Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

34834861 Teklif Nolu Çatalca İlçesi, 1/1000 ölçekli Aydınlar Mahallesi Uygulama İmar Planı Değişikliği

Karar Tarihi

17 Şubat 2022

Karar No

204

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 08/03/2021 gün ve 2021/BN:569 sayılı yazısında;

            “İLGİ:

  1. Çatalca Belediye Başkanlığının 07.01.2021 tarihli ve E.55120355-115.99-324 sayılı yazısı.
  2. Çatalca Belediye Meclisinin 09.10.2020 tarihli ve 59 sayılı Kararı.
  3. 14.10.2019 tarihli ve BK:4810 sayılı yazımız
  4. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.11.2019 tarihli 904 Sayılı Kararı
  5. 06.02.2020 tarihli ve BN:730 sayılı yazımız

TALEP

İlgi (a) yazı ile 07.12.2019 onay tarihli 1/1000 ölçekli Aydınlar Mahallesi Uygulama İmar Planı’na askı süresi içinde yapılan itiraza ilişkin ilgi (b) İlçe Meclis Kararı alındığı belirtilerek 5216 sayılı yasanın 14. Maddesine uyarınca incelenmek ve karar alınmak üzere Belediye Meclisine iletilmesi  talep edilmektedir.

PLAN SÜRECİ

03.07.2012 onaylı 1/5000 ölçekli Aydınlar ve Yaylacık Köyü Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan Aydınlar Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi, ilgi (c) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş ve söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ilgi (d) Meclis Kararı ile tadilen uygun bulunarak Büyükşehir Belediye Başkanınca 07.12.2019 tarihinde onaylanmıştır. İlgi (e) yazımızla dağıtımı yapılan 07.12.2019 onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, 12.02.2020 – 13.03.2020 tarihleri arasında Çatalca Belediyesi tarafından askıya çıkartılmıştır.

İLÇE MECLİS KARARI

Çatalca Belediye Meclisinin 09.10.2020 tarihli ve 59 sayılı Kararı ile “07.12.2019 onay tarihli 1/1000 ölçekli Aydınlar Mahallesi Uygulama İmar Planına yapılan itirazları ile ilgili imar komisyon raporu okunduğu şekli ile oya sunuldu, Belediye Meclisimizin 09.10.2020 tarihli Ekim Ayı Toplantısının 2.Birleşiminde katılanların oy birliği ile kabul edildi.” şeklinde karara bağlanmıştır.

Bu kapsamda Çatalca Belediye Meclisinin 09.10.2020 tarihli ve 59 sayılı Kararı ile “İlgi g, h, ı, j, k, l, m, n, o, ö, p, r, s, u, ü, v, y, z, a1, a2, a4, a5, a6, a7, a8, a9, a10, a11, a12, a13, a14, a15, a16, a17, a19 dilekçelerde yer alan parsellerin 1/1000 ölçekli Aydınlar Mahallesi Uygulama İmar Planına itirazları incelenmiş olup, plan hükümlerinin korunması açısından itiraz dilekçelerinde belirtilen talepleri komisyonumuzca uygun görülmemiştir. İlgi ş, t, a3, a18 dilekçelerde yer alan parsellerin 1/1000 ölçekli Aydınlar Mahallesi Uygulama İmar Planına ait itirazları incelenmiş olup, bilgi paftasındaki şekli ile düzenlenmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur.” şeklindeki İmar Komisyonu görüşü kabul edilmiştir.

MÜLKİYET DURUMU

İtiraza konu parsellerin özel mülkiyette olduğu tespit edilmiştir.

İNCELEME VE DEĞERLENDİRME

İlgi (a) yazı ile tarafımıza iletilen 34834861 Teklif Nolu 1/1000 ölçekli Aydınlar Mahallesi Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ve Plan raporu 2 ana başlık altında incelenmiştir:

A-Plan Paftaları, Plan Kararları ve Yapılaşma Koşulları

B-Plan Notları

  1. Plan Paftaları, Plan Kararları ve Yapılaşma Koşulları

1-137 ada, 24 parsel (eski 7 parsel); 03.07.2012 onaylı 1/5000 ölçekli Aydınlar ve Yaylacık Köyü Nazım İmar Planı’nda, parselin bir kısmı 40 kişi/ha. Gelişme Konut Alanı’nda, bir kısmı da Pazar Alanı’nda ve 18. Madde uygulaması yapılacak alanda kalmaktadır. 07.12.2019 onay tarihli 1/1000 ölçekli Aydınlar Mahallesi Uygulama İmar Planı’nda parselin bir kısmı G rumuzlu Ayrık Nizam 2 kat, Emsal:0,20 yapılaşma koşullarına tabi konut alanında, bir kısmı Pazar Alanında, bir kısmı yol alanında, bir kısmı da Park Alanında kalmaktadır. Yapılan değişiklik teklifi ile meri plandaki 7.00 metrelik yol, meri plandaki Pazar Alanına doğru kaydırılarak, yol ve Pazar alanının bir kısmı G rumuzlu ayrık nizam 2 kat, Emsal:0,20 olarak düzenlenmiştir.

Söz konusu düzenleme, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26.Maddesi 3/b bendinde belirtilen “İmar planında yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapı alanlarının ve kamuya ait sosyal ve kültürel tesis alanlarının kaldırılabilmesi veya küçültülmesi ancak bu tesislerin hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir. Eşdeğer alanın ayrılmasında yüzölçümü ve konum özellikleri korunur. Bu alanların yerinin değiştirilmesinde, mevcut plandaki hizmet etki alanına göre aynı uygulama etabı veya bölge içinde kalması, yaya erişim mesafelerinin dikkate alınması ve yeni tespit edilen alanın tesisin yapılmasına müsait olması zorunludur.” koşulu yerine getirilmediğinden donatı alanını azaltıcı niteliktedir. Düzenleme büyüklük itibariyle 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarını etkileyecek nitelikte olmamakla birlikte nüfus ve yapı yoğunluk değerlerini artırıcı olduğundan 1/1000 ölçekli meri plan kararları ve bütünlüğüne aykırıdır.

2- 161 ada, 4 parsel (eski 910 parsel); 03.07.2012 onaylı 1/5000 ölçekli Aydınlar ve Yaylacık Köyü Nazım İmar Planı’nda, parselin bir kısmı 40 kişi/ha. Meskun Konut Alanı’nda, bir kısmı Yol Alanı’nda ve 18. Madde uygulaması yapılacak alanda kalmaktadır. 07.12.2019 onay tarihli 1/1000 ölçekli Aydınlar Mahallesi Uygulama İmar Planı’nda parselin bir kısmı ayrık nizam 2 kat, Emsal:0,05 yapılaşma koşullarına tabi konut alanında, bir kısmı yol alanında ve 18. Madde uygulaması yapılacak alanda kalmaktadır. Yapılan değişiklik ile yerinde bulunan mevcut yol, 10 metre çapındaki dönüş kurbu ile biten 5 metrelik yol olarak düzenlenmiştir.

Yapılan yol düzenlemesi, 1/5000 plan kararlarını değiştirici nitelikte olmamakla birlikte Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26.Maddesinin;

“c) İmar planlarındaki gelişme alanlarında geçiş amaçlı 3,00 metreden dar yaya yolu, 10,00 metreden dar trafik yolu açılamaz; yerleşik alanlarda mülkiyet ve yapılaşma durumlarının elverdiği ölçüde yukarıdaki standartlara uyulur. Ancak parseller 7,00 metreden dar yollardan mahreç alamaz.” hükmüne aykırı olup teklifte yapılan düzenlemenin minimum 7 metre olarak düzenlenerek, batı tarafında bulunan 10 metrelik yola bağlanmasının uygun olacağı, ayrıca 161 ada içinde bulunan 7 parselin de mahreç almadığı tespit edilmiştir.

3- 172 ada, 2 parsel (eski 599 parsel); 03.07.2012 onaylı 1/5000 ölçekli Aydınlar ve Yaylacık Köyü Nazım İmar Planı’nda, parselin bir kısmı 20 kişi/ha. Meskun Konut Alanı’nda, bir kısmı Yol Alanı’nda ve 18. Madde uygulaması yapılacak alanda kalmaktadır. 07.12.2019 onay tarihli 1/1000 ölçekli Aydınlar Mahallesi Uygulama İmar Planında parselin bir kısmı M rumuzlu ayrık nizam 2 kat, Emsal:0,08 yapılaşma koşullarına tabi konut alanında, bir kısmı yol alanında ve 18. Madde uygulaması yapılacak alanda kalmaktadır. Yapılan düzenleme ile meri Uygulama İmar Planındaki 10 metrelik yol 7 metreye düşürülmüştür.

Yapılan yol düzenlemesinin 1/5000 plan kararlarını değiştirici nitelikte olmadığı tespit edilmiştir.

  1. Plan Notları Açısından:

Yapılan düzenlemelerin, 1/5000 plan notlarını değiştirici nitelikte olmadığı tespit edilmiştir. ” Denilerek.

İlgi (a) yazı eki İlçe Meclis Kararı ve eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı itirazları teklifi ekte olup, yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasalar, yönetmelikler ile 3194 sayılı yasanın 8.maddesi ve 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14.maddelerine göre değerlendirmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Çatalca İlçesi, Aydınlar Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itirazlar incelenmiş olup; İtirazların kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.”

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı, Şubat Ayı Toplantılarının 17 Şubat 2022 tarihli 4. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.