Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Kadıköy, 9 Pafta, 5 Ada, 1 Parsel (Yoğurtçu Parkı) Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Teklifi

Karar Tarihi

17 Şubat 2022

Karar No

240

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 13/12/2021 gün ve 2020/sayılı yazısında;

“İlgi:

a)    22.10.2015 tarihli ve BN:6103 sayılı Başkanlık Oluru.

b)    21.12.2015 tarihli ve BN:7178-İBB:224889 sayılı dağıtımlı yazımız.

c)    23.11.2016 tarihli ve BN:5762-İBB:204394 sayılı yazımız.

d)    20.07.2020 tarihli ve BN:2833-İBB:99588 sayılı yazımız.

e)    Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 23.08.2020 tarihli ve E.73597 sayılı yazısı ve eki.

f)     25.02.2021 tarihli ve BN:1031 sayılı yazımız.

Kadıköy ilçesi, Osmanağa Mahallesi, 9 pafta 5 ada 1 parsel; Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 19.06.1981 gün 12853 sayılı kararı ile “Doğal Anıt” olarak tescil edilmiş, İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 25.12.2002 gün 6529 sayılı kararıyla da “I.Derece Doğal Sit” alanı olarak güncellenmiştir.

Bu doğrultuda; ilgili mevzuat gereğince ilgi (a) Başkanlık Oluru alınarak, “Kadıköy ilçesi, Osmanağa Mahallesi, 9 pafta 5 ada 1 parsel’i kapsayan “I. Derece Doğal Sit Alanı”na ilişkin eş zamanlı olarak başlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planlarına yönelik, ilgi (b) dağıtımlı yazımız ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 8.2. Maddesi uyarınca kurum ve kuruluş görüşü toplanmış, ancak plan çalışmalarında kullanılmak üzere, planlama alanının yer aldığı ve kısmen sahil şeridini de kapsayan G22A01B4B rumuzlu halihazır haritaya ait kıyı kenar çizgisinin işli olmadığı tespit edildiğinden, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği”nin 21. Maddesi ile “Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik”in, 4. Maddesi uyarınca, ilgi (b) ve (c) yazılarımız ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünden söz konusu halihazır haritaya kıyı kenar çizgisinin işlenerek tarafımıza iletilmesi talep edilmiş olup, ilgi (e) yazı ekinde harita tarafımıza iletilmiştir.

Bahse konu 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı tekliflerine ilişkin, ilgi (b) dağıtımlı yazımız ile kurum ve kuruluş görüşleri toplanmış olmakla birlikte, planlama alanının kapsamında kaldığı onaylı kıyı kenar çizgisinin yer aldığı G22A01B4B rumuzlu halihazır haritaların temin süreci nedeniyle, ilgi (b) dağıtımlı yazımıza cevaben tarafımıza iletilen kurum ve kuruluş görüşlerinin güncelliğini yitirmiş durumda olduğundan, ilgi (a) Başkanlık Oluru doğrultusunda,ilgi (f) yazımız ile ilgili kurumlardan, talepleri, projeleri ve yatırımları hakkında görüş istenmiş, bu görüşler doğrultusunda plan kararları üretilmiştir. ’’ denilerek.

Yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda, kurum ve kuruluş görüşleri, ilgili mevzuat, şehircilik ilkeleri ve planlama esasları kapsamında hazırlanan Osmanağa Mahallesi 5 Ada 1 Parsele İlişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve  1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifi yazımız ekinde iletilmekte olup, yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilerek karar alınmak üzere  Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

            KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Kadıköy İlçesi, 9 pafta 5 ada 1 parsel (Yoğurtçu Parkı) 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifleri incelenmiş olup; Teklif Plan notları Park ve Yeşil Alan kısmının sonuna “Bu alanlarda Emsal.0,03 değerini aşamaz.” ifadesinin eklenmesi ile Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.”

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı, Şubat Ayı Toplantılarının 17 Şubat 2022 tarihli 4. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.