Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

1/5000 ölçekli Zeytinburnu Kazlıçeşme Mah., 392 Pafta, 1629 Ada Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği.

Karar Tarihi

17 Şubat 2022

Karar No

203

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 08/2/2021 gün ve 2020/9684 sayılı yazısında;

              “İlgi:   a) Başkanlığımız, Planlama Müdürlüğünün 23.11.2017 tarihli ve 13501/9099 sayılı yazısı ve eki,

b) Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2017 tarihli ve 1615 sayılı kararı,

c) 09.07.2018 tarih ve 2018/3799 sayılı yazımız,

d) Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.10.2019 tarihli ve 673 sayılı kararı.

e) 31.01.2020 tarihli 12196/124988 sayılı yazımız.

f) İstanbul 2 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 26.02.2020 tarihli E.183168 sayılı yazısı eki 25.02.2020 tarihli ve 3830 sayılı kararı.

g) Planlama Müdürlüğünün 13.10.2020 tarihli ve 5960 sayılı yazısı eki İstanbul 2 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 15.09.2020 tarihli ve 4243 sayılı kararı.

İlgi (a) yazıda; Zeytinburnu ilçesi Kazlıçeşme Mahallesi 392 pafta 1629 ada 1-2-3 parsellerin 21.01.2007 onanlı 1/5000 ölçekli Sur Tecrit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında kısmen YOP simgeli Parklar Alanı, kısmen maxKAKS:0.40 yapılanma koşullarında Turizm-Ticaret Alanından çıkartılarak kısmen YOP simgeli Park Alanı, kısmen de KAKS: 1.00 Yençok: 3kat yapılanma koşullu Turizm-Ticaret Alanına alınmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Değişikliği Teklifinin 5216 sayılı yasanın 7. maddesi uyarınca değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletildiği, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (b) Meclis Kararı ile;

“Zeytinburnu ilçesi Kazlıçeşme Mahallesi 392 pafta 1629 ada 1-2-3 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Plan Değişiklik teklifi incelenmiş olup bilgi paftasında gösterildiği şekliyle belirlenen, plan tasdiki sınır belirlenen alan içerisinde İBB Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından plan teklifi hazırlandıktan sonra değerlendirilmek üzere Müdürlüğüne iadesi uygun görülmüştür.”  denilerek tarafımıza iletilmiştir.

İlgi (b) meclis kararı eki bilgi paftasında sınırları belirlenen plan değişikliğine konu alanda yer alan parseller; 23.06.2006 günlü, 26207 Resmi Gazete’de yayımlanan 24.05.2016 günlü, 2006/10502 sayılı Bakanlar Kurulunun kararıyla; Zeytinburnu ilçesinde yer alan ekli krokide sınırları ile listede ada numaraları belirtilen alanlar 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun 2. maddesi uyarınca “Yenileme Alanı” ilan edilmiştir.

Ayrıca plan değişikliğine konu alan İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı’nda “İstanbul Kara Surları Koruma Alanı” sınırı içerisinde kalmakta olan ve 06.12.1985 tarihinde UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınan İstanbul Kara Surları Koruma Alanı İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı sınırı 21.04.2009 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca onaylanmış, devam eden süreçte yönetim planı güncelleme çalışmaları sonrasında da 18.08.2016 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca ve 2017 yılı Temmuz ayında da UNESCO Dünya Miras Komitesi 41. Oturumu’nda onaylanmıştır.

21.01.2007 onaylı 1/5000 ölçekli Zeytinburnu Sur Tecrit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında ve 16.08.2012 onaylı 1/1000 ölçekli Zeytinburnu Sur Tecrit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında;

Zeytinburnu ilçesi, Kazlıçeşme Mahallesi, 392 pafta, 1629 ada, 1-2-3 parseller; “Sur Tecrit Alan Sınırı” içinde  kısmen “Yol Alanı” kısmen “YOP simgeli Parklar Alanı”, kısmen “MaxKAKS: 0.40” yapılanma koşullu “Turizm-Ticaret Alanı” fonksiyonlarında kalmakta olup, bu alanlara ilişkin  “Bu alanlarda pansiyon apart otel lokanta, çayhane kafeterya gıda satış, yerleri turizm acentaları turistik eşya satışı, geleneksel el sanatları, atölyeleri perakende ticaret, bankalar .. vb tesisler yapılabilir…” denilmektedir,

1629 ada, 17 parsel; “Sur Tecrit Alan Sınırı” içinde kısmen “Yol Alanı” kısmen “YOP simgeli Parklar Alanı”,    kısmen “Kentsel ve Bölgesel Büyük Spor Alanı (Abdi İpekçi Spor Salonu)” kısmen “İlköğretim Tesisleri Alanı” fonksiyonlarında,

1629 ada, 15-16 parseller; “Sur Tecrit Alan Sınırı” içinde kısmen “Yol Alanı” kısmen “İlköğretim Tesisleri Alanı” fonksiyonlarında,

1629 ada, 12-13-26 parseller; “Sur Tecrit Alan Sınırı” içinde kısmen “Yol Alanı” kısmen “Kentsel ve Bölgesel Büyük Spor Alanı (Abdi İpekçi Spor Salonu)” fonksiyonlarında,

1629 ada, 8-14-28 parseller; “Sur Tecrit Alan Sınırı” içinde “Kentsel ve Bölgesel Büyük Spor Alanı (Abdi İpekçi Spor Salonu)” fonksiyonunda kalmakta olup, plan notlarının konu ile ilgili bölümünde;

“B-2-d-11. Kentsel ve Bölgesel Büyük Spor Alanları:

Mevcut tesisler kontür ve gabari açısından aynen muhafaza edilecektir. İlave tesislerde bölge dokusu ve irtifasına aykırı olmamak koşulu ile hazırlanacak avan projeler İstanbul Yenileme Alanları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü kararı alınmak koşulu ile İlçe Belediye Başkanlığı’nca onanacaktır. Alandaki Abdi İpekçi Spor Alanı’nın yapı yaklaşma sınırları Balıklı Rum Hastanesi’nden 50m, Belgratkapı-Demirhane yolu 40m’den az olamaz. Yapılacak kapalı tesisler için maxh: 15m’yi aşamaz. (Kurul Kararı:7601-15/12/1973 tarihli Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Kararı)” hükmü yer almaktadır.

İlgi (b) meclis kararının gereği için tarafımıza iletilen veriler doğrultusunda 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği çalışmasına başlanılmış olup, bu çerçevede ilgili kurumlardan talep edilen görüşler dikkate alınarak, güncel ve gelecekteki talepleri karşılamak üzere plan değişikliği teklifi hazırlanmıştır. ilgi (c) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilen 1/5000 ölçekli Zeytinburnu ilçesi Kazlıçeşme Mahallesi, 392 pafta, 1629 Ada Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi ilgi (d ) karar ile tadilen uygun görülerek, 2863/3386/5226 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma kanunu ve 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında kanunu uyarınca tetkik edilmesi için ilgi (e) yazımız ile İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Koruma Bölge Kuruluna iletilmiş; İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları  Koruma Bölge Kurulu tarafından alınan ilgi (f) yazısı ve eki kurul kararında: “… 1629 adaya ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli  Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliğinin, Kurulumuzun 18.04.2017 tarih ve 1957 sayılı kararı ile düzeltmelerle uygun bulunan ada avan projesiyle uyumlu olmaması sebebi ile söz konusu ada avan projesinin revize edilmesinden sonra değerlendirilmesine karar verilmiş”, akabinde alınan ilgi (g) yazı eki Koruma Kurulu kararı ile “…1629 adaya ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliğinin 2863 ve 5366 sayılı yasalar kapsamında uygun olmadığına…” şeklinde karara bağlanmıştır. ” Denilerek.

İlgi (f) ve ilgi (g) Kurul Kararları ve ekleri yazımız ekinde olup, yazımız ve eklerinin 3194 ve 5216 sayılı yasalar ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Zeytinburnu İlçesi, Kazlıçeşme Mahallesi 392 pafta 1629 ada 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup; Planlama alanı içerisindeki bir alanın daha önce planlandığı, İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları KVKBK’nun 15.09.2020 tarih ve 4243 sayılı kurul kararı ve plan bütünlüğünün bozulduğu anlaşıldığından yeniden değerlendirilmek üzere müdürlüğüne iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.”

Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık – Göç, Göçmen ve Mülteciler Komisyonları müşterek raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı, Şubat Ayı Toplantılarının 17 Şubat 2022 tarihli 4. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.