Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Tuzla İlçesi, KMO Akfırat-Tepeören Geçişi Güzergah Değişikliği Sonrası NİP Plan Notu İlavesi.

Karar Tarihi

13 Nisan 2022

Karar No

476

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 14/03/2022 gün ve 2021/13121 sayılı yazısında;

           “İlgi:  a) İSKİ Genel Müdürlüğünün 26.11.2021 tarihli ve E.20210909439 sayılı yazısı ve ekleri. b) Büyükşehir Belediye Meclisine 09.11.2021 tarihli ve BN:5819 sayılı takdim yazımız.

TALEP: İlgi (a) yazıda, 1/5000 ölçekli Tuzla İlçesi Kuzey Marmara Otoyolu Akfırat-Tepeören Geçişi Güzergah Değişikliği Sonrası Nazım İmar Planı’na 10.08.2021 tarihli itiraz yazısının tarafımıza gönderildiği ancak havza derelerine ilişkin 23.01.2011 tarihli İSKİ İçme Suyu Havzaları Yönetmeliğinin 6.9.g maddesi yeniden düzenlendiği için ilave görüşün aşağıda iletildiği belirtilerek değişen yönetmelik maddesi kapsamında“…söz konusu güzergahın içinden geçen derelerin dere yaklaşma sınırı dikkate alınarak dere yatağına herhangi bir şekilde müdahale edilmemesi ve derelerimizin sağında ve solunda 13'er metrelik dere işletme bandı ve yapı yaklaşma sınırı ayrılması gerekmektedir. Netice olarak; Tuzla İlçesi Kuzey Marmara Otoyolu Akfırat-Tepeören Geçişi Güzergah Değişikliği Sonrası hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına esas İdaremiz … itiraz yazımız aynen geçerli olup dere işletme bantlarına yönelik yukarıdaki husus da ilave edilerek revize edilmelidir. Bu alanlarda yapılmak istenen her türlü yapılaşma ve faaliyet ile ilgili olarak meri imar planlarına, 23.01.2011 tarihli İSKİ İçme Suyu Havzaları Yönetmelik hükümlerine ve altyapı tedbirleri yönünden İSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği hükümlerine uyulması gerekmektedir.” denilmektedir.

PLAN SÜRECİ: 26.10.2020 onaylı 1/5000 Ölçekli Kuzey Marmara Otoyolu Akfırat-Tepeören Geçişi Güzergah Değişikliği Sonrası Nazım İmar Planı 14.07.2021-12.08.2021 tarihleri arasında Planlama Müdürlüğünde askıya çıkarılmış olup söz konusu plana yapılan itirazlar karara bağlanmak üzere ilgi (b) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir.

MEVZUAT: 23.01.2011 tarihli İSKİ İçme Suyu Havzaları Yönetmeliğinin 6.9.g. maddesi “EK-1 ‘ de isimleri verilen derelerin orman alanları ve tarımsal niteliği korunacak alanlar dışında kalan kısımlarında İdarece belirlenecek “dere ıslah kesiti”nden sonra derenin her iki tarafında yapı yaklaşma sınırı en az 13 m. olup bu alanın dere ıslah kesitinden sonraki 10 m’lik kısmı “Dere İşletme Bandı” olarak ayrılır. Dere ıslah alanı ile dere işletme bantları idarece kamulaştırılır.” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

MERİ İMAR PLANI: 26.10.2020 onaylı plan Ömerli Baraj Havzası uzun mesafeli koruma alanında kalmakta olup konuya ilişkin plan notları Genel Hükümler 15. ve 18. Maddesinde “İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği çerçevesinde; planlama alanında içinde yer alan Ömerli İçmesuyu Havzası Uzun Mesafeli Koruma Alanlarında (2000m-Havza sınırı arası) aşağıda sıralanan faaliyetlere izin verilemez: … Yukarıda bulunmayan ve faaliyeti itibariyle kirletici olup olmadığı konusunda, dairesince karar verilemeyen durumlarda ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde karar alınmaya İSKİ Yönetim Kurulu yetkilidir.” ve “1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında açıklanmayan hususlarda İSKİ İçmesuyu Havzaları, … ve Meri İmar Yönetmelikleri hükümleri geçerlidir.”;

Özel hükümler 3.2. Yapı Yasaklı Alan (Dere İşletme Bandı) başlığı altında “Planlama alanı içerisinde yer alan ve İSKİ yönetmeliği çerçevesinde adı geçen (Ömerli) içmesuyu havzasını besleyen dere aksının sağındaki ve solundaki alanlar “Dere İşletme Bandı” olarak belirlenmiştir. Bu alanlar, hem derelerin korunması, hem de bölgenin rekreasyon gereksinimini karşılaması açısından dere ıslahı, servis yolu veya yeşil alan olarak düzenlenecektir.

İdare tarafından yapılacak veya yaptırılacak arıtma tesisleri hariç hangi maksatla olursa olsun hiçbir şekilde yapı yapılamaz. Mezarlık kurulamaz.

Sıvı ve katı atıklar dökülemez, depolanamaz. Ancak İSKİ’nin görüşü alınarak hazırlanacak peyzaj planları doğrultusunda, toprak geçirimliliğini engelleyici betonlaştırma gibi faaliyetler yapılmamak ve doğal yapıyı bozmamak kaydıyla ağaçlandırma yapılarak gezi, seyir ve balık tutma cepleri teşkil edilebilir. Bu cepler su alma yapısına 300 m.’den daha yakın olamaz.

Zorunlu hallerde yolların bu alandan geçecek olan kısımlarında sadece ulaşımla ilgili işlevlerine izin verilebilir. Dinlenme tesisi, akaryakıt istasyonu, açık otopark vb. tesisler yapılamaz.

Bu ölçekte gösterilemeyen dere kolları ve drenaj ağlarındaki yapı yaklaşma sınırları İSKİ kurum görüşü çerçevesinde gerekli düzenleme yapılarak alt ölçekli planda değerlendirilecektir.

Yapı Yasaklı Alan (Dere İşletme Bandı) dışında kalan komşu parseller “Taşkın Önlemli Yapılaşma Alanı”nda kalmaktadır. Bu alanlarda su basman kotu ilçe belediyesince meri imar yönetmeliğine uygun olarak verilecektir.” hükümleri yer almaktadır.

TEKLİF PLAN NOTU: İSKİ Genel Müdürlüğünün ilgi (a) yazısında Değirmen-Patlıcangölü derelerinin kısmen dere ıslah alanı, işletme bandı ve yapı yaklaşma sınırı içinde bulunduğu belirtilmiştir. Değişen yönetmelik maddesi doğrultusunda 26.10.2020 onaylı söz konusu planın 3.2. Yapı Yasaklı Alan (Dere İşletme Bandı) başlığı altına “Plan sınırı içerisinde yer alan derelerin orman alanları ve tarımsal niteliği korunacak alanlar dışında kalan kısımlarında İdarece belirlenecek “dere ıslah kesiti”nden sonra derenin her iki tarafında yapı yaklaşma sınırı en az 13 m. olup bu alanın dere ıslah kesitinden sonraki 10 m’lik kısmı “Dere İşletme Bandı” olarak ayrılır. Dere ıslah alanı ile dere işletme bantları idarece kamulaştırılır.” notunun eklenmesi Müdürlüğümüzce uygun değerlendirilmektedir. ’’ denilerek.

İlgi (a) yazı gereğince,  23.01.2011 tarihli İSKİ İçme Suyu Havzaları Yönetmeliğinin 6.9.g maddesi değişikliği doğrultusunda yapılan 1/5000 ölçekli Tuzla İlçesi Kuzey Marmara Otoyolu Akfırat-Tepeören Geçişi Güzergah Değişikliği Sonrası Nazım İmar Planı plan notu ilavesine ilişkin düzenlemenin, yürürlükteki yasalar ve yönetmeliklere göre daha önce söz konusu plana yapılan itirazların Büyükşehir Belediye Meclisine iletildiği ilgi (b) yazımız ile birlikte değerlendirmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Tuzla İlçesi, KMO Akfırat-Tepeören geçişi Güzergah değişikliği sonrası 1/5000 ölçekli NİP plan notu ilavesi incelenmiş olup; Teklifin kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

Meclisimizin onayına arz olunur.”

Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık – Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonları müşterek raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı, Nisan Ayı Toplantılarının 13 Nisan 2022 tarihli 3. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.