Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

UİP-34243470 PİN l/l000 ölçekli Şile İlçesi Üvezli Mahallesi Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.

Karar Tarihi

17 Mart 2022

Karar No

419

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 14/03/2022 gün ve 2021/12302 sayılı yazısında;

“İlgi: a) Şile Belediye Başkanlığının 22/10/2021 tarihli ve 39098903-310.01.03-E. 1427/10409 sayılı yazısı ve ekleri.

b) Şile Belediye Meclisinin 11/06/2021 tarihli ve 2021/47 sayılı Kararı.

c) Şile Belediye Meclisi'nin 03/12/2014 tarihli ve 2014/84 sayılı meclis kararı,

ç) İSKİ Genel Müdürlüğünün 18/04/2019 tarihli ve 20190180358 sayılı yazısı.

d) Şile Belediye Meclisinin 14/06/2019 tarihli ve 2019/40 sayılı meclis kararı.

e) Şile Belediye Başkanlığının 23/09/2019 tarihli ve 39098903-310.01.04.01.- E.400/8449 sayılı yazısı ve ekleri.

f) Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/09/2020 tarihli 805 sayılı meclis kararı,

g) 25/01/2021 tarihli ve 16357 sayılı yazımız.

ğ) İSKİ Genel Müdürlüğünün 02/03/2021 tarihli ve E.20210115001 sayılı yazısı.

TALEP: İlgi (a) yazı ile UİP-34243470 PİN numaralı 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Üvezli Mahallesi Uygulama İmar Planı İtirazlarına İlişkin Plan Değişikliği teklifinin ilgi (b) İlçe Meclis Kararları ile uygun görüldüğü belirtilerek, 5216 sayılı yasanın 7.b maddesi uyarınca gereğinin yapılması talep edilmektedir.

PLAN ONAMA SÜRECİ: 13/09/2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Üvezli Köyü Uygulama İmar Planı'na yapılan itirazlara ilişkin ilgi (c) ilçe Meclis Kararında; "...15, 24, 29, 74,... "numaralı itirazlarla ilgili olarak kurumdan görüş alındıktan sonra müdürlüğüne iade edilmesi... "denilmekte olup, İSKİ Genel Müdürlüğü'nün; "Şile İlçesi Üvezli Mahallesi 47, 20, 16 ve 17 parsellerden 2013(1/1000) hali hazırlarına göre vadi tabanı geçtiği tespit edilmiştir. Söz Konusu parsellerde onaylı 1/1000 imar planına uygun yol terklerinin yapılmasına müteakip, parsellere ait "Yapı Yasağı Uygulanacak Alanlar (Dere Yapı Yaklaşma Sınırı) "lejantının korunmasına gerek kalmayacaktır." şeklindeki ilgi (ç) kurum görüşü doğrultusunda hazırlanan plan değişikliği teklifi ilgi (d) ilçe Meclis Kararı ile uygun görülerek ilgi (e) yazı ve ekleri ile tarafımıza iletilmiş ve ilgi (f) Meclis Kararı ile uygun görülerek Büyükşehir Belediye Başkanınca 25/09/2020 tarihinde onaylanmıştır. 25/09/2020 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Üvezli Mahallesi Uygulama İmar Planı Değişikliği ilgi (g) yazımız ile dağıtım yapılarak, 24/02/2021-25/03/2021 tarihleri arasında Şile Belediye Başkanlığında askıya çıkarılmış ve askı süresi içerisinde İSKİ Genel Müdürlüğü'nün; ""Şile İlçesi Üvezli Mahallesi 47, 20, 16, 17 parsellerin olduğu bölgedeki imar yollarının korunması ve 0/30 parselin olduğu kısımda yazı ekinde gönderilen dere işletme bandının korunması gerekmektedir. Netice olarak, 25/09/2020 tasdik tarihli UİP-8935,5 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Şife İlçesi, Üvezli Mahallesi Uygulama İmar Planı Değişikliği'nin yukarıda yer alan şartlara uygun olarak revize edilmesi gerekmektedir. " Şeklindeki ilgi (ğ) itiraz yazısı doğrultusunda hazırlanan plan değişikliği teklifi ilgi (a) yazı ikinde tarafımıza iletilmiştir.

İLÇE MECLİS KARARI: İlgi (b) İlçe Meclis Kararı ile; "Şile İlçesi UİP-8935,5 PİN Numaralı Üvezli Mahallesi 1/1000 ölçeli Uygulama İmar Planı Değişikliği'ne ilişkin İSKİ Genel Müdürlüğü Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı'nın 0/30 parselin olduğu kısımda yer alan dere işletme bandının korunmasına ilişkin itiraz talebi komisyonumuzca uygun görülmüştür " peklinde komisyon raporunun oybirliği ile kabul edildiği görülmektedir.

MÜLKİYET: Başkanlığımız Coğrafi Bilgi Sistemleri Mülkiyet Haritası verilerine göre ilgi (a) yazı ile tarafımıza iletilen 25/09/2020 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Üvezli Mahallesi Uygulama İmar Planı Değişikliği'ne yapılan itiraza konu parsellerin şahıs mülkiyetinde olduğu görülmektedir.

MERİ PLANDAKİ DURUMU: İlgi (b) İlçe Meclis kararı ile itiraza konu 30 parselin bulunduğu kısımda yer alan dere işletme bandı olarak tanımlanan alan 30 (yeni 2362 ada 7 parsel), 31 (yeni 2362 ada 6 parsel), 33 (yeni 2362 ada 5 parsel), 169 (yeni 2350 ada 8 parsel), 170 (yeni 2361 ada 1 parsel) , 196 (yeni 2350 ada 14 parsel), 197 (yeni 2350 ada 13 parsel), 198 (yeni 2360 ada 1 parsel), 217 (yeni 2350 ada 11 parsel), 218 (yeni 2350 ada 12 parsel) parsellerin bir kısmını kapsamakta olup, 20/07/2011 tasdik tarihli Şile İlçesi Ömerli Havzası Nazım İmar Planı'nda kısmen "25 k/ha yoğunluklu Konut Alanı", kısmen "60 k/ha yoğunluklu Konut Alanı", kısmen "Orman Alanı ve Ormanla İhtilaflı Alan", kısmen de "10 m. en kesitli Yol Alanı" lejantında kalmakta iken 12/06/2014 tasdik tarihli İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/09/2013 gün 1848, 1858, 1859, 1847 Sayılı Kararı Doğrultusunda Hazırlanan 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Ömerli Havzasının Bir Kısmına Ait Nazım İmar Planı Değişikliği ile söz konusu alan "Dere" ve "Dere Yapı Yaklaşma Mesafesi İçindeki Alanlar" olarak düzenlenmiştir.

13/09/2013 tasdik tarihli Şile ilçesi Üvezli Mahallesi Uygulama İmar Planı'nda itiraza konu alan kısmen "E: 0,35 Hmax:6,50 m. yapılanma koşullu Konut Alanı", kısmen "10 m. en kesitli Yol Alanı", kısmen "7 m. en kesitli Yol Alanı", kısmen "Orman Alanı ve Ormanla İhtilaflı Alan", kısmen "E: 0,35 Hmax:6,50 m. yapılanma koşullu Konut Alanında Tescilli Yapı ve Tescilli Parsel" lejantında kalmakta olup ayrıca söz konusu alanın tamamı "Dere Koruma Bandı ve Yapı Yasağı Uygulanacak Alanlar (Dere Yapı Yaklaşma Sınırı)" lejantında da kalmakta iken söz konusu plana askı süresi içerisinde yapılan itirazlar sonucu 25/09/2020 tasdik tarihli Şile İlçesi Üvezli Mahallesi Uygulama İmar Planı Değişikliği ile itiraza konu alanda yer alan "Dere Koruma Bandı ve Yapı Yasağı Uygulanacak Alanlar (Dere Yapı Yaklaşma Sınırı)" lejantı iptal edilerek yeniden düzenlenmiştir.

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ: 25/09/2020 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Üvezli Mahallesi Uygulama İmar Planı Değişikliği'ne askı süresi içinde yapılan itiraz sonucunda ilgi (b) İlçe Meclis Kararı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin yapılan incelemede;

İlgi (b) İlçe Meclis Kararı ile, itiraza konu 30 parselin bulunduğu (30, 31, 33, 169, 170, 196, 197, 198, 217 ve 218 sayılı parsellerin bir kısmı) kısımda yer alan dere işletme bandı olarak tanımlanan alanda İSKİ Genel Müdürlüğü'nün "Şile İlçesi Üvezli Mahallesi 47, 20, 16, 17 parsellerin olduğu bölgedeki imar yollarının korunması ve 30 parselin olduğu kısımda yazı ekinde gönderilen dere işletme bandının korunması gerekmektedir. Netice olarak, 25/09/2020 tasdik tarihli UİP-8935,5 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Şile İlçesi, Üvezli Mahallesi Uygulama İmar Planı Değişikliği'nin yukarıda yer alan şartlara uygun olarak revize edilmesi gerekmektedir. " şeklindeki ilgi (ğ) itiraz yazısı ile 25/09/2020 tasdik tarihli Şile İlçesi Üvezli Mahallesi Uygulama İmar Planı Değişikliğindeki "Dere Koruma Bandı ve Yapı Yasağı Uygulanacak Alanlar (Dere Yapı Yaklaşma Sınırı)" lejantının iptal kararı iptal edilerek düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir.

Sonuç olarak ilgi (a) yazı ekinde iletilen 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Üvezli Mahallesi Uygulama İmar Planı İtirazlarına İlişkin Plan Değişikliği teklifinin İSKİ Genel Müdürlüğü'nün ilgi (ğ) itiraz yazısı doğrultusunda yapıldığı bununla birlikte 12/06/2014 tasdik tarihli l/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği kararlarına da uygun olduğu görülmektedir.

İlgi (b) İlçe Meclis Kararı ile karara bağlanan ve ilgi (a) yazı ile tarafımıza iletilen UİP- 34243470 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Üvezli Mahallesi Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi yazımız ekinde iletilmekte olup, yazımız ve eklerinin, 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddeleri gereğince değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesi hususunu olurlarınıza arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Şile İlçesi, Üvezli Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine itiraz sonucu teklif  incelenmiş olup; İtiraz sonucu hazırlanan teklifin kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin onayına arz olunur.”

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı, Mart Ayı Toplantılarının 17 Mart 2022 tarihli 4. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.