Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Ümraniye İlçesi Adem Yavuz, Aşağı Dudullu, Cemil Meriç, Huzur, Ihlamurkuyu, Parseller ve Yukarı Dudullu Mahallelerinin Bir Kısmını Kapsayan Alana İlişkin 1/1000 ölçekli UİP teklifinde UMR-29 ve UMR-36 kodlu alanlar hk.

Karar Tarihi

17 Şubat 2022

Karar No

226

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 12 /04 /2021 gün ve sayılı yazısında;

            “İlgi:  a) Ümraniye Belediye Meclisinin 09.07.2020 tarihli ve 2020/81 sayılı Kararı.

b) Ümraniye Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün 02.09.2020 tarihli ve 2854- 3346412 sayılı yazısı.

   c) 09.10.2020 tarihli ve TN:1253325 sayılı yazımız.

  d) Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.12.2020 tarihli ve 1309 sayılı Kararı.

  e) Ulaşım Planlama Müdürlüğünün 22.10.2018 tarihli ve1084884/1200968-2813-227278 sayılı yazısı.

  f) 22.02.2021 tarihli ve BK No: 923 sayılı yazımız.

  g) Ulaşım Planlama Müdürlüğünün 10.03.2021 tarihli ve 2021.304680 sayılı yazısı.

İlgi (a) İlçe Meclis Kararı ile uygun görülerek ilgi (b) yazı ile tarafımıza iletilen Teklif-34787660 Plan İşlem Numaralı Ümraniye ilçesi, 1/1000 ölçekli Ümraniye ilçesi, Adem Yavuz, Aşağı Dudullu, Cemil Meriç, Huzur, Ihlamurkuyu, Parseller ve Yukarı Dudullu Mahallelerinin Bir Kısmını Kapsayan Alanlara İlişkin Uygulama İmar Planı Teklifi ilgi (c) yazımızla değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Belediye Meclisine iletilmiş olup Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (d) kararı ile Ulaşım Planlama Müdürlüğünün ilgi (e) kurum görüşü doğrultusunda ÜMR-29 ve ÜMR-36 kodlu alanların Otopark olarak düzenlenmesi tadilen uygun görülmüştür.

İlgi (e) kurum görüşünde bahsi geçen otopark alanları 1/1000 ölçekli Ümraniye ilçesi, Adem Yavuz, Aşağı Dudullu, Cemil Meriç, Huzur, Ihlamurkuyu, Parseller ve Yukarı Dudullu Mahallelerinin Bir Kısmını Kapsayan Alanlara İlişkin Uygulama İmar Planı Teklifi ile birlikte değerlendirildiğinde; ÜMR29 kodlu otopark alanının teklif planda kısmen “İlköğretim Alanı”, kısmen “Konut Alanı”, kısmen de “Yol Alanı” olarak, ÜMR36 kodlu otopark alanının ise kısmen “Ticaret+Konut Alanı”, kısmen “Yol Alanı” olarak planlanmış olduğu, söz konusu otopark alanlarının mevcut haliyle teklif plana işlenmesi durumunda; planda önerilen 7 ve 10 m. genişliğinde yol alanlarının kapatılmasına ve planda toplu uygulama etap sınırları içerisindeki %25 terk miktarının değişmesine sebep olacağı tespit edilmiştir. Bununla birlikte teklif uygulama imar planında ÜMR29 ve ÜMR36 kodlu otopark alanlarının yakın çevresinde de birer adet otopark alanı önerilmektedir. Bu çerçevede ilgi (e) yazıda bahsi geçen otopark alanlarının plana işlenmesine ilişkin olarak ilgi (f) yazımız ile Ulaşım Planlama Müdürlüğünün görüşü talep edilmiştir. 

Ulaşım Planlama Müdürlüğünün ilgi (g) kurum görüşü ile “… İstanbul genelindeki araç sahipliği ve araç kullanımına bağlı ortaya çıkan kısa ve uzun süreli otopark talebi aynı mekânda birleşerek yüksek bir otopark talebi oluşturmaktadır. Bu talepler, arazi kullanımının dağılımı ve yoğunluğu ile birebir ilişkili olup otopark alanlarının arazi kullanımı ve ulaşım sistemleri ile bütünleşik ve sürdürülebilir nitelikteki imar planları ile planlanması önem taşımaktadır.

Otopark Yönetmeliği’nin genel esaslarından biri ‘İmar planları hazırlanırken parselinde otopark tesisi mümkün olmayan yerlerde otopark ihtiyacının karşılanması amacıyla bölge ve genel otopark yerleri belirlenir. Ayrıca parselinde otopark yapılması mümkün olan alanlarda imar parsellerinin büyüklükleri otopark yapımını mümkün kılacak şekilde tespit edilir.’ ilkesidir. Bu ilkeyle imar planı ile yönetmelik arasında bir bağ kurulmaktadır.

Bu doğrultuda imar plan çalışması yapan ilgili birimlerin, parsel ölçülerinin ve büyüklüğünün açık ya da kapalı bina otoparkını parsel bünyesinde sağlayacak şekilde planlaması ve bünyesinde otopark yapmaya elverişli olmayan parseller analiz edilerek bölge otoparkı ihtiyacı oluşan alanlarda bir teknik ve sosyal altyapı donatısı olarak bölge otoparkı planlanması gerekmektedir.

Talep konusu alanlar; bölgenin otopark ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynayarak bölgedeki yoğun nüfusa hizmet etmek amacıyla oluşturulmuştur. Otopark ihtiyacının her fonksiyonun kendi parseli içinde karşılaması gerekliliği bir yana, planlara işlenmiş otopark alanlarının azlığı göz önünde tutularak, bu nitelikteki otopark alanlarının kazanımlarına büyük ihtiyaç bulunmaktadır.

Bu doğrultuda UMR-29 ve UMR-36 kodlu otopark alanları yakın çevresinde ve eşdeğer büyüklükte ‘otopark alanları’nın planlanması gerekmektedir…” denilmektedir. "denilerek.

3194 sayılı İmar Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun ilgili maddeleri kapsamında; ilgi (d) Meclis Kararının, planda gösterilen otopark alanları ve ilgi (g) kurum görüşü doğrultusunda yeniden değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Ümraniye İlçesi, Adem Yavuz, Aşağı Dudullu, Cemil Meriç, Huzur, Ihlamurkuyu, Parseller ve Yukarı Dudullu mahallelerinin bir kısmını kapsayan alana ilişkin 1/1000 ölçekli UİP teklifinde UMR-29 ve UMR-36 kodlu alanlar hk. incelenmiş olup; 17.12.2020 tarih ve 1309 sayılı karar ile talep edilen Ulaşım Planlama görüşünde belirtilen otopark alanları şehircilik ilke ve kriterleri kapsamında ayrıldığından planın ilçesinden geldiği şekliyle kabulü  Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.”

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı, Şubat Ayı Toplantılarının 17 Şubat 2022 tarihli 4. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.