YAZDIR MECLİS KARARLARI
Karar Özeti Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı hk.
Karar Tarihi 13 Şubat 2020
Karar No 300
Karar Metni

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2020 tarihli birleşiminde 2020/37 sayı ile komisyonumuza intikal eden AB İlişkileri Müdürlüğü’nün 16.12.2020 tarih 698 sayılı yazısında;

BAŞKANLIK MAKAMINA

Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR), Avrupa kıtası ölçeğinde faaliyet gösteren en büyük çok taraflı yerel diplomasi kuruluşudur. CEMR, 2005'te "Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartını" imzaya açmıştır. Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) Konsey'e üye olduğu 2010'dan bu yana Türkiye'den yirmi beş belediye söz konusu Şart'a imza atmıştır. Ülkemizde bu metni imzalayan belediyelerin bir listesi Ek 2'de yer almaktadır.

Ek l'de tam metni sunulmuş olan Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı'nı imzalayan yerel yönetimler makul bir sürede (iki yılı geçmemek kaydıyla), bir Kadın-Erkek Eşitliği Eylem Planı'nı yürürlüğe koymayı taahhüt eder. Söz konusu Eylem Planı, imzacı tarafın taahhütlerini yürürlüğe koyabilmesi için gerekli olan öncelik, tedbir ve kaynakların yanı sıra planın uygulanmasına yönelik takvimi ortaya koyar. Eşitlik Eylem Planı hazırlanırken geniş katılımlı bir istişare süreci yürütülür ve Plan'ın uygulanmasına dair kaydedilen ilerleme kamuoyuna düzenli olarak rapor edilir. İmzacı taraflar, Avrupa genelindeki yerel ve bölgesel yönetimlerle, kadın-erkek eşitliğini güçlendirmek için karşılıklı bilgi alışverişine girmeyi taahhüt eder.

Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 18. maddesi (g) bendi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 74. maddesi gereğince Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı'nın imzalanması hususunda Belediye Başkanımız Ekrem İMAMOGLU'na yetki verilmesine ilişkin Meclis Kararı alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisi'ne havalesini olurlarınıza arz ederim denilmektedir.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Teklif komisyonlarımızca incelenmiş olup; teklif ekindeki Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı'nın imzalanması, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 74 ve 74/3 maddesindeki “Birinci ve ikinci fıkra gereğince yapılacak faaliyetlerin, dış politikaya ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak yürütülmesi ve önceden Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izninin alınması zorunludur.” hükmü gereğince Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izninin alınması şartıyla komisyonlarımızca uygun görülmüştür.

 

Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

Şeklinde hazırlanan Hukuk – Kadın, Aile ve Çocuk – AB ve Dış İlişkiler Komisyonları müşterek raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Şubat Ayı Toplantılarının 13 Şubat 2020 tarihli 2. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.