Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

1/1000 ölçekli Çekmeköy Uygulama İmar Planı Teklifi

Karar Tarihi

17 Şubat 2022

Karar No

332

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 14/ 02 /2022  gün ve  2022/275  sayılı yazısında;

         b) İstanbul 9.İdare Mahkemesinin 30.10.2020 tarihli ve 2020/1429 sayılı kararı.

         c) Çekmeköy Belediye Meclisinin 05.01.2022 tarihli ve 14 sayılı kararı.

         ç) 23.02.2021 tarihli ve BN:981 sayılı Başkanlık Oluru.

         d) Büyükşehir Belediye Meclisine 13.09.2021 tarihli ve BN:4792 sayılı takdim yazımız.

         e) Büyükşehir Belediye Meclisinin 24.11.2021 tarihli ve 1200 sayılı kararı.

İlgi (a) yazıda; 12.05.2017 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çekmeköy Uygulama İmar Planı’nın ilgi (b) Mahkeme Kararı ile iptal edilmiş olması nedeniyle plansız kalan bölgede hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifinin ilgi (c) İlçe Meclis Kararı ile tadilen uygun görüldüğü belirtilerek, söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin 5216 sayılı yasanın 7/b maddesi gereğince tetkiki ile karar alınmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmesi talep edilmektedir.

1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI SÜRECİ

23.10.2009 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Çekmeköy İlçesi Nazım İmar Planı Değişikliğinin iptali istemli davada; İstanbul 9.İdare Mahkemesinin 30/10/2020 tarihli ve 2018/2097 E. 2020/1430K.sayılı Kararı ile  “… dava konusu işlemlerin iptaline” karar verilerek plan iptal edilmiş, plansız kalan bölgede ilgi (ç) Başkanlık Oluru doğrultusunda ilgili mevzuat, şehircilik ilkeleri, planlama esasları çerçevesinde çalışmalarına başlanan 1/5000 Ölçekli Çekmeköy Nazım İmar Planı teklifi ve plan raporu ilgi (d) takdim yazımız ile değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş, ilgi (e) Meclis Kararı ile tadilen kabul edilen 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı 29.11.2021 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmış, 21.01.2022 – 18.02.2022 tarihleri arasında askıya çıkarılarak ilan edilmiştir.

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ KARARI

İlgi (c) Çekmeköy Belediye Meclisi kararında;  “ Müdürlüğün 1/1000 ölçekli Çekmeköy Uygulama İmar Planı teklifi, Komisyonumuzca incelenmiş olup, söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Uygulama Hükümlerine ek maddeler ve ek hükümler ile hükümlere ek ifadeler getirilmesini konu alan Komisyon İncelemesi ve Raporu bölümünde sıralanan (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16),(17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), (30), (31), (32), (33), (34), (35)  maddeleri ile Plan lejandı Paftasına eklenmesini konu eden (36) maddesinin uygulamayı kolaylaştırıcı nitelikler taşıması ve plan hiyerarşisi açısından üst ölçek plan kararlarını oluşturan 29.11.2021 onanlı 1/5000 ölçekli Çekmeköy Nazım İmar Planı ile plan bütünlüğünün sağlayıcı nitelik taşımasından dolayı, 1/1000 ölçekli Çekmeköy Uygulama İmar Planı Plan Uygulama Hükümleri ve Plan Lejandı Paftasındaki ek hükümler ve plan lejandı açısından tadilen uygun görüldüğü” denilerek oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

İNCELEME VE DEĞERLENDİRME

1/1000 ölçekli Çekmeköy Uygulama İmar Planı Teklifi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (e) Kararı ile uygun görülen 1/5000 ölçekli Çekmeköy Nazım Nazım İmar Planı kararları ve yürürlükteki mevzuat hükümleri açısından

 1. Kurum ve kuruluş görüşleri,

B-  Plan yapım yönetmeliği,

C-  Plan paftaları, plan kararları ve yapılaşma koşulları,

 1. Plan uygulama hükümleri
 2. Sonuç

olmak üzere 5 ana başlık altında incelenmiştir:

A- KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ

İstanbul 9. İdare Mahkemesinin 2020/1429 K. sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli Çekmeköy Uygulama İmar Planının iptaline karar verilmiş, plansız kalan bölgede Çekmeköy Belediye Başkanlığınca 1/1000 ölçekli Çekmeköy Uygulama İmar Planı teklifi hazırlanmıştır. Bu kapsamda İlgi (a) yazı ekinde tarafımıza gönderilen ve aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlardan görüş alınmıştır.

 1. Milli Savunma Bakanlığı İstanbul İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı’nın 27.04.2021 tarihli ve E-97358890-754-27179 sayılı yazısı,
 2. Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı’nın 13.04.2021 tarihli ve 86945433-754-E.129169 sayılı yazısı.
 3. Hava Kuvvetleri Komutanlığı 15. Füze Üs Komutanlığı,
 4. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü)’nın 17.05.2021 tarihli ve E-50892535-305.99-825530 sayılı yazısı,
 5. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (1. Bölge Müdürlüğü)’nın 19.04.2021 tarihli ve E-11596790-045.01[11.34AS}-5589 sayılı yazısı,
 6. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın 29.04.2021 tarihli ve E-34559729-754-56223 sayılı yazısı,
 7. İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’nın 14.04.2021 tarihli ve E-29304225-756.99-771263 sayılı yazısı,
 8. İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 26.05.2021 tarihli ve E-20852321-299-853527 sayılı yazısı,
 9. Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü’nün 23.06.2021 tarihli ve E.83653971-604/476033 sayılı yazısı,
 10. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’nün 04.05.2021 tarihli ve E-42930358-255.01.01-1081930 sayılı yazısı,
 11. İstanbul Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 14.04.2021 tarihli ve E-60319257-235.06.01-1177624 sayılı yazısı,
 12. İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 03.06.2021 tarihli ve E-62024621-756.01-25938649 sayılı yazısı,
 13. İstanbul Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Yatırım ve İşletmeler Şube Müdürlüğü’nün 13.04.2021 tarihli ve E-33130371-045.99-1316558 sayılı yazısı,
 14. İstanbul Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Yatırım ve İşletmeler Şube Müdürlüğü’nün 21.04.2021 tarihli ve E-33130371-045.99-1340265 sayılı yazısı,
 15. İstanbul Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü’nün bila tarihli ve E-18232631-769, E-18232631-770 sayılı yazıları,
 16. İstanbul V. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 19.04.2021 tarihli ve E-25087147-165.02.04-1330816 sayılı yazısı,
 17. Çekmeköy Kaymakamlığı, Tapu Müdürlüğü’nün 05.05.2021 tarihli ve E-83068386-622.03-1328664 sayılı yazısı,
 18. Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü’nün 13.04.2021 tarihli ve E-91208516-170.01-51701 sayılı yazısı,
 19. Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul Müftülüğü’nün 13.04.2021 tarihli ve E-89221074-754-1232013 sayılı yazısı,
 20. Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 14. Bölge Müdürlüğü’nün 05.05.2021 tarihli ve E-47153325-754-1212275 sayılı yazısı,
 21. İGDAŞ Genel Müdürlüğü’nün 12.04.2021 tarihli ve 29339913-AYP 030-E.9264 sayılı yazısı,
 22. TEİAŞ Genel Müdürlüğü’nün bila tarihli ve E-92914634-754-636643 sayılı ve E-92914634-754-649692 sayılı yazıları,
 23. AYEDAŞ Genel Müdürlüğü’nün 20.04.2021 tarihli ve AD.OUT.600 (Yatırım Planlama Müdürlüğü) 2021/1179 sayılı yazısı,
 24. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 15.04.2021 tarihli ve 11255029-314.06.01-E.20210360413 sayılı yazısı,
 25. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı Kentsel, Dönüşüm Müdürlüğü’nün 29.04.2021 tarihli ve E.16358442-115.05-BK No:530 - İBB No:97155 sayılı yazısı,
 26. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Atık Yönetimi Müdürlüğü’nün 12.04.2021 tarihli ve E-96964313-804.99-2021.464086 sayılı yazısı,
 27. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı,  Çevre Koruma Ve Kontrol Daire Başkanlığı Çevre Koruma Müdürlüğü’nün 16.04.2021 tarihli ve E-13846789-611.99/BK No:1864-İBB No:72999 sayılı yazısı,
 28. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ulaşım Daire Başkanlığı’nın 27.04.2021 tarihli ve E-21362969-210.02.99-2021.523462 sayılı yazısı,
 29. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı, Emlak Müdürlüğü’nün 04.05.2021 tarihli ve E.83502474-750/BK No:3650-İBB No:81079 sayılı yazısı,
 30. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü’nün 30.04.2021 tarihli ve e-40352154-804.99-2021.522334-1270-80822 sayılı yazısı,
 31. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı, Altyapı Projeler Müdürlüğü’nün 04.05.2021 tarihli ve E-72583974-804.99-2021.537819-81318 sayılı yazısı,
 32. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Fen İşleri Daire Başkanlığı, Yapı İşleri Müdürlüğü’nün 10.06.2021 tarihli ve 66152964-(510.30)97777 sayılı yazısı,
 33. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı’nın 26.04.2021 tarihli ve E-69178850-804.99-2021.501385 sayılı yazısı,
 34. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Mezarlıklar Daire Başkanlığı’nın 18.05.2021 tarihli ve E-42941031-804.99-2021.574854 sayılı yazısı,
 35. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Zabıta Daire Başkanlığı, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün 02.06.2021 tarihli ve E-85219562-170.01-92123 sayılı yazısı,
 36. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İtfaiye Daire Başkanlığı’nın 13.04.2021 tarihli ve E-37042652-769-2021.473219 sayılı yazısı,
 37. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Raylı Sistem Daire Başkanlığı, Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü’nün 30.04.2021 tarihli ve Z-92307155.604.S.21/1239 sayılı yazısı,
 38. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, İmar Müdürlüğü’nün 16.04.2021 tarihli ve E-42303748-045.01-4963-BK:1890-İBB No:73334 sayılı yazısı,
 39. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Planlama Müdürlüğü’nün 05.05.2021 tarihli ve E-25955148.115.01.06/2021-4151-BK No:2939-İBB No:8176773334 sayılı yazısı,
 40. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 06.07.2021 tarihli ve 91442078-310.01.02/2021/4154 BN:3578 İBB:113812 sayılı yazısı,
 41. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Harita Müdürlüğü’nün 29.04.2021 sayılı ve E-96786607-757.01-BK No:1887-İBB No:79087 tarihli yazısı,
 42. Çekmeköy İlçesi, Merkez Mahallesi Muhtarlığı’nın 21.04.2021 tarihli yazısı,
 43. Çekmeköy İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi Muhtarlığı’nın 21.04.2021 tarihli yazısı,
 44. Çekmeköy İlçesi, Hamidiye Mahallesi Muhtarlığı’nın 21.04.2021 tarihli yazısı,
 45. Çekmeköy İlçesi, Mehmet Akif Mahallesi Muhtarlığı’nın 21.04.2021 tarihli yazısı,
 46. Çekmeköy İlçesi, Çamlık Mahallesi Muhtarlığı’nın 21.04.2021 tarihli yazısı,
 47. İstanbul Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü’nün 06.04.2021 tarihli E-47909374-17052-(81269)-2021040511113050057 sayılı yazısı,
 48. Çekmeköy Kaymakamlığı’nın 22.04.2021 tarihli ve E-29111312-045.99-1258 sayılı yazısı,
 49. İstanbul Valiliği, Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü’nün bila tarihli ve E-44790636-754-367085 sayılı yazısı,
 50. TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi’nin 27.04.2021 tarihli ve 2021/714 sayılı yazısı,
 51. İller Bankası, Mekânsal Planlama Dairesi Başkanlığı’nın 06.04.2021 tarihli ve 36792024-202.09-E.13256 sayılı yazısı,
 52. Jandarma Genel Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı’nın 27.04.2021 tarihli ve E-44320274-754-2681590 sayılı yazısı,
 53. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nün 03.05.2021 tarihli ve Z-62956595.310.06-661-80738 sayılı yazısı,
 54. Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı, DLH Marmaray Bölge Müdürlüğü’nün 18.05.2021 tarihli ve E-84497402-755.99[310.08.01]-1901 sayılı yazısı,
 55. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı, Mesken Müdürlüğü’nün 17.05.2021 tarihli ve E-71777267-84427 sayılı yazısı,
 56. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Deniz Hizmetleri Müdürlüğü’nün 27.04.2021 tarihli ve 92794522-050/155.01.99-BK No:1672-İBB No:77829 sayılı yazısı,
 57. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 12.08.2021 tarihli ve 11255029-310.01-E.20210619030 sayılı yazısı

Teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı çalışması kapsamında 56 kurumdan görüş alındığı, plan kararlarında kurum görüşlerine genel olarak uygun kararlar verildiği tespit edilmekle birlikte;

 1. Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü'nün yazısı eki paftada ve komisyon raporunda “Orman Alanı” olarak belirtilen; 167 ada 33 parselin kuzey kısmı, 96 ada 4 parsel ve kuzeyindeki kadastral boşluk planda “Orman + Otopark” alanı olarak, 63 ada 5 parselin kuzey kısmı ise “Orman + Otopark + Yol” alanı olarak gösterildiği, ayrıca 3140 ve 3274 parsellerin bir kısmının planda “Orman + BHA(İSKİ)” alanı olarak gösterildiği tespit edilmiştir. Bununla beraber Çekmeköy Kavşağı Bağlantı Yolunun batısında kalan 91969 m2 büyüklüğündeki alanın “Kent Ormanı” olarak gösterildiği tespit edilmiştir.
 2. İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 12.08.2021 tarihli ve 11255029-310.01-E.20210619030 sayılı yazısında 3140 ve 3274 parsellerin bir kısmının kurum görüşü doğrultusunda “Belediye Hizmet Alanı (İSKİ Hizmet Alanı) olarak gösterildiği tespit edilmiştir.

1/1000 ölçekli Çekmeköy Uygulama İmar Planı Teklifi Plan Yapım Yönetmeliği açısından incelendiğinde teklif planın Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne genel olarak uygun hazırlandığı görülmekle birlikte;

·               Plan paftaları genelinde yol en kesitlerinin eksik yazıldığı,

·               Plan paftalarında birden çok paftada kalan alan sembollerinin eksik yazıldığı tespit edilmiştir.

Yukarıda yer alan tabloda yer alan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi alan dağılımları incelendiğinde; meri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında yer alan Kamu/İdari Hizmet Alanı, Pazar Alanı, Sosyal Tesis Alanı, Sağlık Tesisi Alanı ve Eğitim Alanı fonksiyonlarının 1/5000 ölçekli plan kurgusu ve kararlarını etkileyecek şekilde azaltıldığı tespit edilmiştir. Bunun birlikte 1/5000 ölçekli nazım imar planı, plan notlarının 3.maddesinde “Planda gösterilmeyen 10m. ve 10m.’den daha az genişlikteki araç ve yaya yolları ile ölçek gereği gösterilemeyen sosyal ve teknik altyapı alanları (Yol, Belediye Hizmet Alanı, Park Alanı, Çocuk Bahçesi ve Oyun Alanı, Eğitim, Spor, Teknik Altyapı, Sosyal Tesis, Kültürel Tesis, Kreş, Gündüz Bakımevi, Sağlık, İdari Hizmet Alanı, Resmi Kurum Alanı, Halk Eğitim Merkezi, İbadet Alanı, Aile Sağlığı Merkezi vb. alanlar) 1/1000 ölçekli uygulama imar planında gösterilecektir. Bu fonksiyonların konulması 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırılık teşkil etmez.” denilmekte olup nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi donatı alanları toplamındaki farklılığın söz konusu plan notu kapsamında oluştuğu tespit edilmiştir.

Donatı Alanları İle İlgili Değişiklikler

5) A) F22-D-24-C-1-C plan paftasında; 422 adanın güneyindeki kavşak alanın iç kısmında kalan kadastral boşluk 29.11.2021 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Belediye Hizmet Alanı” lejantında kalmakta iken 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifinde yol alanı içerisinde “Pasif Yeşil Alan” olarak düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda sosyal ve teknik altyapı alanı azaltıcı nitelik taşıdığından 1/5000 ölçekli plana aykırı nitelik taşımaktadır. 

7) B) F22-D-24-C-2-B ve F22-D-24-C-2-C plan paftalarında; 2370, 2371, 2372, 2373, 2374 parseller 29.11.2021 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Belediye Hizmet Alanı” lejantında kalmakta iken 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifinde “ Park Alanı ” olarak düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu parseller 1/5000 ölçekli planda Üst Yapı Projeler Müdürlüğünün görüşü doğrultusunda “Belediye Hizmet Alanı” olarak planlanmış, 1/1000 ölçekli teklif plan kurum görüşleri kapsamında alınan ilgi (a) yazı eki Üstyapı Projeler Müdürlüğünün 22.04.2021 tarihli ve 515043 sayılı görüşünde de söz konusu parsellerde Belediye Hizmet Alanı projesi bulunduğu bilgisi verildiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda söz konusu düzenleme 1/5000 ölçekli plan kararlarına ve kurum görüşüne aykırı nitelik taşımaktadır.  

9) F22-D-24-C-1-B plan paftasında; 3669 parsel ve 3279 parselin bir kısmı 29.11.2021 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Pazar Alanı” lejantında kalmakta iken 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifinde “Belediye Hizmet Alanı” olarak düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir. Mevcut durumda söz konusu alanda kapalı Pazar yeri bulunmakta olup düzenleme 1/5000 ölçekli plan kararlarına aykırı nitelik taşımaktadır.

16) F22-D-24-B-4-A plan paftasında; 1105 parsel 29.11.2021 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Sağlık Alanı” lejantında kalmakta iken 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifinde “TİCK Rumuzlu Konut+Ticaret Alanı ” olarak düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu parselde mevcut durumda sağlık alanı bulunmakta olup yapılan düzenleme sosyal ve teknik altyapı alanı azaltıcı nitelik taşıdığından 1/5000 ölçekli plana aykırı nitelik taşımaktadır. 

17) F22-D-24-B-4-B plan paftasında; 362 ada 8 parsel, 363 ada 15 parsel 29.11.2021 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Belediye Hizmet Alanı” lejantında kalmakta iken 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifinde “ A Rumuzlu Konut Alanı ” olarak düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu parsellerde mevcut durumda özel anaokulları yer aldığı tespit edilmiş olup, yapılan düzenleme sosyal ve teknik altyapı alanı azaltıcı nitelik taşıdığından 1/5000 ölçekli plana aykırı nitelik taşımaktadır.

20) F22-D-24-B-4-B plan paftasında; 3961 parselin bir kısmı 29.11.2021 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Eğitim Alanı” ve “Park Alanı” lejantında kalmakta iken 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifinde “Belediye Hizmet Alanı” ve “E:0,25 Yençok:2 kat Konut Alanı” olarak düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu parsel Maliye Hazinesi olup Defterdarlık Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kadıköy Emlak Müdürlüğünün parsele ilişkin 03.04.2018 tarih ve 57649 sayılı görüşünde “…bir taşınmazımızın Belediye Hizmet Alanı olarak fonksiyonunun değiştirilmemesi gerekmekte olup Belediye Hizmet Alanlarının ilgili belediye mülkiyetindeki taşınmazlarda değerlendirilmesi gerekmektedir…” denilerek söz konusu alanın Belediye Hizmet Alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili olumsuz görüş verildiği tespit edilmiştir. Bununla beraber 1/1000 ölçekli planla yapılan değişiklikle eğitim ve park alanlarının azaltılarak konut alanı olarak düzenlenmesi sosyal ve teknik altyapı alanı azaltıcı, yapı yoğunluğunu arttırıcı nitelik taşıdığından 1/5000 ölçekli plana uyum sağlamamaktadır.

22) F22-D-24-B-1-D plan paftasında; 1090 parsel 29.11.2021 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Kamu Hizmet Alanı” lejantında kalmakta iken 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifinde “Ağaçlandırılacak Alan” olarak düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu parsel Maliye Hazinesi olup yapılan düzenleme sosyal ve teknik altyapı alanı azaltıcı nitelik taşıdığından 1/5000 ölçekli plana uyum sağlamamaktadır.

23) A) F22-D-24-B-1-D plan paftasında; 42 parselin bir kısmı 29.11.2021 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Belediye Hizmet Alanı” lejantında kalmakta iken “Belediye Hizmet Alanı”nın bir kısmının 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifinde kısmen “TİCK Rumuzlu Konut+Ticaret Alanı”, kısmen de “E:1.20 Yençok:4 kat Konut Alanı” olarak düzenlendiği tespit edilmiştir. Yapılan düzenleme ile 1670 m2lik Belediye Hizmet Alanı azaltıldığı tespit edilmiş olup yapılan değişiklik sosyal ve teknik altyapı alanı azaltıcı, yapı yoğunluğunu arttırıcı nitelik taşıdığından 1/5000 ölçekli plana uyum sağlamamaktadır.

27) B) F22-D-24-B-1-A plan paftasında; 107 ada 17 parsel 29.11.2021 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Eğitim Alanı” lejantında kalmakta iken 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifinde “E:0.30 Yençok:2 kat Konut Alanı ” olarak düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir. Mevcut durumda parselin Eğitim Alanı olarak kullanıldığı tespit edilmiş olup, yapılan değişiklik sosyal ve teknik altyapı alanı azaltıcı, yapı yoğunluğunu arttırıcı nitelik taşıdığından 1/5000 ölçekli plana uyum sağlamamaktadır.

28) B) F22-D-24-B-1-A plan paftasında; 103 ada 2 parselin bir kısmı 29.11.2021 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Sosyal Tesis Alanı” lejantında kalmakta iken 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifinde “Eğitim Alanı” olarak düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu düzenleme incelendiğinde 103 ada 2 parselin bir kısmı ve 103 ada 5 parselin tamamının Eğitim Alanı olarak düzenlendiği ancak 103 ada 5 parselin, mevcut durumda 103 ada 4 parselde yer alan Eğitim Alanının bahçesi olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Yapılan düzenleme sosyal ve teknik altyapı alanlarının azaltıcı nitelik taşımasa da 1/5000 ölçekli plana uyum sağlamamaktadır.

C) F22-D-24-B-1-A plan paftasında; 107 ada 1 parsel 29.11.2021 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Kamu Hizmet Alanı” lejantında kalmakta iken 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifinde “Park Alanı ” olarak düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir. Yapılan düzenleme sosyal ve teknik altyapı alanlarının azaltıcı nitelik taşımasa da 1/5000 ölçekli plana uyum sağlamamaktadır.

33) B) F22-D-24-B-2-A plan paftasında; 99 ada 1 parselin bir kısmı 29.11.2021 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında  “Belediye Hizmet Alanı” lejantında kalmakta iken 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifinde “Park Alanı  ” ve “Otopark Alanı” olarak düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir. Yapılan düzenleme sosyal ve teknik altyapı alanlarının azaltıcı nitelik taşımasa da 1/5000 ölçekli plana uyum sağlamamaktadır.

37) F22-D-24-A-2-C ve F22-D-24-A-2-D plan paftalarında; 120 ada 7 parselin bir kısmı 29.11.2021 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Spor Alanı” lejantında kalmakta iken 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifinde kısmen “Park Alanı”, kısmen “E:0.30 Yençok:2 kat Konut Alanı” ve kısmen “Yol Alanı” olarak düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu parsel Hisseli Hazine parseli olup yapılan değişiklik sosyal ve teknik altyapı alanı azaltıcı, yapı yoğunluğunu arttırıcı nitelik taşıdığından 1/5000 ölçekli plana uyum sağlamamaktadır.

42) F22-D-24-A-1-D ve F22-D-24-A-4-A plan paftalarında; 3628 ve 3629 parseller 29.11.2021 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında kısmen “Günübirlik Tesis Alanı” (10230 m2), kısmen “Kamu Hizmet Alanı” (3665 m2), kısmen “Park Alanı” (3383 m2), kısmen “Ağaçlandırılacak Alan” (4229 m2), kısmen “Eğitim Alanı” (5397 m2) lejantında kalmakta iken 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifinde söz konusu parsellerdeki fonksiyonların alan büyüklükleri yeniden düzenlenerek kısmen “Günübirlik Tesis Alanı” (8400 m2), kısmen “Belediye Hizmet Alanı” (1120 m2),  kısmen “Park Alanı” (3028 m2 ),  kısmen “Ağaçlandırılacak Alan”  (3291 m2), kısmen “Eğitim Alanı” (5418 m²), kısmen de “Yol Alanı” (5647 m²) olarak planlandığı tespit edilmiştir. Yapılan değişiklikler 1/5000 ölçekli plana uyum sağlamamaktadır.

Yeşil Alanlar İle İlgili Değişiklikler

2) F22-D-24-C-2-D plan paftasında; 3070 parselin güneyindeki kadastral boşluk 29.11.2021 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında kısmen “Mevcut Düşük Yoğunluklu 130 ki/ha Konut Alanı”, kısmen de “Ticaret+Konut Alanı” lejantında kalmakta iken 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifinde “Park Alanı” olarak düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir. Yeni düzenlenen 1450 m2'lik Park Alanının 1/5000 ölçekli plan kararlarını etkileyecek büyüklükte olması nedeniyle öncelikle 1/5000 ölçekli nazım imar planında değerlendirilmesi gerekmektedir.

10) F22-D-24-C-2-A plan paftasında; 182 ada 3 parsel 29.11.2021 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında kısmen “Sosyal Tesis Alanı” kısmen de “Park Alanı” lejantında kalmakta iken 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifinde park alanının kaldırılarak “Sosyal Tesis Alanı” olarak düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir. 1/5000 ölçekli planda Sosyal Tesis Alanı planlanan alan mevcut durumda Kültür Merkezi, Park Alanı planlanan alan park olarak kullanılmakta olup 1/1000 ölçekli planda yapılan değişiklik yeşil alan azaltıcı nitelik taşıdığından 1/5000 ölçekli plana uyum sağlamamaktadır.

11) A) F22-D-24-B-4-C ve F22-D-24-B-3-D plan paftalarında; 465 ada 1 parselin güneyinde kalan kadastral boşluğun 29.11.2021 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Park Alanı” lejantında kalmakta iken 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinde “Kreş Alanı” olarak düzenlendiği tespit edilmiştir. Mevcut durumda boş olan alanda yapılan değişikliğin 1/5000 ölçekli planın plan notlarının sosyal ve teknik altyapı alanları uygulama imar planında değiştirilebilir maddesi kapsamında yapıldığı tespit edilmiştir.

13) A) F22-D-24-C-1-A ve F22-D-24-C-1-B plan paftalarında; 550 ada ve 557 ada 2 parselin bir kısmı 29.11.2021 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Park Alanı” lejantında kalmakta iken 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifinde “TİCK Rumuzlu Konut+Ticaret Alanı ” olarak düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir. 1/1000 ölçekli planda yapılan değişiklik yeşil alan azaltıcı, yapı yoğunluğunu arttırıcı nitelik taşıdığından 1/5000 ölçekli plana uyum sağlamamaktadır.

14) F22-D-24-C-1-A plan paftasında; 304 ada 1 ve 2 parsel ve kadastral boşluk 29.11.2021 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Park Alanı” lejantında kalmakta iken 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifinde “TİCK Rumuzlu Konut+Ticaret Alanı” olarak düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir. 1/1000 ölçekli planda yapılan değişiklik yeşil alan azaltıcı, yapı yoğunluğunu arttırıcı nitelik taşıdığından 1/5000 ölçekli plana uyum sağlamamaktadır. Parseller şahıs mülkiyetindedir.

19) F22-D-24-B-3-A plan paftasında; 59 parselin bir kısmı 29.11.2021 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Park Alanı” lejantında kalmakta iken 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifinde “E:0,25 Yençok:2 kat Konut Alanı” olarak düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir. 1770 m2lik Park alanı azaltıldığı tespit edilmiş olup yapılan değişiklik yeşil alan azaltıcı, yapı yoğunluğunu arttırıcı nitelik taşıdığından 1/5000 ölçekli plana uyum sağlamamaktadır.

21) F22-D-24-B-1-D ve F22-D-24-B-4-A plan paftalarında; 61 ada 11, 13, 15, 22 parsellerin bir kısmı 29.11.2021 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Park Alanı” lejantında kalmakta iken 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifinde “E:0,80 Yençok:3 kat ve Yençok:4 kat Konut Alanı” olarak düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir. 2900 m2’lik park alanı azaltıldığı tespit edilmiş olup yapılan değişiklik yeşil alan azaltıcı, yapı yoğunluğunu arttırıcı nitelik taşıdığından 1/5000 ölçekli plana uyum sağlamamaktadır. Parseller şahıs mülkiyetindedir.

23) B) F22-D-24-B-1-D plan paftasında; 1830 parselin bir kısmı 29.11.2021 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Park Alanı” lejantında kalmakta iken 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifinde “E:1.00 Yençok:4 kat Konut Alanı  ” olarak düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir. 29.11.2021 tasdik tarihli plandan önceki 1/5000 ölçekli planda da sosyal ve teknik altyapı alanı olarak ayrılan alanın 1/1000 planla yapılan düzenleme ile park alanının kaldırılması yeşil alan azaltıcı, yapı yoğunluğunu arttırıcı nitelik taşıdığından 1/5000 ölçekli plana uyum sağlamamaktadır.

25) B) F22-D-24-B-1-A ve F22-D-24-B-1-D plan paftalarında; 167 ada 16 parselin batısında kalan kadastral boşluk ve 167 ada 17 ve 18 parsellerin bir kısmı 29.11.2021 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Park Alanı” lejantında kalmakta iken 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifinde 167 ada 16 parselin batısında kalan kadastral boşluk “İdari Hizmet Alanı”,  167 ada 17 ve 18 parsellerin bir kısmı “E:0.30 Yençok:2 kat Konut Alanı  ” ve yol alanı olarak düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir. 167 ada 16 parselin batısında kadastral boşluk tescil harici alan olması ve 29.11.2021 tasdik tarihli plandan önceki 1/5000 ölçekli planda da park alanı olarak planlanması sebebiyle 1/1000 ölçekli planda yapılan düzenleme yeşil alan azaltıcı nitelik taşıdığından 1/5000 ölçekli plana uyum sağlamamaktadır.

27) A) F22-D-24-B-1-A plan paftasında; 108 ada 13 ve 16 parsellerin bir kısmı 29.11.2021 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Park Alanı” lejantında kalmakta iken 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifinde “TİCK Rumuzlu Konut+Ticaret Alanı ” olarak düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir. 2713 m2lik Park alanı azaltıldığı tespit edilmiş olup yapılan değişiklik yeşil alan azaltıcı, yapı yoğunluğunu arttırıcı nitelik taşıdığından 1/5000 ölçekli plana uyum sağlamamaktadır.

 28) A) F22-D-24-B-1-A plan paftasında; 102 ada 43 parselin kuzeyinde kalan kadastral boşluk 29.11.2021 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Park Alanı” lejantında kalmakta iken “Park Alanı”nın bir kısmının 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifinde “E:0.40 Yençok:2 kat Konut Alanı” olarak düzenlendiği tespit edilmiştir. yapılan düzenleme ile 815 m2lik Park alanı azaltıldığı tespit edilmiş olup yapılan değişiklik yeşil alan azaltıcı, yapı yoğunluğunu arttırıcı nitelik taşıdığından 1/5000 ölçekli plana uyum sağlamamaktadır.

29) F22-D-19-C-4-D plan paftasında; 102 ada 36, 37, 95 parsellerin bir kısmı 29.11.2021 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Park Alanı” lejantında kalmakta iken Park Alanının yaklaşık 1760 m²’lik kısmı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifinde yeniden düzenlenerek Park Alanının 102 ada 36 parseldeki kısmının  “E:0.40 Yençok:3 kat Konut Alanı”na, 102 ada 95 parseldeki kısmının “E:0.30 Yençok:2 kat Konut Alanı”na,  102 ada 37 parseldeki kısmının “TİCK Rumuzlu Konut+Ticaret Alanı”na alındığı tespit edilmiştir. yapılan düzenleme ile 1760 m2lik Park alanı azaltıldığı tespit edilmiş olup yapılan değişiklik yeşil alan azaltıcı, yapı yoğunluğunu arttırıcı nitelik taşıdığından 1/5000 ölçekli plana uyum sağlamamaktadır.

32) F22-D-19-C-3-D ve F22-D-24-B-2-A plan paftalarında; 96 ada 1, 5 parselin bir kısmı ve 95 ada 5 parselin bir kısmı 29.11.2021 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Park Alanı” lejantında kalmakta iken 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifinde Park Alanının bir kısmının “E:0.25 Yençok:2 kat Konut Alanı” olarak düzenlendiği tespit edilmiştir. yapılan düzenleme ile 1855 m2’lik Park alanı azaltıldığı tespit edilmiş olup yapılan değişiklik yeşil alan azaltıcı, yapı yoğunluğunu arttırıcı nitelik taşıdığından 1/5000 ölçekli plana uyum sağlamamaktadır.

33) A) F22-D-24-B-2-A plan paftasında; 98 ada 3 parselin bir kısmı 29.11.2021 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Park Alanı” lejantında kalmakta iken 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifinde park alanını bir kısmının “E:0.35 Yençok:2 kat Konut Alanı  ”olarak düzenlendiği tespit edilmiştir. Yapılan düzenleme ile 1174 m2lik Park alanı azaltıldığı tespit edilmiş olup yapılan değişiklik yeşil alan azaltıcı, yapı yoğunluğunu arttırıcı nitelik taşıdığından 1/5000 ölçekli plana uyum sağlamamaktadır.

34) F22-D-24-B-1-B plan paftasında; 107 ada 24 parselin güneyindeki kadastral boşluk 29.11.2021 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Park Alanı” lejantında kalmakta iken 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifinde “Belediye Hizmet Alanı  ”olarak düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir. Yerinde yapılan incelemede 107 ada 24 parselin Tenis Akademisi olduğu ve söz konusu kadastral boşluğun bahçe olarak kullanıldığı tespit edilmiştir.

36) F22-D-24-A-2-B ve F22-D-24-A-2-C plan paftalarında; 155 ada 5 parselin doğusunda kalan kadastral boşluk 29.11.2021 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Park Alanı” lejantında kalmakta iken 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifinde “Rekreasyon Alanı ”olarak düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir. 1/1000 ölçekli plan notları incelendiğinde Rekreasyon Alanı için verilen yapılaşma oranının daha yüksek olduğu bu kapsamda yapı yoğunluğunu arttırıcı nitelik taşıdığından 1/5000 ölçekli plana uyum sağlamamaktadır.

38) F22-D-24-A-3-A plan paftasında; 3614 parselin bir kısmı 29.11.2021 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Park Alanı” lejantında kalmakta iken 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifinde park alanın bir kısmının “A-1Rumuzlu Konut Alanı ” olarak düzenlendiği tespit edilmiştir.  Söz konusu parsel Maliye Hazinesi olup yapılan düzenleme ile 2751 m2 lik Park alanı azaltılarak yapılan değişiklik yeşil alan azaltıcı, yapı yoğunluğunu arttırıcı nitelik taşıdığından 1/5000 ölçekli plana uyum sağlamamaktadır.

39) F22-D-24-A-3-A plan paftasında; 4104, 4106 parseller ile 4105 parselin bir kısmı 29.11.2021 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Park Alanı” lejantında kalmakta iken 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifinde “A-1Rumuzlu Konut Alanı ” olarak düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir. Mevcut durumda boş olduğu görülmektedir.1751 m2 lik Park alanı azaltılarak yapılan değişiklik yeşil alan azaltıcı, yapı yoğunluğunu arttırıcı nitelik taşıdığından 1/5000 ölçekli plana uyum sağlamamaktadır.

40) F22-D-24-A-4-B plan paftasında; 56 ada 18 parselin doğusunda yer alan kadastral boşluk 29.11.2021 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Park Alanı” lejantında kalmakta iken 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifinde “Belediye Hizmet Alanı” olarak düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir. Yapılan değişiklik yeşil alan azaltıcı, yapı yoğunluğunu arttırıcı nitelik taşıdığından 1/5000 ölçekli plana uyum sağlamamaktadır.

43) F22-D-23-B-2-C plan paftasında; 144 ada 1 parselin bir kısmı 29.11.2021 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında kısmen “Park Alanı” lejantında kalmakta iken 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifinde “E:0.40 Yençok:2 kat Konut Alanı ” olarak düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir. Yapılan değişiklik yeşil alan azaltıcı, yapı yoğunluğunu arttırıcı nitelik taşıdığından 1/5000 ölçekli plana uyum sağlamamaktadır.

Konut ve Konut / Ticaret Alanları İle İlgili Değişiklikler

 1. F22-D-24-C-2-D plan paftasında; 207 ada, 403 ada, 406 adaların bir kısmı 29.11.2021 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Mevcut Orta Yoğunluklu 200 ki/ha Konut Alanı” lejantında kalmakta iken 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifinde “  TİCK Rumuzlu Konut+Ticaret Alanı ” olarak düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir. Yapılan düzenleme 1/5000 ölçekli plana aykırı nitelik taşımaktadır. 
 2. F22-D-24-C-1-C plan paftasında; 416 adanın bir kısmı 29.11.2021 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Mevcut Orta Yoğunluklu 200 ki/ha Konut Alanı” lejantında kalmakta iken 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifinde “  TİCK Rumuzlu Konut+Ticaret Alanı ” olarak düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir. Yapılan düzenleme 1/5000 ölçekli plana aykırı nitelik taşımaktadır. 
 3. B)  F22-D-24-C-1-C plan paftasında; 419, 420, 423 adaların bir kısmı 29.11.2021 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Mevcut Orta Yoğunluklu 200 ki/ha Konut Alanı” lejantında kalmakta iken 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifinde “  TİCK Rumuzlu Konut+Ticaret Alanı ” olarak düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir. Yapılan düzenleme 1/5000 ölçekli plana aykırı nitelik taşımaktadır. 
 4. F22-D-24-C-1-C ve F22-D-24-C-2-D plan paftalarında; 421 ada 29.11.2021 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Mevcut Orta Yoğunluklu 200 ki/ha Konut Alanı” lejantında kalmakta iken 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifinde “  TİCK Rumuzlu Konut+Ticaret Alanı ” olarak düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir. Yapılan düzenleme 1/5000 ölçekli plana aykırı nitelik taşımaktadır. 
 5. A) F22-D-24-C-2-B ve F22-D-24-C-2-C plan paftalarında; Çamlık Caddesi batı tarafı 29.11.2021 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Mevcut Orta Yoğunluklu 200 ki/ha Konut Alanı” lejantında kalmakta iken 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifinde “  TİCK Rumuzlu Konut+Ticaret Alanı ” olarak düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir. Yapılan düzenleme 1/5000 ölçekli plana aykırı nitelik taşımaktadır. 
 6. F22-D-24-C-2-A ve F22-D-24-C-2-B plan paftalarında; Çamlık Caddesi batı tarafı ve Yıldırım Sokak 29.11.2021 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Mevcut Orta Yoğunluklu 200 ki/ha Konut Alanı” lejantında kalmakta iken 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifinde “  TİCK Rumuzlu Konut+Ticaret Alanı ” olarak düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir. Yapılan düzenleme 1/5000 ölçekli plana aykırı nitelik taşımaktadır.

B) F22-D-24-A-3-C ve F22-D-24-B-4-D plan paftalarında; 2785, 2792 ve 3216 parsellerin bir kısmı 29.11.2021 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “TİCK-2 rumuzlu Konut+Ticaret Alanı” lejantında kalmakta iken 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifinde “E:0,50 Yençok:8 kat Konut Alanı” olarak düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir. Yapılan düzenleme 1/5000 ölçekli plana aykırı nitelik taşımaktadır.

18) F22-D-24-B-4-C plan paftasında; 221 ve 224 adaların bir kısmı, 222 ve 223 adalar 22 29.11.2021 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Mevcut Orta Yoğunluklu 200 ki/ha Konut Alanı” lejantında kalmakta iken 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifinde “TİCK Rumuzlu Konut+Ticaret Alanı  ” olarak düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir. Yapılan düzenleme 1/5000 ölçekli plana aykırı nitelik taşımaktadır.

24) F22-D-24-B-1-B ve F22-D-24-B-1-C plan paftalarında; 66 ada 17, 18 ve 19 parsellerin bir kısmı 29.11.2021 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Ağaçlandırılacak Alanı” lejantında kalmakta iken 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifinde “E:0.25 Yençok:2 kat Konut Alanı  ” olarak düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir. Yapılan düzenleme yeşil alan azaltıcı, yapı yoğunluğunu arttırıcı nitelik taşıdığından 1/5000 ölçekli plana uyum sağlamamaktadır.

31) F22-D-19-C-3-D plan paftasında; 96 ada 2 parselin bir kısmı 29.11.2021 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Ağaçlandırılacak Alan” lejantında kalmakta iken 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifinde ““E:0.25 Yençok:2 kat Konut Alanı ” ”olarak düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir. Yapılan düzenleme yeşil alan azaltıcı, yapı yoğunluğunu arttırıcı nitelik taşıdığından 1/5000 ölçekli plana uyum sağlamamaktadır.

33) C) F22-D-24-B-2-A plan paftasında; 99 ada 1 parselin bir kısmı 29.11.2021 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında  “Mevcut Düşük Yoğunluklu 100 ki/ha Konut Alanı” lejantında kalmakta iken 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifinde söz konusu parselin konut alanında kalan yaklaşık 3051 m2 lik kısmının “Rekreasyon Alanı ” olarak düzenlendiği tespit edilmiştir. Mevcut durumda düzenlemenin yapıldığı alan söz konusu parselde bulunan konut alanın bahçesi olarak kullanılmakta olup yapılan düzenleme 1/5000 ölçekli plana uyum sağlamamaktadır.

35) F22-D-19-D-4-C ve F22-D-24-A-1-B plan paftalarında; 3328 parsel ve 118 ada 4 parselin bir kısmı 29.11.2021 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Ağaçlandırılacak Alan” lejantında kalmakta iken 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifinde “E:0.25 Yençok:2 kat Konut Alanı ”olarak düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir. 5835 m2 lik Ağaçlandırılacak alan azaltıldığı tespit edilmiş olup yapılan değişiklik yeşil alan azaltıcı, yapı yoğunluğunu arttırıcı nitelik taşıdığından 1/5000 ölçekli plana uyum sağlamamaktadır.

41) F22-D-24-A-4-A ve F22-D-24-A-1-D plan paftalarında; 22 parsel ve 3643 parselin bir kısmı 29.11.2021 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” lejantında kalmakta iken 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifinde “ TİCK Rumuzlu Konut+Ticaret Alanı” olarak düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir. Düzenlemenin yapıldığı alan mevcut durumda Akaryakıt İstasyonu olarak kullanılmaktadır. 1400 m2lik “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” azaltıldığı tespit edilmiş olup yapılan değişiklik 1/5000 ölçekli plana uyum sağlamamaktadır.

Kurum Görüşü İle İlgili Değişiklikler   

25) A) F22-D-24-A-2-B ve F22-D-24-B-1-A plan paftalarında; 167 ada 33 parselin kuzeyi 29.11.2021 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Orman Alanı” lejantında kalmakta iken 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifinde “Orman Alanı  ” ve “Otopark Alanı” olarak düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu bölgenin mevcut durumda ağaçlık bir alan olduğu, ilgi (a) yazı eki Orman Genel Müdürlüğünün görüşünde yeni açılacak otopark ve yol alanlarına ilişkin bir tahsisin bulunmadığı tespit edilmiş olup bu kapsamda kurum görüşüne aykırı nitelik taşıdığı değerlendirilmektedir.

26) F22-D-24-B-1-D plan paftasında; 63 ada 5 parselin kuzeyi 29.11.2021 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Orman Alanı” lejantında kalmakta iken 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifinde “Orman Alanı  ” ve “Yol ve Otopark Alanı” olarak düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu bölgenin mevcut durumda ağaçlık bir alan olduğu, ilgi (a) yazı eki Orman Genel Müdürlüğünün görüşünde yeni açılacak otopark ve yol alanlarına ilişkin bir tahsisin bulunmadığı tespit edilmiş olup bu kapsamda kurum görüşüne aykırı nitelik taşıdığı değerlendirilmektedir.

44) F22-D-23-B-2-C plan paftasında; 3140 ve 3274 parsellerin bir kısmı 29.11.2021 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında kısmen “Orman Alanı” lejantında kalmakta iken 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifinde “Belediye Hizmet Alanı  (İSKİ Hizmet Alanı)” olarak düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir. 1/5000 ölçekli planda bulunmamakla birlikte 1/1000 ölçekli planda yapılan değişikliğin güncel kurum görüşüne uygun olduğu tespit edilmiştir.

45) F22-D-24-B-2-A, F22-D-24-B-2-D, F22-D-24-B-2-C ve F22-D-24-B-3-A plan paftalarında Çekmeköy Kavşağı Bağlantı Yolunun batısında kalan alanlar 29.11.2021 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Orman Alanı” lejantında kalmakta iken 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifinde “Kent Ormanı ” olarak düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir. Mevcut durumda sık ağaçlık olduğu tespit edilen alanın Kent Ormanı olarak kullanılabilmesi için Orman Genel Müdürlüğünün tahsisi bulunmadığı bu kapsamda kurum görüşüne ve 1/5000 ölçekli plana aykırı nitelik taşıdığı değerlendirilmektedir.

Yollar İle İlgili Değişiklikler

33) D) F22-D-24-B-1-B ve F22-D-24-B-2-A plan paftalarında; 97 ada 1 parsel 98 ada 3 parselin olduğu alanda 29.11.2021 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında 10 m yol alanı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifinde parsellerin batısına kaydırılarak Orman Alanı içerisinde 10m yol alanı olarak düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu yol alanı mevcut durumda bulunmamakta ve Orman Alanı olup 1/5000 ölçekli ulaşım kurgusuna aykırılık teşkil etmektedir.

46) F22-D-24-B-1-B plan paftasında; 88 ada 4 parselin olduğu bölgede 29.11.2021 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda 12.00 metrelik yol alanı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifinde parselin batısına kaydırılarak düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu yol alanı mevcut durumda bulunmamakta olup 1/5000 ölçekli ulaşım kurgusuna aykırılık teşkil etmektedir.

47) F22-D-24-B-4-A plan paftasında; 54 parselin olduğu alanda 29.11.2021 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda bulunmayan 12.00 metrelik yol alanı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifinde 12.00 metre yol alanı olarak düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir. 1/5000 ölçekli planın plan notlarının 3. Maddesi “Planda gösterilmeyen 10m. ve 10m.’den daha az genişlikteki araç ve yaya yolları…1/1000 ölçekli uygulama imar planında gösterilecektir. Bu fonksiyonların konulması 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırılık teşkil etmez.” şeklindedir. Yapılan düzenleme 12.00 metrelik yol alanı olması sebebiyle 1/5000 ölçekli ulaşım kurgusuna ve plan kararlarına aykırılık teşkil etmektedir.

Bununla beraber 458 parsel içerisinden geçen yol aksı, 3669 parselin güneyinde Necip Fazıl Kısakürek Caddesi, Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi, Yeşil Kayalar Caddesi, Selim Dede Caddesi, Kavaklıdere Caddesi, 91 ada 4 parselin güneyindeki Odabaşı Caddesi, Atlas Sokak, Selimiye Caddesi ile Gülbahçe Sokak arasında geçen Süleymaniye Caddesi, Numan Caddesi ile Oğuzeli Caddesini birbirine bağlayan yol aksı, 455 adanın batısında kalan sokakların en kesitlerinin farklı olduğu tespit edilmiş olup 1/5000 ölçekli ulaşım kurgusuna aykırılık teşkil etmektedir.

·                1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi Uygulama Hükümleri açısından incelendiğinde;

* 1/1000 ölçekli teklif plana ait plan notlarının Genel Hükümler Bölümü 2. maddesinde; “…Parsellere isabet eden kamu alanları terk edilmeden imar uygulaması yapılamaz. Ancak iki yola cepheli parsellerde yolların kesiştiği noktada meydana gelen 3,5 m²’lik ve altındaki kısımların terk işlemi yapılmadan belediyesinin uygun göreceği şekilde uygulama yapılabilir” hükmü yer almakta olup, söz konusu plan notu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarını etkilememekle birlikte Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 27/04/2021 tarihli ve E-523462 sayılı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifine ilişkin kurum görüşü yazısında belirtilen köşe kırıkları düzenlemesi ve bu doğrultuda yapılması gereken yol terklerine ilişkin görüşüne aykırılık teşkil etmektedir.

* 1/1000 ölçekli teklif plana ait plan notlarının Genel Hükümler Bölümü 4. maddesinde; “Bölgesel trafo gereksinimini karşılamak üzere, trafo alanları maksimum 60 m2’yi geçmemek ve gerekli tedbirler alınmak kaydıyla Belediyesince uygun görülecek alanlar içinde düzenlenebilir (Eğitim Tesisleri Alanında kalan alanlar bu hükmün dışında tutulacaktır).” hükmü yer almaktadır. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan notları 19. maddesinde; “Umumi hizmetler ve kamu hizmetleri kullanım alanlarında (eğitim tesisleri hariç) ilgili idarelerce uygun görülmesi, özel ve tüzel nitelikli alanlarda ise ilgililerin muvafakatı ve ilgili idarelerce de uygun görülmesi halinde; trafo, doğalgaz bölge regulatörü vb. altyapı yapıları yapılabilir.” hükmü yer almakta olup plan notunda ifade edilen özel ve tüzel nitelikli alanlara ilişkin kısmın 1/1000 ölçekli plan notuna da ilave edilmesi gerektiği tespit edilmiştir.

* 1/1000 ölçekli teklif plana ait plan notlarının Genel Hükümler Bölümü 8. maddesinde; “…Orman Sınırları dışına çıkarılan ve Orman Tehdit Haritalarında 2B sahası…” hükmünde yer almakta ve plan notunda Tahdit Haritalarında ifadesinin sehven Tehdit Haritalarında şeklinde yazıldığı tespit edilmiş olup plan notunda söz konusu düzenlemenin yapılması gerekmektedir.

* 1/1000 ölçekli teklif plana ait plan notlarının Genel Hükümler Bölümü 17. Maddesinde; “Plandaki mülkiyet sınırları ile kadastral verilerin uyuşmaması halinde, planla belirlenen yol genişliklerine uymak koşuluyla düzenleme yapmaya Belediyesi yetkilidir” hükmü yer almaktadır. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan notları 8. Maddesinde; “Halihazır haritadaki mülkiyet sınırları ile kadastral haritalar arasında uyumsuzluk olması durumunda, alınacak onaylı aplikasyon krokisine göre uygulama yapılacaktır” hükmü yer almakta olup teklif plan notunun 1/5000 ölçekli plan notuna göre düzenlenmesi gerekmektedir.

* 1/1000 ölçekli teklif plana ait plan notlarının Genel Hükümler Bölümü 22. maddesinde; “Parsel önündeki pasif yeşil, park, çocuk bahçesi gibi yeşil bantlardan, meydandan ve açık otoparklardan parsellere mahreç sağlanır, araç giriş – çıkışı yapılabilir.” ve 29. maddesinde; “Yapı adası içinde yer alan kadastral yollar, imar yolu olarak tanımlanmazsa da mahreç olarak kullanılabilir. Herhangi bir parsele mahreç sağlayan kadastral yolda ihdas işlemi yapılamaz.”  hükmü yer almaktadır. Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. maddesi 6. fıkrası c bendin de; “İmar planlarındaki gelişme alanlarında geçiş amaçlı 3,00 metreden dar yaya yolu, 10,00 metreden dar trafik yolu açılamaz; yerleşik alanlarda mülkiyet ve yapılaşma durumlarının elverdiği ölçüde yukarıdaki standartlara uyulur. Ancak parseller 7,00 metreden dar yollardan mahreç alamaz” hükmü yer almakta olup söz konusu plan notlarının meri yönetmeliğe aykırı olarak düzenlendiği tespit edilmiştir.

* 1/1000 ölçekli teklif plana ait plan notlarının Genel Hükümler Bölümü 23. maddesinde; “a) “Korunan cephe çizgisi” ile tanımlanan yollarda, yol genişliği yazılmış dahi olsa yol düzenlemesi parsel sınırları dikkate alınarak yapılacaktır. Yol genişliği yazılmayan korunacak yollarda da parsel sınırları dikkate alınarak yol düzenlemesi yapılacaktır.                                                                                                  

b) “Düzeltilen cephe çizgisi” ve “Önerilen cephe çizgisi” ile tanımlanan yollarda ise yol genişliği, planla belirlenmiştir. Planda yazılmış yol genişliği ile çizilmiş yol genişliği arasında farklılık var ise, planda yazılan yol genişliği dikkate alınır. Ancak dönüşüm parametrelerinden kaynaklanan ada kenarları ve parsel sınırı arasındaki 30 cm’ye kadar olan sapmalarda terk ve ihdas işlemlerine gerek duymadan parsel sınırına göre uygulama yapmaya Belediyesi yetkilidir.” Hükümleri yer almaktadır. Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 4. maddesinin k fıkrasında; “Uygulama imar planı… yapılaşmaya ilişkin yapı adaları, kullanımları, yapı nizamı, bina yüksekliği, taban alanı katsayısı, kat alanı kat sayısı veya emsal, yapı yaklaşma mesafesi, ön cephe hattı, ifraz hattı, kademe hattı, ada ayrım çizgisi, taşıt, yaya ve bisiklet yolları, ulaşım ilişkileri… gibi yapılaşma ve uygulamaya ilişkin kararları, uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren …” hükmü yer almakta olup bu kapsamda söz konusu plan notunda yer alan “yol genişliği yazılmış olsa dahi yol düzenlemesi parsel sınırı dikkate alınarak yapılacak” ifadesi ile “Planda yazılmış yol genişliği ile çizilmiş yol genişliği arasında farklılık var ise, planda yazılan yol genişliği dikkate alınır” ifadesi meri yönetmelikte uygulama imar planı tanımı için belirtilen “…bilgileri ayrıntıları ile gösteren…” ifadesi ile çelişmektedir. Oysaki Uygulama İmar Planı uygulamaya yönelik plan olup plan ve plan notlarında muallaklığa sebebiyet vermemesi gerekmektedir. Ayrıca söz konusu plan notuna göre parsel sınırları dikkate alınarak uygulama yapılması durumunda yol akslarında kısmen genişleme kısmen de daralmaların ortaya çıkmasına da neden olacağı görülmektedir.

* 1/1000 ölçekli teklif plana ait plan notlarının Genel Hükümler Bölümü 25. maddesinde; “Yapı ruhsatı alıp inşaatı devam eden veya tamamlanmış yapılarda imar planı değişikliği ile kat artışı olması durumunda düzenlenecek olan ilave kat ruhsatlarında asansör şartı aranmaz” hükmü yer almaktadır. İstanbul İmar Yönetmeliği’nin 36. maddesinde;  (Değişik:RG-7/12/2018-30618) “Tek bağımsız bölümlü konutlar hariç iskan edilen kat adedi 3 ve daha fazla olan binalarda asansör tesis edilmesi zorunludur. Daha az katlı yapılarda da asansör yapılabilir.” hükmü yer almakta olup söz konusu plan notunun meri yönetmeliğe aykırı olarak düzenlendiği görülmektedir.

* 1/1000 ölçekli teklif plana ait plan notlarının Genel Hükümler Bölümü 28. maddesinde; “Kamu eline geçmiş park, çocuk bahçesi, spor alanı, açık otopark gibi yeşil alanlara bitişik parsellerde bahçe mesafesi 1.00 m ye kadar düşürülebilir. Ancak çıkma yapılamaz.” hükmü yer almaktadır. İstanbul İmar Yönetmeliği’nin 23. maddesinde; “(1) Uygulama imar planında, aksine bir hüküm bulunmadığı durumlarda bahçe mesafeleri; a) Ön bahçe ve yol kenarına rastlayan bahçe mesafeleri en az 5.00 metredir. b) Yan bahçe mesafesi ile kamusal alanlara komşu olan bahçe mesafeleri en az 3.00 metredir. c) Arka bahçe mesafesi en az 3.00 metredir.” hükmü yer almakta olup söz konusu plan notunun meri yönetmeliğe aykırı olarak düzenlendiği görülmektedir.

* 1/1000 ölçekli teklif plana ait plan notlarının Genel Hükümler Bölümü 35. Maddesinde; “(KAKS) uygulaması yapılan alanlarda avan projesine göre uygulama yapılacaktır.” hükmü yer almaktadır. İstanbul İmar Yönetmeliği’nin 5. maddesi 9. fıkrasında; “Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak veya yaptırılacak yapılara; imar planlarında o maksada tahsis edilmiş olmak, plan ve mevzuata aykırı olmamak üzere mimari, statik, tesisat fenni mesuliyeti ve her türlü sorumlulukların bu kamu kurum ve kuruluşlarınca üstlenilmesi ve mülkiyetin belgelenmesi kaydıyla avan projeye göre yapı ruhsatı, ilgili kamu kurumlarının geçici kabulünü müteakip yapı kullanma izin belgesi talep üzerine ilgili idaresince düzenlenir.”  ayrıca 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan notları Genel Hükümler Bölümü 5. maddesinde; “1/1000 ölçekli uygulama imar planı yürürlüğe girinceye kadar, özel eğitim alanı, sosyal ve kültürel tesisler, belediye hizmet alanları ve teknik altyapı alanları ile resmi/umumi binalar gibi sosyal donatı ve teknik altyapı alanlarında, Meri İmar Yönetmeliğinin “İmar Kanunu Gereği Avan Proje Uygulamaları” için öngördüğü yapılaşma koşullarını ve çevre yapılaşma koşullarını aşmamak kaydıyla avan projeye göre uygulama yapılabilir” hükmü de yer almakta olup, söz konusu plan notunun meri yönetmeliğe ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan notlarına da aykırı olarak düzenlendiği görülmektedir.

* 1/1000 ölçekli teklif plana ait plan notlarının Genel Hükümler Bölümü Ek Madde 3. de; “…Kısmen “Dere ve Dere İşletme Bandında kalan parsellerde, Dere ve Dere İşletme Bandı dışında kalan kısmın planda verilen hükümlere göre yapılaşmaya uygun olması halinde, Dere ve Dere İşletme Bandında kalan kısımlarının imar hakları, bu kısımların İSKİ adına bedelsiz devredilmesi koşulu ile parselin Dere ve Dere İşletme Bandı dışındaki alanı kullanılabilir. Bu durumdaki parsellerden 3194 sayılı imar kanunu doğrultusunda uygulama görmemiş ise parsel yüzölçümü %60’ı uygulama görmüş ise uygulama gören parselin (brüt parsel) %60’ı imar hakkı, Dere ve Dere İşletme Bandında kalmayan bölümünde kullanılacaktır. Plan sınırı içerisinde kamuya terk edilmiş ve/veya kamu eline geçmiş parseller sadece park ya da yeşil alan olarak kullanılır. İmar transferine konu alanların emsal değeri transfer olduğu yapı adasının emsal değeri üzerinden ya da parselin bulunduğu bölgenin yakın çevresindeki yapılaşma koşullarına göre belirlenecektir. Ancak 500 m2’nin altındaki parsellerin E:1.00 üzerinden transfer edilebilir.” hükmü yer almakta olup, söz konusu plan notu ile kamuya ilave yük getirilmeden kamusal alanın temini yolunda düzenleme yapıldığı görülmekle birlikte söz konusu plan notu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan notlarında yer almadığı görülmektedir.

* 1/1000 ölçekli teklif plana ait plan notlarının Genel Hükümler Bölümü Ek Madde 5 de; “Eğimden dolayı kazanılan 1.bodrum kat emsal haricidir, iskân edilebilir. 1.bodrum kat harici iskân edilen tüm katlar ile açık ve kapalı çıkmalar, çatı katları emsale dâhildir. Çıkmalar bölge teşekkülüne göre belirlenebilir.”  hükmü yer almaktadır. Söz konusu teklif plan notunun İstanbul İmar Yönetmeliğinin 21. maddesinde; “Katlar alanı; bodrum kat, asma kat, çatı arası piyesi ve açık/kapalı çıkmalar dâhil, kullanılabilen bütün katların, katlar alanına dâhil edilmeyen alanları çıktıktan sonraki alanları toplamıdır… ifadesi ile bodrum katların emsal alanına dahil olduğuna dair hükmüne ve aynı yönetmeliğin 45. maddesinde çıkmalara ilişkin belirtilen hükmüne aykırı olarak düzenlendiği görülmektedir.

* 1/1000 ölçekli teklif plana ait plan notlarının Genel Hükümler Bölümü Ek Madde 6. da; “Plan onama sınırları içerisinde kalan alanlarda, 700 m² ve üzeri yeni parseller oluşması durumunda her bir parselin tevhit işlemi öncesinde meri imar planı ve yönetmeliklere göre mevcut hakları korunarak iskân edilebilir inşaat alanlarında herhangi bir artış olmaması, oluşacak yapıda her bir bağımsız birim için 1 adet otopark ihtiyacının karşılanması kaydıyla, meri planda belirtilen kat adedine 2 kat ilave edilerek uygulama yapılabilir.” hükmü yer almakta olup, söz konusu plan notuna göre yapılacak olan uygulamalarda plan bütününde aynı parsel büyüklüğüne sahip alanlarda farklı emsal değerleri ve irtifalarda uygulamaların oluşması planın bütünlük ilkesini bozucu nitelik taşımakta ayrıca 1/500 ölçekli Nazım İmar Planı plan notlarında tevhite ilişkin bir hüküm bulunmaması sebebi ile de 1/5000 ölçekli plan notlarına da aykırı nitelik taşımaktadır.

 * 1/1000 ölçekli teklif plana ait plan notlarının Genel Hükümler Bölümü Ek Madde 7. de; “Turizm Tesisi, Özel Sağlık Tesis Alanı, Özel Eğitim Alanı, Özel Sosyal Kültürel Tesis Alanı fonksiyonlarına ayrılan bölgelerde ve imar planı notlarına göre bu fonksiyonların yapılabildiği alanlarda yapılacak olan Turizm Tesisi, Özel Sağlık Tesisi, Özel Eğitim Tesisi, Özel Sosyal Kültürel Tesisi binalarında, binanın tek bağımsız bölüm olarak yapılması, bağımsız bölüm olarak ticaret ve konut birimlerinin bulunmaması ve otopark ihtiyacının parsel bünyesinde karşılanmasını kaydıyla 1. ve 2. bodrum katlarda bu fonksiyonlara hizmet edecek şekilde yapılan konferans salonu,  toplantı salonu, tiyatro, müze, sanat galerisi, teknik odalar, personel soyunma giyinme odaları, personel yemekhanesi, tesis yönetimi ile ilgili idari birimler, spor merkezi, spa, yüzme havuzu, kütüphane, mescit, yemek salonu, balo salonu, ameliyathane, morg laboratuvar, görüntüleme merkezi, yoğun bakım ünitesi, temizlik odaları vb. birimler yapılabilir, emsale dâhil değildir. Bu alanlarda doğal zemin kotu üzerine çıkan kısımlarda TAKS değeri aşılamaz. Turizm tesislerinde bağımsız bölüm oluşturmamak kaydıyla tesise hizmet edecek şekilde ticari birimler yer alabilir, zemin kat yüksekliği 7 m’ye kadar yapılabilir.” hükmü yer almakta olup, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan notlarında söz konusu teklif plan notuna ilişkin herhangi bir hükmün yer almaması sebebi ile 1/5000 ölçekli plan notlarına aykırı nitelik taşımaktadır.

* 1/1000 ölçekli teklif plana ait plan notlarının Uygulama Hükümleri Bölümü Yerleşik Konut Alanları 1.1. (A) (A-1) (A-2) (BL-n) Konut Alanlarında maddesinde;

“A, A-1, A-2, BL-n yapı adalarında, yukarıdaki yapılaşma koşulları dışında oluşmuş mevcut teşekkül olması durumunda (Yapı adasının bulunduğu bölge teşekkülü dikkate alınarak) fiili teşekküle göre ayrık, ikiz blok ve bitişik yapı nizamına göre uygulama yapmaya Belediyesi yetkilidir…” hükmü yer almakta olup, söz konusu plan notunda teşekküle ilişkin sınırlamaların tanımlanmamış olması ve teşekkülün nereden ve neye göre alınacağının belirtilmemiş olması uygulamada haksız uygulamalara neden olacağı düşünülmektedir.

“Ancak yapı adasında mevcut teşekkülde yapıların ön bahçe mesafesini, mevcut teşekkül istikametine göre belirlemeye Belediyesi yetkilidir. Ön, yan ve arka bahçe mesafesi min. 3m’dir. Ancak yapı adasında teşekkül edilmiş yapıların ön bahçe mesafesine uymuyorsa teşekkül istikametine göre ön bahçe mesafesinin tayinine belediyesi yetkilidir.” hükmü yer almaktadır. İstanbul İmar Yönetmeliği’nin Bahçe Mesafelerine ilişkin 23. maddesinde; “…a) Ön bahçe ve yol kenarına rastlayan bahçe mesafeleri en az 5.00 metredir….c) Arka bahçe mesafesi en az 3.00 metredir. ç) Yan ve arka bahçe mesafeleri; 5 katın üzerindeki her kat için 0.50 metre artırılır...” hükmü yer almakta olup, teklif plan notunun meri yönetmeliğe aykırı olarak düzenlendiği görülmekle birlikte teklif plan notunda geçen teşekkül edilmiş yapılar ifadesinde teşekküle ilişkin sınırlamalar tanımlanmamış olmasının haksız uygulamalara neden olacağı düşünülmektedir.

“A, A-1, A-2 Yapı adalarında yapılacak açık ve kapalı çıkmaların arka ve yan bahçeler için parsel sınırına yaklaşma mesafesini çevre ve yapı adalarındaki ruhsatlı binaların hâkim istikamet sınırı esas kabul edilerek istikameti belirlemeye belediyesi yetkilidir.” hükmü yer almakta olup, İstanbul İmar Yönetmeliği Çıkmalar Bölümü 45. maddesinde; “…a) Kapalı çıkmalar; 1) Parsellerin yol cephelerinde parsel sınırları içerisinde kalmak koşuluyla yapı yaklaşma sınırından itibaren en fazla 1.50 metre taşacak şekilde yapılabilir. 2) Arka ve yan bahçe mesafelerine, parsel sınırlarına 3.00 metreden fazla yaklaşmamak kaydı ile 1.50 metre taşabilir….b) Açık çıkmalar; 1) Parsellerin yol cephelerinde parsel sınırları içerisinde kalmak koşuluyla yapı yaklaşma sınırından itibaren en fazla 1.50 metre taşacak şekilde yapılabilir. 2) Arka ve yan bahçe mesafelerine, parsel sınırlarına 3.00 metreden fazla yaklaşmamak kaydı ile 1.50 metre taşabilir…4) Bitişik nizamda bitişik olduğu komşu sınırına 1.00 metreden fazla yaklaşamaz.” yer alan hükme aykırı olarak düzenleme yapıldığı görülmektedir.

 * 1/1000 ölçekli teklif plana ait plan notlarının Uygulama Hükümleri Bölümü Yerleşik Konut Alanları 1.4. Konut Yerleşim Alanları ile Konut+Ticaret Alanlarında Çıkmalar maddesinde; “Mer’i İmar Yönetmeliği koşulları geçerlidir” hükmü yer almaktadır ancak teklif plan notları Ek Madde 5’te yer alan “…. Çıkmalar bölge teşekkülüne göre belirlenebilir.”  hüküm ile çeliştiği teklif plan notlarında çıkmalara dair farklı plan notlarının önerildiği görülmektedir.

* 1/1000 ölçekli teklif plana ait plan notlarının Uygulama Hükümleri Bölümü Yerleşik Konut Alanları 1.5. Konut Yerleşim Alanları ile Konut+Ticaret Alanlarında Çatılar ve Saçaklar maddesinde; “a) Saçak genişliği en fazla 1 m olup, ayrık nizamda 4 satıhlı çatı örtüsü yapılması ve çatıların saçaklı olarak bitirilmesi zorunludur. Tek satıhlı çatı yapılamaz…” hükmü yer almakta olup, İstanbul İmar Yönetmeliği’nin Çatılar Bölümü 44. Maddesinde ki; “… (3) Çatı şekli;…. ayrık binalarda kırma, ikili blok binalarda bloğu ile müşterek kırma, iki taraftan da bitişik binalarda ise ön ve arka cepheye akıntılı beşik çatı kurulacağı varsayılarak belirlenir.” hükme aykırı olarak düzenleme yapıldığı görülmektedir.

* 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgesi ve Enerji Nakil Hattı Koruma Kuşağına ilişkin plan kararları yer almamasına karşın sehven Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgesine ilişkin plan notunun ve Enerji Nakil Hattı Koruma Kuşağına ilişkin plan lejantı ve plan notunun eklendiği tespit edilmiş olup, söz konusu plan notları ve plan lejantının iptal edilmesi gerekmektedir.

* 1/1000 ölçekli teklif plana ait plan notları Uygulama Hükümleri Bölümü Kentsel Çalışma Alanları 2.5. İdari Hizmet Alanı maddesinde; “….Yençok:6 kattır….” hükmü yer almaktadır. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan notları Özel Hükümler 2.2. Kamu Hizmet Alanı maddesinde; “…Yençok:4 kattır.” ifadesi yer almakta olup teklif plan notundaki Yençok ifadesinin 1/5000 ölçekli plan notuna göre düzenlenmesi gerekmektedir.

*1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Özel Hükümler Bölümü 3.1. Günübirlik Tesis Alanı, 6.1. Park ve Yeşil Alan ve 6.2. Rekreasyon Alanı plan notlarında “…Yeşil alanların en az %70’i ağaçlık, çayır vb. en fazla %30’u sert zemin (sert zeminler için, spor alanlarının özel kaplamaları hariç, yağmur suyu geçirimine izin veren kilit taşlar vb. malzemeler kullanılacaktır) olarak düzenlenecektir…” ifadesi yer almasına karşın Teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notları Uygulama Hükümleri Bölümü 4.1. Park Alanı, 4.4. Rekreasyon Alanı, 7.1. Günübirlik Tesis Alanı plan notlarında bu ifadenin yer almadığı tespit edilmiş olup Teklif 1/1000 ölçekli plan notlarına da 1/5000 ölçekli plan notlarında yer alan ifadenin eklenmesi gerektiği tespit edilmiştir.

*1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Özel Hükümler Bölümü 5.1. Eğitim Alanı maddesinde; “Kamuya ve gerçek veya tüzel kişilere ait anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, meslek lisesi gibi eğitim tesislerini içerir. Bu alanlarda eğitim yapılarına hizmet veren yurt, yemekhane ve spor salonu gibi tesisler yapılabilir. Yençok:4 kattır” ifadesi yer almasına karşın Teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notları Uygulama Hükümleri Bölümü 6.1. Anaokulu Alanı plan notunda yüksekliğe ilişkin herhangi bir hükmün bulunmadığı tespit edilmiş olup Teklif 1/1000 ölçekli plan notuna 1/5000 ölçekli plan notunda belirtilen Yençok ifadesinin eklenmesi gerektiği tespit edilmiştir.

Yukarıda başlıklar halinde sunulan tespitlerden;

* Kurum görüşleri, Plan Yapım Yönetmeliği, Plan Notları başlıkları altında ifade edilen eksikliklerin tamamlanması gerektiği değerlendirilmektedir.

* Plan Paftaları, Plan Kararları ve Yapılaşma Koşulları başlıkları altında yer alan yazımız eki 2 nolu bilgi paftasında yer alan hususun, Konut Alanının Park Alanı olarak düzenlenmesi ile sosyal ve teknik altyapı alanlarının artmasını sağladığı ve alansal büyüklük olarak 1/5000 ölçekli plan kararlarını etkilemekte olduğu, 11 nolu bilgi paftasında yer alan hususun 1/5000 ölçekli planın plan notlarının sosyal ve teknik altyapı alanları uygulama imar planında değiştirilebilir maddesi kapsamında düzenlendiği ve 44 nolu bilgi paftasında yer alan hususun, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında ilgili kurum tarafından verilen güncel kurum görüşü doğrultusunda düzenlendiği tespit edilmiştir.

* Plan Paftaları, Plan Kararları ve Yapılaşma Koşulları başlıkları altında yapılan diğer tespitlere ilişkin hususlar 1/5000 ölçekli plana aykırılık teşkil etmekte olup teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planının söz konusu tespitler doğrultusunda meri üst ölçekli plana aykırı olarak hazırlandığı ve bu yönü ile yeniden değerlendirilmesi gerektiği görülmektedir. ” Denilerek.

 • Çekmeköy Belediye Meclisinin ilgi (c) Meclis Kararı ile uygun bulunarak tarafımıza iletilen 1/1000 ölçekli Çekmeköy Uygulama İmar Planı Teklifi yazımız ekinde iletilmekte olup, yazımız ve eklerinin 3194 ve 5216 sayılı yasa ve ilgili yönetmelikler kapsamında değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Çekmeköy İlçesi, 1/1000 ölçekli Çekmeköy Uygulama İmar Planı teklifi incelenmiş olup;

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün inceleme yazısı ekinde yer alan;

10 numaralı tespit kapsamında 182 ada 3 parsel de yer alan sosyal kültürel tesis alanın yaklaşık 2250 m²’lik kısmının iptal edilerek bilgi paftasındaki şekliyle park alanına alınarak düzenlenmesi,

13 numaralı tespit kapsamında 557 ada 2 parselin mevcutta yapılaşma olmayan güney kısmında yapılaşma olmayan kısmında yer alan Ticaret-Konut fonksiyonu iptal edilerek bilgi paftasındaki şekliyle park alanına alınarak düzenlenmesi,

14 numaralı tespit kapsamında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinde tamamı Ticaret-Konut fonksiyonuna alınan 304 ada 1 parselin %55 Ticaret-Konut, %45 park alanı olacak şekilde bilgi paftasındaki şekliyle düzenlenmesi,

24 numaralı tespit kapsamında 66 ada 17, 18 ve 19 parsellerde yer alan “C Rumuzlu E:0.25 Yençok: 2 Kat Yapılaşma Şartlarında Konut Alanı” fonksiyonunun 1900 m2 lik kısmı iptal edilerek bilgi paftasındaki şekliyle ağaçlandırılacak alana alınarak düzenlenmesi,

27 numaralı tespitin B bendi kapsamında 107 ada 17 parselde yer alan “B Rumuzlu E:0.30  Yençok: 2kat Yapılaşma Şartlarında Konut Alanı” fonksiyonu iptal edilerek bilgi paftasındaki şekliyle “Özel Eğitim Alanı”na alınarak düzenlenmesi,

28 numaralı tespitin B bendi kapsamında 103 ada 2 parselin “Anaokulu Alanı”na, 102 ada 5 parselin “Özel Eğitim Alanı”na alınarak bilgi paftasındaki şekliyle düzenlenmesi,

31 numaralı tespit kapsamında 96 ada 2 parselin kuzeyinde “C Rumuzlu E:0.25 Yençok: 2 Kat Yapılaşma Şartlarında Konut Alanı” fonksiyonunun 2100 m²’lik kısmının iptal edilerek “Ağaçlandırılacak Alan” fonksiyonuna alınarak bilgi paftasındaki şekliyle düzenlenmesi,

32 numaralı tespit kapsamında 96 ada 1 ve 5 parseller ile 95 ada 5 parselde yer alan “Park alanı”nın meri 1/5000 ölçekli nazım imar plandaki büyüklüğü korunacak şekilde çevresine 18. Madde Uygulama Sınırı eklenerek bilgi paftasındaki şekliyle düzenlenmesi,

33 numaralı tespitin A bendi kapsamında 98 ada 3 parselde yer alan konut alanın 600 m²’lik kısmı park alanına ilave edilerek ve D bendi kapsamında Orman Alanı içerisinden geçen yol aksı derenin kenarına kaydırılarak bilgi paftasındaki şekliyle düzenlenmesi,

38 numaralı tespit kapsamında 444 ada 1 parselin doğusunda 3614 parselde yer alan üzerinde mevcutta yapı olmayan 1900 m2 lik konut alanı iptal edilip Park alanına alınarak bilgi paftasındaki şekliyle düzenlenmesi,

39 numaralı tespit kapsamında 4104, 4105 ve 4106 parsellerde yer alan yol alanları ilçesinden geldiği şekliyle korunarak, söz konusu parsellerde yer alan konut alanın bir kısmının iptal edilerek Park alanına alınıp bilgi paftasındaki şekliyle düzenlenmesi,

Ayrıca 1/1000 ölçekli uygulama imar planı notlarının genel hükümler, 8. Maddesinde yer alan “… Orman sınırları dışına çıkarılan orman tehdit haritalarında” ifadesinde yer alan “tehdit” kelimesi iptal edilerek “tahdit” ifadesi eklenerek,

17. maddesinde yer alan “…belediyesi yetkilidir.” İfadesinin iptal edilerek “…uygulama yapılır.” İfadesi eklenerek,

22. maddesinde yer alan “…Parsel önündeki pasif yeşil, park, çocuk bahçesi gibi yeşil bantlardan meydandan ve açık otoparklardan parsellere mahreç sağlanır, araç giriş-çıkışı yapılabilir.” hükmünde yer alan “…park, çocuk bahçesi…” ifadesi iptal edilerek,

23. maddesi a ve b bentlerinin başına “Mevcut yapılaşması tamamlanan alanlarda…” ifadesi eklenerek ayrıca 25., 35. Maddeler iptal edilerek düzenlenmesi.

1/1000 ölçekli uygulama imar planı notlarının Uygulama Hükümleri-Yerleşik Konut Alanları-1.1(A) (A-1) (A-2) (BL-n) Konut Alanları başlığı altında yer alan;

“A, A-1, A-2, BL-n yapı adalarında, yukarıdaki yapılaşma koşulları dışında oluşmuş mevcut teşekkül olması durumunda (Yapı adasının bulunduğu bölge teşekkülü dikkate alınarak) fiili teşekküle göre ayrık, ikiz blok ve bitişik yapı nizamına göre uygulama yapmaya Belediyesi yetkilidir…”

“Ancak yapı adasında mevcut teşekkülde yapıların ön bahçe mesafesini, mevcut teşekkül istikametine göre belirlemeye Belediyesi yetkilidir. Ön, yan ve arka bahçe mesafesi min. 3m’dir. Ancak yapı adasında teşekkül edilmiş yapıların ön bahçe mesafesine uymuyorsa teşekkül istikametine göre ön bahçe mesafesinin tayinine belediyesi yetkilidir.”

“A, A-1, A-2 Yapı adalarında yapılacak açık ve kapalı çıkmaların arka ve yan bahçeler için parsel sınırına yaklaşma mesafesini çevre ve yapı adalarındaki ruhsatlı binaların hâkim istikamet sınırı esas kabul edilerek istikameti belirlemeye belediyesi yetkilidir.” Maddelerinin sonunda yer alan “…belediyesi yetkilidir.” ifadesi iptal edilerek yerine sırasıyla “…yapılır.” “…tayin edilir.”, “…belirlenir.” İfadelerinin eklenmesi,

Yerleşik Konut Alanları 1.4. Konut Yerleşim Alanları ile Konut+Ticaret Alanlarında Çıkmalar maddesinde yer alan “Mer’i İmar Yönetmeliği koşulları geçerlidir.” hükmünün iptal edilmesi,

Plan notları Uygulama Hükümleri 2. KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI, 2.1. Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgesi başlığı altında yer alan; “Bu alanlarda 2565 sayılı Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu Hükümleri geçerlidir. Askeri Güvenlik Bölgesi sınırları içinde kalan konut alanlarında, uygulama aşamasında Milli Savunma Bakanlığının izin ve görüşleri alınacaktır.” hükmünün,

Genel Hükümler 20. Maddede yer alan “Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ)'a ait enerji iletim tesisleri yakınında ve çevresinde yapılacak her türlü proje, uygulama ve inşaat öncesinde Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) görüşü alınacaktır.” hükmünün,

Genel Hükümler 21. Maddede yer alan “TEİAŞ Enerji İletim Hattı altındaki yapılaşmalarda 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri (EKAT) Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır.” hükmünün iptal edilmesi,

Plan Notları Uygulama Hükümleri 4.1. Park Alanı başlığı, 4.4. Rekreasyon Alanı başlığı, 7.1. Günübirlik Tesis Alanı başlığı altına “Yeşil alanların en az %70’i ağaçlık, çayır vb. en fazla %30’u sert zemin (sert zeminler için, spor alanlarının özel kaplamaları hariç, yağmur suyu geçirimine izin veren kilit taşlar vb. malzemeler kullanılacaktır) olarak düzenlenecektir.” ifadesinin eklenmesi,

6.1. Anaokulu Alanı (ANA) başlığı altına “Yençok=4 Kattır” ifadesinin eklenmesi ve 1/1000 ölçekli Çekmeköy Uygulama İmar Planı Teklifine ilişkin Lejant paftasında yer alan “Enerji Nakil Hattı Koruma Kuşağı” gösteriminin iptal edilmesi ile kabulü.

Plan paftalarında sehven eklenmeyen plan sembollerinin işlenmesi ile Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.”

            Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı, Şubat Ayı Toplantılarının 17 Şubat 2022 tarihli 4. birleşiminde okunarak, Müzakere açıldı:

            Adnan Zeki BOSTANCI – Sayın Başkanım,

Gündemde 200 numaralı Çekmeköy İlçesine ait Rapordaki 28 numaralı tespitte, sehven yazılan “102 ada 5 parsel” ifadesinin, “103 ada 5 parsel” olarak düzeltilerek oylanmasını talep ediyorum, dedi.

            Zeynel Abidin OKUL (Meclis 1. Başkan Vekili) – 200 numaralı raporu yapılan düzeltme ile birlikte oylarınıza sunuyorum, dedi.

            - Oy’a sundu. CHP grubunun muhalefetiyle yapılan işaretle oylama neticesinde Oyçokluğu ile kabul edildi.