Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

1/5000 ölçekli Kağıthane2 RNİP H:Serbest Plan Notu Değişikliği

Karar Tarihi

17 Mart 2022

Karar No

394

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 13/12/2022 gün ve sayılı yazısında;

            “İlgi:    a) 20.02.2020 tarihli ve 31045 sayılı Resmi Gazete.

             b) 17.06.2020 tarihli ve BN:2307 sayılı Başkanlık Oluru ve eki liste.

            c) 31.08.2020 tarihli ve S:933891 sayılı kurum görüşü yazımız.

            d) 09.07.2020 tarihli ve S:714930 sayılı kurum görüşü yazımız.

            e) Kağıthane Belediye Başkanlığı’nın 29.04.2021 tarihli ve 2505386 sayılı yazısı ve eki.

            f) Kağıthane Belediye Başkanlığı’nın 29.11.2021 tarihli ve 2554921 sayılı yazısı ve eki

TEKLİF:

İlgi (a) Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” kapsamında, 3194 sayılı İmar Kanununun 8b Maddesinde (14.02.2020-7221/13) planların hazırlanması ve yürürlüğe konulmasında uyulması gereken esaslar ve Geçici 20. Maddesindeki (14.02.2020-7221/13 md) hükümler doğrultusunda, Kağıthane ilçe sınırlarındaki meri nazım imar planlarında kat adedi belirlenmeyen ve H:Serbest yapılanma şartlarına sahip alanlara kat sınırlamasının getirilmesine ilişkin alınan ilgi (b) Başkanlık Oluru eki listede Kağıthane ilçesi dâhilinde, H:Serbest olarak planlandığı tespit edilen 21.11.2001 onaylı 1/5000 ölçekli Kağıthane2 Revizyon Nazım İmar Planı’na ilişkin plan notu değişikliği teklifimizdir.

MERİ İMAR PLANLARI: 

21.11.2001 onaylı 1/5000 ölçekli Kağıthane2 Revizyon Nazım İmar Planı’na 21.01.2007 tarihinde onaylanan plan notu değişikliği sonucunda Hserbest içeren ilgili plan notları:

“53: T6 sembolü ile gösterilen ticaret alanlarında H:Serbest TAKSmax:0.40’dır. Bu alanlarda 1000 m2’den küçük ifraz yapılamaz.” ve

“54: T7 sembolü ile gösterilen ticaret alanlarında H:Serbest TAKSmax:0.40’dır. Bu alanlarda 2000 m2’den daha küçük ifraz yapılamaz.” şeklindedir.

Ayrıca meri 17.10.2011 onaylı 1/5000 ölçekli Kâğıthane Seyrantepe Mahallesi Batı Kısmı Nazım İmar Planı plan notlarında ise yükseklik değerlerine ilişkin bir ifade yer almamaktadır.

MEVCUT DURUM:

21.11.2001 onaylı 1/5000 ölçekli Kağıthane2 Revizyon Nazım İmar Planı 53 ve 54 numaralı plan notlarında tarif edilen T6 ve T7 sembollü alanlar iş merkezi, ofis, rezidans ve alışveriş merkezleri bölgeleri olarak görülmekte olup, kat adetlerinin genel olarak ortalama 10-15 kat aralığında değiştiği tespit edilmiştir.

Ayrıca 17.10.2011 onaylı 1/5000 ölçekli Kâğıthane Seyrantepe Mahallesi Batı Kısmı Nazım İmar Planı’nda yerleşime açılan bölgeler çoğunlukla konut kullanımında olup, kat adetlerinin genel olarak ortalama 4-6  kat aralığında değiştiği, yine komşuluğundaki 25.03.2011 onaylı 1/5000 ölçekli Cendere Vadisi Nazım İmar Planı’nda ticaret alanı yapılaşmalarında yüksekliğin 45.50 m. olduğu tespit edilmiştir.

KURUM VE KURULUŞLARIN GÖRÜŞLERİ:

İlgi (c) ve (d) dağıtımlı yazılarımız ile ilgili ilçe belediyelerinden meri planlardaki H:Serbest yapılanma şartlarına sahip alanlara ilişkin kurum görüşü istenilmiş olup, Kâğıthane Belediye Başkanlığından ilgi (e) ve (f) yazlarıı ile 21.11.2001 onaylı ve tadili 21.01.2007 onaylı 1/5000 ölçekli Kağıthane2 Revizyon Nazım İmar Planı Plan Notları ve 17.10.2011 onaylı 1/5000 ölçekli Kâğıthane Seyrantepe Mahallesi Batı Kısmı Nazım İmar Planı Plan Notlarına ilişkin kurum görüşü tarafımıza iletilmiştir.

Buna göre, 21.11.2001-21.01.2007 onaylı 1/5000 ölçekli Kağıthane2 RNİP Plan Notları için;

“53: T6 sembolü ile gösterilen ticaret alanlarında H:Serbest TAKSmax:0.40. Bu alanlarda 1000 m2’den küçük ifraz yapılamaz.” plan notunun “53: T6 sembolü ile gösterilen Ticaret Alanlarında kısmen Yençok:36.50m, kısmen Yençok:24.50m ve kısmen Yençok:l5.50m olup, sınırları l/l000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında gösterilecektir. (TAKSmax:0.40 Emsal:1.50’dir. Bu alanlarda 1000m2’den daha küçük ifraz yapılamaz)”

“54: T7 sembolü ile gösterilen ticaret alanlarında H:Serbest TAKSmax:0.40. Bu alanlarda 2000 m2’den daha küçük ifraz yapılamaz” plan notunun “54: T7 sembolü ile gösterilen Ticaret Alanlarında kısmen Yençok:60.50m, kısmen Yençok:45.50m, kısmen Yençok:24.50m ve kısmen Yençok:15.50m olup, sınırları l/l000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında gösterilecektir. TAKSmax:0.40 Emsal:2.00’dir. Bu alanlarda 2000m2’den daha küçük ifraz yapılamaz”

“30: Planda (B) sembolü ile gösterilen Büyükdere Caddesi 304 pafta 1947 ada 87 parselde l/5000 ve l/l000 ölçekli 12.08.1998 onaylı plan şartları geçerlidir” plan notunun “Planda (B) sembolü ile gösterilen alanda (l947 ada 87 parselde) Yençok:75.50m’dir”

“34: Planda (F) sembolü ile gösterilen alanda 08.09.1995 onaylı l/l000 ölçekli uygulama imar planı yapılanma hükümleri ile 10.10.1996 onaylı l/5000 ölçekli İstanbul Metrosu Güzergahı plan şartları geçerlidir” plan notunun ise “Planda (F) sembolü ile gösterilen alanda Yençok:230.50m’dir” şeklinde düzenlenmesi;

17.10.2011 onaylı 1/5000 ölçekli Kâğıthane Seyrantepe Mahallesi Batı Kısmı NİP için;

Meri planda yükseklik değerine ilişkin bir ifade bulunmadığından hareketle meri plana “Ticaret Alanlarında Yençok:15.50m’dir.” plan notunun eklenerek değişiklik yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.

DEĞERLENDİRME:

Ayrıcalıklı bir coğrafi konuma sahip bir dünya metropolü olan İstanbul; doğal güzellikleri, tarihi/arkeolojik mirası ve sosyo-kültürel yaşamıyla eşsiz bir şehir olmasının yanı sıra; tepeler, manzara noktaları, tarihi yapılar, göz alıcı panoramalar gibi kentin silüetini ve peyzaj değerlerini oluşturan çeşitli görsel zenginliklere ve bakı alanlarına sahiptir.

Bununla birlikte kentsel mekanda sürekli değişen gelişme eğilimleri baz alındığında siluetin olumsuz etkilenmesine yönelik uygulamaların varlığı ortaya çıkmıştır. Tüm bu etkenler vasıtası ile İstanbul genelinde yapı yüksekliklerinin sınırlandırılmaması; çevre yapılanma şartlarına uygun olmayan düzensiz yapıların ortaya çıkmasına, İstanbul’un kendine özgü hissedilir topografya ve doğal eşikleri yansıtmayan bir yapılaşma düzeninin oluşmasına, yüksek yapılaşmaların yoğunlaşması ile sosyal yapı bakımından komşuluk ilişkilerinin olumsuz etkilenmesine, düzensiz gelişen yapılaşma ile birlikte fiziki altyapı ve mikro klima bakımından olumsuz etkilerin oluşmasına neden olmaktadır.

Nitekim İstanbul’un mekânsal anlamda geleceğe yönelik ana kararlarını belirleyerek uygulamaya esas olan imar planlarını yönlendiren 15.06.2009 onaylı İstanbul Çevre Düzeni Planı’nda konu ile ilgili olarak genel bir çerçeve çizilmektedir. İstanbul’da her arazi kullanım kararının kentin doğal ve ekolojik yapısının sürdürülebilirliğine katkı vermesi amaçlanmaktadır.

15.06.2009 onaylı 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı’nda İstanbul silüetinin korunması, mekânsal gelişmenin sağlıklı ve düzenli bir şekilde sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için 8.2.15 nolu plan notunda “…İstanbul’un özgün silüetini oluşturan alanlar ile silüeti etkileme potansiyeline sahip çeper alanlarda kent görünümündeki (silüetindeki) değişimi kontrol etmek amacıyla imar planlarında verilen yapılaşma haklarına (yükseklik, TAKS ve KAKS gibi yapı kütlesi oranları) yönelik kısıtlayıcı koşullar getirilebilir. Silüet ana planına altlık oluşturmak üzere alt bölgelerde de çalışma yapılabilir.” denilmekte olup, bu kapsamda çalışmanın temeli ve kapsamı belirlenmektedir.

Bu bağlamda; şehrin siluetini bozabilecek yapıların oluşmasına sebebiyet verilmemesi amacıyla, maksimum yükseklik değeri verilmemiş veya maksimum yükseklik değeri serbest olarak belirlenmiş planlarda düzenleme yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda Müdürlüğümüzce yapılan çalışma sonucunda;

21.11.2001 onaylı 1/5000 ölçekli Kağıthane2 Revizyon Nazım İmar Planı’na 21.01.2007 tarihinde onaylanan plan notu değişikliği paftasında;

“53: T6 sembolü ile gösterilen ticaret alanlarında H:Serbest TAKSmax:0.40 Bu alanlarda 1000 m2’den küçük ifraz yapılamaz.” plan notunun “53: T6 sembolü ile gösterilen ticaret alanlarında Yençok:8kat TAKSmax:0.40 Bu alanlarda 1000 m2’den küçük ifraz yapılamaz”

“54: T7 sembolü ile gösterilen ticaret alanlarında H:Serbest TAKSmax:0.40 Bu alanlarda 2000 m2’den daha küçük ifraz yapılamaz.” plan notunun “54: T7 sembolü ile gösterilen ticaret alanlarında Yençok:15kat TAKSmax:0.40 Bu alanlarda 2000 m2’den daha küçük ifraz yapılamaz.”

“30: Planda (B) sembolü ile gösterilen Büyükdere Caddesi 304 pafta 1947 ada 87 parselde l/5000 ve l/l000 ölçekli 12.08.1998 onaylı plan şartları geçerlidir” plan notunun “Planda (B) sembolü ile gösterilen alanda (l947 ada 87 parselde) Yençok: 25 kat (75.50m)’dir.”

“34: Planda (F) sembolü ile gösterilen alanda 08.09.1995 onaylı l/l000 ölçekli uygulama imar planı yapılanma hükümleri ile l0.10.1996 onaylı l/5000 ölçekli İstanbul Metrosu Güzergahı plan şartları geçerlidir” plan notunun ise “Planda (F) sembolü ile gösterilen alanda Yençok:25 kat (75.50m)’dir.” şeklinde düzenlenmesi;

17.10.2011 onaylı 1/5000 ölçekli Kâğıthane Seyrantepe Mahallesi Batı Kısmı NİP plan paftasında da 4.4.2.4.Ticaret Alanı başlığı altına, “Ticaret Alanlarında Yençok:5 kattır” ve 4.4.2.6.Turizm+Hizmet+Ticaret Alanları başlığı altına “Turizm+Hizmet+Ticaret Alanlarında Yençok:15 kattır.” plan notunun eklenmesi;

Ayrıca her iki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının plan notlarına “Bu plan tadilatının onayından önce yapı ruhsatı almış olan parsellerin yapı ruhsatları yasal süresi içerisinde geçerli olup, iskan belgesi düzenlenene kadar yapı yükseklikleri müktesebidir. Bu kapsamda yapılan yapıların yıkılıp yeniden yapılması halinde, yapı yüksekliklerinde meri plan koşullarına uygun olacak şekilde uygulama yapılacaktır.” şeklinde plan notunun ilave edilmesi uygun görülmektedir. ” Denilerek.

Söz konusu kanun değişikliği kapsamında hazırlanan 1/5000 ölçekli Kağıthane2 RNİP ve 1/5000 ölçekli Kâğıthane Seyrantepe Mahallesi Batı Kısmı NİP için hazırlanan Plan Değişikliği teklifleri ve açıklama raporu yazımız ekinde iletilmekte olup, 3194 ve 5216 sayılı yasa ve ilgili yönetmelikler kapsamında değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Kağıthane İlçesi, 1/5000 ölçekli Kağıthane2 Revizyon Nazım İmar Planı H:Serbest Plan Notu değişikliği incelenmiş olup;

Teklifin kabulü ve 21.11.2001-21.01.2007 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Kağıthane II. Revizyon Nazım İmar Planı Notlarında H:Serbest olarak belirlenen

53. Maddesinde yer alan “T6 sembolü ile gösterilen Ticaret Alanlarında; H:Serbest, TAKSmax.:0.40 Bu alanlarda 1000 m²’den daha küçük ifraz yapılamaz.” Plan notunda “H:Serbest” olarak belirlenen yükseklik değerinin iptal edilerek, T6 sembollü Ticaret Alanları için için mevcut teşekküller ve silüet dikkate alınarak, emsal değerinde değişiklik yapılmaksızın, belirlenmiş olan yüksekliğin 1/5000 ölçekli  Kağıthane II. Revizyon Nazım İmar Planı Notlarına; “T6 sembolü ile gösterilen Ticaret Alanlarında kısmen Yençok: 36.50m., kısmen Yençok: 24.50m. ve kısmen Yençok: 15.50m. olup, sınırları 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında gösterilecektir. (TAKSmax.=0.40 Emsal:1.50 dir. Bu alanlarda; 1000 m²’ den daha küçük ifraz yapılamaz.)” şeklinde düzenlenmesi ile;

54. Maddesinde yer alan “T7 sembolü ile gösterilen Ticaret Alanlarında; H:Serbest ,TAKSmax.:0.40 Bu alanlarda 2000 m²’den daha küçük ifraz yapılamaz.” Plan notunda  “H:Serbest” olarak belirlenen yüksekliğin iptal edilerek, T7 sembollü Ticaret Alanları için mevcut teşekküller ve silüet dikkate alınarak, emsal değerinde değişiklik yapılmaksızın, belirlenmiş olan yüksekliğin 1/5000 ölçekli  Kağıthane II. Revizyon Nazım İmar Planı Notlarına;“T7 sembolü ile gösterilen Ticaret Alanlarında kısmen Yençok: 60.50m., kısmen Yençok:45.50m., kısmen Yençok:24.50m. ve kısmen Yençok:15.50m olup, sınırları 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında gösterilecektir. (TAKSmax.=0.40 Emsal:2.00 dir. Bu alanlarda; 2000 m²’ den daha küçük ifraz yapılamaz.)” şeklinde düzenlenmesi ile;

30. Maddesinde yer alan; “Planda (B) sembolü ile gösterilen Büyükdere Caddesi 304 pafta,1947 ada 87 parselde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli 12.08.1998 onaylı plan şartları geçerlidir.” Notunun bulunduğu alanda yer alan parsele ilişkin “H:Serbest” olarak belirlenen yüksekliğin iptal edilerek, mevcut ruhsatlı yapıya verilen yükseklik değeri baz alınarak, Yençok:75.50m. olacak şekilde düzeltilmesi amacı ile 1/5000 ölçekli Kağıthane II. Revizyon Nazım İmar Planı Notlarına,“Planda (B) sembolü ile gösterilen alanda (1947 ada 87 parselde) Yençok:75.50m. dir.” şeklinde düzenlenmesi ile;   

34. Maddesinde yer alan; Planda (F) sembolü ile gösterilen alanda 8.9.1995 onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılanma hükümleri ile 10.10.1996 onaylı 1/5000 ölçekli İstanbul Metrosu Güzergahı Plan Şartları geçerli.” Notunun bulunduğu alanda kalan Büyükdere Caddesi,1947 ada 91 parselde “H:Serbest” olarak belirlenen yüksekliğin iptal edilerek, Yençok:75.50m.olacaktır ayrıca bu karar tarihinden önce ruhsat ve/veya iskan almış yapıların her türlü tadilat ve diğer hakları mükteseptir şeklinde düzenlenmesi ile;

            17.10.2011 tasdik tarihli Seyrantepe Mahallesi Batı Kısmı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Notlarında;

Planda emsal değeri verilen Ticaret Alanlarında (E:1.50 ve E:2.00 olarak belirlenen) yükseklik değerinin sınırlandırılmadığı H:Serbest olarak belirlendiği anlaşılmış olup, Seyrantepe Mahallesi Batı Kısmı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Notlarına; “Ticaret Alanlarında (E:1.50 ve E:2.00) Yençok:15.50m. dir.” şeklinde düzenlenmesi ile;

            Ayrıca 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında yüksekliği “H:Serbest” olarak belirlenmiş alanlarda uygulamayı kolaylaştırmak amacı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Notlarına;“1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği onanıncaya kadar 1/5000 ölçekli planda belirlenen Yükseklik değerlerine göre imar durumu düzenlenebilecektir.” şeklinde düzenlenmesi ile;Plan notlarına “1/5000 ölçekli plan üzerinden uygulama yapılabilir.” ifadesinin eklenmesi ile Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

Meclisimizin onayına arz olunur.”

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı, Mart Ayı Toplantılarının 17 Mart 2022 tarihli 4. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.