Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

14.06.2021 tarihli ve 3118 sayılı yazımız eki Adalar İlçesi 1/5000 Ölçekli Adalar Doğal ve Çakışan Sit Alanları KANİP Teklifi ile Birleştirme.

Karar Tarihi

13 Ocak 2022

Karar No

68

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 11/10/2021 gün ve sayılı yazısında;

“İlgi: a) 14.06.2021 tarihli ve 3118 sayılı yazımız.

             b) Cumhurbaşkanlığının 30.09.2021 tarihli ve 4556 sayılı kararı.

             c) Cumhurbaşkanlığının 30.09.2021 tarihli ve 4557 sayılı kararı.

İstanbul ili, Adalar ilçesi, 21.09.2011 tarihli 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı, 30.11.2017 tarih ve K.2017/2628 sayılı Mahkeme Kararı ile iptal edilmiş, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasası gereği plan yapılması gereği oluşmuş ve bu doğrultuda 18.04.2018 tarih ve 474967 sayılı Başkanlık Oluru ile tüm paydaşların sürece dâhil edildiği katılımcı bir planlama yaklaşımıyla 1/5000 ölçekli Adalar Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı çalışmasına başlanmıştır.

İlçe bütününde hazırlanan teklif planın ilgili yasa ve yönetmelikler gereğince sit alanı niteliğine (doğal, kentsel, karma) göre ve kıyı alanlarında onay süreçleri farklılaştığından onama yetkisi kapsamında plan sınırları belirlenmiş, Adalar ilçesinin doğal ve çakışan sit alanlarına ilişkin hazırladığımız plan taslağı “1/5000 ölçekli Adalar Doğal ve Çakışan Sit Alanları Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı” adıyla ilgi (a) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclise iletilmiştir.

Bu süreç içerisinde söz konusu plan taslağı içerisinde yer alan Sedef Adası ve Kaşık Adasının, ilgili (b) ve (c) Cumhurbaşkanlığı Kararlarında yer alan krokilerde belirtilen kısımları “Kesin Korunacak Hassas Alan” olarak tescil ve ilan edilmiştir. ” Denilerek.

Bu kapsamda ilgili (b) ve (c) Cumhurbaşkanlığı Kararları ve ekleri ile bu kararlar doğrultusunda revize edilen teklif plan paftası yazımız ekinde iletilmekte olup, yazımız ve eklerinin ilgi (a) yazımız ile birleştirilerek, yürürlükteki yasa ve yönetmelikler ile 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun ilgili hükümlerine göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Adalar İlçesi, 14.06.2021 tarihli ve 3118 sayılı yazı eki 1/5000 ölçekli Adalar Doğal ve Çakışan Sit Alanları KANİP Teklifi ile birleştirme incelenmiş olup;

4.11.2021 tarih ve 4758 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda Müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca uygun görülmüştür

 

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.”

Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık – Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği – Kültür ve Sanat Komisyonları müşterek raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı, Ocak Ayı Toplantılarının 13 Ocak 2022 tarihli 3. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.