Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Tuzla ilçesi, Orhanlı Bölgesi UİP Değişikliği'ne Askı Süresi İçerisinde Yapılan İtirazlar Doğrultusunda Hazırlanan UİP Değişikliği.

Karar Tarihi

17 Mart 2022

Karar No

403

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 11/10/2021 gün ve 2021/6913 sayılı yazısında;

“İlgi: a) Tuzla Belediye Başkanlığının 17.06.2021 tarihli ve 66028 sayılı yazısı ve eki dosyası.

b) Tuzla Belediye Başkanlığının 26.07.2018 tarihli, E.28892 sayılı yazısı ve eki 11.05.2018 tarihli ve 99 sayılı ilçe meclis kararı.

c) 11.09.2018 tarihli ve BN:4980 sayılı yazımız.

d) Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2019 tarihli ve 327 sayılı Kararı.

e) 18.04.2019 tarihli ve BN:2017 sayılı dağıtım yazımız.

f) Tuzla Belediye Başkanlığının 21.08.2019 tarihli 112233891-27800 sayılı yazısı ve eki 05.07.2019 tarihli ve 80 sayılı ilçe meclis kararı ve ekleri.

g) 14.07.2020 tarihli ve BN:2751 sayılı yazımız.

h) Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.09.2020 tarihli ve 817 sayılı Kararı.

i) 10.03.2021 tarihli ve BN:1458 sayılı yazımız.

j) Yazı İşleri Müdürlüğünde 17.05.2019 tarihli ve 104104 sayılı itiraz dilekçesi.

k) 09.12.2019 tarihli ve BN:5810 sayılı yazımız.

l) Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.12.2020 tarihli ve 1316 sayılı Kararı.

m) Tuzla Belediye Başkanlığının 20.05.2021 tarihli ve 50 sayılı ilçe meclis kararı.

TALEP: Tuzla Belediye Başkanlığının ilgi (a) yazısı ile; 15.02.2019-25.09.2020 onaylı UİP- 34250 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Orhanlı Bölgesi Uygulama İmar Planı Değişikliği'ne yasal askı süresi içinde Tuzla Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünce yapılan itirazlara ilişkin Tuzla Belediye Meclisinin 20.05.2021 tarihli ve 52 sayılı kararının alındığı belirtilerek ilçe meclis kararı ve eklerinin 5216 sayılı yasanın 7/b maddesi uyarınca gereğinin yapılması talep edilmektedir.

İlgi (a) yazı eki dosyada yapılan incelemede, 25.09.2020 onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 'ne yasal askı süresi içerisinde Tuzla Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından "...25.09.2020 tasdik tarihli Uygulama İmar Planı incelendiğinde, plan notları, lejand ve pafta üzerinde düzenlenmesi gereken hususlar tespit edilmiştir... " denilerek itiraz edilmiş olup talep edilen değişikliklere ilişkin ilgili Müdürlükçe bilgi raporları hazırlanarak Tuzla Belediye Başkanlığı Meclisine iletildiği görülmektedir.

PLAN ONAMA SÜRECİ: 22.01.2018 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Tuzla Orhanlı Bölgesi Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan Tuzla Belediye Başkanlığının ilgi (b) yazı eki ilçe meclis kararı ile uygun görülerek tarafımıza iletilen 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Orhanlı Bölgesi Uygulama İmar Planı teklifi değerlendirilmek ve karar alınmak üzere ilgi (c) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş, ilgi (d) Meclis Kararı ile uygun görülmüş ve 15.02.2019 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanarak ilgi (e) yazımızla dağıtımı yapılmış ve 22.04.2019-23.05.2019 tarihleri arasında Tuzla Belediyesi tarafından askıya çıkartılmıştır.

Tuzla Belediye Başkanlığının ilgi (f) yazısı ile 15.02.2019 onay tarihli 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Orhanlı Bölgesi Uygulama İmar Planı'na askı süresi içinde ilgililerince yapılan itirazlara ilişkin Tuzla Belediye Meclisinin 05.07.2019 tarihli ve 80 sayılı ilçe meclis kararının alındığı belirtilerek ilçe meclis kararı ve eklerinin 5216 sayılı yasanın 7/b maddesi uyarınca gereğinin yapılması talep edilmiş olup söz konusu ilçe meclis kararı ilgi (g) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir.

1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Orhanlı Bölgesi Uygulama İmar Planı Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (h) Kararı ile tadilen kabul edilmiş olup 25.09.2020 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmıştır. Söz konusu plan değişikliğinin ilgi (i) yazımız ile dağıtımı yapılmış olup 24.03.2021-22.04.2021 tarihleri arasında Tuzla Belediye Başkanlığında askıya çıkarılmıştır.

İLÇE MECLİS KARARI: Tuzla Belediye Meclisinin 20.05.2021 tarihli ve 52 sayılı kararında;

""UİP-34250 Plan İşlem Numaralı 15.02.2019 T.T. 'li 1/1000 Ölçekli Tuzla İlçesi, Orhanlı Bölgesi UİP Yasal Askı süresi içerisinde yapılan itirazlara ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Müdürlük Tespitleri" teklif dosyası komisyonumuzca incelenmiş olup,

Bir nolu itirazın kabulü,

İki nolu itirazın kabulü,

Üç nolu itirazın kabulü,

Dört nolu itirazın kabulü, şekliyle kabulü komisyonumuzca uygun görülmüştür." denilmektedir.

MÜLKİYET DURUMU: Plan değişikliğine konu alan ve parsellerin mülkiyet durumları Başkanlığımız tapu sorgulama sisteminde mülkiyet açısından incelendiğinde;

• 7747 ada 6 parsel ve 0 ada 325 parseller şahıs mülkiyetindedir.

MERİ PLAN DURUMU: Plan değişikliğine konu alan ve parsellerin plan durumları incelendiğinde;

• 7747 ada 6 parsel; 22.12.2020 onaylı Tuzla İlçesi Orhanlı Bölgesi Nazım İmar Planı Değişikliği'nde Tİ rumuzlu "Toptan Ticaret Alanı" lejantında ve 15.02.2019 onaylı 1/1000 ölçekli Tuzla ilçesi Orhanlı Bölgesine İlişkin Uygulama İmar Planı'nda "Toplu İşyerleri" lejantında,

• 22.12.2020 onaylı Tuzla İlçesi Orhanlı Bölgesi Nazım İmar Planı Değişikliği'nde Tİ rumuzlu "Toptan Ticaret Alanı" lejantında ve 0 ada 325 parselin bitişiğindeki alan "Park" lejantında kalmaktadır.

DEĞERLENDİRME: İlgi (a) yazı ekinde gereği için tarafımıza iletilen 15.02.2019-25.09.2020 onaylı UİP- 34250 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Orhanlı Bölgesi Uygulama İmar Planı Değişikliği'ne Plan ve Proje Müdürlüğünce yapılan itirazlar neticesinde düzenleme yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinin plan paftaları ve ilçe meclis kararı ile birlikte incelenmesi neticesinde;

• 1 nolu itiraz ile lejant ve plan notu paftalarında, "Uygulama Alan Sınırı" lejantının ve bu gösterime ilişkin plan notunun kaldırılması talep edilmektedir. 25.09.2020 onaylı Tuzla İlçesi Orhanlı Bölgesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği ile plan paftalarında "Uygulama Alan Sınırı" iptal edilmiş olup söz konusu gösterimin halen meri uygulama imar planına ilişkin lejant ve plan notu paftalarında kaldığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda ilgi (a) yazı ile tarafımıza iletilen "Uygulama Alan Sınırı" lejant ve plan notunun iptaline ilişkin teklif uygulama imar planı değişikliği, plan paftalarında bulunmayan gösterimin iptaline yönelik olduğundan ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarını etkileyici nitelikte olmadığından uygun bulunmaktadır.

• 2 nolu itiraz kapsamında G22B08D4B paftasında "Mania Planı Geçiş Düzlemi Sınırı"nda teknik düzeltmeler yapıldığı tespit edilmiş olup söz konusu teklif uygulama imar planı değişikliği teknik düzenlemeleri içerdiğinden ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarını etkileyici nitelikte olmadığından uygun bulunmaktadır.

• 3 nolu itiraz ile plan notlarının "8.9. Doğal Mania Alanı" başlığı altındaki "Sabiha Gökçen Havaalanı Mania Planında belirtilen mania tahdit yüzeyini delen arazi parçalarının mania müsaade limitlerini aşan kısımlardır. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün görüşü doğrultusunda ve söz konusu mania planında belirtilen yapılaşma müsaade yüksekliklerine göre belirlenecektir. " hükmünden sonra "Planlarda belirtilen irtifa değerini Hava Mania ve Enerji Nakil Hattı Kısıtlamalarına göre kullanamayan parseller, kullanamadığı irtifa değerini aşmamak kaydıyla parselde kazı ve dolgu yapılarak zemin kotu belirlenir." hükmünün eklenmesi talep edilmektedir.

Söz konusu plan notu ilavesi Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.12.2020 tarihli ve 1316 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 22.12.2020 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanan Tuzla İlçesi Orhanlı Bölgesi Nazım İmar Planı Değişikliği kapsamında yapılmış olup 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine yapılan plan notu ilavesinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine işlendiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda değerlendirildiğinde 3 nolu itiraz kapsamında hazırlanan teklif 1/1000 ölçekli plan notu değişikliğinin, meri 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararları ile uyumlu olduğu görülmektedir.

• 4 nolu itiraz ile 0 ada 325 parsel bitişiğinde bulunan tescil dışı alanın itirazlar kapsamında yapılan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile "Park" lejantından çıkarılarak Tİ rumuzlu "Toptan Ticaret Alanı" lejantına alındığı tespit edilmiştir. 22.01.2018 onaylı 1/5000 ölçekli Tuzla İlçesi Orhanlı Bölgesi Nazım İmar Planı'na itirazlar sonucu yapılan nazım imar planı değişikliği 15.02.2019 tarihinde onaylanarak 29.04.2019-29.05.2019 tarihleri arasında Planlama Müdürlüğünde askıya çıkarılmış olup 7747 ada 6 parselin maliki tarafından yasal askı süresi içerinde ilgi (j) dilekçe ile itiraz edilmiştir.

Söz konusu ilgi (j) itiraz ile Orhanlı Mahallesi, 0 ada 325 parselin maliki iken yapılan imar uygulaması ile söz konusu parselin park alanı olarak planlanarak ellerinden alındığı, yerine DOP kesintisinden sonra 7104,95 m2 büyüklüğündeki 7747 ada 6 parselin verildiği ve söz konusu parsellerin emsal ve satış değerlerinin farklı olması nedeni ile mağdur oldukları belirtilerek plan değişikliği ile 325 parselin ticari imar alanı olarak tahsisinin yapılması ve taraflarına verilmesi, 7747 ada 6 parselin ise geri alınarak park alanı olarak düzenlenmesi talep edilmiştir.

İlgi (j) itiraz dilekçesi, 325 nolu parselin 15.02.2019 onaylı plan değişikliği sınırları dışında kaldığı, meri plan değişikliği kararlarına konu olmadığı, hukuki ehliyet yönünden itiraza konu edilemeyeceğinin görüldüğü, mevcut 7747 ada 6 parsele ilişkin ise itirazlar kapsamında yapılan 15.02.2019 onaylı Nazım İmar Planı Değişikliği kararlarından kaynaklı bir mağduriyet söz konusu olmadığı ifade edilerek ilgi (k) yazımız ile değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir.

15.02.2019 onaylı Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin itirazlara yönelik alınan Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (l) kararında "...7747 ada 6 parseldeki Tİ rumuzlu Toptan Ticaret Alanına eşdeğer alanın 0 ada 325 parsel bitişiğindeki park alanı fonksiyonunun kaldırılarak ticari fonksiyona alınması tescil dışı alanın ihdası sonrasında 7747 ada 6 parsel ile başabaş takas trampa yapılması..." denilmekte olup 22.12.2020 onaylı 1/5000 ölçekli Tuzla İlçesi Orhanlı Bölgesi Nazım İmar Planı Değişikliği ile plan notlarına "Uygulama aşamasında; 7747 ada 6 parsele eşdeğer alan olarak, Park Alanından Tİ Rumuzlu Toptan Ticaret Alanına dönüştürülen, 0 ada 325 parsel bitişiğindeki tescil dışı alanın ihdası sonrasında 7747 ada 6 parsel ile başabaş takas trampa yapılacaktır." ifadesi eklenerek söz konusu tescil dışı alan park alanından ticaret alanına alınmıştır. Bu kapsamda, Tuzla Belediye Başkanlığı ilgi (m) ilçe meclis kararı ile Orhanlı 0 ada 325 parselden ihdas yoluyla oluşacak parselin mülkiyeti şahsa ait Orhanlı 7747 ada 6 parsel ile belediye rayiç bedelleri üzerinden ve arada bedel farkı gözetmeksizin karşılıklı olarak takas/trampa edilmesinin uygun olduğuna karar verilmiştir.

Bununla birlikte Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Web Tapu sisteminde yapılan incelemede; söz konusu 0 ada 325 parselin komşuluğundaki tescil dışı alanda, 13.07.2021 tarihinde tevhit işlemi yapılarak 7104,95 m2 büyüklüğünde 7745 ada ve 8 parselin oluşturulduğu, söz konusu parselin Tuzla Belediye Başkanlığı üzerine kaydedildiği ve daha sonra 26.08.2021 tarihinde ise trampa ile şahısa devredildiği tespit edilmiştir.

Sonuç olarak, ilgi (a) yazıda bahsi geçen 4 nolu itiraza konu 0 ada 325 parsel bitişiğinde bulunan tescil dışı alanın (yeni 7745 ada 8 parsel) uygulama imar planı değişikliği teklifi ile "Park" lejantından çıkarılarak Tİ rumuzlu "Toptan Ticaret Alanı" lejantına alınmasına ilişkin yapılan düzenleme 22.12.2020 onaylı 1/5000 ölçekli meri nazım imar planı kapsamında yapıldığı görülmekle birlikte söz konusu düzenleme Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin "İmar planı değişiklikleri" başlıklı 26. Maddesindeki "İmar planında yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapı alanlarının ve kamuya ait sosyal ve kültürel tesis alanlarının kaldırılabilmesi veya küçültülmesi ancak bu tesislerin hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir. Eşdeğer alanın ayrılmasında yüzölçümü ve konum özellikleri korunur. Bu alanların yerinin değiştirilmesinde, mevcut plandaki hizmet etki alanına göre aynı uygulama etabı veya bölge içinde kalması, yaya erişim mesafelerinin dikkate alınması ve yeni tespit edilen alanın tesisin yapılmasına müsait olması zorunludur." hükmü doğrultusunda meri mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

Bu nedenle, yukarıda bahsi geçen ilgili mevzuat hükmü doğrultusunda 0 ada 325 parsel bitişiğinde bulunan tescil dışı alanın (yeni 7745 ada 8 parsel) teklif uygulama imar planında "Park" lejantından çıkarılarak Tİ rumuzlu "Toptan Ticaret Alanı" lejantına alınırken trampaya konu 7747 ada 6 parselin ise eşdeğer alan olarak "Park" fonksiyonuna alınması gerekmektedir.

Sonuç olarak; yapılan incelemeler doğrultusunda 1, 2 ve 3 nolu düzenlemeler uygun bulunurken 4 nolu düzenleme uygun bulunmamaktadır. ” Denilerek.

Tuzla Belediye Başkanlığının ilgi (a) yazı eki ile tarafımıza iletilen ilçe meclis kararı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ekte olup yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasalar, yönetmelikler ile 3194 sayılı yasanın 8. maddesi ve 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddelerine göre değerlendirmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Tuzla İlçesi, Orhanlı Bölgesi UİP Değişikliği’ne askı süresi içerisinde yapılan itirazlar doğrultusunda hazırlanan UİP değişikliği teklifi incelenmiş olup; İtirazların kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin onayına arz olunur.”

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı, Mart Ayı Toplantılarının 17 Mart 2022 tarihli 4. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.