Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

16.12.2016 onaylı Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı Kışlasına Ait 1/1000 Ölçekli UİP’nda "Yençok" İbaresine İlişkin Plan Notu Değişikliği

Karar Tarihi

13 Ocak 2022

Karar No

122

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 13/12/2021 gün ve  2020/10794 sayılı yazısında;

“İlgi:    a) Tuzla Belediye Başkanlığının 28.09.2021 tarihli ve E.81658 sayılı yazısı ve eki dosya.

TALEP: İlgi (a) yazı ve ekleri ile, ilgi (b) yazı talebi doğrultusunda ve 20.02.2020 tarihli ve 31045 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu” kapsamında hazırlanan UİP-34387305 Plan İşlem Numaralı (PİN’li) 16.12.2016 onaylı Tuzla İlçesi Deniz Harp Okulu Komutanlığı Kışlasına Ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda “Yençok” İbaresine İlişkin Plan Notu Değişikliği teklifinin 5216 sayılı yasanın 7/b maddesine göre incelenerek karara bağlanması talep edilmektedir.

İLÇE MECLİS KARARI: İlgi (c) Tuzla Belediye Meclisi Kararında; “"16.12.2016 T.T. Tuzla İlçesi Deniz Harp Okulu Komutanlığı Kışlasına Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı "Yençok" İbaresine İlişkin Plan Notu Değişikliği" ile ilgili İmar Komisyonunun 08.09.2021 tarihli ve 2021/18 sayılı raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulü, Tuzla İlçe Belediye Meclisinin 7'nci Seçim Dönemi, 3'ııncü Toplantı Yılı, Eylül Ay'ı Toplantılarının 09.09.2021 Perşembe günü yapılan 2'nci Birleşimi, 1'inci Oturumunda oybirliği ile kararlaştırılmıştır.” denilmektedir.

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ: İlgi (a) yazı eki plan değişikliklerine ilişkin dosya ile ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan görüşler tarafımıza iletilmiştir. Söz konusu kurum görüşleri incelendiğinde; 

Ulaşım Planlama Müdürlüğünün 30.07.2021 tarihli ve 2021.871105 sayılı yazısında, “...imar planında bina yüksekliklerinin serbest olarak belirlenemeyeceğine ilişkin kanunda, çevredeki mevcut teşekküller ve siluetin dikkate alınması gerektiğinin belirtildiği ancak teklife konu alanın yakın çevresinin dikkate alınmadığı, kat adetlerinin farklılaşmasının bağımsız bölüm sayısını etkileyerek yapılaşmanın ulaşma etkisinde farklılıklar oluşturacağı belirlendiğinden trafik yükünü etkileyen bir unsur olarak bağımsız birim sayısını arttırıcı düzenlemelerden kaçınılarak 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi gereği çevredeki mevcut teşekküller ve siluetin dikkate alınarak düzenlenmesi gerekmektedir.” denilmektedir.

İSKİ Genel Müdürlüğünün 28.07.2021 tarihli ve E.20210579472 sayılı yazısında, “...Havza sınırları dışında kalan alanlarda; Yençok (Hmax) düzenlemesi yapılacak alanlarla ilgili idaremize ait kısıtlayıcı bir unsur bulunmamakta olup, ilgili Belediyesince hazırlanan Plan Notu Değişiklikleri esas alınacaktır. Yapılacak uygulama çalışmalarında, idaremize ait her türlü mevcut tesislerimiz ile işsonu projesi tarafımıza ulaşmamış, İSKİ'de kaydı bulunmayan, belediyesince veya halk tarafından yapılmış alt yapı tesislerine zarar verilmemeli ve yol olarak korunmalıdır. Mevcut duruma göre yoğunluğun artırılmasından dolayı İdaremiz altyapı tesislerinin yetersiz kalması halinde ilave proje ve yatırım maliyetleri ilgilisince karşılanmalıdır.” denilmektedir.

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün 13.07.2021 tarihli ve 1010-120434 sayılı yazısında, planlama ve projelendirme çalışmalarında dikkat edilmesi gereken hususlar sıralanarak “Sonuç olarak, söz konusu imar planında belirtilen fonksiyonların ve bu plana ait diğer mevcut plan notlarının güncel mevzuat çerçevesinde imar planına esas çalışma raporlarında ve yukarıda maddeler halinde belirtilen tüm hususlara uyulması koşuluyla, plan notu ilavesi ile ilgili söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir. .” denilmektedir.

Kamulaştırma Müdürlüğünün 16.07.2021 tarihli ve 2021.837928 sayılı yazısında, “Müdürlüğümüz tarafından yapılan incelemede; plan açıklama raporunda, hava fotoğrafı üzerinde işaretlenen bölgede yürütülen herhangi bir kamulaştırma işlemi tespit edilememiştir.” denilmektedir.

Milli Savunma Bakanlığı İstanbul İnşaat Emlak Bölge Başkanlığının 13.07.2021 tarihli ve 446960 sayılı yazısında, "...söz konusu plan değişikliği teklifinin uygun olduğu değerlendirilmiş olup, plan değişikliğinin onaylanmasını müteakip plan paftaları, lejant, plan açıklama raporundan birer suretin Bölge Başkanlığımıza gönderilmesi....” denilmektedir.

MEVZUAT: 20.02.2020 tarihli ve 31045 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’unun 6. maddesinde “…3194 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin …(ç) bendi ile (ğ) bendinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bende birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

Planlar, plan değişiklikleri ve plan revizyonları; kayıt altına alınmak ve arşivlenmek üzere Bakanlıkça oluşturulan elektronik ortama yüklenmek ve aynı sistem üzerinden Plan İşlem Numarası almak zorundadır.

İmar planları ve bu planlardaki değişikliklerin nerede askıya çıktığına dair bilgilendirme ilanı, askı süresi ile eş zamanlı olarak ilgili muhtarlıkların panosunda duyurulur. Ayrıca plan değişikliği hakkında, değişikliğe konu alanda görülebilir bir şekilde en az 2 adet tabela ile 30 gün süreyle bilgilendirme yapılır. Kentsel tasarım projeleri uygulama imar planlarıyla birlikte hazırlanabilir. Bu kentsel tasarım projelerinin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Kesinleşen imar planları veya parselasyon planlarına karşı kesinleşme tarihinden itibaren her halde beş yıl içinde dava açılabilir. İmar planlarında bina yükseklikleri yençok: serbest olarak belirlenemez…

Sanayi alanları, ibadethane alanları ve tarımsal amaçlı silo yapıları hariç olmak üzere mer’i imar planlarında yençok: serbest olarak belirlenmiş yükseklikler; emsal değerde değişiklik yapılmaksızın çevredeki mevcut teşekküller ve siluet dikkate alınarak, imar planı değişiklikleri ve revizyonları yapılmak suretiyle ilgili idare meclis kararı ile belirlenir. Bu şekilde ilgili idare tarafından belirlenmeyen yükseklikler, maliyetleri döner sermaye işletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere Bakanlıkça belirlenir…” ve 13. maddesinde

“3194 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 20 – Bu Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin onuncu paragrafında yer alan hükümler doğrultusunda ilgili idare 1/7/2021 tarihine kadar meclis kararı ile plan değişikliklerini ve revizyonlarını yapmakla yükümlüdür. Bina yükseklikleri yençok: serbest olarak belirlenmiş alanlarda plan değişikliği ve revizyonu yapılıncaya kadar yapı ruhsatı düzenlenemez. Belirlenen süre içerisinde söz konusu alanlarda yer alan parsellere ilişkin yapı ruhsatı başvurusu yapıldığında süre sonu beklenilmeden alana yönelik öncelikli olarak plan değişikliklerinin ve" revizyonlarının yapılması zorunludur.” hükümleri bulunmaktadır.

MERİ İMAR PLANI: Plan değişikliğine konu alan 28.05.2012 onaylı 1/5000 ölçekli Tuzla ilçesi, Postane Mahallesi Nazım İmar Planı sınırları içerisinde “Askeri Alanlar” fonksiyonunda kalmaktadır. Anılan 1/5000 ölçekli nazım imar planının plan notlarının askeri alanlar ile ilgili 4.1. maddesinde “Bu alanlarda 2565 sayılı Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu Hükümleri geçerlidir.” denilmekte olup kat yüksekliklerine ilişkin herhangi bir plan notu bulunmamaktadır.

Plan değişikliğine konu alan, 16.12.2016 onaylı 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Deniz Harp Okulu Komutanlığı Kışlasına Ait Uygulama İmar Planı’nda da “Askeri Alan” fonksiyonunda kalmakta olup plan notlarının Özel Hükümler’in 7. maddesinde “Planlama alanında maksimum inşaat emsali E:0,75 ve maksimum yapı yüksekliği Yençok: Serbesttir.” hükmü yer almaktadır.

TEKLİF PLAN DEĞİŞİKLİĞİ: İlgi (a) yazı ekinde tarafımıza iletilen Tuzla ilçesi sınırları içerisindeki UİP-34387305 PİN’li 16.12.2016 onaylı 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Deniz Harp Okulu Komutanlığı Kışlasına Ait Uygulama İmar Planı’nda “Yençok” İbaresine İlişkin Plan Notu Değişikliği teklifinde yapılan incelemede; G22B16D2D nolu plan notu paftası üzerinde yer alan, plan notlarının Özel Hükümler’in 7. maddesinde geçen "Yençok:Serbest" ibaresinin "Yençok: 36,50 metre" olacak şekilde yeniden düzenlendiği görülmektedir.

MEVCUT DURUM: Başkanlığımız veri tabanında mevcut yapıların kat yüksekliklerine ilişkin yapılan incelemede;

Teklife konu 16.12.2016 onaylı 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Deniz Harp Okulu Komutanlığı Kışlasına Ait Uygulama İmar Planı plan sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 77 adet yapıdan askeri tesise ait 71 tanesinin çoğunluğunun 1 katlı, 6 adet lojman yapısının da 3 ve 4 katlı olduğu görülmektedir.

Teklife konu 16.12.2016 onaylı 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Deniz Harp Okulu Komutanlığı Kışlasına Ait Uygulama İmar Planı plan sınırlarının komşuluğunda yer alan ve 28.05.2012 onaylı 1/5000 ölçekli Tuzla ilçesi, Postane Mahallesi Nazım İmar Planı sınırları içerisinde “Askeri Alanlar” fonksiyonunda kalan ancak onaylı uygulama imar planı bulunmayan bölgede de yapı yükseklikleri 1 ile 4 kat arasında değişmekte ve çoğunluğu lojman olarak kullanılmakta olup %22’si tek katlı, %18’i 2 katlı, %29’u 3 katlı, %31’i de 4 katlıdır.

Teklife konu plan sınırın komşuluğunda yer alan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için “Hareket Alarm İskan Tesisi” ve “İç Güvenlik Vardiya Personel Yatakhanesi” yapımı için hazırlanan 15.09.2011 onaylı 1/1000 ölçekli Tuzla ilçesi, Merkez Mahallesi, 1053, 1055, 1061, 5627, 5628 ve 5670 Parsellere İlişkin İlave Uygulama İmar Planı sınırları içerisindeki “Askeri Alan” fonksiyonunda yapı yükseklikleri “Hmax:15.50 metre” olarak belirlenmiş olup mevcutta da yapı yükseklikleri 5 kat ve 19.03.2013 onaylı Tuzla Postane Mahallesi 2. Etap Uygulama İmar Planı plan notlarına göre de yapı yükseklikleri 2 ve 3 kat olarak belirlenmiş olup mevcutta da yapı yükseklikleri 1-3 kat arası değişmektedir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ: Ayrıcalıklı bir coğrafi konuma sahip bir dünya metropolü olan İstanbul; doğal güzellikleri, tarihi/arkeolojik mirası ve sosyo-kültürel yaşamıyla eşsiz bir şehir olmasının yanı sıra; tepeler, manzara noktaları, tarihi yapılar, göz alıcı panoramalar gibi kentin silüetini ve peyzaj değerlerini oluşturan çeşitli görsel zenginliklere ve bakı alanlarına sahiptir.

Bununla birlikte kentsel mekanda sürekli değişen gelişme eğilimleri baz alındığında siluetinin olumsuz etkilenmesine yönelik uygulamaların varlığı ortaya çıkmıştır. Tüm bu etkenler vasıtası ile İstanbul genelinde yapı yüksekliği sınırlaması getirilmeyen alanlarda;

• Çevre yapılanma şartlarına uygun olmayan düzensiz yapılar ortaya çıkmasına,

• İstanbul’un kendine özgü hissedilir topografya ve doğal eşikleri yansıtmayan yapılaşma düzeninin oluşmasına,

• Yüksek yapılaşmaların yoğunlaşması ile sosyal yapı bakımından komşuluk ilişkilerinin olumsuz etkilenmesine,

• Düzensiz gelişen yapılaşma ile birlikte fiziki altyapı ve mikro klima bakımından olumsuz etkilerin oluşmasına neden olmaktadır.

Nitekim İstanbul’un mekânsal anlamda geleceğe yönelik ana kararlarını belirleyerek uygulamaya esas olan imar planlarını yönlendiren ve “Mekânsal gelişmenin gelecek nesillerin ihtiyaçlarını gözeten, doğal ve kültürel çevreyle uyum içinde olması” ilkesi göz önünde bulundurularak hazırlanan 15.06.2009 onaylı 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı’nda İstanbul’un kentsel gelişmesi ve geleceği planlanırken; kentin bünyesinde sağlıklı yapılaşmayı ve işlevsel bütünleşmeyi öngören ilkelerin esas alınması, dolayısıyla; kentin sağlıklı yapılaşması, ekolojik çevresi ile sürdürülebilir ilişkiler kurması ve vizyonuna ilişkin gereklerine yanıt verebilmesi stratejik önem taşımaktadır.

Bu kapsamda; plana ait planlama ilkeleri “İstanbul’un yaşam destek sistemleri olan doğal alanların, insan yapısı altyapının ve yaşam kalitesinin iyileştirilebilmesi… insan odaklı bir planlama anlayışıyla” tanımlanmaktadır.

Bununla beraber konu ile ilgili olarak; 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı’nda İstanbul silüetinin korunması, mekânsal gelişmenin sağlıklı ve düzenli bir şekilde sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için 8.2.15 nolu plan notunda “…İstanbul’un özgün silüetini oluşturan alanlar ile silüeti etkileme potansiyeline sahip çeper alanlarda kent görünümündeki (silüetindeki) değişimi kontrol etmek amacıyla imar planlarında verilen yapılaşma haklarına (yükseklik, TAKS ve KAKS gibi yapı kütlesi oranları) yönelik kısıtlayıcı koşullar getirilebilir. Silüet ana planına altlık oluşturmak üzere alt bölgelerde de çalışma yapılabilir.” denilmekte olup bu kapsamda çalışmanın temeli ve kapsamı belirlenmektedir.

  • Yukarıda “Mevcut Durum” başlığı altındaki verilerden görüldüğü gibi; söz konusu imar planı değişikliği teklifinin kapsadığı alanda yer alan mevcut yapıların  %90’ı 1 katlı, %9’unu oluşturan lojman yapıları ise 3 ve 4 katlıdır. Ayrıca çevresinde yer alan mevcut yapılar ve imar planları ile belirlenen yapı yükseklikleri 1 ile 5 kat (15.50 metre) arasında değişmektedir.

            Ancak söz konusu Uygulama İmar Planı Değişikliğine konu planın yaklaşık %86’lık kısmını kapsayan doğu parçası, 04.11.2021 tarihli ve 4758 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ilan edilen Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde kalmaktadır. ’’ denilerek.

Bu kapsamda, ilgi (c) İlçe Meclis Kararı ile uygun bulunarak tarafımıza iletilen UİP-34387305 PİN’li 16.12.2016 onaylı 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Deniz Harp Okulu Komutanlığı Kışlasına Ait Uygulama İmar Planı’nda “Yençok” İbaresine İlişkin Plan Notu Değişikliği teklifi yazımız ekinde iletilmekte olup yazımız ve eklerinin 04.11.2021 tarihli ve 4758 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı da göz önünde bulundurularak yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda 3194 ve 5216 sayılı yasa ve ilgili yönetmelikler kapsamında değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Tuzla İlçesi, 16.12.2016 onanlı Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı Kışlasına ait 1/1000 ölçekli UİP’nda “Yençok” ibaresine ilişkin Plan Notu değişikliği teklifi incelenmiş olup; Yetki sınırlarına ilişkin 4.11.2021 tarih ve 4758 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda yeniden düzenlenerek tarafımıza gönderilmek üzere Müdürlüğüne iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.”

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı, Ocak Ayı Toplantılarının 13 Ocak 2022 tarihli 3. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.