Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Bahçelievler İlçesi Mer'i Nazım İmar Planına Riskli Yapılara İlişkin Plan Notu İlavesi İtirazı

Karar Tarihi

17 Mart 2022

Karar No

387

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 14/03/2022 gün ve 2021/11452 sayılı yazısında;

“İlgi: a) 22.10.2021 tarihli ve E. 17495/16952 sayılı Bahçelievler Belediye Başkanlığı yazısı.

b) 08.09.2021 tarihli ve E. 14561/14094 sayılı Bahçelievler Belediye Başkanlığı yazısı.

c) 18.10.2021 tarihli ve İBB No:215454-Bn: 11509 sayı ile kayıtlı itiraz dilekçesi.

d) 02.11.2021 tarihli ve İBB No:231891-Bn:12089 sayı ile kayıtlı itiraz dilekçesi.

e) 08.11.2021 tarihli ve 2021/11255-BK No:7145 sayılı Planlama Şube Müdürlüğü yazısı eki 01.11.2021 tarihli ve İBB No:230346-Bn:12164 sayı ile kayıtlı itiraz dilekçesi.

f) 09.11.2020 tarihli ve 1478 sayılı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü yazısı.

g) 17.12.2020 tarihli ve 1370 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı.

h) 05.02.2021 tarihli ve 2021/124 sayılı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü yazısı.

ı) 08.03.2021 tarihli ve 2021//BK No: 1316 sayılı Başkanlık Katına yazımız.

i) 12.03.2021 tarihli ve 336 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı,

j) 31.08.2021 tarihli ve202T/3426-BK No:4562 sayılı yazımız.

İTİRAZ: Bahçelievler Belediye Başkanlığının ilgi (a) yazısı ve ilgi (c), ilgi (d), ilgi (e) dilekçeler ile; 20.01.2008 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Bahçelievler Merkez Yenibosna Kocasinan Mahalleleri Nazım İmar Planı'na riskli yapılara ilişkin plan notu ilavesi olan "NİP-00217762 Plan İşlem Numaralı" 22.03.2021 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Bahçelievler Merkez Yenibosna Kocasinan Mahalleleri Riskli Yapılara İlişkin Nazım İmar Planı Plan Notu Değişikliğine itiraz edilmektedir.

MERİ PLAN DURUMU: İtiraza konu plan notu değişikliğinin etkilendiği alanda; 20.01.2008 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Bahçelievler Merkez Yenibosna Kocasinan Mahalleleri Nazım İmar Planı ile 21.06.2009 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bahçelievler Uygulama İmar Planı ve muhtelif tadilatları yürürlüktedir.

İTİRAZ GEREKÇELERİ: Bahçelievler Belediye Başkanlığının ilgi (a) yazısında, ilgi (b) yazılarına da atıfta bulunarak;

"12.03.2021 tarih, 336 sayılı meclis kararı ile uygun görülen 22.03.2021 tasdik tarihli Bahçelievler Merkez Yenibosna Kocasinan Mahalleleri Riskli Yapılara İlişkin 1/5000 ölçekli Plan Notu Değişikliği incelendiğinde, 1/1000 ölçekli 22.03.2021 tasdik tarihi Bahçelievler İlçesi Kocasinan (Kocasinan Merkez, Şirinevler, Siyavuşpaşa, Soğanlı, Cumhuriyet) ve Yenibosna (Yenibosna Merkez, Hürriyet, Zafer, Fevzi Çakmak, Çobançeşme) Mahallelerine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notları'nın plan sınırının dışında kalan Bahçelievler Merkez Mahallesi 'nin de dahil edildiği görülmüştür. Ancak tarafımızdan kentsel dönüşüme yönelik plan çalışmaları hazırlanırken yapılaşma koşullarının ve yapı tiplerinin farklı olması nedeniyle Bahçelievler Merkez Mahallesi ayrı bir bölge olarak değerlendirilmiştir. Bahçelievler Merkez Mahallesi'nde depreme karşı riskli yapıların yıkılarak yeniden yapılmasına teşvik etmek amacı ile İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Bahçelievler Merkez Mahallesine İlişkin Kentsel Dönüşüme Yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Notları Değişikliği teklifi hazırlanarak meclise sunulmuş, İlçe Meclisi'nin 09.07.2021 tarih, 2021/46 sayılı kararı ile tadilen uygun görülen plan değişikliği teklifimiz 5216 sayılı yasa gereğince Başkanlığınıza gönderilmiştir. İlgi (b) yazımız ile Bahçelievler Merkez Mahallesi'ne ilişkin ayrı bir plan değişikliği teklifimizin olması sebebi ile Bahçelievler Merkez Yenibosna Kocasinan Mahalleleri Riski Yapılara İlişkin 1/5000 Ölçekli NİP-0021 7762 Plan İşlem numaralı plan notu değişikliğine ait planın plan sınırı kapsamından Bahçelievler Merkez Mahallesinin çıkarılması talep edilmiştir.

3194 Sayılı İmar Kanunu mm 8. Maddesi gereği NİP-00217762 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli plan sınırından Bahçelievler Merkez Mahallesi'nin çıkarılması hakkındaki itirazımızın değerlendirilmesi" şeklinde itiraz edilmektedir.

İlgi (c) dilekçede;

"Bizler Bahçelievler Merkez Mahallesinde (617 ada, 5 parsel) oturuyoruz. Apartmanımızı dönüşüme vermek istiyoruz. Ancak gerek Bahçelievler Belediyesi, gerekse İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Planlama Müdürlüklerine başvurduğumuzda askıya çıkan planların Bahçelievler Merkez Mahallesini kapsamayacağı belirtiliyor. Arsalarımıza kesinti yapıldığı için dönüşümde dairelerimiz küçülüyor. Bu nedenle binalarımızı dönüşüme veremiyoruz. Askıya çıkartılan plan notu bizi de kapsarsa binalarımız aynı konumda olacak. İkinci bir hususta, Bahçelievler Belediyesinin çıkartmış olduğu 14 m2 kadar büyültme kararı İBB Meclisi onayına sunulmuş. Bu onayında çıkmasını ve mağduriyetlerimizin giderilmesini en kısa zamanda bekliyoruz. " şeklinde itiraz edilmektedir.

İlgi (d) dilekçede;

"Deprem riskline karşı dayanıksız olarak tespit edilen binaların, imar planlarında alınan kararlar gereği yapılaşma alanlarının azalması nedeniyle kentsel dönüşüm ya gerçekleştirilememekte, ya da düşük oranlarda kalmaktadır. Şirinevler gibi gelir seviyesi düşük yerlerde dönüşümün projelerinin finanse edilebilirliği daha da önem kazanmaktadır. Dönüşüm projelerinin masraflarının hak sahipleri tarafından üstlenilmesine yönelik düzenlemelerin kentsel dönüşümün gerçekleştirilmesini artırmayacağı, düşük oranda kalacağı açıktır.

Riskli binaların hızlı bir şekilde yıkılıp yeniden yapılmasını sağlamak için 6. Maddede belirtilen "Onaylı ruhsat ve veya yapı kullanma izin belgesinde belirlenen kat yükseklikleri aşılamaz" maddesinin değiştirilerek, vatandaşın müktesep hakları korunacak şekilde (zamanında satın aldıkları dairelerini yeni masraflara girmeden yenileyerek oturmaya devam edebilecekleri şekilde) yeniden gözden geçirilerek (Ataköy 'de inşa edilen binaların kat yükseklikleri de (7-12 kat) dikkate alınarak) yapı kalitelerinin artırılması şartıyla uygun kat yüksekliklerinin belirlenmesi gerektiği kanaatindeyiz.

Kat yüksekliklerinin artması, nüfus yoğunluğu ve altyapı hizmetleri ihtiyacını artıracaktır. Ancak yükseklikler arttırılırken bina sayısı azaltılarak ulaşım, yeşil ve sosyal donatılara arttırılabilir. Böylelikle vatandaşların müktesep hakları korunurken, bölgenin ve şehrin değeri de arttırılmış olur.

Dönüşüm projesinin finanse edilebilirliği olgusunun göz ardı edilmesi veya hak sahibi vatandaşlara bırakılması kentsel dönüşümün hızlanmasını engelleyerek, İstanbul depreminin bertaraf edilmesine dair çabaları boşa çıkaracaktır.

Maddi imkansızlıklar nedeniyle gerçekleştirilemeyen dönüşüm için finansal desteğin yapılacak plan düzenlemeleri ve uygulamalar ile sağlanabileceği kuşkusuzdur.

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, müktesep haklarının korunması, plan notu değişikliğindeki kat yüksekliklerinin yeniden gözden geçirilerek dönüşüm projelerinin finanse edilebilirliği olgusunun göz önünde tutularak belirlenmesi gerektiğini düşündüğümüzden mevcut plan değişikliğindeki teşvikin yetersiz olması nedeniyle plan notu değişikliğine itiraz ediyoruz" şeklinde itiraz edilmektedir.

İlgi (e) yazı eki dilekçede;

"Bahçelievler Merkez Mahallesi, Adnan Kahveci Bulvarı, 593 ada, 6 parsel, 20.01.2008 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında 35 m 'lik Yol Alanı'nda, kısmen de Ticarete Konut Alanı'nda kalmakta iken, 09.11.2009 onanlı 1/5000 ölçekli Bahçelievler Adnan Kahveci Bulvarı Yol Kavşak İmar Planı Değişikliği ile kısmen "Yaya Yolu ve Ağaçlandırılacak Alan" olarak düzenlenmiştir. Parsel uhdesinde kullanılacak Ağaçlandırılacak Alanda yapı yapılamaz ve TAKS- KAKS hesabına dahil edilemez, şeklindedir.

Binamızın eski taban alanı 276 m2 iken nazım imar planı ile yapılan düzenlemeye göre arsamızda 120 m2'lik bir kayıp olmaktadır. Buda 276 m2 olan temel alanımızın 250 m2 ye düşmesine neden olmaktadır.

Bahçelievler Belediyesinin hazırlamış olduğu plan notu çalışmasına göre Bahçelievler Merkez Mahallesi diğer mahallelerden ayrı tutularak, plan notuna dahil edilmiştir. (Meclis Karar No/Tarih 336/12.03.2021)

Bahçelievler Merkez Mahallesi için yapmış olduğu plan notuna göre +14 m2'lik bir iade öngörülmüştür. (Planlama No:9121) ve onay için İBB'ye gönderilmiştir. Bu da 276 m2 olan taban alanımızı 264 m2 'ye düşürmektedir. Bu plan notu daire sahiplerinin zararını karşılamamaktadır.

Bahçelievler Merkez Mahallesi daire sahipleri olarak kentsel dönüşümü hızlandırmak açısından imar hak kayıplarımızın tamamının ivedilikle tarafımıza iadesi" şeklinde itiraz edilmektedir.

DEĞERLENDİRME-SONUÇ: İstanbul'da afet risklerine hazırlık kapsamında kentsel dönüşümü gerçekleştirmek amacıyla, riskli binaların yıkılıp yeniden yapılmasının teşvik edilmesi, imar planlarının da bu kapsamda uygulanabilir şekilde düzenleyici işlem tesis etmesinin gerektiği, yapılaştığı dönemde yürürlükte olan imar planına ve imar mevzuatına uygun bir şekilde ruhsat alarak yapılaşmış, günümüz itibariyle deprem riskine karşı dayanıksız olarak tespit edilen binaların, sonrasında onaylanan imar planlarında alınan kararlar gereği yapılaşma alanlarının azalması nedeniyle dönüşümünün ya gerçekleştirilemediği ya da çok düşük oranlarda kaldığı, bu kapsamda söz konusu koşullara sahip, onaylı ruhsat belgesi bulunan, depreme dayanıksız hale gelmiş binaların yıkılıp yeniden yapılmasını sağlamak amacıyla, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nce hazırlanan plan notu teklifi, ilgi (f) yazıları ile karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup, söz konusu teklife ilişkin olarak "İstanbul Genelindeki 6306 sayılı yasa kapsamındaki Riskli Yapılara ilişkin Mer 'i İmar Planlarına Plan Notu ilavesi teklifi incelenmiş olup, İstanbul bütününde yürürlükte olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının, teklif plan notları çerçevesinde değerlendirilmesi için tüm 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarına ilgili plan notları ilave edilerek hazırlanması, gerekli kurum görüşlerinin alınarak ivedilikle meclise sunulması ayrıca İlçe belediyeleri ile koordinasyon sağlanarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının plan notlarına ilave edilmesine dair ilgili müdürlüklerce hazırlık yapılması ... " şeklinde ilgi (g) Meclis Kararı alındığından, Meclis Kararına istinaden yapılacak olan 1/5000 ölçekli nazım imar planı çalışmalarında değerlendirilmek üzere, ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan görüşler ilgi (h) yazı ile tarafımıza iletilmiştir.

İlgi (g) Meclis Kararı gereği, riskli yapılara ilişkin plan notu ilavesinin 20.01.2008 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Bahçelievler Merkez Yenibosna Kocasinan Mahalleleri Nazım İmar Planı'na eklenmesine yönelik olarak, Müdürlüğümüzce hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı plan notu değişikliği teklifi ile plan açıklama raporu, karar alınmak üzere ilgi (ı) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisi'ne iletilmiştir. İlgi (i) Meclis kararı ile tadilen uygun görülen teklif plan notu değişikliğimiz, 22.03.2021 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanarak, ilgi (j) yazımız ile plan dağıtımı yapılmıştır.

22.03.2021 tasdik tarihli "NİP-00217762" Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatı Plan Notları;

"İlgili İdare tarafından, tehlike arz etmesi sebebi ile tedbir amaçlı boşaltılan ve sonrasında ilgilisince veya İdarece yıkılan ya da yıkılacak yapılar ile, 6306 sayılı Afet Riski altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kamın kapsamında, Riskli Yapı Tespiti yapılmış binaların yıkılıp yeniden yapılması durumunda;

1. 21.06.2009 tt'li Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Plan'ından önce, yapıldığı dönemdeki imar planına, ilgili yasa ve yönetmelik hükümlerine göre ruhsat veya yapı kullanma izin belgesi almış olan; meri imar planına göre tamamı donatı veya yol alanında kalmayan ya da bir kısım donatı veya yol alanında kalıp imarlı alanına göre yapılaşabilecek parsellerde; yıkılıp yeniden yapılması halinde; talep edilmesi durumunda meri imar planındaki fonksiyonunu korumak şartıyla; yapı ruhsatında veya yapı kullanma izin belgesinde yer alan iskana konu toplam inşaat alanına ve yol kotunun üzerindeki kat adedine göre uygulama yapılır.

l.a) Binanın kot aldığı noktanın altındaki bodrum katlarda yapılacak olan otoparklar, sığınak v.h ortak alanlar toplam inşaat alanına dahil değildir.

l.b) 3194 Sayılı İmar Kanunun Geçici 16. Maddesine göre uygulama yapmış binalar için bu plan notu geçerli değildir.

l.c) Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatı esaslarına göre yapılacak Zemin Etüt Raporları doğrultusunda, uygulama yapılacaktır. Bina yüküne göre zemin iyileştirmesi gerektiren alanlarda, zemin iyileştirmesi yapılmadan uygulama yapılamaz.

l.d) Açıklanmayan hususlarda meri yönetmelik hükümleri ile meri plan notları geçerlidir" şeklindedir.

22.03.2021 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Notu Değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Madde'si gereği, 04.10.2021-02.11.2021 tarihleri arasında, Planlama Şube Müdürlüğü'nce ilan edilmiş olup, ilgi (a) itiraz yazısı ile, ilgi (c), ilgi (d) ve ilgi (e) itiraz dilekçelerinin plan ilan süresi içerisinde verildiği görülmektedir.

İtiraz talepleri incelendiğinde;

İlgi (a) yazıda, özetle; "12.03.2021 tarih ve 336 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile uygun görülen, 22.03.2021 tasdik tarihli Bahçelievler Merkez Yenibosna Kocasinan Mahalleleri Riskli Yapılara İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Notu Değişikliğinden Bahçelievler Merkez Mahallesinin muaf tutulması (dahil edilmemesi) " talep edilmektedir.

İlgi (a) yazıda da belirtildiği üzere; 12.03.2021 tarih, 336 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile uygun görülen 1/5000 ölçekli plan notu değişikliği ile aynı doğrultuda olan 1/1000 ölçekli plan notu değişikliği 12.03.2021 tarih, 316 sayılı Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclisi kararı ile uygun görülerek, 22.03.2021 tarihinde onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli plan notu değişikliği Bahçelievler İlçesi Kocasinan (Kocasinan Merkez, Şirinevler, Siyavuşpaşa, Soğanlı, Cumhuriyet) ve Yenibosna (Yenibosna Merkez, Hürriyet, Zafer, Fevzi Çakmak, Çobançeşme) Mahallelerine ilişkin olup, Bahçelievler Merkez Mahallesini kapsamamaktadır.

Ayrıca, ilgi (a) yazıda; 09.07.2021 tarih, 2021/46 sayılı İlçe Meclis kararı ile uygun görülerek, onaylanmak üzere Başkanlığımıza iletildiği belirtilen "Bahçelievler ilçesi, Bahçelievler Merkez Mahallesinde Kentsel Dönüşüme Yönelik" 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği teklifi, Başkanlığımız Planlama Şube Müdürlüğü'nce değerlendirilerek karar alınmak üzere "08.11.2021 tarih, 2021/9112 sayılı yazı ile" Büyükşehir Belediye Meclisine takdim edilmiş olup, 15.12.2021 tarih, 1271 sayılı Meclis Kararı ile tadilen uygun görülmüştür.

İlgi (c) dilekçede, özetle;

"Söz konusu plan notundan Bahçelievler Merkez Mahallesinin çıkartılmaması. Bahçelievler Belediyesinin teklif ettiği 09.07.2021 tarih, 2021/46 sayılı İlçe Meclis kararının da biran önce Büyükşehir Belediye Meclisi'nce karara bağlanması talep edilmektedir.

Yukarıda da belirtildiği üzere, ilçe belediyesinin 09.07.2021 tarih, 2021/46 sayılı İlçe Meclis kararı, Planlama Şube Müdürlüğü'nün 08.11.2021 tarih, 2021/9112 sayılı yazısı ile "karar alınmak üzere" Büyükşehir Belediye Meclisine takdim edilmiş vel5.12.2021 tarih, 1271 sayılı Meclis Kararı ile tadilen uygun görülerek karara bağlanmıştır.

İlgi (d) dilekçede, özetle;

"Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, müktesep haklarının korunması, plan notu değişikliğindeki kat yüksekliklerinin yeniden gözden geçirilerek dönüşüm projelerinin finanse edilebilirliği olgusunun göz önünde tutularak belirlenmesi gerektiği, mevcut teşvikin yetersiz olduğu" şeklinde itiraz edilmektedir.

İlgi (e) dilekçede, özetle;

"Bahçelievler Merkez Mahallesi, 593 ada, 6 parselin taban alanının, 20.01.2008 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Bahçelievler Nazım İmar Planında 276 m  iken, 09.11.2009 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Bahçelievler Adnan Kahveci Bulvarı Yol Kavşak İmar Planı Değişikliği ile 250 m2 ye düşürüldüğü, Bahçelievler Belediyesinin hazırlamış olduğu plan notu çalışmasında, Bahçelievler Merkez Mahallesinin diğer mahallelerden ayrı tutularak, plan notuna dahil edildiği (Meclis Karar No/Tarih 336/12.03.2021), ancak Bahçelievler Merkez Mahallesi için yapılmış olan plan notuna göre +14 m2 'lik bir iade öngörülerek (Planlama No:9121) Büyükşehir Belediye Başkanlığına iletildiğinden 276 m2 olan taban alanın 264 m2 'ye düşeceği. Bu plan notunun daire sahiplerinin zararını karşılamayacağı, bu nedenle kentsel dönüşümü hızlandırmak açısından imar hak kayıplarımızın tamamının ivedilikle tarafımıza iadesi" şeklinde itiraz edilmektedir.

Tapu alanı 1100 m2 olan itiraza konu 593 ada, 6 parselin, 21.06.2009 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bahçelievler Uygulama İmar Planı'nda, yaklaşık 970 m2'sinin "TAKS:0.25, Hmax: 12.50" yapılanma şartlarında Konut Alanı lejantında, geri kalan yaklaşık 130 m2'lik kısmının ise "Yol" lejantında kaldığı, 09.11.2009 tasdik tarihli 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Bahçelievler Adnan Kahveci Bulvarı Yol Kavşak İmar Planı Değişikliğinde ise, yolun daraltılması nedeniyle yoldan açığa çıkan kısmın "Ağaçlandırılacak Alan" lejantına alındığı, ancak parsel uhdesinde kullanılabileceğine ve bu alanların Taks-Kaks hesabına dahil edilemeyeceğine ilişkin plan notu düzenlendiği görülmektedir.

Dolayısıyla; söz konusu parselin yaklaşık 130 m2'lik kısmı, 21.06.2009 tasdik tarihli uygulama imar planında yol olması nedeniyle yapılaşmaya kapalı olduğundan, 09.11.2009 tasdik tarihli Adnan Kahveci Bulvarı Yol Kavşak İmar Planı Değişikliği'nin, söz konusu parselin taban oturumunu düşürmesinin söz konusu olmadığı görülmektedir.

22.03.2021 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Notu Değişikliğine ilişkin itirazların, bu plan ile aynı doğrultuda olan 22.03.2021 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Notu Değişikliği ve İlçe Belediyesinin, Merkez Mahallesine ilişkin "09.07.2021 tarih, 2021/46 sayılı Meclis Kararı eki" 1/1000 ölçekli plan notu değişikliği teklifinin tadilen uygun görüldüğü 15.12.2021 tarih, 1271 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile birlikte değerlendirilmesi uygun olacaktır. ” Denilerek. 

22.03.2021 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Bahçelievler Merkez Yenibosna Kocasinan Mahalleleri Riskli Yapılara İlişkin Nazım İmar Planı Plan Notu Değişikliğine ilişkin, Bahçelievler Belediye Başkanlığı'nın ilgi (a) yazısı ile ilgi (c), ilgi (d) ve ilgi (e) itiraz dilekçeleri yazımız ekinde olup, 3194 sayılı yasanın 8. Maddesi kapsamında, yürürlükteki yasa ve yönetmelikler ile 15.12.2021 tarih, 1271 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile birlikte değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Bahçelievler İlçesi, Meri Nazım İmar Planına Riskli Yapılara ilişkin plan notu ilavesi itirazı incelenmiş olup; İlçe belediyesi itirazının kabulü ve bu doğrultuda 22.03.2021 tasdik tarihli Bahçelievler Merkez Yenibosna Kocasinan Mahalleri Riskli yapılara ilişkin 1/5000 ölçekli Plan Notu değişikliği plan notlarına “Merkez Mahallesi  bu plan notunun kapsamı dışındadır.” ifadesinin eklenmesi ile kabulü diğer itirazların reddi Komisyonumuzca  tadilen uygun görülmüştür.

 

Meclisimizin onayına arz olunur.”

Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık – Kentsel Yenileme Komisyonları müşterek raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı, Mart Ayı Toplantılarının 17 Mart 2022 tarihli 4. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.