Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Kadıköy ilçesi Haydarpaşa Garı ile Turyol İskelesi Arası Sahil Dolgu Alanı Koruma Amaçlı NİP ve UİP teklifi

Karar Tarihi

17 Şubat 2022

Karar No

189

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 13/09/2021 gün ve 2021-4813 sayılı yazısında;

“İlgi:   a) 22.05.2020 tarihli ve 156880332-140 sayılı Kurumsal Proje Müdürlüğü yazısı.

          b) 17.06.2020 tarihli ve 4820-3151 sayılı Planlama Müdürlüğü yazısı.

          c) 12.02.2016 tarihli ve 378 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı.

          ç) 24.09.2020 tarihli ve 2020/7719-5574 sayılı Planlama Müdürlüğü yazısı.

          d) 17.11.2020 tarihli ve 5021 sayılı Yapı İşleri Müdürlüğü yazısı.

  e) 02.03.2021 tarihli ve 256895-BN:1139 sayılı Başkanlık Oluru.

  f) 06.05.2021 tarihli ve 82922 sayılı yazımız.

              Kadıköy Sahili Düzenleme Çalışmaları kapsamında imar planlarına işlenmiş olan 1. ve 2. Etap deniz yapılarına ait tüm imalatların tamamlanmış olduğundan bahisle, proje bütünlüğünün sağlanması ve kalan imalatların tamamlanabilmesi için “Kadıköy Sahili Turyol İskelesi ve Çekek Yeri Yapısı”na ilişkin nazım ve uygulama imar planlarına yönelik çalışmaların yapılması ilgi (a) yazı ile Planlama Müdürlüğünden talep edilmiş olduğu ilgi (b) yazı ile anlaşılmış olup; söz konusu alanın bir kısmının ilgi (c) meclis kararı ile Müdürlüğümüzce revizyonunun yapılması yönünde karar alınmış olan 08.10.2012 onay tarihli 1/5000 Ölçekli Haydarpaşa Garı ve Geri Sahası ile Kadıköy Meydanı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı sınırları içerisinde kalmakta olduğu görülmüştür.

Bununla birlikte ilgi (ç) ve ilgi (d) yazılar ile belirtilmiş olan hususlar doğrultusunda konunun aciliyet arzettiği değerlendirilmiş olup; kısmen Haydarpaşa Gar ve Liman Alanı Kentsel Sit Alanı içerisinde, kısmen 08.10.2012 onay tarihli 1/5000 ölçekli Haydarpaşa Garı ve Geri Sahası ile Kadıköy Meydanı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planının komşuluğunda ve kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan plansız alanda “Kadıköy Vapur İskelesi-Et Balık Kurumu Arası Cadde Düzenleme İnşaatı” işine ilişkin imalatların tamamlanabilmesi ve bu iş kapsamında, 08.12.2012 onay tarihli Haydarpaşa Garı ve Geri sahası ile Kadıköy Meydanı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı sınırı içerisinde yer alan ve mevcutta iskele alanı olarak kullanılan alanının düzenlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli imar planı çalışmalarının ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulabilmesi amacıyla 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının Müdürlüğümüzce hazırlanması hususunda ilgi (e) Başkanlık Oluru alınmıştır.

İlgi (e) Başkanlık Oluru doğrultusunda ilgi (f) yazımız ile ilgili kurum ve kuruluşlardan planlama alanına ilişkin kurum görüşleri talep edilmiş olup; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik, şehircilik ilke ve prensipleri doğrultusunda ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluş görüşleri dikkate alınarak ve çevre planlar da gözetilerek, bütüncül planlama anlayışı ile hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı teklifi Belediye Meclisimizin kararı ile birlikte 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. Maddesi gereği Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulacaktır. ” Denilerek.

            Kadıköy ilçesi Haydarpaşa Garı ile Turyol İskelesi Arası Sahil Dolgu Alanına ilişkin 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifi yazımız ekinde sunulmakta olup; yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur denilmektedir.

            KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Kadıköy ilçesi Haydarpaşa Garı ile Turyol İskelesi Arası Sahil Dolgu Alanına ilişkin 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifi incelenmiş olup; Altyapı Projeler Müdürlüğü’nün görüş yazısında belirtilen hususlar doğrultusunda konunun yeniden değerlendirmek üzere müdürlüğüne iadesi komisyonlarımızca uygun görülmüştür.

            Meclisimizin Onayına Arz Olunur.”

Şeklinde hazırlanan Ulaşım ve Trafik – İmar ve Bayındırlık Komisyonları müşterek raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı, Şubat Ayı Toplantılarının 17 Şubat 2022 tarihli 4. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.