Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

14.07.2021 tarih ve 561 sayılı Meclis Kararı düzeltme

Karar Tarihi

17 Şubat 2022

Karar No

287

Karar Metni

Şehir Planlama  Müdürlüğü’nün 13 /09  /2021 gün ve  2020/ 7928  sayılı yazısında;

“İlgi:

:

a)   09.11.2020 tarihli ve 1478 sayılı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü yazısı.

b)   Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.12.2020 tarihli ve 1370 sayılı Kararı.

c)   08.03.2021 tarihli ve 2021/S BK NO:1309 sayılı yazımız ve ekleri.

d)   Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2021 tarihli ve 561 sayılı Kararı.

İlgi (a) yazı ile İstanbul’da afet risklerine hazırlık kapsamında kentsel dönüşümü gerçekleştirmek amacıyla riskli binaların yıkılıp yeniden yapılmasının teşvik edilmesi, imar planlarının da bu kapsamda uygulanabilir şekilde düzenleyici işlem tesis etmesinin gerektiği, yapılaştığı dönemde yürürlükte olan imar planına ve imar mevzuatına uygun bir şekilde ruhsat alarak yapılaşmış, günümüz itibariyle deprem riskine karşı dayanıksız olarak tespit edilen binaların, sonrasında onaylanan imar planlarında alınan kararlar gereği yapılaşma alanlarının azalması nedeniyle dönüşümünün ya gerçekleştirilemediği ya da çok düşük oranlarda kaldığı, bu kapsamda söz konusu koşullara sahip, onaylı ruhsat belgesi bulunan, depreme dayanıksız hale gelmiş binaların yıkılıp yeniden yapılmasını sağlamak amacıyla hazırlanan plan notu teklifi karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir. Söz konusu teklife ilişkin olarak ilgi (b) Meclis Kararı alınmıştır.

İlgi (b) Meclis Kararı ile alınan, riskli yapılara ilişkin plan notu ilavesinin, 13.09.2013 tasdik tarihli Alemdağ Merkez ve Çevresi Nazım İmar Planı, 08.05.1996 tasdik tarihli Çekmeköy Sultançiftliği Nazım İmar Planı, 16.12.2011 tasdik tarihli Hüseyinli ve Sırapınar Köyleri ile Ömerli Mahallesi Batı Bölgesi Nazım İmar Planı, 17.08.2012 tasdik tarihli Ömerli Mah. Merkez Ve Koçullu Köyü Nazım İmar Planı, 17.08.2012 tasdik tarihli Ömerli Mahallesi Doğu Bölgesi Nazım İmar Planı, 28.01.2002 tasdik tarihli Reşadiye Nazım İmar Planı, 09.07.2005 tasdik tarihli Ümraniye Taşdelen Çayır Mevki 314 parsel Nazım İmar Planlarına eklenmesine yönelik olarak hazırlanan, 1/5000 ölçekli nazım imar planları, plan notları ve plan açıklama raporları ile plan çalışmaları aşamasında değerlendirilen kurum ve kuruluş görüşleri ilgi (c) yazımız ile değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş, ilgi (d) Meclis Kararı ile “…Çekmeköy İlçesi, Meri Nazım İmar Planlarına Riskli Yapılara ilişkin Plan notu ilavesi teklifi incelenmiş olup; 23.10.2009 tt’li 1/5000 ölçekli Çekmeköy Nazım İmar Planı’nın İstanbul 9. İdare Mahkemesinin 30.10.2020 tarih 2018/2097 E. 2020/1430 K sayılı kararı ile iptal edilmesi nedeniyle yeni plan çalışmalarında değerlendirilmek üzere müdürlüğüne iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür…” şeklinde karara bağlanmıştır.’’ denilerek.

İlgi (c) yazımız ile riskli yapılara ilişkin plan notu ilavesi talep edilen planlar içerisinde Çekmeköy Nazım İmar Planı yer almamakta olup, 13.09.2013 tasdik tarihli Alemdağ Merkez ve Çevresi Nazım İmar Planı, 08.05.1996 tasdik tarihli Çekmeköy Sultançiftliği Nazım İmar Planı, 16.12.2011 tasdik tarihli Hüseyinli ve Sırapınar Köyleri ile Ömerli Mahallesi Batı Bölgesi Nazım İmar Planı, 17.08.2012 tasdik tarihli Ömerli Mah. Merkez Ve Koçullu Köyü Nazım İmar Planı, 17.08.2012 tasdik tarihli Ömerli Mahallesi Doğu Bölgesi Nazım İmar Planı, 28.01.2002 tasdik tarihli Reşadiye Nazım İmar Planı, 09.07.2005 tasdik tarihli Ümraniye Taşdelen Çayır Mevki 314 parsel Nazım İmar Planlarına

eklenmesine yönelik olarak hazırlanan, 1/5000 ölçekli nazım imar planları, plan notları ve plan açıklama raporları ile ilgi (b) Meclis Kararının, 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Kanunu’nun ilgili maddelerine göre yeniden değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Çekmeköy İlçesi, 14.07.2021 tarih ve 561 sayılı meclis kararı incelenmiş olup,  13.09.2013 tt’li Alemdağ Merkez ve Çevresi Nazım İmar Planı,

08.05.1996 tt’li Çekmeköy Sultançiftliği Nazım İmar Planı,

16.12.2011 tt’li Hüseyinli ve Sırapınar Köyleri ile Ömerli Mahallesi Batı Bölgesi Nazım İmar Planı,

17.08.2012 tt’li Ömerli Mahallesi, Merkez ve Koçullu Köyü Nazım İmar Planı,

17.08.2012 tt’li Ömerli Mahallesi Doğu Bölgesi Nazım İmar Planı,

28.01.2002 tt’li Reşadiye Nazım İmar Planı,

09.07.2005 tt’li Ümraniye Taşdelen Çayır Mevki 314 parsel Nazım İmar Planı,

Plan notu Teklifleri iptal edilerek yerine,

İlgili İdare tarafından, tehlike arz etmesi sebebi ile tedbir amaçlı boşaltılan ve sonrasında ilgilisince veya İdarece yıkılan ya da yıkılacak yapılar ile, 

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında, Riskli Yapı Tespiti yapılmış binaların yıkılıp yeniden yapılması durumunda;

1-Meri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları’ndan önce, yapıldığı dönemdeki imar planına, ilgili yasa ve yönetmelik hükümlerine göre ruhsat veya yapı kullanma izin belgesi almış olan; meri imar planına göre tamamı donatı veya yol alanında kalmayan ya da bir kısmı donatı veya yol alanında kalıp imarlı alanına göre yapılaşabilecek parsellerde; yıkılıp yeniden yapılması halinde; talep edilmesi durumunda meri imar planındaki fonksiyonunu korumak şartıyla; yapı ruhsatında veya yapı kullanma izin belgesinde yer alan iskana konu toplam inşaat alanına ve yol kotunun üzerindeki kat adedine göre uygulama yapılır.

1-a) Binanın kot aldığı noktanın altındaki bodrum katlarda yapılacak olan otoparklar, sığınak v.b ortak alanlar toplam inşaat alanına dahil değildir.

1-b) 3194 Sayılı İmar Kanunun Geçici 16. Maddesine göre uygulama yapmış binalar için bu plan notu geçerli değildir.

1-c) Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatı esaslarına göre yapılacak Zemin Etüt Raporları doğrultusunda, uygulama yapılacaktır. Bina yüküne göre zemin iyileştirmesi gerektiren alanlarda, zemin iyileştirmesi yapılmadan uygulama yapılamaz.

     1-d) Uygulama aşamasında ilgili kurum görüşleri alınmadan uygulama yapılamaz.

     1-e) Açıklanmayan hususlarda meri yönetmelik hükümleri ile meri plan notları geçerlidir. Şeklindeki Plan Notlarının, İşlenmesi komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.”

   Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık – Kentsel Yenileme Komisyonları müşterek raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı, Şubat Ayı Toplantılarının 17 Şubat 2022 tarihli 4. birleşiminde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.