Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

1/5000 ölçekli Ümraniye İlçesi Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Teklifi

Karar Tarihi

17 Şubat 2022

Karar No

197

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 11/01/2021 gün ve sayılı yazısında;

            “İlgi:   a) 04/02/2016 tarihli ve S/130614 sayılı Başkanlık Oluru.

            b) 06.06.2018 tarihli ve S-681579-BN.3165 sayılı Başkanlık Oluru.

            c) 07.07.2020 tarihli ve TN:703021 sayılı yazımız.

Ümraniye ilçesi, Hekimbaşı, Kazımkarabekir, Topağacı, Dumlupınar, Elmalıkent ve İnkılap Mahallelerin bir kısmında Orman Kanununun 2B bendi gereğince orman sınırları dışına çıkarılan parsellerin bulunduğu bölgeye ait, 28.01.2002 onanlı 1/5000 ölçekli Hekimbaşı, Kazım Karabekir ve İnkılap Mahalleleri Nazım İmar Planı bulunmakta iken, bölgedeki 2B hak sahiplerinin mülkiyet haklarından faydalanabilmesi için Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2014 tarihli ve 148 sayılı kararı gereğince meri plan sınırının bir kısmına 18.  Madde Uygulama Sınırı eklenmiş ancak, söz konusu bölgedeki meri imar planının güncelliğini kaybetmesi, bölgede yaşanan hızlı ve çarpık kentleşme, planın bulunduğu bölgedeki mevcut yapılaşmanın ve meri planda tanımlanan yapılaşma koşullarının 18. Madde uygulaması ile donatı alanı teminini mümkün kılmaması, alanın mevcut yapı stoğunun nitelikli olmaması ve deprem riski baz alınarak kentsel dönüşümün sağlanması gerekçeleriyle söz konusu bölgede 1/5000 ölçekli nazım imar planının revize edilmesi ihtiyacı doğmuş olup, bölgenin bir kısmı Boğaziçi Etkilenme Sınırları içinde yer aldığından ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinden plan sınırı dışında bırakılmak suretiyle ilgi (a) Başkanlık Oluru doğrultusunda hazırlanan Revizyon Nazım İmar Planı teklifi 21.02.2017 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır.

Orman Kanununun 2B bendi gereğince orman sınırları dışına çıkarılan ve orta/kötü nitelikli, çoğunlukla 1-2 katlı, konut kullanımlı yığma yapılardan oluşan parsellerin bulunduğu bölgelerden biri olan ve Ümraniye ilçesi Topağacı Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 1.2 ha. büyüklüğündeki bölge, 26.09.2016 onanlı 1/5000 ölçekli Üsküdar Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı 1. Etap onama sınırları içerisinde yer almakta olup, işbu planda “Orman Alanı” olarak planlanmıştır. Söz konusu bölge; çevresiyle birlikte ele alındığında, Boğaziçi Kanununa tabi Boğaziçi Etkilenme Bölgesinin bir bütün olarak değerlendirilmesinin uygun olacağı düşünülmüş ve bu doğrultuda 21.02.2017 onanlı 1/5000 ölçekli Ümraniye Hekimbaşı, Topağacı, Dumlupınar Mahalleleri ve Kazım Karabekir, Elmalıkent, İnkılap Mahallelerinin Bir Kısmına İlişkin Revizyon Nazım İmar Planı ile 26.09.2016 onanlı 1/5000 ölçekli Üsküdar Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı 1. Etap’ta kalan alanların birlikte planlanması kararlaştırılarak Topağacı Mahallesi kısmında yaklaşık 34 ha. büyüklüğünde bir planlama alan sınırı belirlenmiştir.

Orman sınırları dışına çıkarılan parsellerin bulunduğu bölgelerden bir diğeri olan ve Ümraniye ilçesi Dumlupınar ve Elmalıkent Mahalleleri sınırları içerisindeki bölgede ise meri imar planı olarak güncelliğini kaybetmiş olan 28.01.2002 onanlı 1/5000 ölçekli Hekimbaşı, Kazım Karabekir ve İnkılap Mahalleleri Nazım İmar Planı bulunmakta olup, yukarıda açıklanan gerekçeler doğrultusunda revize edilmesi ihtiyacı doğan alan niteliğindedir. Bu hususlar çerçevesinde Ümraniye İlçesi Dumlupınar ve Elmalıkent Mahalleleri kısmında yaklaşık 7 ha. büyüklüğünde bir planlama alan sınırı belirlenmiştir.

Sonuç olarak, Ümraniye ilçesi idari sınırları içerisinde 2960 sayılı Boğaziçi Kanununa tabi Boğaziçi Etkilenme Bölgesinde yaklaşık 41 ha. lık alanda ilgi (b) Başkanlık Oluru alınarak nazım imar planı çalışmalarına başlanmış, ilgi (c) yazımızla ilgili kurumlardan görüşleri talep edilmiş, tarafımıza iletilen görüşler plan çalışması kapsamında değerlendirilmiştir. "denilerek.

1/5000 Ölçekli Ümraniye İlçesi Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı teklifi, bilgi paftası ve ilgili dökümanlar yazımız ekinde iletilmekte olup, yazımız ve eklerinin 5216 sayılı yasanın 7b ve 14. Maddeleri gereğince değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Ümraniye İlçesi, Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı teklifi incelenmiş olup; İlçe belediyesi ile yapılacak koordinasyon sonrası değerlendirilmek üzere müdürlüğüne iadesi

Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.”

Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık – Tarım, Orman, Hayvancılık ve Su Ürünleri Komisyonları müşterek raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı, Şubat Ayı Toplantılarının 17 Şubat 2022 tarihli 4. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.