Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

1/1000 ölçekli Pendik İlçesi Ballıca, Emirli, Kurna ve Kurtdoğmuş Mahalleleri Uygulama İmar Planı Askıda İtirazlar.

Karar Tarihi

13 Ocak 2022

Karar No

103

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 08/11/2021 gün ve sayılı yazısında;

“İlgi: a) Pendik Belediye Başkanlığının 08.08.2021 tarihli ve E.34207 sayılı yazısı ve ekleri.

b )Pendik Belediye Meclisinin 09.04.2021 tarihli ve 40 sayılı kararı.

c)Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2017 tarihli ve 1147 sayılı kararı.

d)Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.05.2018 tarihli ve 798 sayılı kararı.

e)Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.07.2020 tarihli ve 528 sayılı kararı.

f)Pendik Belediye Meclisinin 07.12.2018 tarihli ve 172 sayılı kararı.

g)Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.09.2020 tarihli ve 808 sayılı kararı.

h)23.12.2020 tarihli ve TN:1440888 sayılı yazımız.

İTİRAZ:

İlgi (a) yazı ve ekleri ile UİP-35580 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Pendik İlçesi Ballıca, Emirli, Kurna ve Kurtdoğmuş Mahalleleri Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar, Pendik Belediye Meclisinin ilgi (b) meclis kararı ile uygun bulunduğu belirtilerek 5216 sayılı yasanın 7/b maddesi uyarınca gereğinin yapılması talep edilmektedir.

PLAN ONAMA SÜRECİ:

1/1000 ölçekli Pendik İlçesi Ballıca, Emirli, Kurna ve Kurtdoğmuş Mahalleleri Uygulama İmar Planı Teklifinin bulunduğu bölgeyi kapsayan 1/5000 ölçekli Pendik İlçesi Yenişehir Mahallesinin Bir Kısmı İle Ballıca, Emirli, Kurna ve Kurtdoğmuş Mahalleleri Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (c) kararı ile aynen uygun görülmüş olup 13.10.2017 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanarak 06.12.2017¬04.01.2018 tarihleri arasında Planlama Müdürlüğünde askıya çıkartılmıştır.

Askı süresi içinde yapılan itirazlar Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (d) kararı ile tadilen uygun görülmüş olup söz konusu itirazlara ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Pendik İlçesi Yenişehir Mahallesinin Bir Kısmı İle Ballıca, Emirli, Kurna ve Kurtdoğmuş Mahalleleri Nazım İmar Planı Değişikliği 18.05.2018 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı'nca onaylanarak 02.04.2019-02.05.2019 tarihleri arasında Planlama Müdürlüğünde askıya çıkartılmıştır.

18.05.2018 onaylı 1/5000 ölçekli Pendik İlçesi Yenişehir Mahallesinin Bir Kısmı İle Ballıca, Emirli, Kurna ve Kurtdoğmuş Mahalleleri Nazım İmar Planı Değişikliğine askı süresi içinde ilgililerince yapılan itirazlar Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (e) kararı ile reddedilmiştir.

18.05.2018 onaylı 1/5000 ölçekli Pendik İlçesi Yenişehir Mahallesinin Bir Kısmı İle Ballıca, Emirli, Kurna ve Kurtdoğmuş Mahalleleri Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanan ve Pendik Belediye Meclisinin ilgi (f) kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Pendik İlçesi Ballıca, Emirli, Kurna ve Kurtdoğmuş Mahalleleri Uygulama İmar Planı Teklifi, Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (g) kararı ile tadilen uygun görülerek 25.09.2020 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmıştır. UİP-35580 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Pendik İlçesi Ballıca, Emirli, Kurna ve Kurtdoğmuş Mahalleleri Uygulama İmar Planı'nın ilgi (h) yazımız ile dağıtımı yapılmış ve 31.12.2020-01.02.2021 tarihleri arasında Pendik Belediye Başkanlığında askıya çıkarılmıştır.

Sayı Konu

25.09.2020 tarihinde onaylanan UİP-35580 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Pendik İlçesi Ballıca, Emirli, Kurna ve Kurtdoğmuş Mahalleleri Uygulama İmar Planı'na askı süresince yapılan itirazların bir kısmı ilgi (b) ilçe meclis kararıyla uygun görülmüş olup 5216 sayılı yasanın 7/b maddesine göre UİP-35580 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Pendik İlçesi Ballıca, Emirli, Kurna ve Kurtdoğmuş Mahalleleri Uygulama İmar Planı gereği için Pendik Belediye Bakanlığının ilgi(a) yazısı ekinde Başkanlığımıza iletilmiştir. 

İLÇE MECLİS KARARI:

UİP-35580 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Pendik İlçesi Ballıca, Emirli, Kurna ve Kurtdoğmuş Mahalleleri Uygulama İmar Planı'na yapılan itirazlara ilişkin alınan ilgi (b) İlçe Meclisi Kararı ile "....Ballıca, Emirli, Kurna ve Kurtdoğmuş Mahalleleri UİP-35580 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Askıda İtirazları incelenmiş olup; 1482 ve 5555 nolu itiraz dilekçelerinde konu edilen yolun müdürlüğünden gelen 1 nolu bilgi paftasındaki şekliyle planlanması; 1906, 2671, 4160, 5005, 5739, 5822, 5833, 6162, 6285, 6301 nolu itiraz dilekçelerinde konu edilen hususların müdürlüğünden geldiği 2 nolu bilgi paftasındaki şekliyle planlanması; 2849 nolu itiraz dilekçesinde konu edilen yolun müdürlüğünden geldiği 3 nolu bilgi paftasındaki şekliyle planlanması; 3468 ve 3471 nolu itiraz dilekçelerinde konu edilen yolların müdürlüğünden geldiği 4 nolu bilgi paftasındaki şekliyle planlanması; 4162 nolu itiraz dilekçesinde konu edilen hususların müdürlüğünden geldiği 5 nolu bilgi paftasındaki şekliyle planlanması; 4167 ve 5005 nolu itiraz dilekçelerinde konu edilen yolun müdürlüğünden geldiği 6 nolu bilgi paftasındaki şekliyle planlanması; 4626 nolu Ayedaş itiraz yazısında konu edilen trafo alanlarının müdürlüğünden geldiği 7/a-b-c-d-e-f nolu bilgi paftalarındaki şekliyle planlanması; 5005 nolu Fen İşleri Müdürlüğü itiraz yazısında konu edilen yolun müdürlüğünden geldiği 8 nolu bilgi paftasındaki şekliyle planlanması; 6015 ve 6095 nolu itiraz dilekçelerinde konu edilen hususların müdürlüğünden geldiği 9 nolu bilgi paftasındaki şekliyle planlanması; 6385 nolu Etüt Proje Müdürlüğü itiraz yazısında konu edilen Köy Konağı Projesine ilişkin alanın müdürlüğünden geldiği 10 nolu bilgi paftasındaki şekliyle planlanması; 6198 nolu itiraz dilekçesinde konu edilen hususun müdürlüğünden geldiği 11 nolu bilgi paftasındaki şekliyle planlanması; 15405 nolu itiraz dilekçesinde konu edilen yolun müdürlüğünden geldiği 12 nolu bilgi paftasındaki şekliyle planlanması; itirazların değerlendirilmesi aşamasında komisyonumuzca kapandığı tespit edilen Kurtdoğmuş Cami önündeki mevcut yolun 13 nolu bilgi paftasındaki şekliyle planlanması; yine itirazların değerlendirilme aşamasında tespit edilen ve uygulamalarda kolaylık sağlaması amacıyla imar planında 6.2.Rekreasyon Alanı başlığı altına "Rekreasyon Alanları 04.07.2019 tarihinde değişen İmar Kanunu'ndan önce planlanmış olduğundan dolayı imar uygulaması yapılması durumunda Düzenleme Ortaklık Payına konu edilmeyebilir. Bu durumda, Rekreasyon Alanı olarak planlanmış olan parselin yol, park, cami ve benzeri donatı alanlarında kalan kısımları ruhsat v.b. aşamalarda terke konu edilecek olup, rekreasyon alanı olarak planlanmış olan kısmı parsel malikinin mülkiyetinde kalabilir." ve 8.7. SK-1 Rumuzlu Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı başlığı altına "Kısmen SK- 1 rumuzlu Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı, kısmen de Konut Alanı olarak planlanmış olan parsellerin bu kısımları ifraza konu edilmeyebilir. Ancak, parsel üzerindeki diğer fonksiyon alanları ifraz ve terke konu edilecektir. Emsal hesabı parselin, konut alanında kalan kısmı üzerinden yapılacak olup, yeni yapı konut alanı olarak planlanmış kısımda yapılacaktır. SK-1 rumuzlu Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanında kalan parsellerde mevcut yapıların plan notu kapsamında yenilenmesi aşamasında parselin donatı alanında kalan kısımları terk edilecektir."plan notlarının eklenmesi..." şeklindeki ilçe imar komisyonunun kararı oybirliği ile uygun görülmüştür.

UİP-35580 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Pendik İlçesi Ballıca, Emirli, Kurna ve Kurtdoğmuş Mahalleleri Uygulama İmar Planı' na yapılan itirazlara ilişkin alınan ilgi (c) İlçe Meclisi Kararı ile ".... diğer itirazların ise meri imar mevzuatı ile İSKİ İçmesuyu Havzaları Koruma Yönetmeliği ve üst ölçekli plan kararlarına aykırılık teşkil etmesi, yapı ve nüfus yoğunluğunu artırması, imar planının ana kararlarını değiştirici nitelikte olması nedenleriyle reddedilmesi..." şeklindeki ilçe imar komisyonunun kararı oybirliği ile uygun görülmüştür.

MÜLKİYET:

Pendik Belediye Başkanlığı Plan ve Projeler Müdürlüğü tarafından ilgi (a) yazı ve ekleri ile tarafımıza iletilen itirazlara ilişkin hazırlanan teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğini kapsayan alanda;

-1 no.lu bilgi paftasında 0/528 şahıs parseli,

-2 no.lu bilgi paftasında orman parseli,

-3 no.lu bilgi paftasında 0/43 şahıs parseli,

-4 no.lu bilgi paftasında 0/1686 Maliye Hazinesi parseli, 0/1687, 0/259, 0/258, 0/257, 0/256, 0/255, 0/271, 0/272, 0/273, 0/274, 0/183 şahıs parselleri,

-5 no.lu bilgi paftasında 0/675 Maliye Hazinesi parseli, 0/671, 0/672, 0/673, 0/674, 0/1198, 0/1302 şahıs parselleri,

-6 no.lu bilgi paftasında 0/516, 0/517, 0/518, 0/394, 0/395, 0/1104 şahıs parselleri,

-7a no.lu bilgi paftasında 0/842 şahıs parseli,

-7b no.lu bilgi paftasında 0/497 Pendik Belediyesi parseli,

-7c no.lu bilgi paftasında 0/951 şahıs parseli,

-7d no.lu bilgi paftasında 0/883 ve 0/48 Pendik Belediyesi parselleri,

-7e no.lu bilgi paftasında 0/578 İSKİ parseli ve 0/1083 şahıs parseli,

-7f no.lu bilgi paftasında 0/461 ve 0/464 şahıs parselleri,

-7g no.lu bilgi paftasında 0/528 şahıs parseli,

-8 no.lu bilgi paftasında 0/1265 şahıs parseli,

-9 no.lu bilgi paftasında 0/77, 0/78, 0/82, 0/83, 0/480 şahıs parselleri 120/1, 121/7, 121/8, 121/9, 121/11, 126/1, 126/2, 126/3, 126/4 Maliye Hazinesi parselleri,

-10 no.lu bilgi paftasında 0/152 Maliye Hazinesi parseli,

-11 no.lu bilgi paftasında 0/1310 şahıs parseli,

-12 no.lu bilgi paftasında 0/421, 0/480, 0/481, 0/482, 0/483, 0/1137, 0/1140, 0/1146 şahıs parselleri,

-13 no.lu bilgi paftasında 0/737 Pendik Belediyesi parseli ve 0/735, 0/736 şahıs parsellerinden oluşmaktadır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:

25.09.2020 onaylı 1/1000 ölçekli Pendik İlçesi Ballıca, Emirli, Kurna ve Kurtdoğmuş Mahalleleri Uygulama İmar Planı'na yasal askı süresinde yapılan ve ilgi (a) yazı ekinde tarafımıza iletilen itirazlara ilişkin tespit edilen hususlar aşağıda maddeler halinde sunulmuştur:

1-G22B03B2C, G22B04A1D plan paftalarında;

İlgi (b) İlçe Meclis Kararındaki 1482 ve 5555 no.lu itiraz dilekçelerine konu hususlar bilgi paftasındaki düzenlemelerle 13.10.2017 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda ve 25.09.2020 onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nda "10 m. Taşıt Yolu" olarak tasarlanan yol alanının itirazlar kapsamında "7 m. Yaya Yolu" olarak düzenlendiği tespit edilmiştir.

İlgi (a) yazı ekinde, söz konusu düzenlemeye ilişkin Ulaşım Planlama Müdürlüğünden görüş alınıp alınmadığına ilişkin herhangi bir bilgi ve belge tarafımıza iletilmemiş olup söz konusu düzenleme taşıt yolunun kaldırılarak yaya yolu olarak düzenlenmesi nedeni ile meri imar planlarının ulaşım kurgusunu bozucu, yapı ve nüfus yoğunluğunu artırıcı nitelikte olduğundan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına aykırı nitelik taşımaktadır.

Ayrıca, yukarıda bahsi geçen 10 metrelik yol alanının güzergahının değiştirilmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliği de kuzeydeki parsellerin yola cephe almasını sağlamak amacı ile yapıldığından uygulamayı kolaylaştırıcı nitelik taşıması sebebiyle uygun olarak değerlendirilmektedir.

"BHA"nın yeniden düzenlenmesine ilişkin plan değişikliği teklifi ise donatı alanı azaltıcı nitelikte olup meri 1/5000 ölçekli plan kararlarına aykırı nitelik taşıdığından uygun bulunmamaktadır.

3-G22B04A1A plan paftasında;

İlgi (b) İlçe Meclis Kararındaki 2849 no.lu itiraz dilekçesi ile parselinin yola cephesinin sağlanması talebi doğrultusunda mevcut duruma uygun olarak 0 ada 43 parselin ortasından güney kuzey yönünde geçen "7m Yaya Yolu" önerildiği tespit edilmiştir.

İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifinde "7 m Yaya Yolu"nun geçtiği alan, 13.10.2017 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda kısmen 25 kişi/ha yoğunluklu "Gelişme Konut Alanı" ve kısmen "Orman Alanı" lejantında kalmaktadır.

Bu kapsamda, ilgi (a) yazı ekinde Orman Genel Müdürlüğünden alınan herhangi bir görüş tarafımıza iletilmemiş olmakla birlikte söz konusu plan değişikliği teklifi mevcut duruma uygun olarak düzenlendiğinden, yukarıda bahsi geçen Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin Uygulama İmar Planları'na ilişkin 24.2 Maddesi ve meri nazım imar planının Plan Genel Hükümlerinin 2. Maddesi doğrultusunda meri 1/5000 ölçekli plan kararlarına aykırılık teşkil etmemekle birlikte söz konusu plan değişikliği teklifinin, Orman Genel Müdürlüğünden görüş alınarak düzenlenmesi gerektiği uygun görülmektedir.

4-G22B02C4B plan paftasında;

İlgi (b) İlçe Meclis Kararındaki 3468 ve 3471 no.lu itiraz dilekçeleri ile yol istikametinin değiştirilmesi talebi doğrultusunda meri uygulama imar planındaki "7m Yaya Yolu" ve "10 m. Taşıt Yolu"nun yol geometrisi ve dönüş çaplarının yeniden düzenlendiği tespit edilmiştir.

İlgi (a) yazı eki uygulama imar planı değişikliği teklifi, ölçek nedeniyle meri 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarını etkilememekte ve yol geometrisi ve dönüş çaplarının iyileştirilmesi amacıyla yapıldığından meri 1/5000 ölçekli plan kararlarına aykırılık teşkil etmemekte ve uygun olarak değerlendirilmektedir.

5-F22C23D4B plan paftasında;

İlgi (b) İlçe Meclis Kararındaki 4162 no.lu itiraz dilekçesi ile yol istikametinin değiştirilmesi ve 0/675 parselin Park alanına alınması talep edilmektedir.

Bu doğrultuda meri 13.10.2017 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 25.09.2020 onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nda "SK-1 rumuzlu Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" lejantında kalan 0/671, 0/672, 0/673, 0/674, 0/675, 0/1198, 0/1302 parseller arasındaki kadastral yol, ilgi (a) yazı eki teklif uygulama imar planı değişikliği ile dönüş kurplu çıkmaz yol şeklinde "5 m.lik Yol" alanı olarak önerildiği ve söz konusu öneri yolun meri planlardaki 12 metrelik taşıt yoluna bağlandığı kısımda 136 m2 büyüklüğünde bir alanın da "Park Alanı" olarak düzenlendiği görülmektedir.

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.5. Maddesinde "c) İmar planı değişikliği ile taşıt geri dönüş kurbu olmayan çıkmaz yol ihdas edilemez" denilmekte olup söz konusu öneri çıkmaz yolun dönüş kurbu ile birlikte düzenlendiği görülmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile kadastral boşluk ve Maliye Hazinesi mülkiyetindeki 0/675 parsel üzerinde kadastral durum ve mevcut duruma uygun olarak önerilen 5 metre genişliğindeki çıkmaz yol ve "Park Alanı", yukarıda bahsi geçen Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin Uygulama İmar Planları'na ilişkin 24.2 Maddesi ve meri nazım imar planının Plan Genel Hükümlerinin 2. Maddesi doğrultusunda meri 1/5000 ölçekli plan kararlarına aykırılık teşkil etmemekte ve uygun olarak değerlendirilmektedir.

"Tarım Alanı"nda kalması nedeni ile Tarım İl Müdürlüğünden alınacak görüş doğrultusunda düzenlenmesi gerektiği uygun görülmektedir.

7-         İlgi (b) İlçe Meclis Kararındaki 4626 no.lu İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ Yapım İşleri Bölge Müdürlüğünün itiraz dilekçesinde bölgedeki enerji ihtiyacını karşılayabilmek amacı ile trafo alanı düzenlenmesi talebi doğrultusunda;

a- G22B02C3A plan paftasında, meri nazım ve uygulama imar planında "Tarım Alanı" lejantında kalan 842 parselin,

b- G22B02C3 C ve G22B03D4D plan paftalarında, meri nazım ve uygulama imar planında "Rekreasyon Alanı" lejantında kalan 497 parselin,

c- G22B02B1C plan paftasında, meri nazım ve uygulama imar planında "Tarım Alanı" lejantında kalan 951 parselin,

d- G22B02B2D plan paftasında, meri nazım ve uygulama imar planında "SK-1 rumuzlu Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" lejantında kalan 0/883 ve 0/48 parsellerin,

e- G22B02B3B plan paftasında, meri nazım ve uygulama imar planında "Tarım Alanı" lejantında kalan 0/1083 ve 0/578 parsellerin,

f- G22B04A1B plan paftasında, meri nazım ve uygulama imar planında "Tarım Alanı" lejantında kalan 0/461 ve 0/464 parsellerin üzerinde "Trafo Alanı" fonksiyonunun eklendiği tespit edilmiştir.

İlgi (a) yazı eki uygulama imar planı değişikliği teklifi ile önerilen "Trafo Alanı" fonksiyonları, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin Uygulama İmar Planları'na ilişkin "24.3. Uygulama imar planlarında, bölgenin ihtiyacına yönelik çocuk bahçesi, yeşil alan, otopark, cep otoparkı, yol boyu otopark, durak cebi, aile sağlık merkezi, mescit, karakol, muhtarlık, trafo gibi sosyal ve teknik altyapı alanlarını artırıcı küçük alan gerektiren fonksiyonlar ayrılabilir ve bu fonksiyonların konulması nazım imar planına aykırılık teşkiletmez." maddesi doğrultusunda donatı artırıcı nitelikte olması ve 1/5000 ölçekli meri plan kararlarına aykırılık teşkil etmemesi sebebiyle 7-b ve 7-d maddeleri uygun olarak değerlendirilmektedir.

Ancak 7-a, 7-c, 7-e ve 7-f maddelerinde bahsi geçen söz konusu uygulama imar planı değişikliği tekliflerinin Tarım İl Müdürlüğünden alınacak görüş doğrultusunda düzenlenmesi gerekmektedir.

8-F22C23D1C plan paftasında;

İlgi (b) İlçe Meclis Kararındaki 5005 no.lu Pendik Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünün itiraz dilekçesi ile mevcut yolların planda gösterilmesi talep edilmektedir.

Bu doğrultuda, ilgi (a) yazı eki uygulama imar planı değişikliği teklifi ile meri 13.10.2017 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 25.09.2020 onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nda "SK-1 rumuzlu Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" lejantında 0/1265 parselde kalan ve kısmen "Tarım Alanı" lejantında kalan 0/1245 ve 0/1288 parsellerde kalan mevcut yol alanının "7m Yaya Yolu" olarak düzenlendiği tespit edilmiştir.

Söz konusu uygulama imar planı değişikliği teklifi ile mevcut ve kadastral duruma uygun olarak önerilen "7 m Yaya Yolu", yukarıda bahsi geçen Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin Uygulama İmar Planları'na ilişkin 24.2 Maddesi ve meri nazım imar planının Plan Genel Hükümlerinin 2. Maddesi doğrultusunda meri 1/5000 ölçekli plan kararlarına aykırılık teşkil etmemekle birlikte itiraza konu parsellerin "Tarım Alanı"na giren kısımları için Tarım İl Müdürlüğünden uygun görüş alınması aksi halde tarım parsellerinin korunarak yol alanın revize edilmesi uygun görülmektedir.

6015 no.lu itiraz dilekçesi kapsamında yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile meri 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve meri 1/1000 ölçekli nazım imar planında toplam alanı yaklaşık 6070 m2 olan "Sağlık Alanı", "Park Alanı", "Otopark Alanı" ve "Meydan" fonksiyonlarının alansal büyüklüklerinin 6025 m2'ye düşürüldüğü görülmektedir. Söz konusu teklif değişiklikler donatılar arası olup uygulama imar planındaki toplam donatı alanı büyüklüklerini etkilemediğinden Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin Uygulama İmar Planları'na ilişkin 24.2 Maddesi doğrultusunda uygun olarak değerlendirilmektedir.

Ancak teklif uygulama imar planı değişikliği ile meri nazım ve uygulama imar planında yaklaşık 1905 m2 büyüklüğündeki emsal değeri 0.20 olan "Konut Alanı" fonksiyonunun emsal değeri 0.25 olan "Ticaret Alanı" fonksiyonuna alınması emsal ve yapı yoğunluğunu artırıcı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle uygun bulunmamaktadır.

6095 no.lu itiraz dilekçesi kapsamında düzenlenen 0/76, 0/77, 0/78 parsellerden geçen "10 m Taşıt Yolu"nun istikametinin değiştirilerek "7m Yaya Yolu"na dönüştürülmesi ve dönüş kurbunun daraltılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Ulaşım Planlama Müdürlüğünden herhangi bir görüş alınmaması ve meri imar planlarının ulaşım kurgusunu bozucu, donatı azaltıcı, yapı ve nüfus yoğunluğunu artırıcı nitelikte olması nedeni ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına aykırı nitelik taşımaktadır.

Yine 6095 no.lu itiraz dilekçesi kapsamında, meri imar planlarında "K2 Konut Alanı" lejantında kalan 120/1, 121/7, 121/8, 121/9, 121/11, 0/77, 0/78, 0/82, 0/83 parseller arasındaki mevcut ve kadastral yol alanının teklif uygulama imar planı ile "7 m Yaya Yolu" olarak önerilmesi ise Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin Uygulama İmar Planları'na ilişkin 24.2 Maddesi ve meri nazım imar planının Plan Genel Hükümlerinin 2. Maddesi doğrultusunda meri 1/5000 ölçekli plan kararlarına aykırılık teşkil etmemekte ve uygun olarak değerlendirilmektedir.

10-       G22B03B2C plan paftasında;

İlgi (b) İlçe Meclis Kararındaki 6385 no.lu Pendik Belediye Başkanlığı Etüt Projeler Müdürlüğünün itiraz dilekçesi ile vaziyet planı bulunan Köy Konağı Projesinin Planlarda gösterilmesi talep edilmektedir.

Bu doğrultuda meri nazım ve uygulama imar planında "İlkokul Alanı" fonksiyonunda kalan 0/152 parsel ve kadastral boşluk üzerinde bulunan 1000 m2'lik alanın "Belediye Hizmet Alanı" olarak düzenlendiği tespit edilmiştir.

Söz konusu uygulama imar planı değişikliği teklifi, meri 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarından farklılık göstermekle birlikte donatılar arası bir değişiklik olması ve meri imar planındaki donatı alanlarının toplam büyüklüğünü etkilememesi nedeni ile yukarıda bahsi geçen Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin Uygulama İmar Planları'na ilişkin 24.2 Maddesi doğrultusunda uygun olarak değerlendirilmektedir.

11-       G22B02A1A, G22B02A1B ve F22C22D4D plan paftalarında;

İlgi (b) İlçe Meclis Kararındaki 6198 no.lu itiraz dilekçe ile meri imar planında "Belediye Hizmet Alanı" fonksiyonunda kalan 0/1310 parselin "Konut Alanı" fonksiyonuna alınması talep edilmektedir.

İlgi (a) yazı eki uygulama imar planı değişikliği teklifi ile meri nazım ve uygulama imar planında "Belediye Hizmet Alanı" fonksiyonunda bulunan 0/1310 parselin "Tarım Alanı" olarak düzenlendiği tespit edilmiştir.

Söz konusu 0/1310 parselin bulunduğu alan, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının hazırlanma sürecinde Tarım İl Müdürlüğünün 31.10.2014 tarihli ve 3456 sayılı yazısında ilettiği kurum görüşü ekinde söz konusu alanın Marjinal Kuru Tarım Alanı olduğu tespit edilmiş olup bu kapsamda uygulama imar planı değişikliği teklifi ile yapılan düzenleme uygun olarak değerlendirilmektedir.

12-       G22B02B3A ve G22B02B3B plan paftalarında;

İlgi (b) İlçe Meclis Kararındaki 15405 no.lu itiraz dilekçesi ile itiraza konu alanın yola cephesinin sağlanması talebi doğrultusunda, meri 13.10.2017 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 25.09.2020 onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nda "Tarım Alanı" lejantında kalan 0/421, 0/480, 0/481, 0/482, 0/483, 0/1137, 0/1140, 0/1146 parsel üzerinde bulunan mevcut yol alanının ilgi (a) yazı eki uygulama imar planı değişikliği teklifi ile "7m Yaya Yolu" olarak düzenlendiği tespit edilmiştir.

Söz konusu uygulama imar planı değişikliği teklifi ile 0/421, 0/480, 0/481, 0/482, 0/483, 0/1137, 0/1140, 0/1146 parsel üzerinde mevcut duruma uygun olarak önerilen "7m Yaya Yolu", donatı artırıcı nitelikte olup yukarıda bahsi geçen Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin Uygulama İmar Planları'na ilişkin 24.2 Maddesi ve meri nazım imar planının Plan Genel Hükümlerinin 2. Maddesi doğrultusunda meri 1/5000 ölçekli plan kararlarına aykırılık teşkil etmemekle birlikte donatı artırıcı nitelikte olmakla birlikte teklife konu yol alanlarının "Tarım Alanı"nda kalması nedeni ile Tarım İl Müdürlüğünden alınacak görüş doğrultusunda düzenlenmesi uygun görülmektedir.

13-       F22C23D4B plan paftasında;

Pendik Belediyesi İmar Komisyonunca itirazların değerlendirilmesi aşamasında Kurtdoğmuş Cami önündeki 0/735, 0/736 ve 0/737 parsellere cepheli mevcut yolun, ilgi (b) ilçe meclis kararı doğrultusunda "7m Yaya Yolu" olarak düzenlendiği tespit edilmiştir.

Söz konusu "7m Yaya Yolu"nun önerildiği alan, meri 13.10.2017 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 25.09.2020 onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nda "SK-1 rumuzlu Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" lejantında kalmaktadır.

İlgi (a) yazı eki uygulama imar planı değişikliği teklifi ile 0/735, 0/736 ve 0/737 parsellere cepheli mevcut yolun "7m Yaya Yolu" olarak önerilmesi, yukarıda bahsi geçen Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin Uygulama İmar Planları'na ilişkin 24.2 Maddesi ve meri nazım imar planının Plan Genel Hükümlerinin 2. Maddesi doğrultusunda meri 1/5000 ölçekli plan kararlarına aykırılık teşkil etmemekte ve uygun olarak değerlendirilmektedir.

14-G22B01B1C plan notu paftasında;

Pendik Belediyesi İmar Komisyonunca itirazların değerlendirilmesi aşamasında uygulamalarda kolaylık sağlanması amacıyla uygulama imar planı hükümleri "6.2.Rekreasyon Alanı" başlığı altına ilgi (b) ilçe meclis kararı doğrultusunda, "Rekreasyon Alanları 04.07.2019 tarihinde değişen İmar Kanunu'ndan önce planlanmış olduğundan dolayı imar uygulaması yapılması durumunda Düzenleme Ortaklık Payına konu edilmeyebilir. Bu durumda, Rekreasyon Alanı olarak planlanmış olan parselin yol, park, cami ve benzeri donatı alanlarında kalan kısımları ruhsat v.b. aşamalarda terke konu edilecek olup, rekreasyon alanı olarak planlanmış olan kısmı parsel malikinin mülkiyetinde kalabilir." plan notunun eklendiği tespit edilmiştir.

22.02.2020 tarihli Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğinin "Düzenleme ortaklık payına ait esaslar" başlığı altında 14. Maddesinin 2. Bendinde "Düzenleme ortaklık paylarının aşağıdaki öncelik sırasına göre alınması esastır: .. .ğ) Rekreasyon alanı, mesire alanları ve özel tesis yapılmasına konu olmayan ağaçlandırılacak alan..." ve 9. Bendinde "İçme suyu havzasında kalması nedeniyle 28/10/2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik kapsamında yerleşime konu edilemeyen ve rekreasyon amaçlı imar planı bulunup, plan kararı ile özel tesis yapılmasına imkan verilen alanlarda; etrafını sınırlayan alanların yerleşim durumu, yapı yoğunluğu ve daha önce imar uygulaması görmesi gibi nedenlerden ötürü bu alanlarla birleştirilerek imar uygulaması yapılamaması halinde, rekreasyon alanı kullanımındaki imar parsellerine özel mülkiyetten tahsis yapılmak suretiyle parselasyon planları yapılabilir, imar mevzuatındaki yapılaşma koşullarını aşmamak kaydıyla özel tesis yapımına izin verilebilir. " denilmektedir. Bu kapsamda, rekreasyon alanlarına yönelik düzenleme ortalık paylarına ilişkin ilgili mevzuat hükümleri ile düzenlemeler getirildiğinden uygulamaların bu doğrultuda yapılması gerekmekte olup söz konusu plan notunun eklenmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun bulunmamaktadır.

15-G22B01B1C          plan notu paftasında;

Pendik Belediyesi İmar Komisyonunca itirazların değerlendirilmesi aşamasında, Pendik Belediyesi İmar Komisyonunca belirlenen ve uygulamalarda kolaylık sağlaması amacıyla uygulama imar planı hükümleri "8.7. SK- 1 Rumuzlu Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" başlığı altına ilgi (b) ilçe meclis karar doğrultusunda "Kısmen SK-1 rumuzlu Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı, kısmen de Konut Alanı olarak planlanmış olan parsellerin bu kısımları ifraza konu edilmeyebilir. Ancak, parsel üzerindeki diğer fonksiyon alanları ifraz ve terke konu edilecektir. Emsal hesabı parselin, konut alanında kalan kısmı üzerinden yapılacak olup, yeni yapı konut alanı olarak planlanmış kısımda yapılacaktır. SK-1 rumuzlu Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanında kalan parsellerde mevcut yapıların plan notu kapsamında yenilenmesi aşamasında parselin donatı alanında kalan kısımları terk edilecektir." plan notunun eklendiği tespit edilmiştir.

Söz konusu uygulama imar planı değişikliği teklifi ile eklenen plan notu, uygulamaya kolaylaştırıcı nitelik taşıdığından 1/5000 ölçekli plan kararlarını etkilememekte ve uygun olarak değerlendirilmektedir. 

Sonuç olarak yukarıda bahsi geçen tespit ve değerlendirmelerden;

-1 ve 14 no.lu maddeler uygun görülmemekte,

-2 ve 9 no.lu maddeler kısmen 1/5000 ölçekli plan kararlarına aykırı nitelik taşıdığından uygun bulunmamakta, kısmen de uygun bulunmaktadır.

-3 no.lu madde Orman Genel Müdürlüğünden görüş alınarak düzenlenmesi uygun görülmekte,

-6, 7-a, 7-c, 7-e, 7-f, 12 no.lu maddeler Tarım İl Müdürlüğünden görüş alınarak düzenlenmesi uygun görülmekte ve

-Diğer maddeler ise (4, 5, 7-b, 7-d, 8, 10, 11, 13, 15) uygun olarak değerlendirilmektedir.

Uygun görüşle arz ederim. ” Denilerek.

UİP-35580 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Pendik İlçesi Ballıca, Emirli, Kurna ve Kurtdoğmuş Mahalleleri Uygulama İmar Planı'na askı süresi içerisinde yapılan itirazları kapsamında ilgi (a) yazı ekinde Müdürlüğümüze iletilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yazımız ekinde iletilmekte olup yazımız ve eklerinin, 5216 sayılı yasanın 7/b ve 14. maddeleri gereğince değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Pendik İlçesi, Ballıca, Emirli, Kurna ve Kurtdoğmuş Mahalleleri 1/1000 ölçekli UİP askıda itirazlar incelenmiş olup; İlçesinde geldiği şekliyle kabulü ve değerlendirme yazısındaki 1, 2, 6, 9, 10, 11, 14 ve 15 nolu maddelerdeki itiraz konularına ilişkin İlçesince yapılan 1/1000 ölçekli düzenlemeler doğrultusunda Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri hazırlanarak meclise sunulması ile kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.”

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı, Ocak Ayı Toplantılarının 13 Ocak 2022 tarihli 3. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.