Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Kadıköy ilçesi, Rasimpaşa Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi

Karar Tarihi

17 Şubat 2022

Karar No

247

Karar Metni

Şehir PlanlamaMüdürlüğü’nün 12/07/2021 gün ve sayılı yazısında;

                            “İlgi:a) İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun19.04.1994 tarihli ve 3436 sayılı kararı.

              b)Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.03.2016 tarihli ve 480 sayılı kararı.

                            c)İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 02.03.2017tarihli ve 4343 sayılı kararı.

              ç)Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.04.2017 tarihli ve 597 sayılı kararı.

              d)Kadıköy Belediye Meclisinin 05.04.2021 tarihli ve 2021/37 sayılı kararı.

              e)Kadıköy Belediye Başkanlığının 29.04.2021 tarihli ve 934200 sayılı yazısı veekleri.

              f) İstanbul V Numaralı KültürVarlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 06.10.2017 tarihli ve 4376 sayılı kararı.

TALEP

İlgi (a) karardoğrultusunda “Rasimpaşa Kentsel Sit Alanı” ilan edilmiş olan bölgeye ilişkintarafımızca hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı,ilgi (b) karar ile aynen uygun görülmüş olup; ilgi (c) karar ile bazıdüzeltmlerin yapılması şartı ile uygun bulunmuştur. İlgi (c) karardoğrultusunda karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olan1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı teklifi, ilgi (ç) karar ile uygunbulunarak, Büyükşhir Belediye Başkanınca 21.04.2017 tarihinde onanmıştır.

21.04.2017 onaytarihli 1/5000 Ölçekli Kadıköy ilçesi Rasimpaşa Kentsel Sit Alanına İlişkinKoruma Amaçlı Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanmış olan PİNTeklif-34036452 numaralı 1/1000 ölçekli koruma maaçlı uygulama imar planıteklifi, ilgi (d) meclis kararı ile uygun bulunmuş ve ilgi (e) yazı iletarafımıza iletilerek 3194 sayılı İmar Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir BelediyeKanunu ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Kourma Kanununun ilgilimaddelerine göre karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmesitalep edilmektedir.

 

İLÇE MECLİS KARARI

İlgi (d) MeclisKararı’nda “Komisyon Görüşü: Kadıköy Belediye Meclisinin 01.03.2021 tarihindekomisyonumuza havale ettiği 23.02.2021 tarih ve E-874605 sayılı “RasimpaşaKentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı hk.”konulu teklifimüdürlüğünden geldiği şekliyle habul edilmiştir.” şeklinde görüşü bildirildiğive bu doğrultuda  “…komisyondan geldiğişekilde oybirliği ile (işaretli oylama) kabulüne karar verildi.” denilmektedir.

 

MERİ PLAN DURUMU

1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planıteklifine konu “Rasimpaşa Kentsel Sit Alanı”, 21.04.2017 onay tarihli 1/5000ölçekli Kadıköy ilçesi Rasimpaşa Kentsel Sit Alanına İlişkin Koruma AmaçlıNazım İmar Planı sınırı içerisinde kalmaktadır.

İlgi (f) karar ile bu alanda 1/1000 ölçekli korumaamaçlı uygulama imar planı yapılıncaya kadar:

·      “Riskli yapı raporu alan parseller ile 1/5000 ölçeklikoruma amaçlı nazım imar planının İstanbul büyükşehir Belediye Meclisinceonaylanarak yürürlüğe girdiği 21.04.2017 tarihinden önce Belediyesi tarafındanyıkım ruhsatı verilen parsellerin 2863 sayılı kanun ve ilke kararları, 1/5000ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ile meri mevzuat hükümlerine aykırıolmamak kaydıyla, 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı yürürlüğegirmeden önce geçerli olan 1/1000 ölçekli Rasimpaşa Koruma Amaçlı İmar Planıhükümleri doğrultusunda imar durum belgesinin hazırlanarak Koruma BölgeKuruluna  görüş için sunulmasına, uygungörülecek yapılanma koşullarına göre projelerin KOruma Bölge Kurulunailetilebileceğine;

·      Tescilli kültür varlıklarına ilişkin projelerin KorumaBölge Kuruluna sunulabileceğine;

·      Kamu mülkiyetindeki taşınmazlara ilişkin uygulamalarda2863 sayılı Kanun ve İlke Kararları, 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imarplanı ile meri mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla 1/5000 ölçeklikoruma amaçlı nazım imar planı yürürlüğe girmeden önce geçerli olan 1/1000ölçekli Rasimpaşa Koruma Amaçlı İmar Planı hükümleri doğrultusunda imar durumbelgesinin hazırlanarak Koruma Bölge Kuruluna görüş için sunulmasına, uygungörülecek yapılanma koşullarına göre projelerin Koruma Bölge Kurulunailetilebileceğine” şeklinde karar alınmıştır.

KURUM VE KURULUŞGÖRÜŞLERİ

Kadıköy ilçesiRasimpaşa Kentsel Sit Alanına İlişkin 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulamaİmar Planı aşamasında;

·       İstanbul Valiliği Kadıköy Sosyal Hizmet MerkeziMüdürlüğünün 19.01.2021 tarihli ve 123141 sayılı yazısı,

·       İGDAŞ (İstanbul Gaz Dağıtım San. Tic. A.Ş.)’ın15.01.2021 tarihli ve E.1194 sayılı yazısı,

·       İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve ŞehircilikDaire Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğünün 08.01.2021 tarihli ve 8254-118sayılı yazısı,

·       Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı YatırımlarıGenel Müdürlüğü DLH Marmaray (İstanbul) Bölge Müdürlüğünün 11.12.2020 tarihlive 3867 sayılı yazısı,

·       İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünün yazısı,

·       Kadıköy Kaymakamlığı İlçe Milli eğitim Müdürlüğünün28.12.2020 tarihli ve 18521195 sayılı yazısı ve eki Milli Eğitim Bakanlığıİnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığının 13.12.2020 tarihli ve 17981240 sayılıyazısı.

·       İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire BaşkanlığıUlaşım Planlama Müdürlüğünün 1303667 sayılı yazısı,

·       İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Zeminİnceleme Müdürlüğünün 30.10.2020 tarihli ve 428 sayılı yazısı,

·       İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yeşil Alan ve TesislerYapım Müdürlüğünün 26.10.2020 tarihli ve 157731 sayılı yazısı ve eki komisyonraporu,

·       İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetimi DaireBaşkanlığı Emlak Müdürlüğünün 22.10.2020 tarihli ve 157843 sayılı yazısı,

·       İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl MüdürlüğüAnadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığının 21.10.2020 tarihli ve 97413sayılı yazısı,

·       İstanbul Anadolu Yakası elektrik Dağıtım A.Ş.’nin16.10.2020 tarihli ve 2020/2181 sayılı yazısı,

·       İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve ŞehircilikDaire Başkanlığı Planlama Müdürlüğünün 16.10.2020 tarihli ve 152757 sayılı yazısı,

·       Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğüİstanbul Vakıflar II. Bölge Müdürlüğünün 14.10.2020 tarihli ve E.118509 sayılıyazısı,

·       İstanbul Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler DaireBaşkanlığı Üstyapı Projeler Müdürlüğünün 13.10.2020 tarihli ve 1643-150086sayılı yazısı,

·       Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri GenelMüdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğünün 12.10.2020 tarihli ve 619982 sayılı yazısı,

·       İstanbul Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler DaireBaşkanlığı Altyapı Projeler Müdürlüğünün 12.10.2020 tarihli ve 148663 sayılıyazısı,

·       İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünün 07.10.2020tarihli 45068 sayılı yazısı,

·       İSKİ Genel Müdürlüğü Planlama ve Yatırım DairesiBaşkanlığının 07.10.2020 tarihli ve E.20200390153 sayılı yazısı,

·       İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel DönüşümMüdürlüğünün 07.10.2020 tarihli ve 14551 sayılı yazısı,

·       İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye DaireBaşkanlığı Anadolu Yakası İtfaiye Şube Müdürlüğünün 02.10.2020 tarihli ve143264 sayılı yazısı,

·       İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları DaireBaşkanlığı Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğünün 02.10.2020 tarihli ve2429-142419 sayılı yazısı,

·       İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları DaireBaşkanlığı Kültürel Miras Koruma Müdürlüğünün 01.10.2020 tarihli ve 760-142167sayılı yazısı,

·       İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetimi DaireBaşkanlığı Kamulaştırma Müdürlüğünün 29.09.2020 tarihli ve 140427 sayılıyazısı,

·       İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem DaireBaşkanlığı Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdürlüğünün 25.09.2020 tarihli ve138922/2238 sayılı yazısı,

·       Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü TCDD 1.Bölge Müdürlüğü (Haydarpaşa) Emlak Servisi Müdürlüğünün E.274196 sayılı yazısıile ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş alındığı görülmüştür.

 

PLANLAMA TEKNİĞİ,PLAN KARARLARI VE YAPILAŞMA KOŞULLARI

Plan nüfusu yönündenincelendiğinde;

              21.07.2017 onay tarihli 1/5000 Ölçekli RasimpaşaKentsel Sit Alanına İlişkin Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Açıklama Raporunagöre planlama alanı 22,3 hektarlık bir alanı kapsamakta olup, ilçe genelindeortalama hane büyüklüğü 2,8 alınarak planlama alanına yönelik nüfus 12.188 kişiolarak belirlenmiştir.

              Teklif 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planıaçıklama raporu incelendiğinde planlama alanı ortalama hane halkı büyüklüğü2,34 kişi olarak alınmış ve planlama alanı nüfusu 10.401 kişi olarak tespitedilmiştir.

Arazikullanım kararları yönünden incelendiğinde;

21.07.2017 onay tarihli 1/5000 ÖlçekliRasimpaşa Kentsel Sit Alanına İlişkin Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ileplanlama alanı içerisinde Ticaret Alanları, Ticaret+Konut Alanları, Kamu HizmetAlanı, Park ve Yeşil Alan, İbadet Alanı, Eğitim Alanı, Kültürel Tesis Alanı,Sosyal Tesis Alanı ve Yol Alanı planlanmış olup; “3-1/5000 Ölçekli Kadıköyİlçesi, Rasimpaşa Kentsel Sit Alanına İlişkin Koruma Amaçlı Nazım İmarPlanı’nda çizilen arazi kullanım ve yerleşme alanlarına ait sınırlar şematikolarak gösterildiğinden, bu plan üzerinden plan ölçeği ile ölçü alınamaz, yertespiti ve uygulama yapılamaz. Fonksiyonel sınırlar ve detaylar 1/1.000 ölçeklikoruma amaçlı uygulama imar planında belirlenecektir.” ve “5-Bu planda ölçeknedeniyle gösterilemeyen araç ve yaya yolları, cep otoparkları, yeşil alanlar,parklar, çocuk bahçeleri, oyun alanları, açık otoparklar, trafo, su deposu,teknik altyapı alanları, sosyo-kültürel tesis alanları vb. donatı alanları,nazım imar planının genel kararlarına uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imarplanında gösterilecektir.” hükümleri doğrultusunda teklif 1/1000 ölçekli korumaamaçlı uygulama imar planında bazı düzenlemelerin yapıldığı görülmüştür.

 

 

RASİMPAŞA KENTSEL SİT ALANI KANİP

RASİMPAŞA KENTSEL SİT ALANI KAUİP TEKLİFİ

FONKSİYON

        ALAN (m²)

        ALAN (m²)

TİCARET ALANI

               18200

                 11470

KONUT+TİCARET ALANI

              184280

               143007

İBADET ALANI (CAMİ)

 

               1400

                     433

İBADET ALANI (SİNAGOG)

                     876

SOSYAL TESİS

               1500

                    1552

KÜLTÜREL TESİS

                 500

                      636

PARK

               1800

                    2311

BELEDİYE HİZMET ALANI

 

                      574

SAĞLIK TESİSİ

 

                        71

RESMİ KURUM ALANI

                 300

                       815

İLKOKUL ALANI

 

 

                2800

                     1133

LİSE ALANI

                     1793

ÖZEL ANAOKULU ALANI

                       542

NAMAZGAH VE ÇEŞME

 

                       209

HAMAM

 

                       392

TRAFO ALANI

 

                       150

YOL

                11800

                    55936

PLANLAMA ALANI

              222580

                   221900

Tablo 1.

 

21.04.2017 onay tarihli 1/5000 ÖlçekliRasimpaşa Kentsel Sit Alanına İlişkin Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile teklif1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planının arazi kullanımı kararlarıyönünden karşılaştırılması:

SIRA NO

ADA/PARSEL

MERİ 1/5000

TEKLİF 1/1000

AÇIKLAMA

DEĞERLENDRİME

1

 

G22a01a2b paftası

195 Ada 15-16-17 parseller

(500 m²)

15 ve 16 parseller Ticaret, 17 parsel Ticaret+Konut

15 parsel ve bir kısım kadastral boşluk namazgah ve çeşme, 16 ve 17 parseller BHA.

15, 16, 17 parseller korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır. 15 parsel Rayıklı Ahmet Ağa Vakfına,

16,17 parseller ise Kadıköy Belediyesine aittir.

Namazgah ve çeşme kısmen kadastral boşluk ve 15 parselde yer almaktadır. Söz konusu düzenlemeler 1/5000 ölçekli plandan farklılık göstermesine rağmen donatı miktarını arttırıcı niteliktedir.

2

 

G22a01b1a paftası

997 Ada 34,92,93,94 parseller

Parsellerin tamamı Ticaret

Ticaret fonksiyonu derinliği 35 metre, geriye kalan alan yaklaşık 720 m² park ve içinde yaklaşık 25 m² trafo alanı.

92 ve 93 parsellerde mevcutta trafo yapısı bulunmaktadır.

1/5000 ölçekli nazım imar planında ölçek nedeni ile gösterilemediği değerlendirilen söz konusu düzenleme, mevcutta yer alan trafo alanının korunmasına yönelik ve donatı miktarını arttırıcı niteliktedir.

3

 

G22a01b1d paftası

29 ada 10 parsel

(70 m²)

Ticaret Alanı

Sağlık Tesis Alanı

Mevcutta Kadıköy Toplum Sağlığı Merkezi, 32 nolu Aile Sağlığı Merkezi, Kızılay Derneği Kan Alma Birimi

1/5000 ölçekli nazım imar planında ölçek nedeni ile gösterilemediği değerlendirilen yaklaşık 70 m²lik donatı alanı, mevcut kullanım doğrultusunda Sağlık Tesis Alanı olarak düzenlenmiştir.

 

4

 

G22a01b1a paftası

191 ada 16 parsel

(392 m²)

Ticaret+Konut Alanı

Hamam

Mevcutta tescilli anıt yapı/tescilli parsel niteliğinde özel mülkiyete konu, kargir hamam niteliğindeki  taşınmaz Aziziye Hamamı olarak kullanılmaktadır.

1/5000 ölçekli nazım imar planından farklılık göstermekle birlikte, söz konusu taşınmazın niteliği ve kullanım durumuna göre 1/1000 ölçekli planda detaylı düzenlemenin yapıldığı değerlendirilmektedir

5

 

G22a01b1a paftası

195 ada 45 parsel

(122,5 m²)

Ticaret+Konut Alanı

Trafo Alanı

Mevcutta trafo yapısı yer almakta olup, mülkiyet TEDAŞ’a aittir.

1/5000 ölçekli nazım imar planından farklılık göstermekte olup, mevcut kullanım ve mülkiyet doğrultusunda yapılan düzenleme ile teknik altyapı alanı miktarı arttırılmıştır.

6

 

G22a01b1a paftası

212 ada 3,4,17,18,31,34,35 parseller

(780 m²)

17,18,31,34,35 parseller park, 3 ve 4 parsellerin tamamı Ticaret+Konut

18,31,34,35 parsellerin tamamı, 17 parselin 300 m²si park,160 m²lik kısmı BHA; 3 parselin 65 m²si, 4 parselin 75 m²si park olarak planlanmıştır.

17(tescilli),31 parseller mevcutta park kullanımında Kadıköy Belediyesi; 18,34,35 parseller otopark kullanımında Maliye;3,4 parseller konut kullanımında özel mülkiyettedir.

17 parselde planlanan BHA’ya karşılık 3 ve 4 parsellerde aynı miktarda park alanı planlanmıştır.

7

 

G22a01b1a paftası

203 ada 9 parsel

(57,5 m²)

Ticaret+Konut

Belediye Hizmet Alanı

Şahıs mülkiyetinde, tescilli parsel

1/5000 ölçekli nazım imar planında ölçek nedeni ile gösterilemediği değerlendirilen düzenleme donatı miktarını arttırıcı niteliktedir.

8

 

G22a01b1a paftası

204 ada 38 parselin bir kısmı ile bir kısım kadastral boşluk

(52 m²)

Ticaret+Konut

38 parselin bir kısmı ile kadastral boşlukta yaklaşık 50 m² park alanı; parselin geriye kalan kısmı ve kadastral boşluk yol olarak düzenlenmiştir.

Söz konusu alan mevcutta yol ve yolüstü otopark olarak kullanılmaktadır. Mülkiyeti Vakıflar’a aittir.

1/5000 ölçekli nazım imar planında ölçek nedeni ile gösterilemediği değerlendirilen söz konusu düzenleme, donatı miktarını arttırıcı niteliktedir.

9

 

G22a01b1a paftası

210 ada 21 parsel

(172,5 m²)

Ticaret+Konut

Resmi Kurum Alanı

Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup, ana taşınmaz niteliği tapuda “ahşap karakol binası” olarak tescil edilmiştir.

1/5000 ölçekli nazım imar planına göre farklılık göstermekte olup, mülkiyet durumu nedeni ile Resmi Kurum Alanı olarak düzenlenmiş; donatı miktarını arttırıcı niteliktedir.

10

 

G22a01b1d paftası

56 ada 50 parsel

(302 m²)

Ticaret+Konut

Resmi Kurum Alanı

Mevcutta Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından kullanılan, mülkiyeti Türk Telekomünikasyon A.Ş.’ye ait yapı bulunmaktadır.

1/5000 ölçekli nazım imar planına göre farklılık göstermekte olup, donatı miktarını arttırıcı niteliktedir.

<!--[if gte vml 1]> <![endif]-->

Tablo 2.

 

 

21.04.2017 onay tarihli 1/5000 ÖlçekliRasimpaşa Kentsel Sit Alanına İlişkin Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile teklif1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planının plan notları yönündenkarşılaştırılması:

1/5000 ölçekli meri nazım imar planıplan notlarının Genel Hükümler  9.Maddesinde yer alan “Bu plana göre İlçe Belediyesince hazırlanacak 1/1000ölçekli koruma amaçlı imar planı kapsamında, Kadıköy Rasimpaşa Sit alanınınkentsel siti oluşturan dokusu tespit ve analiz edilerek “Kentsel TasarımRehberi” hazırlanacak olup Kentsel Tasarım Rehberi 1/1000 ölçekli planraporunda yer alacaktır.” hükmü doğrultusunda, planlama alanına ilişkinolarak  “Yeldeğirmeni Semti KentselTasarım Rehberi” hazırlanmıştır. Plan notlarının “Özel Hükümler” başlığıaltında yer alan “8.Kentsel Tasarım Rehberinden Gelen Hükümler” ile KentselTasarım Rehberinde B1, B2, B3 olarak belirlenmiş olan bina tiplerine yönelikkararlar ile arka bahçelere yönelik hükümler bulunmaktadır.

1/5000 ölçekli meri nazım imar planıplan notlarının “Özel Hükümler 2.1.1. Ticaret Alanları” başlığı altındaperakende ticaret ve hizmet faaliyetleri, turizme yönelik tesisler,kültürel-sanatsal ve rekreatif amaçlı kullanımlar (tiyatrolar, sinemalar,opera, konferans ve sergi salonları, müzeler, parklar, yaya yolları vb.) v.b.kullanımların yer alabileceği belirtilmiş olup; teklif 1/1000 ölçekli uygulamaimar planının “Özel Hükümler 3.1. Ticaret Alanları” başlığı altında 1/5000ölçekli meri nazım imar planında belirtilmiş olan kullanımlardan farklı olarak“belediye hizmet alanı”, “sağlık kabini” ve “aile sağlığı merkezi” kullanımlarıeklenmiştir. Ticaret alanlarında yer alan tescilli parsellerde söz konusufonksiyonların geçerli olduğu, Koruma Bölge Kurulu görüşü doğrultusundauygulama yapılacağı; planda belirtilenlerin dışında yönetmelik şartlarına görefarklı bir fonksiyonun yer alamayacağı hükümleri ile birlikte bu alanlarda yeralan tescilli eski eser yapılarda Koruma Bölge Kurulu görüşü doğrultusundabelirlenen blok ölçülerinde, diğer parsellerde zemin katlarda parsel tamamında,üst katlarda blok ölçülerinde ticaret uygulaması yapılacağı plan hükümlerindeyer almaktadır.

1/5000 ölçekli meri nazım imar planıplan notlarının “Özel Hükümler 2.1.2. Ticaret-Konut Alanları” fonksiyonunda yeralabilecek kullanımlar “Eski Eser parsellerde; konut, konaklama, sosyal tesis,kültürel tesis, sanat atölyesi, eğitim, sağlık ve hizmet fonksiyonları yeralabilir. Bu fonksiyonların yer seçimi ve kullanım alt türleri 1/1000 ölçekliKoruma Amaçlı Uygulama İmar Planında belirlenecektir. Ancak Koruma Kuruluncaonaylı restorasyon projesine göre karma kullanımlar da yer alabilir. Ticaretfonksiyonu ise sadece zemin katta yer alabilir. Diğer parsellerde binatamamında konut, sosyal tesis, kültürel tesis, sanat atölyesi, eğitim, sağlıkve hizmet fonksiyonları yer alabilir. Ticaret fonksiyonu ise sadece zemin kattayer alabilir. Bu fonksiyonların yer seçimi ve kullanım alt türleri 1/1000ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında belirlenecektir.” şeklinde tanımlanmıştır.Teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planının “Özel Hükümler 3.2.Ticaret-KonutAlanları” başlığı altında Ticaret-Konut Alanları, meri 1/5000 ölçekli nazımimar planının 2.1.2. maddesinde yer alan “Bu fonksiyonların yer seçimi vekullanım alt türleri 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planındabelirlenecektir.” hükmü doğrultusunda TİCK-1, TİCK-2 ve TİCK-3 olarak üç altbölgeye ayrılmıştır. Bu alanlarda yer alan tescilli parsellerde, Koruma BölgeKurulu Kararı doğrultusunda alt bölge fonksiyonu dışında konaklama (otel, butikotel, pansiyon) fonksiyonu yer alabileceği belirtilmektedir.

Teklif 1/1000 ölçekli uygulama imarplanı Ticaret-Konut Alanlarında:

-       Konut fonksiyonubina tamamında yer alabilir.

-       Zemin kattaticaret fonksiyonunun yer aldığı durumlarda da iskan koşulları sağlandığındabodrum katta konut yapılabilir.

-       Açığa çıkanbodrum katlarda zemin kat için belirtilmiş olan fonksiyonlar geçerlidir.

-       İlgili yönetmelikşartları sağlanmak koşuluyla bina tamamında öğrenci yurtları yapılabilir.

-       Özel veya kamuyaait Sosyal Tesis, Kültürel Tesis, Belediye Hizmet Alanı, Sağlık Kabini, AileSağlığı Merkezi yapılabilir.

-       Bu alanlarda yeralan otomobil bakım-tamir-yıkama vb. tesislerin işletme ruhsatlarıyenilenmeyecektir.

-       Plandabelirtilenler dışında, yönetmelik şartlarına göre farklı bir fonksiyon yeralamaz.

Hükümleridoğrultusunda, “3.2.1. TİCK-1 Ticaret+Konut Alanları” alt bölgesinde

zemin katlarda yer alabilecek kullanımlar:konut, perakende ticaret ve büro-ofis faaliyetleri, kafeterya, lokanta, çay ocağıvb., yeme-içme faaliyetleri ile sanat atölyeleri, sanat galerileri vb.kütürel-sanatsal amaçlı kullanımlar, konaklamalar (otel, butik otel, pansiyon);bina tamamında ve üst katlarda ise konut, büro-ofis faaliyetleri, sanat atölyeleri, sanat galerileri vb.kültürel-sanatsal amaçlı kullanımlar, konaklama (otel, butik otel, pansiyon)olarak belirlenmiştir.

“3.2.2. TİCK-2Ticaret+Konut Alanları” alt bölgesinde zemin katlarda yer alabilecek

kullanımlar: konut, perakende ticaret vebüro-ofis faaliyetleri, kafeterya, lokanta, çay ocağı vb., yeme-içmefaaliyetleri ile sanat atölyeleri, sanat galerileri vb. kültürel-sanatsalamaçlı kullanımlar; bina tamamında ve üst katlarda ise konut kullanımının yeralabileceği belirlenmiştir.

“3.2.3. TİCK-3Ticaret+Konut Alanları” alt bölgesinde zemin katlarda: konut,

bölgenin konut fonksiyonunun getirdiğiticaret (bakkal, market, şarküteri, kuruyemişçi, büfe, manav, kantin, ekmekbayileri, terzi ,berber, kuaför, kırtasiye v.b.) ve büro-ofis faaliyetleri ilesanat atölyeleri, sanat galerileri vb., kültürel-sanatsal amaçlı kullanımlarınyer alabileceği; kafeterya, lokanta, çay ocağı vb., yeme-içme faaliyetlerineyönelik kullanımlar yer alamayacağı; üst katlarda ise konut kullanımının yeralabileceği belirtilmiştir.

Meri 1/5000 ölçeklinazım imar planı hükümleri doğrultusunda, perakende ticaret fonksiyonunun heralt bölgede de sadece zemin katlarda yer alabileceği belirtilmiş; diğerfaaliyetlere ilişkin kullanımların ise plan açıklama raporunda yer alananalizler doğrultusunda alt bölgeler içerisinde belirlenmiş olduğu görülmüştür.

              Bununlabirlikte meri 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile Ticaret-Konut Alanlarında,“eski eser parsellerde” konaklama kullanımının yer alabileceği, diğerparsellere yönelik kullanımlarda ise konaklama fonksiyonuna yer verilmediği;teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ise konaklama tesislerinin TİCK-1rumuzlu ticaret+konut alanında tescilli parsel ayrımı gözetmeksizin yeralabileceği görülmektedir. Bu hususla ilgili olarak 08.01.2021 tarihli ve BN:118İBB.5220 sayılı yazımız ile “…“Ticaret-Konut Alanları” fonksiyonu içerisindeyer alan “Konaklama” kullanımının, 1/5000 ölçekli meri planda sadece “Eski eserparseller” için, teklif planda ise bu konuda herhangi bir ayrıma gidilmeksizin“TİCK-1” alt bölgesindeki tüm parseller için tanımlandığı;…plan açıklamaraporunun “Fiziksel Yapı/Mekansal Fonksiyon Analizleri” bölümünde “Konaklama”faaliyeti gösteren bina adedinin “2017 yılında 74 adet”, “2019 yılında 87 adet”olarak tespit edildiği; “Plan Kararları” bölümünde ise “Alanda ilk tespitinyapıldığı 2017 yılından 2 sene sonra yapılan tespitte bölgede …. 13 adetkonaklama tesisi daha açıldığı dikkat çekmekte ve bu durum plan kararlarıalınırken önemli bir veri olarak karşımıza çıkmaktadır.” denildiği görülmeklebirlikte; “Konaklama (otel, butik otel, pansiyon)” fonksiyonunun toplamdakiyoğunluk ya da ağırlık olarak eski eser ya da diğer yapılarda mı yoğunlaştığıkonusunda detay içermediği ve teklifin bu yönüyle 1/5000 ölçekli meri planı ileuyumlu olmadığı…” denilerek kurum görüşümüz Kadıköy Belediye Başkanlığınailetilmiştir. Teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planı açıklama raporunda bukonuyla ilgili olarak “…arazi tespit çalışmalarında, planlama alanında yer alan(29 adedi tescilli parsel üzerinde bulunan) 87 adet konaklama tesisinin 29adedinin (10 adedi tescilli parsel) TİCK-1 olarak adlandırılan yaklaşık 23400m²lik bu bölgede yoğunlaştığı, 2017-2019 arasındaki sürede alanda 8 adet dahakonaklama tesisinin açıldığı, alanın(konut dokusunun yoğun olduğu diğerbölgelerden farklı olarak) Rıhtım Caddesinden yüz alan ticaret alanınınözelliklerini taşıdığı göz önünde bulundurularak planda bu alan için (TİCK-1)tescilli ayrımı gözetmeksizin tüm parsellerde konaklama fonksiyonu yer alabilirhükmü getirilmiştir. Böylece bölge bütününe yasal süreçlere uygun olarakaçılan, nitelikli konaklama tesisleri gelmesi hedeflenmiştir.”  şeklinde açıklama yapılmıştır.

1/1000 ölçekliuygulama imar planı teklifinde konaklama alanlarının TİCK-1 rumuzlu bölgededüzenlenmesinin, bölgede yapılan analizler doğrultusunda önerildiği; böyleliklekonut fonksiyonunun ağırlıkta olduğu TİCK-2 ve TİCK-3 rumuzlu alanlarınkonaklama baskısı altında kalmayacağı, sosyal ve mekânsal kimliğin korunacağıdeğerlendirilmektedir.

21.04.2017 onay tarihli 1/5000 ÖlçekliRasimpaşa Kentsel Sit Alanına İlişkin Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile teklif1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planının yoğunluk/yapılaşmakoşulları yönünden karşılaştırılması:

1/5000 ölçekli meri plan notlarında “2.1.3.“Ticaret Alanları” ve “Ticaret-KonutAlanları”ndaki yapılaşma koşulları; 13.07.1998 onanlı 1/1000 Ölçekli KadıköyRasimpaşa Koruma İmar Planı’nda belirlenen yapılaşma değerlerini veyükseklikleri aşmamak üzere, bu plana uygun olarak hazırlanacak 1/1000 ölçeklikoruma amaçlı uygulama imar planında belirlenecektir.” şeklindeki hükmünbulunduğu ve 13.07.1998 onanlı 1/1000 ölçekli “Kadıköy Rasimpaşa Koruma İmarPlanı” kapsamında “Ticaret Alanları”nda “H:18.50” ve “H:15.50, “Ticaret-KonutAlanları”nda ise “H:15.50” olarak belirlendiği; 1/1000 ölçekli teklif plandada, söz konusu plan notu doğrultusunda “Ticaret Alanları”nda “Yençok:18.50” ve“Yençok:15.50”, “Ticaret-Konut Alanları”nın tamamında ise “Yençok:15.50” olarakplanlandığı ve imar istikametlerinin de 13.07.1998 onay tarihli 1/1000 ölçekliuygulama imar planına uygun şekilde düzenlendiği görülmektedir. ” Denilerek.

Kadıköy Belediye Meclisinin ilgi (d)İlçe Meclis Kararı ile uygun bulunarak tarafımıza iletilen, Kadıköy ilçesiRasimpaşa Kentsel Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar PlanıTeklifi yazımız ekinde iletilmekte olup, yazımız ve eklerinin, 5216 sayılıyasanın 7-b ve 14. maddeleri gereğince değerlendirilmek ve karar alınmak üzereBüyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Kadıköy İlçesi,Rasimpaşa Kentsel Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planıteklifi incelenmiş olup; 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planıteklifi ile 203 ada 9 parselde planlanmış olan Belediye Hizmet alanı fonksiyonununiptal edilerek, bu alanın çevre yapılanma koşullarında Konut-Ticaretfonksiyonuna alınması; 203 ada 9 parselin güneyinde yer alan tescil dışı alanınBelediye Hizmet Alanı fonksiyonunun iptal edilerek Açık Otopark Alanıfonksiyonuna alınması;

212 ada 3,4,17,18,31,34,35 parsellerdeyapılmış olan düzenlemenin meri 21.04.2017 onay tarihli 1/5000 ÖlçekliRasimpaşa Kentsel Sit Alanına İlişkin Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’na göredüzenlenmesi; 56 ada 50 parselde planlanmış olan Resmi Kurum Alanı fonksiyonununiptal edilerek İdari Hizmet Alanı olarak düzenlenmesi; Plan genel hükümlerinin5. Maddesinin “…Bitişik yan komşuluğundaki tescilsiz parseller için plandabelirlenen blok arka çizgi derinliğine göre uygulama yapılacak olup; komşuparsellerdeki blok arka çizgisinin birbirinden farklı olması durumunda dahaderin olan blok arka çizgi sınırını aşmamak ve parsel sınırına 2 metreden fazlayaklaşmamak  kaydıyla düzenlemeyapılacaktır”; şeklinde düzenlenmesi; 3.2. Ticaret-KonutAlanları başlığıaltında yer alan “Zemin katta ticaret fonksiyonunun yer aldığı durumlarda daiskan koşulları sağlandığında bodrum katta konut yapılabilir.” hükmünün iptaledilmesi ile Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

 

MeclisimizinOnayına Arz Olunur.”

 

   Şeklinde hazırlanan İmar ve BayındırlıkKomisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 4.Toplantı Yılı, Şubat Ayı Toplantılarının 17 Şubat 2022 tarihli 4. birleşimindeokunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ilekabulü kararlaştırılmıştır.