Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Üsküdar İlçesi Büyük-Küçük Çamlıca Bölgesi Yol Revizyonuna Ait (Şeker Maslak Sokağı) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine İtiraz.

Karar Tarihi

17 Şubat 2022

Karar No

191

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 07/01/2022 gün ve 2022-131 sayılı yazısında;

“İlgi: a)  Üsküdar Belediye Başkanlığının 18.11.2021 tarihli ve E-64997451-115.01 -62654 sayılı yazısı ve ekleri.

b)  Üsküdar Belediye Meclisinin 04.11.2021 tarihli ve 145 sayılı Kararı.

c)  Üsküdar Belediye Başkanlığının 09.10.2020 tarihli ve E.17528 sayılı yazısı ve eki Üsküdar Belediye Meclisinin 10.09.2020 tarihli ve 86 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli teklif plan paftası ve raporu.

d) 11.01.2021 tarihli ve 2020/155 sayılı Başkanlık Katına yazımız.

e) 10.02.2021 tarihli ve 2021/203 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı.

f)  22.06.2021 tarihli ve İBB No:104860 sayılı yazımız.

İTİRAZ:

İlgi (a) yazı ve ekleri ile Üsküdar Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün ilan panosunda 1 ay süreyle, 09.07.202l- 09.08.202l tarihleri arasında askıya çıkartılan 16.02.2021 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliğine (Şeker Maslak Sokağı) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce yapılan itiraz başvurusu ve hazırlanan bilgi paftasına ilişkin UİP-34384932 Plan İşlem Numaralı l/l000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifinin,  İlçe Belediye Meclisinin ilgi (b) Kararı ile aynen uygun görüldüğü belirtilerek ilçe Meclis Kararı ve işlem dosyası, ilgili kanun ve yönetmelikler gereği incelenip değerlendirilmek üzere gereği için tarafımıza iletilmiştir.

İlgi (a) yazıya konu itirazda; 16.02.2021 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği ile 2264 ada l ve 2 parsellerin cüzi bir kısmının yapılaşması olmayan konut alanında, büyük bir kısmının da imar yolu alanında kaldığının görüldüğü, bu nedenle 2264 ada l parsele, 2264 ada 9 parsel ile tevhid şartı, 2264 ada 2 parsele de 2264 ada 3 parsel ile tevhid şartının oluştuğu ve büyük bir kısmı yolda kalan bu parsellerle tevhiden uygulama yapılması zorunluluğunun uygulamada mağduriyet oluşturduğundan bahisle, söz konusu parsellerin bulunduğu bölgede düzenleme yapılarak mağduriyetin ortadan kaldırılmasının gerektiği belirtilmiştir.

PLAN ONAMA SÜRECİ:

İlgi (c) yazı ve ekleri ile tarafımıza iletilen 21.11.2018 tasdik tarihli Üsküdar İlçesi Büyük – Küçük Çamlıca Bölgesi Yol Revizyonuna Ait (Şeker Maslak Sokağı) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Üsküdar Belediye Başkanlığınca 30.01.2019-01.03.2019 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkartılmış, yasal askı süresi içerisinde söz konusu plan değişikliğine yapılan itirazlar ve Üsküdar Belediye Başkanlığı Plan ve Projeler Müdürlüğünce hazırlanan bilgi paftasına yönelik alınan Üsküdar Belediye Meclisinin 10.09.2020 tarihli ve 86 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifinin 3194 ve 5216 sayılı yasalar ve ilgili yönetmelik hükümleri gereğince tetkiki ile karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmesi talep edilmiştir.

Teklif 1/1000 ölçekli plan değerlendirilerek, hakkında karar alınmak üzere ilgi (d) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup, ilgi (e) Meclis Kararı ile “Üsküdar İlçesi Büyük – Küçük Çamlıca Bölgesi Yol Revizyonuna Ait (Şeker Maslak Sokağı) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi aynen ve oy birliği ile kabulü kararlaştırılmıştır” şeklinde karara bağlanarak, karar eki 1/1000 ölçekli Plan ve Plan Değişikliği Raporu 16/02/2021 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmıştır.

16/02/2021 tarihinde onaylanan UİP-34079278 Plan İşlem Numaralı “Üsküdar İlçesi Büyük – Küçük Çamlıca Bölgesi Yol Revizyonuna Ait (Şeker Maslak Sokağı) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ilgi (f) yazımız ile 3194 sayılı yasanın 8. maddesine göre askı işlemleri yapılmak üzere Üsküdar  Belediye Başkanlığına iletilmiş olup Üsküdar Belediye Başkanlığında 09.07.202l- 09.08.202l tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

Yasal askı sürecinde, 16.02.2021 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliğine (Şeker Maslak Sokağı) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce yapılan itiraz başvurusu ve hazırlanan bilgi paftasına ilişkin UİP-34384932 Plan İşlem Numaralı l/l000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi,  İlçe Belediye Meclisinin ilgi (b) Kararı ile aynen uygun görülmüştür.

İLÇE MECLİS KARARI:

İlgi (b) Üsküdar Belediye Meclis Kararında; “16.02.202l t.t.li Üsküdar ilçesi Büyük- Küçük Çamlıca Bölgesi Yol Revizyonuna Ait (Şeker Maslak Sokağı) l/l000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazlar incelenmiş olup, plan değişikliği ile ilgili Müdürlük yazısında bahsi geçen bilgi paftası ile yapılan tadilatın, taşınmazların bulunduğu bölgede donatı alanını artırmaya ve uygulamayı kolaylaştırıcı nitelikte olmasından dolayı yazı ekinde sunulan bilgi paftasındaki şekliyle kabulüne komisyonumuzca karar verilmiştir.” denilmektedir.

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:

İlgi (a) yazı ve ekleri ile plan değişikliklerine ilişkin herhangi bir kurum görüşü iletilmemiştir.

MÜLKİYET BİLGİSİ:

İtiraza konu olan parseller şahıs mülkiyetindedir.

MERİ NAZIM İMAR PLANI:

2264 ada 3 ve 9 parsel; 21.07.2007 t.t.li 1/5000 ölçekli Ünalan, Örnek, Esatpaşa ve Fetih Mahalleleri Revizyon Nazım İmar Planı’nda S2 alanında (Yüksek Yoğunlukta Konut Alanları) kalmaktadır. 2264 ada 1 ve 2 parselin bir bölümü; 20.04.2011 t.t.li 1/5000 ölçekli Büyük ve Küçük Çamlıca Doğal ve Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu sınırları içerisinde imar yolu alanında, geriye kalan bölümü ise, 21.07.2007 t.t.li 1/5000 ölçekli Ünalan, Örnek, Esatpaşa ve Fetih Mahalleleri Revizyon Nazım İmar Planında S2 alanında (Yüksek Yoğunlukta Konut Alanları)  yer almaktadır.

MERİ UYGULAMA İMAR PLANI:

2264 ada 3 ve 9 parsel; 13.02.2008 t.t.li 1/1000 ölçekli Ünalan, Örnek, Esatpaşa ve Fetih Mahalleleri Revizyon Uygulama İmar Planı’nda Hmax: 3 kat yapılaşma koşullarına sahip blok nizam konut alanında kalmaktadır. 2264 ada 1 ve 2 parselin bir bölümü; 16.02.2021 t.t.li Üsküdar İlçesi Büyük-Küçük Çamlıca Bölgesi Yol Revizyonuna Ait (Şeker Maslak Sokağı) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği sınırları içerisinde imar yolu alanında, geriye kalan bölümü ise, 13.02.2008 t.t.li 1/1000 ölçekli Ünalan, Örnek, Esatpaşa ve Fetih Mahalleleri Revizyon Uygulama İmar Planı’nda kütle etüdü yapılmayan konut alanı lejantında kalmaktadır.

İTİRAZA İLİŞKİN TEKLİF 1/1.000 ÖLÇEKLİ PLAN DEĞİŞİKLİĞİ:

İlgi (b) Üsküdar Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen ve ilgi (a) yazı ve ekleri ile tarafımıza iletilen, UİP-34384932 Plan İşlem Numaralı l/l000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi ile F22D22D3A paftasında, 2264 ada l ve 2 parsellerin bir kısmına (parsellerin güneyi) denk gelen konut alanı iptal edilerek, 2264 ada l ve 2 parsellerin tamamının yol alanı olarak düzenlendiği görülmektedir.

SONUÇ:

16.02.202l tasdik tarihli Üsküdar ilçesi Büyük- Küçük Çamlıca Bölgesi Yol Revizyonuna Ait (Şeker Maslak Sokağı) l/l000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile 2264 ada l ve 2 parsellerin cüzi bir kısmı yapılaşması olmayan konut alanında, büyük bir kısmı da imar yolu alanında kaldığının görüldüğü, bu nedenle 2264 ada l Parsele, 2264 ada 9 parsel ile tevhid şartı, 2264 ada 2 parsele de 2264 ada 3 parsel ile tevhid şartının oluştuğu ve büyük bir kısmı yolda kalan bu parsellerle tevhiden uygulama yapılması zorunluluğunun uygulamada mağduriyet oluşturduğu, yapılan tadilatın hukuki anlaşmazlıkları çözülmesi amacıyla yapıldığı ve taşınmazların bulunduğu bölgede donatı alanını artırmaya ve uygulamayı kolaylaştırıcı nitelikte olduğu görülmekle birlikte, plan değişikliğine konu parsellerin tamamının yol alanına alınmasının, parsellerin şahıs mülkiyetinde olması ve üzerinde konut binaları bulunması durumu ele alındığında, kamulaştırma maliyetlerini artırıcı nitelikte olduğu değerlendirilmektedir. ’’ denilerek.

İlgi (b) Üsküdar Belediye Meclis Kararı ile uygun bulunarak tarafımıza iletilen UİP-34384932 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi yazımız ekinde iletilmekte olup, yazımız ve eklerinin yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda 3194 ve 5216 sayılı yasa ve ilgili yönetmelikler kapsamında değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Üsküdar İlçesi Büyük-Küçük Çamlıca Bölgesi Yol Revizyonuna Ait (Şeker Maslak Sokağı) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan İtiraz incelenmiş olup; söz konusu itiraz müdürlüğünden geldiği şekliyle komisyonlarımızca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.”

Şeklinde hazırlanan Ulaşım ve Trafik – İmar ve Bayındırlık Komisyonları müşterek raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı, Şubat Ayı Toplantılarının 17 Şubat 2022 tarihli 4. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.