Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Çatalca İlçesine İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında Turizm Tesis Alanları Plan Notu Değişikliği İptali

Karar Tarihi

17 Şubat 2022

Karar No

302

Karar Metni

“İlgi:    a)         06/02/2015 tarihli ve 798 sayılı Başkanlık Oluru.

            b)        09/02/2015 tarihli ve 875 sayılı yazımız.

            c)         Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/05/2015 tarihli ve 849 sayılı Kararı.

            d)        12/10/2015 tarihli ve 5930 sayılı yazımız.

            e)         Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/05/2016 tarihli ve 878 sayılı Kararı.

            f)         Hukuk Müşavirliğinin 22/04/2019 tarihli ve 8121 sayılı yazısı.

            g)        04/02/2020 tarihli ve 657 sayılı yazımız.

            h)        11/02/2020 tarihli ve 835 sayılı yazımız.

            ı)         16/06/2020 tarihli ve 2258 sayılı Başkanlık Oluru.

            i)         09/07/20120 tarihli ve 2665 sayılı yazımız.

            j)         15/09/2020 tarihli ve 5305 sayılı Planlama Müdürlüğü yazısı.

            k)        Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/05/2018 tarihli ve 735 sayılı Kararı.

            l)         08.02.2021 tarihli ve 651 sayılı yazımız.

            m)       Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/03/2021 tarihli ve 274 sayılı Kararı.

15.06.2009 tasdik tarihli 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı’nda; İstanbul’da kültür ve turizm sektörlerinin rekabetçilik düzeylerinin yüksek olduğundan bahsedilmiş, buna karşın kente gelen yabancı turistlerin İstanbul’da kalış süresinin, Avrupa başkentlerinden düşük olduğu vurgulanmıştır. Bu nedenle kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin daha uzun süreli konaklama yaparak hem kent ekonomisine hem de ülke ve kentin tanıtımına yönelik fayda sağlayacağı da düşünülerek, İstanbul’un dünya kentleriyle rekabet gücünü arttırmak, kentte marka değeri kazandırmak ve kent ekonomisine katkı sağlamak turizm sektörünün teşviki ve nitelikli turistik tesislerin oluşturulması ihtiyacı kapsamında, ilgi (a) Başkanlık Oluru alınmıştır.

            İlgi (a) Başkanlık Oluru doğrultusunda ilgi (b) yazımız eki listede belirtilen 1/5000 ölçekli nazım imar planlarında ve bu planlara ait plan değişikliklerinde Turizm Tesis Alanı olarak planlanmış alanlarda geçerli olmak üzere; “Turizm amaçlı yapılarda, tek bağımsız bölüm olarak binanın tamamının konaklama tesisi yapılması ve otopark ihtiyacının parsel bünyesinde karşılanması kaydıyla bodrum katlar; sinema, konferans salonu, tiyatro, müze, sanat galerisi, fitness, spor merkezi, yüzme havuzu, spa merkezi, termal tesis, kütüphane, yemek salonu, balo salonu, sergi salonu gibi sosyal ve kültürel birimler olarak kullanılmak koşuluyla emsale dahil değildir. Açığa çıkan bodrum katlarda TAKS sınırı aşılamaz. Bu yapılarda zemin kat yüksekliği 7 m.’ye kadar düzenlenebilir.” şeklindeki plan notu değişikliği teklifi, ilgili mevzuat hükümlerine göre incelenerek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir.

            İlgi (c) Meclis Kararı ile söz konusu plan notu teklifinin “İmar planında turizm tesisi, özel sağlık tesis alanı, özel eğitim alanı, özel sosyal kültürel tesis alanı fonksiyonlarına ayrılan bölgelerde ve imar planı notlarına göre bu fonksiyonların yapılabildiği alanlarda yapılacak olan turizm tesisi, özel sağlık tesisi, özel eğitim tesisi, özel sosyal kültürel tesisi binalarında, binanın tek bağımsız bölüm olarak yapılması, bağımsız bölüm olarak ticaret ve konut birimlerinin bulunmaması ve otopark ihtiyacının parsel bünyesinde karşılanması kaydıyla 1. ve 2. bodrum katlarda bu fonksiyonlara hizmet edecek şekilde yapılan konferans salonu, toplantı salonu, tiyatro, müze, sanat galerisi, teknik odalar, personel soyunma-giyinme odaları, personel yemekhanesi, tesis yönetimi ile ilgili idari birimler, spor merkezi, spa, yüzme havuzu, kütüphane, mescit, yemek salonu, balo salonu, ameliyathane, morg, laboratuvar, görüntüleme merkezi, yoğun bakım ünitesi, temizlik odaları vb. birimler yapılabilir, emsale dahil değildir. Bu alanlarda doğal zemin kotu üzerine çıkan kısımlarda TAKS değeri aşılamaz. Turizm tesislerinde bağımsız bölüm oluşturmamak kaydı ile tesise hizmet edecek şekilde ticari birimler yer alabilir, zemin kat yüksekliği 7 m.’ye kadar yapılabilir.

İmar planında donatı alanı olarak ayrılan alanlar (yol, yeşil alan, park alanı, çocuk bahçesi alanı, okul alanları, sağlık alanları, belediye hizmet alanı, idari tesis alanı, yönetim merkezi alanı, teknik altyapı alanı, sosyal kültürel tesis alanı, spor tesis alanı, otopark alanı, toplu taşıma ve triyaj alanları vb. kamu kullanımına ayrılmış tüm alanlar) kamu eline bedelsiz geçmeden parselin imarlı kısımlarında uygulama yapılamaz.” şeklinde düzenlenmesi tadilen uygun bulunmuştur.

            İlgi (d) yazımız ile İlgi (c) Meclis Kararı gereği anılan plan notlarının plan paftalarına işlenmesi ve dağıtım işlemi aşamasında, Müdürlüğümüzce tespit edilen fazlalık, eksikliklerin düzeltilmesi ve ilgi (b) yazımız eki listede yer almayan ancak ilgi (c) Meclis Kararı ile ilave edilen Özel Sağlık Tesisi, Özel Eğitim Tesisi ve Özel Sosyal Kültürel Tesisi fonksiyonlarını içeren planlara eklenmesine yönelik; söz konusu yazımız eki Ek-1 listesinde belirtilen 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının ilgi (c) Meclis Kararı eki listeden iptaline, Ek-2 Ek-3, Ek-4 listelerinde belirtilen 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına ilgi (c) Meclis Kararı ile uygun bulunan plan notlarının eklenmesine ilişkin hususlar değerlendirilerek karar alınmak üzere ilgi (d) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir.

            İlgi (e) Meclis Kararı ile “Turizm Tesis alanlarına ilişkin plan notu tadilatı incelenmiş olup, ‘Bu plan notu ile meri plan notları arasında çelişki olması halinde plan tasdik tarihinden önce iskân (yapı kullanma izin belgesi) sürecini tamamlamamış yapılarda geçerli olacaktır. Yapı kullanma izin belgesi almış yapıların 1. ve 2. Bodrum katlarında uygulanır’ ibaresinin ilave edilerek yazı ekinde EK2, EK3, EK4 listelerinde belirtilen planların plan notlarına eklenmesi suretiyle komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür” şeklinde yeniden karar alınmış ve söz konusu karar 13/05/2016 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onanmıştır.

İlgi (f) yazı ile TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi tarafından ilgi (c) Meclis Kararı’nın iptali talebiyle açılmış olan davada, İstanbul 12. İdare Mahkemesinin 2016/350 E., 2016/193 K. sayılı ve 31.01.2019 tarihli Kararı ile “dava konusu İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/05/2015 tarih ve 849 sayılı kararının iptaline” karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir.

Ayrıca ilgi (g) ve ilgi (h) yazılarımız ile ilgi (c) Meclis Kararı’nın iptal edildiği ve ilgi (c) ve ilgi (e) Meclis Kararları doğrultusunda plan ve imar uygulaması işlemi yapılmaması ve devam eden süreçlerin de durdurulması hakkında ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmiştir.  

İlgi (c) Meclis Kararı’nın İstanbul 12. İdare Mahkemesinin 2016/350 E., 2016/193 K. sayılı ve 31.01.2019 tarihli Kararı ile iptal edilmesi,  ilgi (c) ve ilgi (e) meclis kararlarının birbiri ile bağlantılı olması nedeniyle söz konusu meclis kararları doğrultusunda bugüne kadar muhtelif zamanlarda onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının ve değişikliklerinin yeniden değerlendirilmesi gerekliliği ortaya çıkmış olup ilgi (ı) Başkanlık Oluru alınmıştır.

 İlgi (i) yazımız ile ilgi (ı) Başkanlık Oluru doğrultusunda yürütülecek olan çalışmada değerlendirilmek üzere ilgili kurum ve kuruluşlardan konuya ilişkin öneri ve görüşleri talep edilmiş, tarafımıza iletilen görüşler söz konusu plan çalışmaları kapsamında değerlendirilmiştir.

Ayrıca Planlama Müdürlüğünün ilgi (j) yazısında ilgi (k) Meclis Kararında “Küçükçekmece İlçesi, Göl Civarı Revizyon Uygulama İmar Planı Plan notu düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup, teklife konu plan notunun son cümlesinin iptal edilerek 1/1000 ölçekli planlara eklenmesi ayrıca yapılan bu düzenlemenin 15/05/2015 tarih 849 sayılı ve 13.05.2016  tarih 878 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararlarına konu 1/5000 ölçekli planlara aktarılması için Planlama Müdürlüğü tarafından çalışma yapılarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis onayına sunulması komisyonumuzca uygun görülmüştür.” şeklinde karar alındığı, İlgi (f) yazı ile TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi tarafından ilgi (c) Meclis Kararı’nın iptali talebiyle açılmış olan davada, İstanbul 12. İdare Mahkemesinin 2016/350 E., 2016/193 K. sayılı ve 31.01.2019 tarihli Kararı ile “dava konusu İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/05/2015 tarih ve 849 sayılı kararının iptaline” karar verildiği, İstanbul 12. İdare Mahkemesinin 2016/350 E., 2016/193 K. sayılı  kararından etkilenen bölge planlarına ilişkin iş ve işlemlerin bütüncül olarak tarafımızdan yürütülmesinden dolayı ilgi (k) Meclis Kararı’nın  tarafımızca değerlendirilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Bu kapsamda ilgi (l) yazımız ile ilgi (c) Meclis Kararı’nın iptali talebiyle açılmış olan davada, İstanbul 12. İdare Mahkemesinin 2016/350 E, 2016/193 K. sayılı ve 31.01.2019 tarihli Kararı ile “dava konusu İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/05/2015 tarih ve 849 sayılı kararının iptaline” karar verildiğinden, ilgi (p) yazımız ekindeki listede yer alan ve ilgi (c) Meclis Kararı ile doğrudan bağlantılı olan ilgi (e) Meclis Kararları gereği söz konusu plan notunun ilave edildiği planlar ile aynı plan notunun bulunduğu muhtelif zamanlarda onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planlarındaki plan notunun kaldırılması ayrıca ilgi (k) Meclis Kararı’nın gereğinin yukarıda açıklanan nedenlerle yerine getirilememesi nedeniyle iptal edilmesi gerekliliğinin ortaya çıktığı hususu Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir. ” Denilerek.

Bu çerçevede alınan ilgi (m) Meclis Kararı ile “Turizm, Özel Sağlık. Özel Eğitim ve Özel sosyal Kültürel Tesis alanlarına ilişkin plan notu teklifi incelenmiş olup, Teklif ekinde yer alan listedeki, N.İ. Planlarının, Plan bazında ayrı ayrı, plan yapım tekniğine uygun olarak hazırlanarak meclise sunulması için Müdürlüğü’ne iadesi…” şeklinde karar alınmış olup, Çatalca İlçesine ait  25.02.2010 tasdik tarihli Çatalca Merkez ve Yakın Çevresi R.N.İ.P Turizm Tesis Alanlarına İlişkin Plan Notu Değişikliği, 21.04.2010 tasdik tarihli Karacaköy Turizm Tesis Alanlarına İlişkin Plan Notu Değişikliği, 09.11.1989 tasdik tarihli Yalıköy Nip Turizm Tesis Alanlarına İlişkin Plan Notu Değişikliklerinin ilgi (c) Meclis Kararı ve ilgi (c) Meclis Kararı ile doğrudan bağlantılı olan ilgi (e) Meclis Kararları gereği ilave edilmiş söz konusu plan notunun iptali hususunda yazımız ve eklerinin 5216 sayılı yasanın 7/b ve 14. Maddeleri gereğince değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Çatalca İlçesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında Turizm Tesis Alanları Plan Notu Değişikliği iptali incelenmiş olup; Teklifin kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.”

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık – Turizm Komisyonları müşterek raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı, Şubat Ayı Toplantılarının 17 Şubat 2022 tarihli 4. birleşiminde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.