Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

1/5000 ölçekli Valide-i Atik Cami ve Çevresi Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı

Karar Tarihi

13 Ocak 2022

Karar No

67

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 11/10/2021 gün ve sayılı yazısında;

              

            “İlgi:

            a) İstanbul VI Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 15.12.2018 tarihli ve 5201 sayılı Kararı.

             b) 12/12/2019 tarihli ve 130 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı.

             c)  04.08.2021 tarihli ve İBB NO: 130767 sayılı yazımız.

28.09.2015 tasdik tarihli, 1/5000 ölçekli Valide-i Atik Cami ve Çevresi Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan, 1/1000 ölçekli Valide-i Atik Cami ve Çevresi Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifi, İstanbul VI Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca alınan ilgi (a) Kararı gereği, değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir.

Konu hakkında alınan ilgi (b) Meclis Kararı’nda ; “ ….. 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına uygun olarak Şehir Planlama Müdürlüğünce hazırlanacak 1/5000 ölçekli plan teklifinin; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis onayına sunulması; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisince onaylanması halinde; 12.07.2018 tarih, 1180 sayılı meclis kararı gereği hazırlanan, 15.12.2018 tarih ve 5201 sayılı kurul kararı ile iade edilen 1/1000 ölçekli Valide-i Atik Cami ve Çevresi Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ile birlikte değerlendirilmek üzere ilgili kurullara gönderilmesi ile komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.” denilmektedir.

            İlgi (b) Meclis Kararı gereği, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’na uygun olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Valide-i Atik Cami ve Çevresi Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı çalışmaları kapsamında ilgi (c) yazımız ile ilgili kurumlardan, talepleri, projeleri ve yatırımları hakkında görüş istenmiş, bu görüşler doğrultusunda plan kararları üretilmiştir. ” Denilerek.

Yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda, ilgi (b) Meclis Kararı gereğince 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’na uygun olarak, kurum ve kuruluş görüşleri, ilgili mevzuat, şehircilik ilkeleri ve planlama esasları kapsamında hazırlanan 1/5000 ölçekli Valide-i Atik Cami ve Çevresi Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı teklifi yazımız ekinde iletilmekte olup, yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Üsküdar İlçesi, 1/5000 ölçekli Valide-i Atik Cami ve Çevresi Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı teklifi incelenmiş olup,

Teklife konu plan için daha önce İstanbul 6 nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 05.12.2018 tarih ve 5201 sayılı kararı doğrultusunda alınmış 12.12.2019 tarih ve 1030 nolu İBB Meclis kararının gereğince üst ve alt ölçekli imar planları arasındaki uyumu sağlamaya yönelik önerilen teklifin kabulü,

Ayrıca, üst ve alt ölçekli imar planları arasındaki farklılıklardan biri olan 226 ada 50 nolu parsel için 1/1000 ölçekli Valide-i Atik Cami ve Çevresi Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan kararlarındaki Yençok:9.50 m. irtifada kütle nizamlı yapının mahrecinin sağlanarak uygulamayı kolaylaştırmaya yönelik oluşturulan bilgi paftasının 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına işlenmesi ile, 1/5000-1/1000 ölçekli Valide-i Atik Cami ve Çevresi Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar ve Uygulama İmar Planları tekliflerinin birlikte değerlendirilmek üzere ilgili kurullara gönderilmesi ile komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.”

Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık – Sosyal Hizmetler, Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Komisyonları müşterek raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı, Ocak Ayı Toplantılarının 13 Ocak 2022 tarihli 3. birleşiminde okunarak, müzakereye açıldı: CHP ve İYİ Parti Grubunun muhalefetiyle yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oyçokluğu ile kabulü kararlaştırılmıştır.