Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

16.08.2011- 07.12.2012- 15.05.2015 t.t. 1/1000 Ölçekli Ümraniye İlçesi Elmalıkent, Kazım Karabekir, İnkılap ve Atatürk Mahallelerinin Bir Kısmını İçeren Uygulama İmar Planı Plan Notu Tadilatı

Karar Tarihi

17 Şubat 2022

Karar No

267

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün  13/12/2021  gün ve   2021/11666 sayılı yazısında;

   “İlgi: a) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Planlama Müdürlüğünün 26.10.2021 tarihli ve BK:6794 sayılı yazısı.

  b) Ümraniye Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün 11.10.2021 tarihli ve 3450- 3465875 sayılı yazısı.

   c) Ümraniye Belediye Meclisinin 09.09.2021 tarihli ve 2021/129 sayılı İlçe Meclis Kararı.

        d) Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2001 tarihli ve 2001/752 sayılı Meclis Kararı.

         e) Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.06.2011 tarihli ve 2011/1464 sayılı Meclis Kararı.

     TALEP

İlgi (a) yazıda, ilgi (b) yazı ve ekleri ile; 07.05.2021 tarihli ve 1543-3455659 sayılı Ümraniye Belediye Başkanlığı, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından, Ümraniye ilçesi genelinde deprem riskine karşı dayanıksız yapılardan oluşan riskli yapı stoğunun bertaraf edilmesi, sağlıklı bir kentsel altyapı alanı oluşturulması ve Ümraniye’nin yaşanabilir bir kent olabilmesi adına 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında ilçe bütününde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarında yapılan fizibilite çalışmaları sonucunda uygulamaya konu plan bölgelerinde bazı parsellerde, plan notları ve yönetmelikte belirtilen taban alanı ve yükseklik sınırlamaları göz önüne alınarak yapılan yerleşim planında hesaplanan imar hakkının tamamının inşa edilememesi sebebiyle, imar haklarının tamamının kullanılabilmesi için plan notlarında gerekli revizyonunun yapılmasının talep edildiği, bu doğrultuda Ümraniye Belediye Başkanlığı, Plan ve Proje Müdürlüğünce 16.08.2011-07.12.2012-15.05.2015 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Ümraniye İlçesi, Elmalıkent, Kazım Karabekir, İnkılap ve Atatürk Mahallelerinin Bir Kısmını İçeren Uygulama İmar Planı Plan Notlarında yer alan taban alanı katsayısı (TAKS) değerinin tekrar düzenlenmesine ilişkin plan notu tadilatının hazırlandığı belirtilmiştir.

İlgi (a) yazıda, ilgi (c) İlçe Meclis Kararı ile uygun görülen Teklif-34705406 Plan İşlem Numaralı “16.08.2011- 07.12.2012- 15.05.2015 t.t. 1/1000 Ölçekli Ümraniye İlçesi Elmalıkent, Kazım Karabekir, İnkılap ve Atatürk Mahallelerinin Bir Kısmını İçeren Uygulama İmar Planı Plan Notu Tadilatı Teklifi”nin bölge planı niteliği taşıması, konunun bütüncül olarak düşünülerek bölge genelinde yapılaşma koşulları bakımından eşit bir yaklaşım benimsenebilmesi adına Müdürlüğümüzce değerlendirilerek 3194 sayılı İmar Kanunu ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’na göre karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmesi talep edilmektedir.

İLÇE MECLİS KARARI

İlgi (c) Meclis Kararı’nda “Komisyon Görüşü: 16.08.2011-07.12.2012-15.05.2015 t.t. 1/1000 ölçekli Ümraniye İlçesi, Elmalıkent, Kazım Karabekir, İnkılap ve Atatürk Mahallelerinin Bir Kısmını İçeren Uygulama İmar Planı kapsamında taban oturumuna ilişkin plan notu tadilatı uygulamayı kolaylaştırıcı nitelik taşıdığından Komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Meclise arz olunur.” denilmektedir.

MERİ PLAN DURUMU

1/5000 ölçekli Ümraniye Kazım Karabekir, İnkılap ve Hekimbaşı Mahalleleri Revizyon Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (d) Kararı ile aynen uygun görülerek Büyükşehir Belediye Başkanı’nca 28.01.2002 tarihinde onaylanmıştır.

1/1000 ölçekli Ümraniye İlçesi Elmalıkent, Kazım Karabekir, İnkılap ve Atatürk Mahallelerinin Bir Kısmını İçeren Uygulama İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (e) Meclis Kararı ile uygun görülerek Büyükşehir Belediye Başkanınca 16.08.2011 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu uygulama imar planı plan notlarında uygulama hükümleri 1.1. ve 1.2. maddelerinde konut ve ticaret+konut alanlarına ilişkin;

“1.1. Konut alanlarında 1.20 m.de fazla çıkma yapılamaz. Bu alanlarda tevhid edilmeksizin ayrık nizam olarak yapılaşabilen tüm parsellerde meri planda verilen inşaat alanının aşılmaması kaydıyla TAKS:0.30 hmaks:45.50 m. alınarak uygulama yapılabilir.

1.2. Ticaret + Konut alanında tevhid edilmeksizin ayrık nizam olarak yapılaşabilen tüm parsellerde meri planda verilen inşaat alanının aşılmaması kaydıyla TAKS:0.40 hmaks:45.50 m. alınarak uygulama yapılabilir.” denilmektedir.

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ

İlgi (b) yazı eklerinde yapılan incelemede; “Ümraniye İlçesi Elmalıkent, Kazım Karabekir, İnkılap ve Atatürk Mahallelerinin Bir Kısmını İçeren Uygulama İmar Planı Plan Notu Tadilatı Teklifi” yapımı aşamasında 3 adet kurum görüşü alındığı tespit edilmiştir. Söz konusu kurum görüşleri incelendiğinde; 

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünce;

“…Sonuç olarak, söz konusu imar planında belirtilen fonksiyonların ve bu plana ait diğer mevcut Plan Notları’nın, güncel mevzuat çerçevesinde İmar Planına esas çalışma raporlarında ve yukarıda maddeler halinde belirtilen tüm hususlara uyulması koşuluyla, “Plan Notu” ilavesi ile ilgili söz konusu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.” denilmektedir.

İSKİ Genel Müdürlüğünce;

“…Netice olarak söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu değişikliği teklifi ilgili belediye tarafından onaylanarak yürürlüğe girmesi halinde İdaremizce esas alınacak olup plan notu değişikliği ile mevcut duruma göre yoğunluğun artmasından dolayı oluşabilecek ilave proje ve yatırım maliyetleri ilgilisince karşılanmalıdır.” denilmektedir.

Ulaşım Planlama Müdürlüğünce;

“… 1/1000 ölçekli plan teklifinde;

Konut alanlarında TAKS değerinin TAKS: 0.30’dan TAKS:0.40’a; Ticaret+Konut Alanlarında AKS:0.40’dan TAKS:0.50’ye çıkarılması ile otopark ihtiyacının parsel bünyesinde bahçesinde karşılama olanağının azaldığı belirlendiğinden otopark ihtiyacının parsel bünyesinde bodrum katlarda karşılanabilmesine yönelik “Konut Alanı ve Ticaret+Konut Alanı fonksiyonlarının otopark ihtiyacı, çevre ve Şehircilik Bakanlığı Otopark Yönetmeliğinde belirlenen otopark miktarları doğrultusunda kendi parsel alanı içerisinde karşılanacaktır.” denilmektedir.

Ayrıca, ilgi (b) yazı ile tarafımıza iletilen kurum görüşleri yazımız ekinde yer almaktadır.

DEĞERLENDİRME

ilgi (b) yazı ve ekleri ile; tarafımıza iletilen Teklif-34829750 Plan İşlem Numaralı, Ümraniye İlçesi Elmalıkent, Kazım Karabekir, İnkılap ve Atatürk Mahallelerinin Bir Kısmını İçeren Uygulama İmar Planı Plan Notu Tadilatı Teklifi ve Plan Açıklama Raporunda Müdürlüğümüzce yapılan incelemede; uygulama imar planı plan notu değişikliği teklifi ile konut alanlarında TAKS: 0.30 değerinin TAKS:0.40’a; ticaret+konut alanlarında TAKS: 0.40 değerinin, TAKS:0.50’ye çıkarılması şeklinde bir düzenleme getirilmiştir.

Müdürlüğümüzce yapılan incelemede; 16.08.2011-07.12.2012-15.05.2015 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Ümraniye İlçesi, Elmalıkent, Kazım Karabekir, İnkılap ve Atatürk Mahallelerinin Bir Kısmını İçeren Uygulama İmar Planı kapsamında kalan bazı bölgelerde, plan notları ve yönetmelikte belirtilen taban alanı ve yükseklik sınırlamaları göz önüne alınarak yapılan inşaat hakkı hesabında, parsellerin inşaat hakkının tamamının kullanılamadığı tespit edilmiştir. TAKS değerlerinin konut alanlarında 0.30’dan 0.40’a çıkarılması, ticaret+konut alanlarından 0.40’tan 0.50’ye çıkarılması şeklinde yapılan düzenleme uygulamaya dönük olup, meri uygulama imar planı ile verilen inşaat haklarını aşmaması, nüfus ve yapı yoğunluğunu arttırıcı nitelikte olmaması ve 1/5000 ölçekli meri nazım imar planı kararlarına aykırı nitelik taşımaması sebebiyle uygun değerlendirilmektedir.

Ümraniye Belediye Meclisinin ilgi (c) İlçe Meclis Kararı ile uygun bulunarak tarafımıza iletilen, Ümraniye İlçesi Elmalıkent, Kazım Karabekir, İnkılap ve Atatürk Mahallelerinin Bir Kısmını İçeren Uygulama İmar Planı Plan Notu Tadilatı Teklifi yazımız ekinde iletilmekte olup, yazımız ve eklerinin, 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddeleri gereğince değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesi hususunu olurlarınıza arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Ümraniye İlçesi, 16.08.2011-07.12.2012-15.05.2015 tt’li 1/1000 ölçekli Ümraniye İlçesi Elmalıkent, Kazım Karabekir, İnkılap ve Atatürk Mahallelerinin bir kısmını içeren Uygulama İmar Planı Plan notu tadilatı incelenmiş olup; İlçesinden geldiği şekliyle Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.”

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı, Şubat Ayı Toplantılarının 17 Şubat 2022 tarihli 4. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.