Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Kadıköy İlçesi, Kurbağalıdere-Hasanpaşa Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz

Karar Tarihi

17 Şubat 2022

Karar No

200

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 08 /11/2021 gün ve 2020/8622 sayılı yazısında;

 

                        “İlgi: a) Kadıköy Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün 06.05.2021 tarihli ve E-85812958-115-943514 sayılı yazısı.

            b) Kadıköy Belediye Meclisinin 05.07.2021 tarihli ve 2021/69 sayılı Kararı.

                        c) Kadıköy Belediye Başkanlığının 04.08.2021 tarihli ve E-85812958-115.01-1013682 sayılı yazısı ve eki plan teklif dosyası.

            ç) 25.05.2009 tarih ve S-1577885 sayılı Başkanlık Oluru.

            d) Kadıköy Belediye Meclisinin 08.05.2018 tarihli ve 2018/72 sayılı Kararı.

e) Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2018 tarihli ve 1352 sayılı Kararı.

f) 17.10.2018 tarihli ve 2018/12530-TN:1185966 sayılı dağıtımlı yazımız.

g) İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü yazısı ile eki 26.07.2019 tarihli ve 6443 sayılı İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı.

ğ) 25.11.2019 tarihli ve 10089-5530 sayılı Başkanlık Makamı yazımız.

h) İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10.01.2020 tarihli ve 6944-1 sayılı kararı.

ı) 06.02.2020 tarihli ve 2020-493-743 sayılı Başkanlık Makamı yazımız.

i) Kadıköy Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün 17.08.2020 tarihli ve 694017 sayılı yazısı ve eki.

j) İSKİ Genel Müdürlüğünün 05.12.2017 tarihli ve E.20170605071 sayılı yazısı.

k) 12.10.2020 tarihli ve 2020/7345-7869 sayılı Başkanlık Makamı yazımız.

l) Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.12.2020 tarihli ve 1320 sayılı kararı.

İTİRAZ KONUSU

22.07.2016 – 21.02.2017 onaylı 1/5000 Ölçekli Kadıköy ilçesi Kurbağalıdere-Hasanpaşa  Kentsel Sit Alanına ilişkin Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı doğrultusunda Kadıköy Belediye Başkanlığınca hazırlanmış ve 22.12.2020 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca  onanarak yürürlüğe girmiş olan Kadıköy ilçesi Kurbağalıdere-Hasanpaşa Kentsel Sit Alanına İlişkin 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’na yasal askı süresi içerisinde, meri imar planı notlarının 3.6.1.3. madesindeki “Su basman kotu en fazla 0.50 m. olarak uygulanır.” hükmünün iptal edilerek “Planlama alanının tamamı taşkın önlemli yapılaşma alanında kaldığından, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından belirlenecek olan dere kret kotu ile taşkın risk kotu doğrultusunda uygulama yapılacaktır” şeklinde düzenlenmesi ve tescilli parsel taraması sehven işlenmemiş olan Hasanpaşa Mahallesi 450 ada 24 parselin eski eser tescilli parsel taramasının plan paftasına işlenmesine yönelik ilgi (a) yazıya konu tirazların, ilgi (b) Meclis Kararı ile aynen uygun bulunmuş olduğu belirtilerek; ilgi (c) yazı eki 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun ilgili maddelerine göre karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmesi talep edilmektedir.

PLAN SÜRECİ

Kadıköy ilçesi, Hasanpaşa Mahallesi’nin bir kısmını kapsayan planlama alanı, İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun; 19.04.1994 gün 3437 sayılı kararıyla I. Derece Doğal Sit Alanı ve Kentsel Sit Alanı olarak ilan edilmiştir. İlgi (ç) Başkanlık Oluru doğrultusunda koruma amaçlı nazım imar planı çalışması başlatılmış olup, 1/5000 ölçekli Kurbağalıdere-Hasanpaşa Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı 22.07.2016 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmış; söz konusu plana itirazlar sonucu hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ise 21.02.2017 tarihinde onanarak yürürlüğe girmiştir.

Meri 1/5000 Ölçekli Kurbağalıdere-Hasanpaşa Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı doğrultusunda Kadıköy Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünce hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan teklifi, ilgi (d) karar ile uygun bulunarak, 3194, 5216 ve 2863 sayılı yasaların ilgili maddelerine göre karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmesi talebiyle tarafımıza iletilmiştir.

İlgi (e) Meclis Kararı ile uygun bulunan plan teklifi, ilgi (f) dağıtımlı yazımız ile İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Müdürlüğüne iletilmiş olup; ilgi (g) yazı eki Kurul Kararı ile plan notlarında yapılan düzeltmelerle uygun olduğuna karar verilmiş ve ilgi (ğ) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir.

Bununla birlikte “… Kadıköy ilçesi, Hasanpaşa Mahallesi, Hasanpaşa-Kurbağalıdere Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’na ilişkin Kültür Müzeler Genel Müdürlüğünün 13.12.2019 tarih ve 1036927 sayılı yazısı incelenmiş olup, Kurulumuzca 26.07.2019 tarih ve 6443 sayılı kararı ile uygun görülen Kurbağalıdere Kentsel Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı onay aşaması İstanbul Büyükşehir Belediyesinde devam etmekte olduğundan, Genel Hükümler 3 nolu plan notunun Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 25.01.2017 tarih ve 681 sayılı ilke kararına göre "Gabari, kütle, malzeme, renk, cephe/plan/parsel tipolojisi vb. analiz örneklerini içeren kentsel tasarım rehberi hazırlanıp Koruma Bölge Kurulunca uygun görülmesi durumunda tescilli kültür varlığı parselleri dışındaki parsellerde esaslı onarım ve yeni yapılanmalar ilgili KUDEB izin ve denetiminde yapılacaktır.” şeklinde değiştirilmesi, Özel Hükümler 2.2, 2.2.1 ve 2.2.2 kaldırılması şeklinde düzenlenerek onay için Kurulumuza iletilmesine karar verildi.” şeklinde alınmış olan ilgi (h) Kurul Kararı, ilgi (ğ) yazımız ile birleştirilmek üzere ilgi (ı) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir.

Devam eden süreçte tarafımıza iletilmiş olan ilgi (i) yazı ile; İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.07.2019 tarih, 6443 sayılı Kararı ile Kurbağalıdere-Hasanpaşa Kentsel Sit Alanına ilişkin hazırlanmış olan Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifinin incelenerek plan notlarında değişiklik yapılması kararı alındığı ve bu karar kapsamında söz konusu plana ait plan notlarının “Özel Hükümleri”nde yer alan “3.1.6.3. Kurbağalıdere su kanalları koruma kuşağı (Dere işletme bandı) dışında kalan komşu parseller taşkın önlemli yapılaşma alanında kalmakta olup, İSKİ'den alınacak görüşe göre subasman kotu belirlenecektir." şeklindeki plan notunun iptal edilerek, yerine "Su basman kotu en fazla 0.50 m olarak uygulanır." şeklindeki plan notunun düzenlendiği, ancak ilgi (j) yazıda “Planlama sahasından ve yanından Kurbağalıdere Deresi işletme bandı geçmekte olup taşkın önlemli yapılaşma alanında kalmaktadır...,

4)… Bu nedenle plan notlarına; bahse konu plan sahasının taşkın önlemli yapılaşma alanında kaldığı eklenmelidir. Belirlenen taşkın önlemli yapılaşma alanı dahilinde; herhangi bir noktada subasman kotu belediyesince meri imar yönetmeliğine uygun olarak verilmelidir...

5)...dere taşkın risk bölgesinde yer alan yapılarda subasman kotuna dair düzenlemeye ve iskan durumuna ilişkin nihai değerlendirme meri imar yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Belediyelerin takdir ve yetkisindedir." denilerek, planlama alanına ilişkin kurum görüşü bildirilmiş olduğu tarafımıza iletilmiştir.

Ayrıca ilgi (i) yazı ile İstanbul İmar Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 10. Fıkrasında  "İmar planlarında su taşkın alanları için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü veya su ve kanalizasyon idareleri tarafından su taşkın analizi yapılarak belirlenen kret kotuna 1.50 metre ilave edilerek tespit edilen kotun altı iskân edilemez. Hiçbir şekilde bu seviyenin altında otopark giriş-çıkışı, kapı ve pencere gibi herhangi bir boşluk bırakılamaz ve açılamaz. Tereddüde düşülen konularda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü veya ilgili su ve kanalizasyon idaresinin görüşüne göre uygulama yapılır." hükmü doğrultusunda dere kret kotlarına meri imar yönetmeliği gereğince 1.50 m ilave edilmesi gerektiği halde ilgi (g) yazı eki Kurul Kararı ile 1/1000 ölçekli teklif plana ilave edilmiş olan “Su basman kotu en fazla 0.50 m olarak uygulanır." şeklindeki plan notunun ilgi (j) İSKİ Genel Müdürlüğü görüşü doğrultusunda tekrar değerlendirilmesi talebi, ilgi (k) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir.

İlgi (k) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olan teklif, ilgi (l) Meclis Kararı ile “Kadıköy İlçesi, Hasanpaşa – Kurbağalıdere Kentsel Sit Alanı’na ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifi incelenmiş olup, kurul görüşü doğrultusunda komisyonumuzca uygun görülmüştür.” denilerek uygun bulunmuş ve 22.10.2020 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanarak yürürlüğe girmiştir.

İLÇE MECLİS KARARI

İlgi (b) Meclis Kararı’nda “…Hasanpaşa-Kurbağalıdere Kentsel sit Alanı K.A.U.İ.P konulu teklif, müdürlüğünden geldiği şekliyle kabul edilmiştir” denilerek, oybirliği ile kabul edilmiştir.

MÜLKİYET

Plan değişikliği teklifine konu Hasanpaşa Mahallesi 450 ada 24 parsel sayılı taşınmaz, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü “Webtapu” portalından elde edilmiş olan veriye göre şahıs mülkiyetinde kalmaktadır.

MERİ PLAN DURUMU

Plan değişikliği teklifi plan notlarının “3.6. Yapılaşmaya İlişkin Hükümler” başlığı altında “3.6.1.3. Su basman kotu en fazla 0.50 m olarak uygulanır.” şeklinde düzenlenmiş olan hüküm ile 450 ada 24 parsel sayılı taşınmazı kapsamaktadır.

450 ada 24 parsel sayılı taşınmaz 22.07.2016-21.02.2017 onay tarihli 1/5000 Ölçekli Kurbağalıdere-Hasanpaşa Kentsel Sit Alanına İlişkin Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nda “Konut Alanı” fonksiyonunda kalmakta olup, net yoğunluk:400 k/ha’dır.

22.12.2020 onay tarihli 1/1000 Ölçekli Kurbağalıdere-Hasanpaşa Kentsel Sit Alanına İlişkin Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nda “Konut Alanı” fonksiyonunda kalmakta olup, tescilli bina taraması ile gösterilmiştir. Yapılaşma koşulları, bitişik nizam, Yençok: 2 kat (hmax=7 m), bina derinliği 11 metre olarak belirlenmiştir.

DEĞERLENDİRME

İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını  Koruma Kurulunun 24.09.1993 tarih ve 3210 sayılı kararı ile tescillenen ve İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 30.07.2009 tarihli ve 1957 sayılı kararı ile koruma grubu II olarak belirlenmiş olan Hasanpaşa Mahallesi 450 ada 24 parsel sayılı taşınmaz meri 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planında” tecilli bina” taraması ile gösterilmiş olup, ilgi (c) yazı eki ile tarafımıza iletilmiş olan plan değişikliği teklifi ile “eski eser tescilli parsel” taraması sehven unutulmuş olan 450 ada 24 parsel üzerine, bu taramanın işlenmiş olduğu ve söz konusu düzenlemenin maddi hatanın düzeltilmesine yönelik olduğu görülmektedir.

İstanbul İmar Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 10. Fıkrasında  "İmar planlarında su taşkın alanları için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü veya su ve kanalizasyon idareleri tarafından su taşkın analizi yapılarak belirlenen kret kotuna 1.50 metre ilave edilerek tespit edilen kotun altı iskân edilemez. Hiçbir şekilde bu seviyenin altında otopark giriş-çıkışı, kapı ve pencere gibi herhangi bir boşluk bırakılamaz ve açılamaz. Tereddüde düşülen konularda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü veya ilgili su ve kanalizasyon idaresinin görüşüne göre uygulama yapılır.” şeklinde belirtilmiş olan hüküm ve ilgi (j) İSKİ Genel Müdürlüğü yazısında “…Planlama sahasından ve yanından Kurbağalıdere Deresi işletme bandı geçmekte olup taşkın önlemli yapılaşma alanında kalmaktadır...,

4)… Bu nedenle plan notlarına; bahse konu plan sahasının taşkın önlemli yapılaşma alanında kaldığı eklenmelidir. Belirlenen taşkın önlemli yapılaşma alanı dahilinde; herhangi bir noktada subasman kotu belediyesince meri imar yönetmeliğine uygun olarak verilmelidir...

5)...dere taşkın risk bölgesinde yer alan yapılarda subasman kotuna dair düzenlemeye ve iskan durumuna ilişkin nihai değerlendirme meri imar yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Belediyelerin takdir ve yetkisindedir."  denilerek iletilmiş olan kurum görüşü doğrultusunda, dere taşkın alanı sınırı içerisinde yer alan planlama alanında yapılacak uygulamalarda subasman kotunun meri imar yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Ancak, ilgi (k) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olan Kurbağalıdere-Hasanpaşa Kentsel Sit Alanına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine ilişkin ilgi (l) Meclis Kararı ile yalnızca ilgili kurul kararına yönelik karar alınmış olup, ilgi (k) yazımız ile belirtilmiş olan hususlara ilişkin bir karar alınmamıştır.

İlgi (c) yazı eki ile tarafımıza iletilmiş olan plan teklif dosyası incelendiğinde, Kadıköy Belediye Başkanlığı tarafından 03.02.2021 tarihli ve 694017 sayılı yazıları ile İSKİ Genel Müdürlüğünden Kurbağalıdere-Hasanpaşa Kentsel Sit Alanı’na ilişkin taşkın önlemli yapılaşma alan sınırının iletilmesinin talep edilmiş olduğu, İSKİ Genel Müdürlüğünün 05.03.2021 tarihli ve E.20210113634 sayılı cevabi yazısı ile “Kentsel Sit Alanının tamamının taşkın önlemli yapılaşma alanında kaldığı…ancak Kurbağalıdere Deresi’nin taşkın risk haritası oluşturma çalışmalarının henüz tamamlanmadığı…

(6) Taşkın risk haritası çalışmaları tamamlanıncaya kadar önlemli yapılaşma alanlarında İstanbul İmar Yönetmeliği’nin 5.10 ve 18.3 Maddelerine göre uygulama yapılması gerekmektedir…Kurbağalıdere Deresi’nin taşkın risk oluşturma çalışmaları henüz tamamlanmadığından, bu alanların iskan edilip edilmemesi hususu, iskan edilecek alanlarda subasman kotuna dair nihai değerlendirme meri imar yönetmeliği hükümleri doğrultusunda belediyelerin takdir ve yetkisindedir.

(7) Dere işletme bantları haricinde, taşkın riski taşıyan dere işletme bandına komşu/yakın alanlarda herhangi bir noktada subasman kotu, bu noktadan dere kesitine dik ve ne yakın mesafedeki dere kenar duvar (kret) kotundan en az +1,50m yükseklikte olmalıdır.

(8) …Dere taşkın risk bölgeleri içinde gerekli taşkın koruma imar ve yapılaşma önlemlerinin uygulanmaması veya eksik uygulanmaması neticesinde oluşabilecek kayıp ve zararlardan İdaremiz sorumlu tutulamaz. Bu hususta bölgede dere işletme bantları ve taşkın önlemli yapılaşma alanlarının ihlal edildiği her türlü faaliyet sebebiyle olabilecek menfi durumlar karşısında maddi manevi mesuliyetlerin yanında tüm kanuni mesuliyetlerin de konunun müsebbipleri ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına ait olacaktır…” şeklinde görüş belirtilmiş olduğu görülmektedir.

22.12.2020 onaylı Kurbağalıdere-Hasanpaşa Kentsel Sit Alanına İlişkin 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı plan notlarının 3.6.1.3 Maddesinde “Su basman kotu en fazla 0.50 m olarak uygulanır” şeklinde düzenlenmiş olan plan notunun iptal edilerek, “Planlama alanının tamamı taşkın önlemli yapılaşma alanında kaldığından, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından belirlenecek olan dere kret kotu ile taşkın risk kotu doğrultusunda uygulama yapılacaktır” şeklinde düzenlenmesine yönelik ilgi (c) yazı eki ile tarafımıza iletilmiş olan plan notu değişikliği teklifinin meri imar yönetmeliği, ilgi (j) İSKİ Genel Müdürlüğü kurum görüşü ve ilgi (c) yazı eki teklif dosyası ile tarafımıza iletilmiş olan İSKİ Genel Müdürlüğünün 05.03.2021 tarihli ve E.20210113634 sayılı yazısında belirtilmiş olan hususlara uygun olarak hazırlanmış olduğu; 22.07.2016-21.02.2017 onay tarihli Kurbağalıdere-Hasanpaşa Kentsel Sit Alanına İlişkin 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nın Genel Hükümleri 7. Maddesinde yer alan “Bu planda belirtilmeyen hususlarda yürürlükteki 2863/5226/3386 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Hükümleri, İmar Yönetmeliği, Mekansal Alanlar Plan Yapım Yönetmeliği, Deprem Yönetmeliği ve ilgili diğer yönetmeliklerin hükümleri geçerlidir.” hükmüne ve 2.1.2. maddesinde  “Planlama alanında yapılaşma şartları, yakın çevresindeki veya komşuluğundaki korunması gerekli Kültür Varlıkları Envanteri ile geleneksel mimari ve kentsel doku göz önünde bulundurularak 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında belirlenecektir.” plan notuna aykırılık oluşturmadığı değerlendirilmektedir. ’’ denilerek.

İlgi (a) yazı eki ile tarafımıza iletilen, Kadıköy ilçesi Kurbağalıdere-Hasanpaşa Kentsel Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’na yasal askı süresi içerisinde yapılmış olan itirazlara yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi yazımız ekinde iletilmekte olup, yazımız ve eklerinin, 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. Maddeleri ve 2836 sayılı yasanın ilgili maddeleri gereğince değerlendirilmek ve karar alınmak üzere  Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

            KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Kadıköy İlçesi, Kurbağalıdere-Hasanpaşa Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na itirazlar incelenmiş olup; İtirazların kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.”

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı, Şubat Ayı Toplantılarının 17 Şubat 2022 tarihli 4. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.