Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Pendik İlçesi, Esenyalı Bölgesi Kemiklidere ve Çevresi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı

Karar Tarihi

17 Şubat 2022

Karar No

201

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 08/11/2021 gün ve 2020/11498 sayılı yazısında;

“İlgi:

a) Pendik Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün 15.06.2020 tarihli ve E.21388 sayılı yazısı.

b) 13.04.2012 tarihli ve 860 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı.

c) 17.01.2013 tarihli ve 133 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı.

d) 24.10.2013 tarihli ve 1971 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı.

e) 11.01.2017 tarihli ve 29 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı.

f) 24.04.2017 tarihli ve 543 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı.

g) 12.10.2020 tarihli ve BN:4061 sayılı Başkanlık Oluru.

h) 04.11.2020 tarihli ve BN:4516 sayılı yazımız.

i) 15.06.2021 tarihli ve BN:3531 sayılı Başkanlık katı yazımız.

j) 13.10.2021 tarihli ve 849 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı.

TALEP:

İlgi (a) yazı ile Pendik ilçesi Ahmet Yesevi, Fatih, Orhangazi ve Kavakpınar Mahallelerinin bir kısmını kapsayan alanda 28.05.2012–21.0.2013–21.04.2017 onaylı 1/5000 ölçekli Esenyalı Bölgesi Nazım İmar Planının yürürlükte olduğu, söz konusu nazım imar planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Esenyalı Bölgesi Kemiklidere ve Çevresi Uygulama İmar Planının 13.01.2017 tarihinde onaylandığı,13.01.2017 onaylı Uygulama İmar Planı doğrultusunda İmar Kanunu'nun 18. maddesi kapsamında yapılan imar uygulamasının 04.05.2018 tarihinde tapuya tescil edildiği, söz konusu uygulama imar planının ve imar uygulamasının İmar Kanunu’na uygun olmadığı gerekçeleriyle açılan birçok dava sonucu mahkemelerce imar planı ve imar uygulamasına ilişkin iptal kararları verildiğinden bahisle mahkeme kararları, değişen imar mevzuatı ve hak sahibi şahısların talepleri göz önüne alınarak bahse konu bölgeyi kapsayan yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planının yeniden hazırlanması talep edilmiştir.

MÜLKİYET DURUMU:

Planlama alanı kısmen Pendik Belediyesi, kısmen Maliye Hazinesi, kısmen Karayolları Genel Müdürlüğü, kısmen İSKİ Genel Müdürlüğü, kısmen Büyükşehir Belediyesi, kısmen de şahıs mülkiyetinde kalmaktadır.

PLANLAMA SÜRECİ:

1/5000 ölçekli Pendik İlçesi Esenyalı Bölgesi Nazım İmar Planı Büyükşehir Meclisinin ilgi (b) kararı tadilen uygun görülerek 28.05.2012 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmış olup 07.08.2012-07.09.2012 tarihleri arasında Planlama Müdürlüğünde askıya çıkarılmıştır. Yasal askı süresi içinde yapılan itirazlar kapsamında yapılan plan değişikliği Büyükşehir Meclisinin ilgi (c) kararı ile tadilen uygun görülerek 21.01.2013 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır. 21.01.2013 onaylı 1/5000 ölçekli Pendik İlçesi, Esenyalı Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği 21.06.2013-22.07.2013 tarihleri arasında Planlama Müdürlüğünde askıya çıkartılmıış olup askı süresi içerisinde yapılan itirazlar Büyükşehir Meclisinin ilgi (d) kararı ile uygun görülmüş ve Büyükşehir Belediye Başkanı’nca 27.10.2013 tarihinde onaylanmıştır. 27.10.2013 onaylı Nazım İmar Planı değişikliği Planlama Müdürlüğünde 17.02.2014-17.03.2014 tarihleri arasında askıya çıkartılmıştır.

Bu kapsamda Pendik Belediye Başkanlığınca hazırlanarak Müdürlüğümüze iletilen  UİP-19241 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Pendik İlçesi, Esenyalı Bölgesi, Kemiklidere ve Çevresi Uygulama İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (e) kararı ile uygun görülerek 17.03.2017 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmıştır.

Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (e) kararında; “1/1000 ölçekli uygulama imar planındaki 18. Madde uygulama sınırının 1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi ve diğer uyumsuzlukların giderilmesi” denilmekte olup söz konusu karar doğrultusunda Müdürlüğümüzce hazırlanan 1/5000 ölçekli Pendik İlçesi Esenyalı Bölgesi NİP Değişikliği ilgi (f) Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile uygun bulunarak Büyükşehir Belediye Başkanı’nca 21.04.2017 tarihinde onaylanmıştır.

İlgi (a) yazı doğrultusunda ilgi (g) Başkanlık Oluru alınarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Pendik İlçesi Esenyalı Bölgesi Nazım İmar Planı ilgi (i) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup söz konusu nazım imar planına ilişkin ilgi (j) Meclis Kararı alınarak “...Yeniden değerlendirilmek üzere müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.” denilmiştir.

MERİ PLANLARDAKİ DURUMU:

Üst ölçekli plan kararları bakımından incelendiğinde planlama alanı, 15.06.2009 onaylı 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planında “Meskun Alan” lejantında kaldığı görülmektedir.

21.04.2017 onaylı 1/5000 ölçekli Esenyalı Bölgesi Nazım İmar Planı’nında kısmen “500 kişi/ha yoğunlukta K3 Rumuzlu Konut Alanı”, kısmen “Rekreasyon Alanı”, kısmen “Belediye Hizmet Alanı”, kısmen “Dini Tesis Alanı” ve kısmen “Eğitim Alanı” fonksiyonlarında kalmaktadır.

13.01.2017 onaylı 1/1000 ölçekli Esenyalı Bölgesi Uygulama İmar Planı’nında ise kısmen TAKSmaks: 0,40, KAKSmaks: 1.25 ve mania planı kriterlerini aşmamak kaydıyla Yençok: 10 kat yapılaşma koşulu ile “K3 Rumuzlu Konut Alanı”, kısmen “Rekreasyon Alanı”, kısmen “Belediye Hizmet Alanı”, kısmen “Dini Tesis Alanı”, kısmen “Kültürel Tesis Alanı”, kısmen “Sosyal Tesis Alanı”, kısmen “Kamu Hizmet Alanı”, kısmen “İdari Hizmet Alanı”, kısmen “Park Alanı” ve kısmen “İlköğretim Tesis Alanı” fonksiyonlarında kalmaktadır.

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:

İlgi (h) yazımız ile söz konusu alana ilişkin plan çalışmalarında değerlendirilmek üzere 39 kurumdan talep, proje ve yatırımları hakkında görüşlerinin iletilmesi istenilmiş olup ilgi (h) yazımıza cevaben 35 adet kurum görüşü tarafımıza iletilmiştir.

Plan çalışmalarında eşik oluşturan kurum görüşleri;

-        İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünün 11.12.2020 tarihli ve 11884 sayılı yazısında “Ahmet Yesevi Mahallesinde 1 adet Aile Sağlığı Merkezine ihtiyaç bulunmakta olup, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarının vakaya ulaşım süresini en aza indirmek amacıyla Orhangazi Mahallesi ve Ahmet Yesevi Mahallesinde birer adet Acil Yardım İstasyonuna ihtiyaç duyulmaktadır”,

-        İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 25.11.2020 tarihli ve 11884 sayılı yazısında “Yapılacak İmar Planı çalışmasında eğitim alanları tasarlanırken Maliye Hazinesi mülkiyetindeki parsellere denk getirilmeye çalışılması, Maliye Hazinesine ait taşınmaz bulunmuyorsa yukarıda bahsedilen mevzuatlar gereği ilgili belediyesince 3194 sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulama sınırının belirlenmesi ve eğitim alanlarının 18. madde gereği Düzenleme Ortaklık Payından karşılanması”,

-        İstanbul Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün bila gün ve 1104864 sayılı yazısında “Kamuya ait spor tesislerinin muhafaza edilmesi, Spor tesisleri yapılabilecek Hazine Mülkiyeti'nde bulunan taşınmazların spor alanı olarak aynlması”,

-        İSKİ Genel Müdürlüğünün 26.11.2020 tarihli ve 11404 sayılı yazısında “1) Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 21.9 maddesi gereği dere ıslah ve işletme bantlarının ve taşkın risk alanlarının her ölçekteki imar planlarına mutlaka işlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle hazırlanacak imar planı değişikliğine dere işletme bantlarının ve taşkın önlemli yapılaşma alan sınırının işlenmesi, plan lejantında da gösterimlerinin yer alması gerekmektedir. 2) Planlama alanı içerisinden Kemikli Deresi ve kolları geçmekte olup, söz konusu dereler ile ilgili olarak, ilgi (b) Olur Yazısı ile belirlenen, dere ve kolektörlerin temizlik, bakım ve servisi için yazımız ekinde gönderilen dere iŞletme bantları imar plan çalışmalarına mutlaka işlenmelidir. Bu bantlar içerisinde yapılaşmaya izin verilmemeli, imar yolu veya yeşil alan dışında farklı bir fonksiyon önerisi getirilmemeli, derenin doğal akışını engelleyecek, arazi topografyasını değiştirecek herhangi bir çalışma kesinlikle yapılmamalıdır. 3) Açık mecraların kapalı mecraya dönüştürülmesi neticesinde; her yıl periyodik olarak yapılması gereken bakım-onarım hizmetleri imkdnsız hale gelmekte, mecra kesitlerinin dolması ile yetersiz kalan mecralar su taşkınlarına neden olmaktadır. 2006127 ve 2010/5 sayılı Başbakanlık Genelgeleri, 17.03.2010 tarih, 1987 sayılı Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı yazısı gereği; taşkın kontrolü amacıyla derelerin üzeri kesinlikle kapatılmamalıdır. Akarsu ve derelerin yatakları yol olarak kullanılmamalıdır. Daha önce inşa edilmiş taşkın kontrol tesislerinin üzerlerinin kapatılmaması, açık mecraların kapalı mecralara dönüştürülmemesi gerekmektedir.4) Yapılacak çalışmalarda; dere yatakları, vadi tabanları ve dere işletme bandı alanlarında, kazı, hafriyat dolgu, döküm, malzeme depolama vb. faaliyetlerin kesinlikle yapılmaması, dere ya da vadi kesitinin daraltılmaması, dere yatağının doğal halinin korunması, arazinin eş yükselti eğrilerinin değiştirilmemesi. dere yatakları ve işletme bantları dahilinde, sedde, topuk. duvar vb. yüzeysel sulann akışını engelleyecek yapıların kesinlikle yapılmaması gerekmektedir. 5) Ayrıca söz konusu dere]ere ait dere ıslah yapısı ile atıksu kolektör güzergahları boyunca devam eden servis yolları içerisinde herhangi bir yapı inşa edilmemeli, dolgu yapılmamalü, köprü vb, geçişlerde dere ıslah yapısına ve kolektörlere zarar verilmemelidir, 6) Dere işletme bantları imar plan uygulamalarında imar yolu veya yeşil alan olarak kullanılacağından, söz konusu alanların 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) kapsamında değerlendirilmesi İdaremizce uygun mütalaa edilmektedir. 7) Taşkın önlemli yapılaşma alanlannda İstanbul İmar Yönetmeliği'nin 5.10 ve 18.3 Maddelerine göre uygulama yapılması gerekmektedir, Taşkın modelleme ve analiz çalışmaları henüz tamamlanmamış olan derelerde dere işletme bandına komşu parseller taşkın önlemli yapılaşma alanıdır. Bu nedenle plan notlarına; bahse konu plan sahasının kısmen taşkın önlemli yapılaşma alanında kaldığına dair hüküm eklenmelidir. Kemikli Deresinin taşkın risk haritası oluşturma çalışmaları henüz tamamlanmadığından, bu alanların iskan edilip edilmemesi hususu, iskan edilecek alanlarda da su basman kotuna dair nihai değerlendirme meri imar yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Belediyelerin takdir ve yetkisindedir. 8) Subasman kotu yapı zemin giriş kotunu ifade eder. Proje alanı vaziyet kotlarının taşkın risk kotuna göre belirlenmesindeki amaç yapıyı doğal etkilerden ve özellikle muhtemel taşkın ve sel olaylarından korumaktır. Dere Taşkın Risk Bölgeleri içinde gerekli taşkın koruma imar ve yapılaşma önlemlerinin uygulanmaması veya eksik uygulanması neticesinde oluşabilecek kayıp ve zararlardan İdaremiz sorumlu tutulamaz. Bu hususta, bölgede dere işletme bantları ve taşkın önlemli yapılaşma alanlarının ihlal edildiği her türlü faaliyet sebebiyle olabilecek menfi durumlar karşısında maddi manevi mesuliyetlerin yanında tüm kanuni mesuliyetlerinde konunun müsebbipleri ile ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait olacaktır. 9) Meri İmar Yönetmeliği gereğince kapı, pencere, havalandırma, aydınlatma boşlukları, zeminaltı otopark girişi vb. donalılarln taşkın risk kotu üzerinde yapılması gerekmektedir. 10) Parsel içindeki bahçe alanlarının taşkın tehlikesinden korunması amacıyla, bahçe duvarlarının sızdırmazlık önlemleri alınarak inşa edilmesi gerekmektedir. 11) İdaremiz onayı alınmadan yerinde yapılacak imalatların ldaremizce kabulü yapılamayacağından bahse konu proje güzergahı içinde yeniden planlaması yapılacak altyapı tesisleri için İdaremiz onayı mutlaka alınmalıdır. 12) Dere yatakları ve vadi tabanlarını kesen yol güzergihlarındaki kırmızı kot çalışmaları mevcut ve planlanan dere ıslah yapıları dikkate alınarak revize edilmeli, yol güzergahının küçük vadi tabanlarını veya dereleri kestiği noktalarda; uygulama projeleri hazırlanarak havza alanına göre 100 yıllık yağmursuyu debisini geçirecek (500 yıllık yağmursuyu debisine göre de tahkik edilen) hidrolik (kutu, trapez veya dairesel) kesitler planlanmalı ve İdaremiz onayı alınmadan imalatlara başlanılmamalıdır. 13) Plan sahası sınırları içerisinden mevcut o800 ÇELİK isale hattımız ve muhtelif çaplarda içmesuyu şebeke hatlarımız geçmektedir, içmesuyu hatlarımızın geçtiği güzergahların o300mm-o600mm arası için min.5 metre, o600mm-o1000mm arası çaplar için min-10.00 metre, o1200mm-o1600mm arası çaplar için min.15.00 metre, o1800mm ve üstü çaplar için min.20.00 metre olacak şekilde sadece imar yolu olarak düzenlenmesi gerekmektedir, İçmesuyu hatları boyunca hatların bakım ve onaıımınr engelleyici yapı (betonarme vb.) ve de ağaç dikimi yapılmamalıdır, 14) Plan sahası sınırları içerisinden muhtelif çaplarda mevcut ve planlanan atüksu - yağmursuyu altyapı hatlarımızın geçmekte olup, bu güzergahların. İmar Plan çalışmalarında, o300 mm - o600 mm arası çaplar en az 5 m., o'700 mm – o1200 mm çaplar için en az 10 m. Ve üstü çaplar için en az 15 m. genişlikte İmar Yolu veya Yeşil Alan olarak planlanması gerekmektedir. 15) Yazımız ekinde gönderilen haritada işaretlenen ve pdf dosyada listesi gönderilen İdaremiz mülkiyetindeki alanlarının hazırlanacak imar planlarında İSKI Hizmet Alanı olarak ayrılması gerekmektedir. 16) Ana isale hatlarımız ve ana kolektörlerimiz dışında, yeri değişmesi talep edilen, mevcut atlksu ve yağmursuyu tesislerimiz bulunması halinde; bu tesislerin, deplase bedelleri karşılanmalı, ne şekilde deplase edileceğine dair, proje hazırlanmadan önce ldaremiz ile mutabakat sağlanmalı ve tarafınızca hazırlanacak uygulama projelerinin İdaremize tasdik ettirilmesi gerekmektedir. 17) Yapılacak çalışmalar esnasında, İdaremize ait her türlü mevcut tesislerimiz ile işsonu projesi tarafımıza ulaşmamış, İSKİ'de kaydı bulunmayan, Belediyesince ve halk tarafından yapılmış altyapı tesislerinin bulunması halinde bu tesislere zarar verilmemeli, uygulamanın her aşamasında İdaremiz görüşlerinin alınması için koordine sağlanmalıdır.”,

-        Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdürlüğünün 18.11.2020 tarihli ve 11072 sayılı yazısında “18.03.2016 tasdik tarihli Kaynarca (Tavşantepe)-Tuzla Metro Hattı ve Pendik (Marmaray) Sabiha Gökçen Metro Hattına Ait Uygulama İmar Planı Değişikliği bulunmakta olup hazırlanacak olan planlara "Metro güzergahı ve istasyon alanlarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası Raylı Sistemler Müdürlüğünün görüş alınmadan uygulama yapılamaz" plan notunun ilave edilmesi”,

-         Planlama Müdürlüğünün 09.11.2021 tarihli ve 185 sayılı yazısında “İstanbul Genelinde İSKİ Genel Müdürlüğü ve DSİ Genel Müdürlüğünce Başkanlığımıza iletilen dere ıslah projeleri ve taşkın riskli alan sınırlarının imar planlarına işlenmesine yönelik planlama çalışmaları yapılırken meri imar planlarında plan kararı olarak üretilmeyen derelere ait taşkın risk sınırlarının işlenmesi ve taşkın önlemli yapılaşma alanlarına ilişkin belirlenen plan hükümleri ile birlikte dere koruma bandının daraltılması sonucunda açığa çıkan alanların çevre plan kararları fonksiyonlarına uygun olarak plan bütünlüğünü bozmayacak şekilde yapılaşma koşullarının belirlenmesi, bununla birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ilgi (b) yazısında belirtmiş olduğu talep ile ilgi (h) Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genelgesi ile Başkanlık Oluru ve ilgili yasalar doğrultusunda Müdürlüğümüzce incelenerek Büyükşehir Belediye Meclisine iletilen ve Büyükşehir Belediye Başkanınca onanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Plan ve Plan Değişiklikleri, söz konusu plan ve plan tadilatlarının da değerlendirilmesi, donatı dağılım ve çeşitliliği, ulaşım ilişkileri de dikkate alınarak ilgili mevzuat, kurul kararları, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve sürdürülebilir plan anlayışı çerçevesinde plan çalışmalarının yapılması”

-        Ulaşım Planlama Müdürlüğünün 12.11.2020 tarihli ve 10939 sayılı yazısı ekinde bulunan “Pendik, TEM – E-5 Bağlantı Yolu, Cumhuriyet Cad. Revize Yol Kavşak Ön Projesi” nin dikkate alınması; şeklindedir.

         TEKLİF NAZIM İMAR PLANI:

Söz konusu bölgede meri imar planlarında “K3” rumuzlu “Konut Alanları” ile “Rekreasyon Alanları” planlanmış olup, plan notları doğrultusunda, imar uygulaması kapsamında kadastral parsellerden %40 oranında DOP kesintisi yapılmış ve kalan %60 lık miktarın yarısı “Rekreasyon Alanı”ndan yarısı da “Konut Alanı”ndan tapulandırılmıştır. “Rekreasyon Alanı”nda kalan kısımlar bedelsiz olarak kamuya terk edilerek imar hakkı 1,25 emsal değeri üzerinden “Konut Alanı”na aktarılmıştır.

Ancak söz konusu imar uygulaması ile ilgili hak sahiplerince, %40 oranında DOP alındıktan sonra tapunun yarısının “Rekreasyon Alanı”na verilmesi, mevcutta fiilen kullandıkları alanların imar planında “Park Alanı” olarak planlanarak tapularının farklı bölgelere taşınması, binaların üzerinden yol geçmesi ve emsal değerinin düşük olması gerekçeleri ile muhtelif tarihlerde davalar açılarak iptal kararları alınmıştır.

Geçmişten günümüze kadar imar sorunu olan bölgede mahkeme kararları sonucunda imar planı ve imar uygulamasının iptal edilmesi hak sahiplerinin mağduriyetine sebep olmuş ve söz konusu bölgede nazım imar planı yapma gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Bu kapsamda ve ilgi (a) yazı doğrultusunda ilgi (g) Başkanlık Oluru alınarak ilgili mevzuat, şehircilik ilkeleri, planlama esasları çerçevesinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Pendik İlçesi Esenyalı Bölgesi Kemiklidere ve Çevresi Nazım İmar Planı değerlendirilmek ve  karar alınmak üzere ilgi (i) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup nazım imar planı teklifi ilgi (j) Meclis Kararı ile “...Yeniden değerlendirilmek üzere müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.” denilerek yeniden çalışılmak üzere Müdürlüğümüze iade edilmiştir.

İlgi (j) Meclis Kararı doğrultusunda geçmişten günümüze kadar imar sorunu olan planlama bölgesinde; üst plan kararları, yürürlükteki mevzuat hükümleri, alınan kurum görüşleri gözetilerek yapılan ayrıntılı analiz ve sentez çalışmaları ve bölgenin yeşil alan ve donatı ihtiyacı şehircilik ilke ve prensipleri doğrultusunda bütüncül planlama anlayışı ile söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi revize edilerek çalışmaları tamamlanmıştır. ’’ denilerek.

Yukarıda açıklanan hususlar ile ilgi (g) Başkanlık Oluru ve ilgi (j) Meclis Kararı doğrultusunda tarafımızca hazırlanan Pendik İlçesi,  Esenyalı Bölgesi Kemiklidere ve Çevresi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Teklifi  yazımız ekinde iletilmekte olup yazımız ve ekinin 3194 ve 5216 sayılı yasa ve ilgili yönetmelikler kapsamında değerlendirilmek ve karar alınmak üzere  Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

            KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Pendik İlçesi, Esenyalı Bölgesi Kemiklidere ve Çevresi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi incelenmiş olup; Teklifin kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.”

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı, Şubat Ayı Toplantılarının 17 Şubat 2022 tarihli 4. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.