Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

1/5000 ölçekli Çatalca İlçesi, Kaleiçi ve Ferhatpaşa Mahalleleri Bayıraltı Mevkii NİP İtirazları

Karar Tarihi

17 Şubat 2022

Karar No

199

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 08/11/2021 gün ve 2020/5534 sayılı yazısında;

             “İlgi:

a) Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 17.09.2020 tarihli ve 893 sayılı Kararı

b) Yazı İşleri Müdürlüğünde 10.09.2021 tarihli ve İBB No:179299 sayılı ile kayıtlı itiraz dilekçesi

c) Yazı İşleri Müdürlüğünde 01.09.2021 tarihli ve İBB No:170872 sayılı ile kayıtlı itiraz dilekçesi

d) Çatalca Belediye Başkanlığının 30.05.2017 tarihli ve E.19452 sayılı yazısı

e) Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İmar Planlama ve Kentsel Yenileme Dairesi Başkanlığının 09.05.2017 tarihli ve 12847 sayılı yazısı

f) 06.11.2017 tarihli ve TN:1260663 sayılı Başkanlık Oluru

g) 20.11.2017 tarihli ve BN:6033 sayılı dağıtım yazımız

h) 14.10.2019 tarihli ve BN:4810 sayılı yazımız

i) İSKİ Genel Müdürlüğünün 16.01.2018 tarihli ve 20180037396 sayılı yazısı.

j) İSKİ Genel Müdürlüğünün 09.08.2018 tarihli ve 20180414646 sayılı yazısı.

Çatalca Kaleiçi ve Ferhatpaşa Mahalleri Bayıraltı Mevkii 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediyesi Meclisinin ilgi (a) Kararı ile tadilen kabul edilerek, 25.09.2020 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmış ve 16.08.2021- 14.09.2021 tarihleri arasında Başkanlığımızca askıya çıkartılmıştır.

İTİRAZ KONUSU

İlgi (b) ve (c) itiraz dilekçeleri ile 25.09.2020 onay tarihli 1/5000 ölçekli Çatalca Kaleiçi ve Ferhatpaşa Mahalleri Bayıraltı Mevkii Nazım İmar Planına askı süresi içinde yapılan 2 adet itiraz ile yeşil alan ve yol alanından çıkarılarak konut alanına alınması talep edilmektedir.

MÜLKİYET DURUMU

İtiraza konu 380 ada 2 ve 3 parseller özel mülkiyete ait parseller olup itiraz dilekçeleri ekinde tapu örnekleri bulunmaktadır.

PLAN SÜRECİ

Çatalca Belediye Başkanlığının ilgi (d) yazısı ile Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İmar Planlama ve Kentsel Yenileme Dairesi Başkanlığının ilgi (e) yazısında, “29.01.2009 tarihli ve 570 sayılı Başkanlık Oluru ile Gecekondu Önleme Bölgesi ilan edilmesi nedeniyle Meri Plan sınırlarına alınmayan bölgede, İSKİ İçme Suyu Havza Yönetmeliği hükümlerine göre yapılaşma koşullarının kısıtlı olması sebebi ile projeyi gerçekleştirmek için kaynak üretilecek alan yaratılamaması nedeniyle projenin iptal edildiği ve 16.08.2010 tarihli ön protokolün fesih edilmesi kararı alındığı”nın bildirilmesi ve meri plan onama sınırı dışında bırakılmaları nedeniyle bölgede yaşayan vatandaşların imar haklarının olmadığı, altyapı hizmetleri gibi hizmetlerden yararlanamadıkları için mağdur durumda oldukları, bu mağduriyetin giderilebilmesi için plansız gözüken bu alanlarda plan yapma mecburiyetinin doğduğu belirtilerek; Ferhatpaşa ve Kaleiçi Gecekondu Önleme Bölgelerinde meri 1/5000, 1/1000 ölçekli planlar ve İSKİ İçme Suyu Havzaları Yönetmeliği esas alınarak Nazım İmar Planı yapılması talep edilmiştir.

Yukarıda açıklanan talep doğrultusunda alınan ilgi (f) Başkanlık Oluru kapsamında hazırlanacak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı çalışmalarında değerlendirilmek üzere, ilgi (g) yazımız ile çalışma alanında ilgili kurum ve kuruluşlardan kurum görüşleri talep edilmiştir. İlgi (g) yazımıza cevaben gelen ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri değerlendirilerek, hazırlanan 1/5000 Ölçekli Çatalca İlçesi, Kaleiçi ve Ferhatpaşa Mahalleleri Bayıraltı Mevkii Nazım İmar Planı Teklifi yürürlükteki yasalar, yönetmelikler, 3194 sayılı İmar Kanunun 8. Maddesi ve 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. Maddelerine göre değerlendirmek ve karar alınmak üzere ilgi (h) yazımızla Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş ve Büyükşehir Belediye Meclisinin “Çatalca İlçesi, Kaleiçi ve Ferhatpaşa Mahaleleri Bayıraltı Mevkii 1/5000 ölçekli NİP incelenmiş olup; söz konusu teklifin reddi Büyükçekmece Baraj Gölü Havza Koruma Planında uzak mesafe koruma kuşağında kalan 1/5000 ölçekli Ferhatpaşa Mahallesi Manisa Bayırı Nazım İmar Planında kullanılan emsal değerlerine göre hesaplanan planlama nüfusunun bu alan için Büyükçekmece Baraj Gölü Havza Koruma planında belirlenmiş, 60 ki/ha yoğunluk değerine göre hesaplanan nüfus değerinden düşük kalması dolayısıyla bu alanda kullanılmamış havza nüfusunun Kaleiçi ve Ferhatpaşa planlama alanlarında yapılacak kentsel dönüşüm çalışmalarını gerçekleştirebilmek maksadıyla kullanılabileceği görüldüğünden Kaleiçi ve Ferhatpaşa planlama alanlarına ilişkin planların yoğunluk ve fonksiyonlarının bilgi paftasındaki şekliyle kabulü komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.” şeklindeki ilgi (a) kararı ile tadilen uygun görülmüştür.

Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi(a) kararı ile tadilen uygun bulunan NİP-34113597 Plan İşlem Numaralı Çatalca İlçesi, Kaleiçi ve Ferhatpaşa Mahalleri Bayıraltı Mevkii Nazım İmar Planı; Büyükşehir Başkanınca 25.09.2020 tarihinde onanmıştır.

25.09.2020 onaylı tarihli 1/5000 ölçekli Çatalca Kaleiçi ve Ferhatpaşa Mahalleri Bayıraltı Mevkii Nazım İmar Planı, 16.08.2021 – 14.09.2021 tarihleri arasında Başkanlığımız Planlama Müdürlüğü tarafından askıya çıkartılmıştır.

MER’İ PLANLARDAKİ DURUMU

25.09.2020 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Çatalca Kaleiçi ve Ferhatpaşa Mahalleri Bayıraltı Mevkii Nazım İmar Planında itiraza konu olan parsellerden 380 ada 2 parsel “Yapı Yasaklı Alan (Dere Taşkın Alanı)” sınırları içerisinde kısmen “3. Derece Kentiçi Yollar (10 mt)” ve kısmen “Park ve Yeşil Alan” lejantlarında; 380 ada 3 parsel kısmen  “Park ve Yeşil Alan”,kısmen “3. Derece Kentiçi Yollar (10 mt)” lejantında yer almaktadır.

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ:

İlgi (b) itiraz dilekçesinde 380 ada 3 parsele ilişkin imar planı projesine itiraz edildiği ifade edilerek; ilgi (c) itiraz dilekçesinde 380 ada 2 parselin yeşil alan ve yol alanından çıkarılarak söz konusu parsellerin tamamının konut alanına alınması talep edilmektedir.

25.09.2020 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Çatalca Kaleiçi ve Ferhatpaşa Mahalleri Bayıraltı Mevkii Nazım İmar Planında Yapı Yasaklı Alan (Dere Taşkın Alanı) sınırları; plan çalışmaları kapsamında alınan İSKİ Genel Müdürlüğünün ilgi (i) ve ilgi (j) kurum görüşleri doğrultusunda plana işlenmiş olup; İSKİ Genel Müdürlüğünün ilgi (k) görüşünde “Plan sahasına ait vadi tabanlanrını gösterir bilgiler yazımız ekinde gönderilmekte olup, küçük vadi tabanlarında atıksu kanalizasyonu veya yağmursuyu kanalizasyon tesislerinin ileride yapılabilmesi için en az 15 metre genişliğinde yol veya yeşil alan planlarda ayrılmalıdır. Bu bant içerisinde, kazı, hafriyat, dolgu, döküm, malzeme depolama vb. faaliyetlere kesinlikle izin verilmemesi, vadi tabanının doğal halinin korunması, sedde, topuk, duvar vb. yüzeysel suların akışım engelleyecek yapıların kesinlikle yapılmaması gerekmektedir.” denilmektedir.

Konuya ilişkin olarak 25.09.2020 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı Plan Notları Özel Hükümler B.3.1. maddesinde “Taşkın alanlar, zaruri teknik altyapı tesisleri yapımı haricinde yapı yasaklı alanlardır. Bu alanlarda her türlü uygulamalarda ilgili kurumlardan görüş alınması zorunludur.” hükmü ve Park ve Yeşil Alanlara ilişkin B.5.2. maddesinde “Bu alanlarda çevreyle uyumlu, topografyayı bozmadan, bölgenin özgün doğal yapısını ortaya çıkaracak uygun peyzaj düzenleme projelerine göre uygulama yapılacaktır. Park ve yeşil alanlarda yerleşmenin açık ve yeşil alan ihtiyacı başta olmak üzere kent içinde ve çevresinde günübirlik kullanıma yönelik, gezi alanları, yürüyüş: koşu, bisiklet. atıcılık gibi açık havada yapılabilen spor faaliyetleri, seyir terasları, çocuk bahçeleri ve oyun alanları gibi fonksiyonlar yer alabilir.” hükmü yer almaktadır. İtiraza konu olan 380 ada 2 ve 3 parseller Büyükşehir Belediye Meclisine iletilen teklif 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında  “Yapı Yasaklı Alan (Dere Taşkın Alanı)” sınırları içerisinde “Park ve Yeşil Alan” lejantında kalmakta iken;  Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (a) kararı kapsamında tarafımıza iletilen bilgi paftası doğrultusunda onaylanan 25.09.2020 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım imar Planında 380 ada 2 parsel kısmen  “Yapı Yasaklı Alan (Dere Taşkın Alanı)”, kısmen “Park ve Yeşil Alan”, kısmen “3. Derece Kentiçi Yollar (10 mt)” lejantına, 380 ada 3 parsel  Yapı Yasaklı Alan lejantından çıkarılarak kısmen “Park ve Yeşil Alan”, kısmen “3. Derece Kentiçi Yollar (10 mt)”  lejantına alınmıştır.

Sonuç olarak itiraza konu parsellerin konut alanına alınması talebi İSKİ Genel Müdürlüğünün ilgi(i) ve ilgi (j) kurum görüşlerine aykırı, nüfusu arttırıcı, donatı dengesini ve ulaşım sistemini bozucu nitelik taşımakta olup uygun görülmemektedir.  ’’ denilerek.

25.09.2020 onaylı tarihli 1/5000 ölçekli Çatalca Kaleiçi ve Ferhatpaşa Mahalleri Bayıraltı Mevkii 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na askı süreci içinde yapılan itirazların bulunduğu yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasalar, yönetmelikler ile 3194 sayılı yasanın 8.maddesi ve 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14.maddelerine göre değerlendirmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

            KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Çatalca İlçesi, Kaleiçi ve Ferhatpaşa Mahalleleri Bayıraltı Mevkii 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına itirazlar incelenmiş olup; Bölge Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlık Makamının 29.11.2021 tarih ve 2322984 sayılı Oluru ile “Rezerv Yapı Alanı” ilan edildiğinden itirazlara ilişkin bir hüküm kalmadığından müdürlüğüne iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.”

Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık – Ulaşım ve Trafik Komisyonları müşterek raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı, Şubat Ayı Toplantılarının 17 Şubat 2022 tarihli 4. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.