Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Ümraniye İlçesi İnkılap Mahallesi 50 Pafta 1840 Ada 185-207-210-222 Parsellere Ait Mevzi İmar Planında Serbest Yüksekliklere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Notu Değişikliği Teklifi

Karar Tarihi

17 Şubat 2022

Karar No

246

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 12/07/2021 gün ve  2021/6340  sayılı yazısında;

            “İlgi: a) Ümraniye Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün 07.06.2021 tarihli ve 1712- 3449903 sayılı yazısı.

            b) Ümraniye Belediye Meclisinin 07.04.2021 tarihli ve 2021/63 sayılı Kararı.

            c) Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.1999 tarihli ve 1999/87 sayılı Kararı.

TALEP

İlgi (a) yazıda, ilgi (b) İlçe Meclis Kararı ile uygun görülen Teklif-34829750 Plan İşlem Numaralı  “Ümraniye İlçesi İnkılap Mahallesi 50 Pafta 1840 Ada 185-207-210-222 Parsellere Ait Mevzii İmar Planında Serbest Yüksekliklere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Notu Değişikliği Teklifi”nin 3194 sayılı İmar Kanunu ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’na göre karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmesi talep edilmektedir.

İLÇE MECLİS KARARI

İlgi (b) Meclis Kararı’nda “Komisyon Görüşü: İnkılap Mahallesi 50 Pafta 1840 Ada 185-207-210-222 Parsellere Ait Mevzi İmar Planında Serbest Yüksekliklere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi incelenmiş olup, 14.02.2020 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanununa eklenen hükümler doğrultusunda hazırlandığından, Ticaret+Hizmet Alanı 1. Plan notunun devamına “Kat yükseklikleri serbesttir” plan notu ilavesiyle Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.” denilmektedir.

MERİ PLAN DURUMU

Ümraniye İlçesi, İnkılap Mahallesi 50 Pafta 1840 Ada 222-185-207-210 No’lu Parsellere Ait 1/5000 Ölçekli Plan Tadilatı ve Mevzii İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (c) Kararı ile aynen uygun görülerek Büyükşehir Belediye Başkanınca 15.03.1999 tarihinde onaylanmıştır.

Söz konusu 1/5.000 ölçekli planın plan notları;

“Plan Notları:

“Tasdik hududu ile belirlenen alanda Ümraniye Belediye Meclisinin 4-11-1998 gün 111 sayılı kararı ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.2.1999 gün 87 sayılı kararı ile getirilen 1/1000 ölçekli plan kararları 1/5000 ölçekli planlar için de geçerlidir.”

“Kapsamı itibariyle 1/5000 ölçekli plan çalışmasının konusu olmayan veya 1/5000 ölçekli plan kararlarını etkilemeyecek nitelikteki düzenlemeler-değişiklikler ise 1/1000 ölçekli plan çalışması kapsamında ele alınarak plan kararı üretilebilir.” şeklinde düzenlenmiştir.

15.03.1999 onaylı 50 Pafta 1840 Ada 222-185-207-210 No’lu Parsellere Ait 1/1000 Ölçekli Plan Tadilatı ve Mevzii İmar Planı’nda, “Ticaret+Hizmet Alanı” yapılaşma koşulları; Max E:2.50, Max H:Serbest, Max TAKS: 0.30 olarak belirlenmiştir.

MEVCUT DURUM

15.03.1999 onaylı Ümraniye İlçesi, İnkılap Mahallesi 50 Pafta 1840 Ada 222-185-207-210 No’lu Parsellere Ait 1/5000 Ölçekli Plan Tadilatı ve Mevzii İmar Planının bulunduğu alan ve yakın çevresindeki mevcut kat yükseklikleri hem Belediyemiz Coğrafi Bilgi Sisteminden hem de yapı ruhsat belgeleri doğrultusunda incelenmiştir.

Belediyemiz Coğrafi Bilgi Sistemi ve yapı ruhsat belgelerine göre; planlama alanındaki mevcut kat yüksekliklerine bakıldığında; yapıların ağırlıklı olarak 1-5 kat arasında olduğu görülmekle birlikte planlama alanında, 4 adet 21-27 kat aralığında yüksekliğe sahip yapılar bulunmaktadır.

Planlama alanı yakın çevresindeki mevcut kat yüksekliklerine bakıldığında ise; alanda ağırlıklı olarak 1-5 katlı yapılar bulunmaktadır. Bunu sırasıyla 6-10 kat, 11-15 katlı yapılar takip etmektedir.

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ

İlgi (a) yazı eklerinde yapılan incelemede; “Ümraniye İlçesi İnkılap Mahallesi 50 Pafta 1840 Ada 185-207-210-222 Parsellere Ait Mevzii İmar Planında Serbest Yüksekliklere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Notu Değişikliği Teklifi” yapımı aşamasında 3 kurum görüşü alındığı tespit edilmiştir. Söz konusu kurum görüşleri incelendiğinde; 

İSKİ Genel Müdürlüğünce;

“…Söz konusu plan sahası yüzeysel su kaynaklarımızın su toplama havzaları dışında kalmaktadır. Yapılacak uygulama çalışmalarında İdaremize ait yazımız ekinde gönderilen her türlü mevcut tesislerimiz ile işsonu projesi tarafımıza ulaşmamış, İSKİ'de kaydı bulunmayan, belediyesince veya halk tarafından yapılmış altyapı tesislerine zarar verilmemeli ve yol olarak korunmalıdır. Mevcut duruma göre yoğunluğun arttırılmasından dolayı İdaremiz altyapı tesislerinin yetersiz kalması halinde ilave proje ve yatırım maliyetleri ilgilisince karşılanmalıdır. Netice olarak söz konusu plan değişikliği teklifi, yukarıda belirtilen hususlara uyulması kaydıyla ilgili belediye tarafından onaylanarak yürürlüğe girmesi halinde İdaremizce esas alınacaktır.” denilmektedir.

Ulaşım Planlama Müdürlüğünce;

“… İlgi yazıya konu 15.03.1999 t.t. 1/1000 ölçekli İnkılap Mahallesi 50 Pafta 1840 Ada 185-207-210-222 Parsellere Ait Mevzi İmar Planında serbest yükseklik kararı verilmiş plan fonksiyonlarına kat sınırlamasını içeren plan ile plan notu değişikliği teklifinin;

-       İmar planında bina yüksekliklerinin serbest olarak belirtilmeyeceğine ilişkin kanunda, çevredeki mevcut teşekküller ve siluet dikkate alınması gerektiğinin belirtildiği ancak teklife konu alanın yakın çevresinde meri planlarda max H:Serbest şeklinde olan parseller dışındaki alanlarda yükseklik değerlerinin 4 kat olmasının dikkate alınmadığı,

-       Ticaret+Hizmet Alanında Yençok: 25 kat şeklinde yüksekliklerin düzenlenmesinin bağımsız birim sayısının artışına bağlı olarak ulaşım sistemine ilave yük getireceği belirlendiğinden Ticaret+Hizmet Alanına ilişkin 15.03.1999 onaylı meri plandaki plan notlarında belirtilen emsal kullanım değerleri ve toplam inşaat alanına bağlı kalınarak, trafik yükünü etkileyen bir unsur olarak bağımsız birim sayısını arttırıcı düzenlemelerden kaçınılması, 3194 sayılı Kanunun 8. Maddesi gereği çevredeki mevcut teşekküller ve siluet dikkate alınarak plan bütününde değerlendirilmesi gerekmektedir.” denilmektedir.

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünce;

“Plan Notu” hükümlerine “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca 18.03.2018 tarihli 30364 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe giren “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’nde belirtilen esaslara uyulacaktır.” ve

 “Meri İl İmar Yönetmeliği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 09.03.2019 tarihli ve 30709 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Zemin ve Temel Etüdü Uygulama esasları ve Rapor Formatı” ve 31.08.2018 tarihli ve 150340 sayı ile yayımlanan “Kazı Güvenliği Alınacak Önlemler” genelgesinde belirtilen hususlar doğrultusunda uygulama yapılacaktır.” ifadelerinin eklenmesi gerektiği, söz konusu imar planındaki fonksiyonların ve bu plana ait diğer mevcut plan notlarının da görüşte belirtilen hususlar doğrultusunda yeniden değerlendirilerek gerekli görülen revizyonları yapılması ve diğer tüm hususlara uyulması koşuluyla “Plan Notu” değişikliğinin uygun olduğu belirtilmiştir.

Ayrıca, ilgi (a) yazı ile tarafımıza iletilen kurum görüşleri yazımız ekinde yer almaktadır.

DEĞERLENDİRME

İlgi (a) yazı ile tarafımıza iletilen Teklif-34829750 Plan İşlem Numaralı, Ümraniye İlçesi İnkılap Mahallesi 50 Pafta 1840 Ada 185-207-210-222 Parsellere Ait Mevzii İmar Planında Serbest Yüksekliklere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Notu Değişikliği Teklifi ve Plan Raporunda Müdürlüğümüzce yapılan incelemede;

Plan değişikliği teklifi ile Ticaret+Hizmet Alanı lejantında kalan alanlar için “Hmax=Serbest”   ifadesi kaldırılarak “Yençok=25 Kat” şeklinde düzenleme getirilmiş ve Ticaret+Hizmet Alanı için “Kat yükseklikleri serbesttir.” plan notu ilave edilmiştir. Kentsel ve Sosyal Altyapı Alanlarında ise kat yüksekliği “Yençok=6 Kat” şeklinde düzenlenmiştir.

Ayrıca, “Bu plan tadilatı onay tarihinden önce yapı ruhsatı almış olan parsellerin yapı ruhsatları yasal süresi içerisinde geçerli olup, iskan belgesi düzenlenene kadar yapı yükseklikleri müktesibidir. Bu kapsamda yapılan yapıların yıkılıp yeniden yapılması halinde, yapı yüksekliklerinde meri plan koşullarına uygun olacak şekilde uygulama yapılacaktır.” ifadesi plan notlarına eklenmiştir.

Belediyemiz Coğrafi Bilgi Sistemi ve yapı ruhsat belgelerine göre mevcut durumda planlama alanı içerisinde 21-27 katlı yapıların bulunması sebebiyle, Teklif-34829750 Plan İşlem Numaralı plan değişikliği teklifinde Ticaret+Hizmet Alanı için “Yençok=25 Kat” ifadesinin uygun olduğu ancak “Kat yükseklikleri serbesttir.” ifadesinden önce “Meri imar yönetmeliğindeki sınırlar içinde kalmak kaydıyla…” ifadesinin eklenmesi gerektiği değerlendirilmektedir. ” Denilerek.

Ümraniye Belediye Meclisinin ilgi (b) İlçe Meclis Kararı ile uygun bulunarak tarafımıza iletilen, Ümraniye İlçesi İnkılap Mahallesi 50 Pafta 1840 Ada 185-207-210-222 Parsellere Ait Mevzii İmar Planında Serbest Yüksekliklere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Notu Değişikliği Teklifi yazımız ekinde iletilmekte olup, yazımız ve eklerinin, 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddeleri gereğince değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Ümraniye İlçesi, İnkılap Mahallesi 50 pafta 1840 ada 185-207-210-222 parsellere ait Mevzi İmar Planında Serbest Yüksekliklere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan notu değişikliği teklifi incelenmiş olup; İlçesinden geldiği şekliyle Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.”

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı, Şubat Ayı Toplantılarının 17 Şubat 2022 tarihli 4. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.