeleme çalışmalarını
kentin en önemli kısımlarında
tamamladık.
İstanbul’un riskli ilçelerinde bina
incelemesine yönelik çalışmalar
gerçekleştirdik.

Doğalgaz, su ve kanalizasyon
şebekelerinde depreme yönelik
tedbirler aldık.
DEPREM ODAKLI KENTSEL DÖNÜŞÜM İLE
KENTSEL YENİLEME SÜRECİNİ BAŞLATTIK.
Kentsel Dönüşüm Mekansal Strateji Planı’nı hazırladık.
İstanbul il bütünü ve ilçe bazında kentsel dönüşüme yönelik öncelikleri
ve çalışma yöntemlerini belirledik.
Kentsel Dönüşüm Master Planı’nı hazırlıyoruz.
İstanbul’un tamamı için bütüncül ve kapsayıcı nitelikte dönüşüm
modelleri ile tarihsel, kültürel, sosyolojik ve ekonomik unsurların
yer aldığı İstanbul Kentsel Dönüşüm Master Planı çalışmalarına
devam ediyoruz.
Yerinde dönüşüm yaparak insanları yaşadıkları bölgeden
koparmadan projeleri hayata geçiriyoruz.
Zeytinburnu Sümer Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’ni tamamladık.
Proje kapsamında 661 adet konut inşa ettik.
3 bölgede kentsel dönüşüm çalışmasına devam ediyoruz.
Bayrampaşa | Finanskent 2. Etap | Zeytinburnu Sümer Mahallesi
8 bölgede daha kentsel dönüşüm çalışması yapmayı planladık.
Eyüp Çırçır Vadisi | Kağıthane Çağlayan | Beykoz Çubuklu | Sultangazi | Şişli Kuştepe | Eyüp Güzeltepe
Sultangazi Havza İçi (HİPA) | Kartal Karlıktepe
5 bölgede kentsel dönüşüm çalışmalarını projelendiriyoruz.
Beykoz Tokatköy | Küçükçekmece İnönü Mahallesi | Kağıthane Hürriyet Mahallesi
Beşiktaş Karanfilköy | Eyüp Akşemsettin Mahallesi
Kentsel Tasarım Projeleri ile bölgesel olarak binalarımızın cephelerini yeniliyoruz. 21 bölgede kentsel tasarım çalışmasını planladık.
Beyoğlu Galata Bölgesi
Beyoğlu Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi
Fatih Beyazıt Meydanı
Güngören Merter Moda Merkezi
Üsküdar Çengelköy D-100 Karayolu Güzergahı,
Boğaziçi Köprüsü - Havaalanı Kavşağı Arası
22 BİN 631 OLAN KONUT SAYIMIZI, 49 BİN 536 KONUT
DAHA YAPARAK 72 BİN 167’YE ÇIKARDIK.
13 bin 848 konutun inşaatına devam ediyoruz.
Yaşam alanlarımızı her türlü
altyapı, üstyapı ve sosyal
tesislerle donatıyoruz.
Yaptığımız konut projeleri ile
gecekondulaşmanın, çarpık yapılaşmanın
önlenmesine, yaşam alanlarının
yenilenmesine ve gelişmesine katkı sağlıyoruz.
Ürettiğimiz konutların %80’ini sosyal ve toplu konutlar
olarak tasarlayarak her gelir grubundan insanımızın
konut sahibi olmasını sağlıyoruz.
17 bin 109 konut daha yapmayı planladık.
TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ.
768 eserin rölöve, restitüsyon,
restorasyon ve çevre düzenleme
projelerini hazırladık.

307 eserin rölöve, restitüsyon,
restorasyon ve çevre düzenleme
projelerini hazırlıyoruz.
34 eserin rölöve, restitüsyon,
restorasyon ve çevre düzenleme
projelerini planlıyoruz.

148 tarihi eseri restore ettik.

24 tarihi eseri restore ediyoruz.

24 tarihi eseri daha restore
etmeyi planladık.
6 adet yitik tarihi eseri yerinde
yeniden inşa ettik.

12 adet yitik tarihi eseri
ihya ediyoruz.

26 adet yitik tarihi eseri yerinde
aslına uygun olarak ihya etmeyi
planladık.
110 adet tarihi çeşmenin bakım,
onarım ve restorasyonunu yaptık.

2 adet tarihi çeşmenin bakım,
onarım ve restorasyonunu
yapıyoruz.
135 adet tarihi çeşmenin bakım,
onarım ve restorasyonunu
planladık.
Rumeli Hisarı Boğazkesen Mescidi

Proje kapsamında, 1452 yılında Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un
Fethi’ne hazırlanırken yaptırdığı Rumeli Hisarı’nın içerisindeki Boğazkesen
Mescidi’ni ihya ettik.
Tarihi mirasın korunmasına yönelik “Kentsel Yenileme Projeleri” yaptık.
Süleymaniye Yenileme Alanı'nda 225 adet
tescilli eserin restorasyon projeleri ile
540 yapının projesini hazırladık.
UNESCO Dünya Miras Alanı Zeyrek’te 44 adet
sivil mimarlık örneğinin restorasyon projesini
tamamladık.
Eyüp Sultan Cülus Yolu ve çevresinin korunması
ve rehabilitasyonuna yönelik çalışmalarımızı
tamamladık.
Tarihi mirasın korunmasına
yönelik “Kentsel Yenileme
Projeleri”nin yapımına
devam ediyoruz.

Beyoğlu Perşembe Pazarı Yenileme
Alanı'nda 160 adet tescilli eser ile
631 parselin projesini hazırlıyoruz.

Tarihi mirasın korunmasına
yönelik kentsel yenileme
inşaat çalışmaları yaptık.

Tarihi mirasın korunmasına
yönelik kentsel yenileme
inşaat çalışmalarını yapmayı
planladık.
45 adet türbe, tarihi mezarlık ve
hazirenin restorasyon
projelerini yaptık.

54 adet türbe, tarihi mezarlık
ve hazirenin restorasyon
projelerini yapıyoruz.

99 adet türbe, tarihi mezarlık
ve hazirenin restorasyon
projelerini planladık.

İstanbul’un Kültürel Miras
Envanteri’ni güncelliyoruz.

İstanbul’un tarihi alanları ile ilgili
İstanbul Sit Alanları Yönetim
Başkanlığı 2006 yılında kuruldu.
Ülkemizde ilk kez alan yönetim
planı hazırlandı.

7,5 km uzunluğundaki İstanbul
Karasurları’nın birbirini izleyen
etaplar halinde restorasyon
projelerini hazırlıyoruz.

Rumeli Hisarı ve Hisariçi
Mahallesi’nin restorasyon
projesini hazırlıyoruz.

Dolmabahçe ve Yedikule Gazhane
Binalarını sanayi mirasının
korunması amacıyla restore
ederek kültürel işlevlerle yeniden
kullanımlarını sağlıyoruz.
Türkiye’nin en büyük Eski Eser
Çalışmaları Merkezi’ni kurduk.

Yerel yönetimler alanında bir ilke
imza atarak Türkiye’nin en büyük
konservasyon ve restorasyon
laboratuvarını, geleneksel ahşap
ve taş koruma ve onarım eğitim
atölyelerini kurduk.

Koruma alanında 17 adet kitap,
2 adet belgesel hazırladık.

1 adet süreli dergi yayınlıyoruz.