Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Sirkeci Garı'na ilişkin.

Karar Tarihi

17 Mart 2022

Karar No

388

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 14/02/2022 gün ve 2021/13857 sayılı yazısında;

“İlgi: a) Hukuk Müşavirliği'nin 25.07.2014 tarihli ve 2510-14837 sayılı yazısı ve eki İstanbul 9. İdare Mahkemesi'nin 24.04.2014 tarihli, 2012/710 E. 2014/743 K. sayılı kararı.

b)Hukuk Müşavirliği'nin 19.01.2017 tarihli ve 2510-1050 sayılı yazısı ve eki Danıştay Altıncı Dairesi'nin 17.12.2015 tarihli ve 2014/8557 E. 2015/7670 K. sayılı kararı.

c)06.11.2017 tarihli ve 8544 sayılı Başkanlık Oluru.

d)Planlama Müdürlüğü'nün 13.11.2017 tarihli ve 12114-12997-8665 sayılı yazısı ve ekleri.

e)13.07.2020 tarihli ve TN:732945 sayılı yazımız.

f)Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.09.2020 tarihli ve 822 sayılı kararı.

g)İstanbul IV Numaralı Koruma Bölge Kurulunun 06.06.2018 tarihli ve 6287 sayılı kararı.

h)02.11.2020 tarihli ve TN: 1219037 sayılı dağıtımlı yazımız.

i)Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul Vakıflar I. Bölge Müdürlüğünün 10.11.2020 tarihli ve 66191769-170.01 .E. 131271 sayılı yazısı.

j) Fatih Belediye Başkanlığı, Plan ve Proje Müdürlüğünün 18.11.2020 tarihli ve 60705025-754-14041/E.281910 sayılı yazısı ve eki.

k) TCDD 1. Bölge Müdürlüğü, Emlak Servis Müdürlüğünün 28.12.2020 tarihli ve 42688118-

755.02.99-E.376394 sayılı yazısı.

l) 08.02.2021 tarihli ve TN: 157962 sayılı yazımız ve ekleri,

m) Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2021 tarihli ve 223 sayılı Kararı ve ekleri,

n) İstanbul IV Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna 30.06.2021 tarihli ve

TN:766003 sayılı yazımız ve ekleri,

o) İstanbul IV Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.11.2021 tarihli 1944362 sayılı yazısı ve eki 23.11.2021 tarihli ve 8637 sayılı Kurul Kararı.

30.12.2011 onaylı 1/5000 ölçekli Fatih İlçesi Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Nazım İmar Planının iptali talebiyle T.C.D.D. Genel Müdürlüğü tarafından "Sirkeci Gar ve civarı (1 ada 20 parsel) için TCDD Alanından farklı imar kararları getirildiği" belirtilerek açılan davada; İstanbul 9. İdare Mahkemesi tarafından ilgi (a)karar ile "dava konusu işlemin iptaline" karar verilmiş olup, söz konusu karar Danıştay Altıncı Dairesinin ilgi (b)kararıyla onanmıştır.

Söz konusu 1 ada 20 parsel için plan çalışmaları ilgi (c) Başkanlık Oluru ile başlatılmış olup, bu kapsamda T.C.D.D. Genel Müdürlüğü, IV. Numaralı KVKBK Müdürlüğü, Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı, Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı, Ulaşım Daire Başkanlığı, Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Fatih Belediye Başkanlığından alınan ilgi (d) yazı eki kurum görüşleri doğrultusunda hazırlanan Fatih İlçesi, Sirkeci Garı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ilgi (e) yazımız ile değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş ve ilgi (f) meclis kararıyla "...Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 06.06.2018 tarih ve 6287 nolu kararı ile Daye Hatun Mescidi 'nin kurul kararındaki kurum ve kuruluşlardan görüş alarak planlara işlenmesi için müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca uygun görülmüştür. " denilerek karara bağlanmıştır.

İlgi (f) meclis kararı gereği ilgi (g) Kurul Kararında bahsi geçen TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Fatih Belediye Başkanlığından ilgi (h) yazımızla kurum görüşleri talep edilmiş olup, ilgi (i), ilgi (j) ve ilgi (k) kurum görüşleri tarafımıza iletilmiştir.

Söz konusu kurum görüşleri doğrultusunda hazırlanan Fatih İlçesi, Sirkeci Garı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Teklifine ilişkin plan paftaları ve plan açıklama raporu ilgi (1) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş ve ilgi (m) Meclis Kararı ile "Fatih İlçesi, Sirkeci Garı 1/5000 ölçekli K.A.N.İ. Planı teklifi incelenmiş olup, komisyonumuzca uygun görülmüştür. " şeklinde karara bağlanmıştır.

Büyükşehir Belediye Meclisinin İlgi (m) meclis kararı ve ekleri ilgi (n) yazımız ile İstanbul IV Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na iletilmiş olup, ilgi (o) yazı eki Kurul Kararı ile "İstanbul İli, Fatih ilçesi, Hocapaşa Mahallesi, 1 ada 20 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı teklifinde, İstanbul IV Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 06.06.2018 tarih ve 6287 sayılı kararıyla korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen Daye Hatun (Demirkapı) Mescidine ilişkin önerilen yeni alanın, tescilli Sirkeci Garı binasının silüetini olumsuz etkilediği, Plan Notlarının 2.3.2. maddesinde önerilen yeni yapılanmaya ilişkin hükümlerin alandaki tescilli yapı yoğunluğu ile kitle ve gabarileri değerlendirildiğinde tescilli yapıların silüetini olumsuz etkilediği, yine aynı maddede belirtilen tahsise ilişkin konuların plan notu ile belirlenemeyeceğinden iletilen 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı teklifinin 2863 sayılı Kanun kapsamında uygun olmadığına karar verildi" denilerek karara bağlanmıştır            .

Müdürlüğümüzce ilgi (o) yazı eki Kurul Kararına ilişkin yapılan değerlendirmeler doğrultusunda Daye Hatun Mescidi ile plan uygulama hükümlerine ilişkin Fatih İlçesi, Sirkeci Garı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı teklifimiz yeniden düzenlenmiştir. ” Denilerek.

Fatih İlçesi, Sirkeci Garı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı teklifine ait plan paftası ve plan raporu ile ilgi (o) yazı eki Kurul Kararı yazımız ekinde iletilmekte olup, yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmelikler ile 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun ilgili hükümlerine göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Fatih İlçesi, Sirkeci Garı 1/5000 ölçekli KANİP  teklifi incelenmiş olup; Söz konusu alanda TCDD’nin Çevre Düzenleme Projesi bulunduğundan teklifin bu kapsamda bütüncül bir yaklaşımla; İlçe Belediyesi, TCDD ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile koordinasyon kurularak yeniden değerlendirilmek üzere müdürlüğüne iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin onayına arz olunur.”

Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık – Ulaşım ve Trafik Komisyonları müşterek raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı, Mart Ayı Toplantılarının 17 Mart 2022 tarihli 4. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.