Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

27.01.2020 tasdik tarihli Şile İlçesi Kömürlük Deresi Ve Pot Deresi Yan Kolu Güzergahını Kapsayan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İtirazları

Karar Tarihi

13 Nisan 2022

Karar No

472

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 13/09/2021 gün ve 2021/11054 sayılı yazısında;

            “İlgi:

a)    09.03.2018 tarihli ve 1889-310679 sayılı Başkanlık Olur yazısı.

b)    Büyükşehir Belediye Meclisine 09.07.2018 tarihli ve 91442078-310.01.02/2018/S-3771 sayılı takdim yazımız.

c)    Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2018 tarihli ve 1226 sayılı Kararı.

d)    Şehir Planlama Müdürlüğünde kayıtlı (126 adet) itiraz dilekçeleri.

e)    İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 16.04.2018 tarih ve 60319257-235.06.01 sayılı itiraz yazısı.

f)     İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 04.03.2019 tarihli ve 2990 / 48986 sayılı itiraz yazısı.

g)    Şile Belediye Başkanlığı’nın 04.03.2019 tarihli ve 3002 / 49550 sayılı itiraz yazısı.

h)    Büyükşehir Belediye Meclisine 11.11.2019 tarihli ve 2019/41863 sayılı takdim yazımız.

i)     Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2020 tarihli ve 138 sayılı Kararı.

j)     06.10.2020 tarihli ve 1102777 sayılı dağıtım yazımız ve ekleri.

k)    Müdürlüğümüzde 10757 sayılı 09.11.2020 tarihli, 11077 sayılı 18.11.2020 tarihli 2 adet itiraz dilekçesi.

l)     Şile Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından iletilen Müdürlüğümüzde 11055 sayılı 17.11.2020 tarihli, 11778 sayılı 03.12.2020 tarihli, 11386 sayılı 25.11.2020 tarihli, 10677 sayılı 06.11.2020 tarihli, 10680 sayılı 06.11.2020 tarihli, 10679 sayılı 06.11.2020 tarihli kayıtlı yazılar ve ekleri (6 adet) vatandaş itiraz dilekçeleri.

m)       İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 10.11.2020 tarihli 10712 sayılı itiraz yazısı.

n)      Şile Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün 11054 sayılı 17.11.2020 tarihli itiraz dilekçesi ve eki.

o)      Yazı İşleri Müdürlüğünde 13.07.2021 tarihli ve 137718 sayı ile kayıtlı dilekçe.

Şile İlçesi, Avcıkoru, Bıçkıdere, Kervansaray, Kömürlük, Oruçoğlu, Ulupelit, Üvezli, Yeşilvadi, Satmazlı, Erenler, Korucuköy, Kızılcaköy mahallelerinin bir kısmının bulunduğu bölgeyi kapsayan 1892,75 ha alanda ilgi (a) Başkanlık Oluru doğrultusunda hazırlanan Şile İlçesi Kömürlük Deresi ve Pot Deresi Yan Kolu Güzergahlarını kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ilgi (b) yazımız ile değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş, ilgi (c) Meclis Kararı ile aynen kabul edilerek 24.07.2018 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmış ve 01.02.2019 – 04.03.2019 tarihleri arasında Başkanlığımızca askıya çıkartılmıştır. Askı süresi içerisinde Müdürlüğümüze iletilen (d), (e), (f) ve (g) itirazları, ilgi (h) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş, ilgi (i) Meclis Kararı ile tadilen kabul edilen itirazlara ilişkin Şile İlçesi Kömürlük Deresi ve Pot Deresi Yan Kolu Güzergahlarını kapsayan NİP-34064033 PİN Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve UİP – 34583051 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftaları ve plan raporları 27.01.2020 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmış ve 13.10.2020 – 13.11.2020 tarihleri arasında Başkanlığımızca askıya çıkartılmış olup, askı süresi içerisinde ilgi (k), (l), (m), (n) itirazları Müdürlüğümüze iletilmiştir.

MÜLKİYET DURUMU: Başkanlığımız Coğrafi Bilgi Sistemleri Mülkiyet Haritası verilerine göre itirazlara konu parsellerin çoğunlukla şahıs ve hisseli şahıs mülkiyetinde olduğu görülmektedir.

 İTİRAZ KONUSU VE DEĞERLENDİRME: İlgi (k) ve ilgi (l) itiraz dilekçelerinin Şile İlçesi Kömürlük Deresi ve Pot Deresi Yan Kolu Güzergahlarını kapsayan NİP-33832 PİN Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve UİP–33831 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği onama sınırı içerisinde yer almayan parseller oldukları tespit edilmiştir.

Bu itirazlar ile ilgili; 04/06/2014 tarih ve 29030 sayılı Resmî Gazete ile ilan edilen Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin Planların İlanı, İtirazlar ve Kesinleşmesi bölümü 33. Maddesinde “….(6) İlan ve askı süresinde yapılan itirazlar üzerine idarelerce, planlarda değişiklik yapılması halinde planın değişen kısımlarına ilişkin olarak yeniden ilan süreci başlatılır. (7) Onaylanmış planlarda yapılacak revizyon, ilave ve değişiklikler de yukarıdaki usullere tabidir.” hükmü yer almakta olup söz konusu hüküm kapsamında tarafımıza iletilen ilgi (k) dilekçeleri ve (l) yazı ekinde iletilen dilekçeler askı itirazı kapsamında değerlendirilmemesi gerektiği görülmektedir. Bu kapsamda söz konusu dilekçelerin askı itirazı olarak değil plan değişikliği talebi kapsamında değerlendirilmesi ve bu doğrultuda işlem tesis edilmesi gerektiği değerlendirilmekte olup 5216 sayılı Kanunun 14. Maddesindeki “ Büyükşehir kapsamındaki ilçe belediye meclisleri tarafından alınan imara ilişkin kararlar, kararın gelişinden itibaren üç ay içinde büyükşehir belediye meclisi tarafından nazım imar plânına uygunluğu yönünden incelenerek aynen veya değiştirilerek kabul edildikten sonra büyükşehir belediye başkanına gönderilir.  Üç ay içinde büyükşehir belediye meclisinde görüşülmeyen kararlar onaylanmış sayılır” hükmü gereği Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmektedir.

· İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ilgi (m) yazısı ile; ilgi (i) Meclis Kararında “14 nolu itiraz dilekçesi (Avcıkoru 97 parsel) eki olan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden alınan 06.02.2018 tarih E.383071 sayılı görüş yazısında ´…Spor ve Sosyal Nitelikli Alan yapmak amaçlı tarım dışı kullanım talebi, İl Toprak Koruma Kurulunun 18.01.2018 tarih ve İTKK-2018/02-07 sayılı kararı ile, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 13.maddesi kapsamında tarım dışı amaçla kullanılması uygun görülmüştür.’” denildiği ancak, talep sahibi tarafından ilgili Bakanlıktan alınacak Kamu Yararı Kararı ve ekindeki Kamu Yararına Esas teknik raporun gelmediğinden dosya ile ilgili işlemler devam etmesi sebebiyle, bahse konu taleple ilgili işlemler sonuçlanmadığından Avcıkoru Mahallesi 97 nolu parselin tarım dışı amaçlı kullanılmamasının gerektiği bildirilerek itirazda bulunulmuştur.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ilgi (m) yazısında da belirtildiği üzere 97 parselin tarım dışı amaçla kullanım izni 18.01.2018 tarihli İl Tarım Koruma Kurulunun Kararı ile verilmiş ve 97 parselin bu karar doğrultusunda Spor Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi kararı da 16.01.2020 tarihinde kabul edilmiştir. Bu nedenle 97 parselin tarım dışı kullanım izni verilen iki yıllık süre tamamlanmadan meclis kararı ile söz konusu parsel Spor Alanı’na alınmıştır.

· Şile Belediye Başkanlığı Plan ve Projeler Müdürlüğünden gelen İlgi (n) yazısı 20 alt maddeden oluşmakta olup, belirtilen maddelerden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18.maddeler onama sınırı dışında kaldığından değerlendirilememektedir.

  Şile Belediye Başkanlığı Plan ve Projeler Müdürlüğünden gelen İlgi (n) yazısındaki 20 alt maddeden 19.maddede yer alan itiraz ile Uygulama İmar Planı lejantında “Açık Spor Alanı” ve Nazım İmar Planı lejantında “Spor Alanı” olarak eklenen lejantlardaki plan notu eksikliğinin giderilmesi talebine ilişkin; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği için “Spor Alanı: Spor ve oyun ihtiyaçlarını karşılayan alanlardır. Bölge ihtiyacına göre kapalı ve açık alan gerektiren spor faaliyetleri yer alabilir.” plan notu, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı Değişikliği için ise “Açık Spor Alanı: Spor ve oyun ihtiyaçlarını karşılayan alanlardır. Bölge ihtiyacına göre açık alan gerektiren spor faaliyetleri yer alabilir.” plan notu eklenmiştir.

20.maddedeki itiraz ile ise; Şile İlçesi Kömürlük Deresi ve Pot Deresi Yan Kolu Güzergahını Uygulama İmar Planı’nda yer alan Kömürlük, Avcıkoru, Yeşilvadi, Bıçkıdere, Kervansaray, Ulupelit, Oruçoğlu, Üvezli, Satmazlı ve Erenler Mahalleleri 3402 sayılı Kadastro Yasası’nın 22/A maddesine göre güncellenen parsellerde Uygulama İmar Planı ile kayıklıklar, uyuşmazlıkların giderilmesi talep edilmektedir. Şile Belediye Başkanlığının 07.07.2021 tarih ve 6319 sayılı yazısı ile söz konusu uyuşmazlıkların giderilmesi için Revizyon Nazım ve Uygulama İmar Planları çalışmalarına başlandığı ifade edilerek, plan çalışmalarına ilişkin kurum görüşümüz talep edilmiştir.

Bununla birlikte ilgi (i) Meclis Kararında Üvezli Mahallesi 336 sayılı (129 nolu itiraz)   parsele ilişkin  “…Müdürlük yazısı kapsamında itirazlara ilişkin Müdürlük değerlendirmesi 14 ve 129 nolu itirazların kabulü…” şeklinde karar alınmış olup, ilgi (h) takdim yazımızda ise söz konusu itiraz “129 nolu itiraz dilekçesi ile Üvezli Mahallesi 336 nolu parselin dilekçe eki olarak mülga İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden alınan 28.03.2018 tarihli E.926657 sayılı yazısı ile Tarım Dışı Kullanım Amacına Uygundur görüşü doğrultusunda söz konusu parselin “Ağaçlandırılacak Alanlar” olarak yeniden değerlendirilmesi uygun görülmektedir…” şeklinde değerlendirilmiştir. 27.01.2020 tasdik tarihli Şile İlçesi Kömürlük Deresi ve Pot Deresi Yan Kolu Güzergahlarını kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği incelendiğinde; Üvezli Mahallesi 336 sayılı parselin sehven “Ağaçlandırılarak Korunacak Alan” olarak düzenlendiği görülmüş olup, bu kapsamda ilgi (i) Meclis Kararına göre söz konusu parselin “Ağaçlandırılacak Alanlar” olarak düzenlemesi gerekliliği tespit edilmiştir. Bununla birlikte 27.01.2020 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’ne ilişkin itirazların değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Meclise iletim sürecinde ilgi (o) dilekçe ile parselin Ağaçlandırılacak Alandan çıkarılarak Konut Alanı olarak düzenlenmesi yönünde talepte bulunulmuştur. ” Denilerek.

27.01.2020 tasdik tarihli Şile İlçesi Kömürlük Deresi ve Pot Deresi Yan Kolu Güzergahlarını kapsayan NİP-34064033 PİN Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve UİP – 34583051 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği itirazlarına ilişkin değerlendirmeler ve ilgili gerekli dokümanlar yazımız ekinde iletilmekte olup, yazımız ve eklerinin, yürürlükteki yasa ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14.maddeleri, 3194 sayılı İmar Kanununun ilgili maddelerine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Şile İlçesi, 27.01.2020 tasdik tarihli Şile İlçesi Kömürlük Deresi ve Pot Deresi Yan Kolu Güzergahını kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği itirazları incelenmiş olup; Söz konusu itirazların ilçe belediyesi ile koordinasyon kurularak teklif haline getirilmesi ve teklif şeklinde İBB meclisine sunulması için yeniden değerlendirilmek üzere müdürlüğüne iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin onayına arz olunur.”

Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık – Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği – Deprem ve Doğal Afet Komisyonları müşterek raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı, Nisan Ayı Toplantılarının 13 Nisan 2022 tarihli 3. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.