Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Üsküdar ilçesi 14.09.2018 onanlı 1/1000 ölçekli Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri KARUİP 2. Etap İtirazlarına Yönelik Plan Değişikliği

Karar Tarihi

13 Nisan 2022

Karar No

495

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 14/03/2022 gün ve 2021 /8452 sayılı yazısında;

            “İlgi: a) 14.10.2019 tarihli ve 2019/17066 sayılı takdim yazımız.

            b) Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2019 tarihli ve 1058 sayılı kararı.

            c) Kültür Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında 01.10.2012 tarihinde imzalanan “Doğal Sit Alanları ve Taşınmaz Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Alanların Arkeolojik, Kentsel, Kentsel-Arkeolojik, Tarihi Sit Alanları ve Tescilli Taşınmaz Kültür Varlıkları ile Bunların Koruma Alanları ve Orman Etkileşim Geçiş Sahasının Bulunduğu Alanlar ile Çakıştığı Yerlerde Uygulanacak Esaslara İlişkin Protokol”

            d) İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 27.10.2020 tarihli ve 6421 sayılı kurul kararı.

e) 08.12.2020 tarihli ve BK No:4991 İBB No:183452 sayılı yazımız.

            f) İstanbul I Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 02.07.2021 tarihli ve 01-1753 sayılı Kararı.

            g) Üsküdar Belediye Meclisinin 06.02.2020 tarihli ve 12 sayılı kararı.

            h) Üsküdar Belediye Başkanlığının 05.03.2020 tarihli ve e.5760 sayılı yazısı ve ekleri.

            ı) 13.07.2020 tarihli ve 2020/3027 sayılı takdim yazımız.

            i) Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.09.2020 tarihli ve 870 sayılı kararı.

            j) 10.12.2020 tarihli ve 1386886-185450 sayılı yazımız.

            k) İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün

24.12.2020 tarihli ve 981245 sayılı yazısı ve ekleri.

            l) 28.04.2021 tarihli ve BK No:2548 İBB No:78614 sayılı yazımız.

14.09.2018 tasdik tarihli 1/5000 Ölçekli Üsküdar ilçesi Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı 2. Etap Değişikliği, 30.11.2018–31.12.2018 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

Yasal askı süresi içerisinde ilgilileri tarafından Çengelköy Mahallesi 1151 ada 101 parsel sayılı taşınmazda mevcutta yer alan ruhsatlı akaryakıt istasyonunun plana işlenmesi; Küplüce Mahallesi 802 ada 5 ve 6 parsel sayılı taşınmazlarda yer alan binaların yeşil alandan çıkarılması yönünde yapılmış olan itirazlar, ilgi (a) yazımız ile değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir.

İlgi (b) Meclis kararı ile “…937 ada 8 parsel, 879 ada 84 parsel, 1151 ada 59 parsel, 1151 ada 130, 133, 136 parseller, 1151 ada 44, 98, 99, 100, 101, 102 parseller, 802 ada 5, 6, 10, 11 parseller, 1191 ada 7 parsel, 1153 ada 14 parsel, 1151 ada 64 parsel, 881 ada 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 parseller, 1151 ada 107 parsel, 918 ada 2, 9, 10, 12 parseller, 948 ada 13 parsel, 879 ada 2 parsel, 879 ada 98, 65, 64 parseller, 879 ada 39, 40 (yeni 113) parsellerdeki itirazların bilgi paftasında düzenlenmiş şekliyle kabulü diğer konularda meri imar planının muhafazası ve yapılan değişikliklerin dijital ortamda planlara aktarılarak plan paftalarının yeniden üretilmesi ile Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür…” şeklinde karar alınmıştır.

Üsküdar ilçesi, Geri Görünüm Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planına ait 14.09.2018 onanlı 1/5000 ölçekli 2. Etap İtirazlara ilişkin ilgi (b) Meclis Kararı doğrultusunda hazırlanmış plan değişikliği paftaları, ilgi (c) protokol, 2863 sayılı yasa, 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 109. Maddesi ve ilgili yönetmeliklere göre değerlendirilmek amacı ile İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmiştir.

İlgi (d) 27.10.2020 tarihli ve 6421 sayılı Kurul Kararı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin “…taşınmazların korunması gerekli kültür varlığı olmadığı ve herhangi bir korunması gerekli kültür varlığı korunma alanında bulunmadığı…” denilerek Doğal Sit Niteliği bakımından değerlendirilmek için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne iletilmesine karar verilmiştir.

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi, 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 109. Maddesi ve ilgili yönetmeliklere göre değerlendirilmek üzere ilgi (e) yazımız ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne iletilmiş olup, İstanbul I Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun ilgi (f) kararı ile uygun bulunmuştur.

İlgi (b) Meclis Kararı doğrultusunda Başkanlığımızca hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Bilgi Paftası ile alt ölçekli planların uyumluluğunun sağlanması amacıyla Üsküdar Belediye Başkanlığınca hazırlanan 1/1000 Ölçekli Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı 2. Etaba yönelik plan değişikliği teklifi ilgi (g) Meclis Kararı ile kabul edilerek ilgi (h) yazı ile tarafımıza iletilmiştir. İlgi (ı) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olan ilgi (h) yazı eki 1/1000 Ölçekli Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı 2. Etap Plan Değişikliği, “…1/1000 ölçekli teklif incelenmiş olup, ilçesinden geldiği şekliyle…” denilerek ilgi (i) Meclis Kararı ile uygun bulunmuştur.

İlgi (j) yazımız ile İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmiş olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi, ilgi (k) yazı eki 23.12.2020 tarihli ve 6525 sayılı kurul kararı ile “…1/1000 ölçekli plan değişikliği kapsamındaki taşınmazların korunması gerekli kültür varlığı olmadığı ve herhangi bir korunması gerekli kültür varlığı korunma alanında bulunmadığı ve daha önce iletilen itirazlara ilişkin alınan 25.08.2018 tarihli ve 4859 sayılı kurul kararı ve 27.10.2020 tarihli ve 6421 sayılı kurul kararı da göz önüne alınarak…” denilerek doğal sit niteliği bakımından değerlendirilmek için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne iletilmesine karar verilmiştir.

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi, 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 109. Maddesi ve ilgili yönetmeliklere göre değerlendirilmek üzere ilgi (l) yazımız ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne iletilmiş olup, İstanbul I Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun ilgi(f) kararı ile “İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, 14.09.2018onay tarihli 1/5000 ölçekli Üsküdar Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri 2. Etap Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına yapılan itirazlara yönelik 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ile buna ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin; 17.06.2020 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan Üsküdar Çamlıca Cami Çevresi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği yürürlükte olduğundan, 1151 ada, 44-99-100-101-102 parselle ile 802 ada, 5-6-10-11 parsellere ait değişiklikler hariç olmaz üzere, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuata uygunluğunun plan onama mercii tarafından değerlendirilmesine, talep edilen plan revizyonları Boğaziçi Doğal ve Tarihi Sit Alanında yer aldığından konunun bu yönüyle 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.” denilerek karara bağlanmıştır. ’’ denilerek.

İlgi (b),(g) Meclis Kararları, ilgi (k) Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı ve ilgi (f) Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu Kararı ile uygun bulunan 14.09.2018 tasdik tarihli 1/1000 Ölçekli Üsküdar ilçesi Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı 2. Etap Değişikliği yazımız ekinde iletilmekte olup; söz konusu plan teklifinin, şehircilik ilke ve prensipleri ile 3194 ve 5216 sayılı yasa ve ilgili yönetmelikler 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun ilgili maddelerine göre karar alınmak üzere  Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

   KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Üsküdar İlçesi, 14.09.2018 onanlı 1/1000 ölçekli Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri KARUİP 2. Etap itirazlarına Yönelik Plan değişikliği incelenmiş olup; İstanbul VI Numaralı KVKBK’nın 23.12.2020 tarih ve 6525 sayılı görüşü doğrultusunda Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin onayına arz olunur.”

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı, Nisan Ayı Toplantılarının 13 Nisan 2022 tarihli 3. birleşiminde okunarak, müzakereye açıldı: CHP ve İYİ Parti Grubunun muhalefetiyle yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oyçokluğu ile kabulü kararlaştırılmıştır.