Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

1/5000 Ölçekli Ümraniye Merkez Revizyon NİP’nda Su Koruma Kuşağında Kalan Kısmi Al. İlişkin Plan Değişikliği İtirazları

Karar Tarihi

13 Ocak 2022

Karar No

59

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 13/09/2021 gün ve sayılı yazısında;

            “İlgi: a) Planlama Müdürlüğünün 05.12.2018 tarihli ve 2018-1521-8932-263922 sayılı yazısı ve eki Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2018 tarihli ve 1666 sayılı Kararı.

b) 09.01.2019 tarihli ve İBB No:5244 sayılı yazımız.

c) İSKİ Genel Müdürlüğünün 15.02.2019 tarihli ve 310.01-E.20190086517 sayılı yazısı.

d) 13.07.2020 tarihli ve 2746 sayılı yazımız.

e) Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.09.2020 tarihli ve 856 sayılı Kararı.

f) Yazı İşleri Müdürlüğü’nde kayıtlı (15 adet) itiraz dilekçeleri.

g) Yazı İşleri Müdürlüğü’nde kayıtlı (9 adet) itiraz dilekçeleri.

h) Yazı İşleri Müdürlüğü’nde kayıtlı (5 adet) itiraz dilekçeleri.

ı) Yazı İşleri Müdürlüğü’nde kayıtlı (1 adet) itiraz dilekçeleri.

1/5000 ölçekli Ümraniye Merkez Revizyon Nazım İmar Planında Su Koruma Kuşağında Kalan Kısmi Alanlara İlişkin Plan Değişikliği 25.09.2020 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmış olup 10.03.2021 – 08.04.2021 tarihleri arasında Başkanlığımız Planlama Müdürlüğü’nde askıya çıkartılarak ilan edilmiştir.

PLAN SÜRECİ

İlgi (a) yazı ile; meri 1/5000 ölçekli 13.02.1998 onanlı Ümraniye Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli 13.02.1998-15.03.1999 onanlı Ümraniye Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan, Çakmak Mahallesi 96 ada 1, 2, 3, 4 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli NİP değişikliği hakkında Büyükşehir Belediye Meclisinin “meri plan şartlarının korunarak, imar planlarında A rumuzu ile gösterilen güzergahlarda İSKİ Genel Müdürlüğü’nce yapılan arazi ve taşkın modellemeleri, yağmursuyu kanalizasyon hatları ile birlikte değerlendirilerek ‘A Rumuzlu’ alanlara kısmi bölge planı yapılması için İBB Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından hazırlanarak İBB Meclisi’ne sunulması” kararı tarafımıza iletilmiş olup, söz konusu karara istinaden ilgi (b) yazımızla ilgili kurumlardan görüşleri talep edilmiş, bu görüşlerden İSKİ Genel Müdürlüğünden “A Rumuzlu” alanlara ilişkin alınan ilgi (c) görüş yazısında; “Çakmak Mahallesinde kalan 1., 2. ve 3. bölge, İstiklal Mahallesinde kalan 5. bölgeye ait yapılan arazi taşkın modellemeleri sonucunda (vadi tabanında taşkın kodlama suretiyle) her parsel için su basman kotları tespit edilmiş ve bazı parsellerde ‘A Rumuzlu’ alanların korunmasına gerek kalmayacağı”  belirtilmiş olmakla birlikte, plan sınırına dahil edilebilecek uygun ada ve parseller belirlenerek tarafımıza iletilmiştir.

İlgi (a) yazı eki Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ve ilgili kurum görüşleri doğrultusunda hazırlanan söz konusu plan değişikliği teklifi ilgi (d) yazımız ile değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup, ilgi (e) Meclis Kararı ile Büyükşehir Belediye Başkanı’nca 25.09.2020 tarihinde onaylanmıştır.

1/5000 ölçekli  Ümraniye Merkez Revizyon Nazım İmar Planında Su Koruma Kuşağında Kalan Kısmi Alanlara İlişkin Plan Değişikliği kapsamında kalan alanlar 13.02.1998 onanlı 1/5000 ölçekli Ümraniye Revizyon Nazım İmar Planı’nda “Su Koruma Kuşağı”, 13.02.1998 onanlı 1/1000 ölçekli Ümraniye Revizyon Uygulama İmar Planı’nda ise “Park Alanı” fonksiyonunda kalmakta iken söz konusu değişiklik ile bu alanlar “Yeniden Düzenlenecek Alan” fonksiyonuna alınmıştır. Ayrıca söz konusu plan değişikliği teklifi plan notları 4. Maddedeki: “Yeniden düzenlenecek alanda kalan özel mülkiyetli parseller ada bazında tevhid edilecek olup, bu parsellerin en az %45’i 1/1000 ölçekli uygulama imar planında donatı alanları (sosyal-teknik altyapı alanları, park alanları vb.) olarak ayrılacaktır.” ve 6. Maddedeki: “Yeniden düzenlenecek alanda, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında belirlenecek yapı adalarında, yakın çevre yapılaşma şartlarına göre hesap edilen toplam inşaat alanının %55'i üzerinden uygulama yapılacak olup, Yençok: 4 kattır.” şeklindeki plan notları ilgi (g) Meclis Kararı ile “…4 nolu plan notundaki %45 ibaresinin %35, 6 nolu plan notundaki %55 ibaresinin %65 olarak düzenlenmesi ile 1/5000 Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür” şeklinde düzenlenmiştir.

MÜLKİYET DURUMU

            İlgi dilekçelerde bahsi geçen parsellerin mülkiyet durumu ile ilgili bilgiler Ek-1 itiraz değerlendirme tablosunda görüldüğü gibi geneli itibari ile şahıs mülkiyetindedir.

            PLAN DURUMU

            İlgi dilekçelerde bahsi geçen parsellerin plan durumu ile ilgili bilgiler Ek.1 itiraz değerlendirme tablosunda görüldüğü şekildedir.

İTİRAZ KONUSU

25.09.2020 onanlı 1/5000 ölçekli Ümraniye Merkez Revizyon Nazım İmar Planında Su Koruma Kuşağında Kalan Kısmi Alanlara İlişkin Plan Değişikliği’ne askı süresi içerisinde ilgi (f), (g), (h), (ı) itiraz dilekçeleri ile itiraz edilmiş olup;

              - İlgi (f) itiraz dilekçeleriyle (62609, 77390, 74577, 66177, 76553, 75778, 76566, 75783, 75773, 77455, 77473, 77454, 69531, 69537 İBB numaralı) Ek.1 itiraz değerlendirme tablosunda yer alan 25.09.2020 onanlı planda “Yeniden Düzenlenecek Alan” olarak belirlenen alanlardaki parsellerde %35 donatı alanı ayrılmasının hak kaybına sebep olduğu belirtilerek mağduriyetlerinin giderilmesi talep edilmektedir.

              - İlgi (g) itiraz dilekçeleriyle (62551, 62552, 75488, 75468, 75466, 75480, 75447, 75472, 75458 İBB numaralı) Ek.1 itiraz değerlendirme tablosunda yer alan 25.09.2020 onanlı planda “Yeniden Düzenlenecek Alan” olarak belirlenen alanlardaki parsellerin, park/yeşil alanda planlandığı ileri sürülerek bu alanların park alanından çıkarılması talep edilmektedir.

              - İlgi (h) itiraz dilekçeleriyle (71586, 66637, 68203, 65169, 65174 İBB numaralı) 17.09.2020 tarihli 856 sayılı karara itiraz edilmiş olup Ek.1 itiraz değerlendirme tablosunda yer alan 25.09.2020 onanlı planda “Yeniden Düzenlenecek Alan” olarak belirlenen 795 ada, 145 parsel yönünden yeniden değerlendirilmesi ve söz konusu parselle ilgili kısımların meri planlara uygun haliyle bırakılması talep edilmektedir.

              - İlgi (ı) itiraz dilekçesiyle (71691 İBB numaralı itiraz) Ek.1 itiraz değerlendirme tablosunda yer alan parsellerle ilgili olarak 25.09.2020 onanlı plandan önceki 1/5000 ölçekli planlarda konut olarak göründüğü belirtilerek mağduriyetin giderilmesi talep edilmektedir.

            DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

            - İlgi (f) itiraz dilekçelerindeki talep incelendiğinde;

1/5000 ölçekli  Ümraniye Merkez Revizyon Nazım İmar Planında Su Koruma Kuşağında Kalan Kısmi Alanlara İlişkin Plan Değişikliği teklifi plan notları 4. Madde: “Yeniden düzenlenecek alanda kalan özel mülkiyetli parseller ada bazında tevhid edilecek olup, bu parsellerin en az %45’i 1/1000 ölçekli uygulama imar planında donatı alanları (sosyal-teknik altyapı alanları, park alanları vb.) olarak ayrılacaktır.” şeklindeki plan notu ilgi (g) Meclis Kararı ile “…4 nolu plan notundaki %45 ibaresinin %35…” olarak düzenlenmesi uygun görülmüş olup söz konusu talep donatı standartlarını azaltıcı, nüfus ve yapı yoğunluğunu artırıcı nitelik taşımaktadır.

            - İlgi (g) itiraz dilekçelerindeki talep incelendiğinde;

            13.02.1998 onanlı 1/5000 ölçekli planda kısmen “Park Alanı” kısmen “Konut Alanı” olarak planlanan 795 ada, 144 ve 146 parseller 1/5000 ölçekli Ümraniye Merkez Revizyon Nazım İmar Planında Su Koruma Kuşağında Kalan Kısmi Alanlara İlişkin Plan Değişikliği ile “Yeniden Düzenlenecek Alan” lejantına alınmış olup yapılan düzenleme ile ilgi (ı) itiraz dilekçelerinde belirtildiği gibi yeşil alan olarak planlanmadığından itiraz olarak değerlendirilebilecek bir husus bulunmamaktadır.

            - İlgi (h) itiraz dilekçelerindeki talep incelendiğinde;

13.02.1998 onanlı 1/5000 ölçekli nazım imar planında kısmen “Park Alanı” kısmen “Konut Alanı” lejantında, 1/1000 ölçekli meri uygulama imar planında ise tamamen “Konut Alanı” lejantında kalan 795 ada, 145 parselin 1/5000 ölçekli Ümraniye Merkez Revizyon Nazım İmar Planında Su Koruma Kuşağında Kalan Kısmi Alanlara İlişkin Plan Değişikliği ile “Yeniden Düzenlenecek Alan” lejantına alındığı görülmekte olup, bu alanlarda çevre yapılaşma şartlarına uygun olarak konut alanı ve donatı alanları (sosyal-teknik altyapı alanları, park alanları vb.) yer alacağından itiraz olarak değerlendirilebilecek bir husus bulunmamaktadır.

            - İlgi (ı) itiraz dilekçelerindeki talep incelendiğinde;

1/5000 ölçekli  Ümraniye Merkez Revizyon Nazım İmar Planında Su Koruma Kuşağında Kalan Kısmi Alanlara İlişkin Plan Değişikliği plan notları 2. Maddesinde: “Plan değişikliği kapsamında Atakent Mahallesi’nde yer alan parsellerde; 1/1000 ölçekli uygulama imar planında A rumuzlu hattın kaldırılması haricinde fonksiyon ve yapılaşma şartlarında herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.” denilmektedir. Bu kapsamda Atakent Mahallesi, 1771 ada, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 parseller ile 1791 ada, 7, 8, 9 parsellere ilişkin “Park Alanı” fonksiyonunun kaldırılması talebi donatı standartlarını azaltıcı, nüfus ve yapı yoğunluğunu artırıcı nitelik taşımaktadır. ” Denilerek.

            İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 17.09.2020 tarihli ve 856 sayılı Kararı ile tadilen uygun görülen NİP-34376432 plan işlem numaralı, Büyükşehir Belediye Başkanınca 25.09.2020 tarihinde onaylan 1/5000 Ölçekli Ümraniye Merkez Revizyon Nazım İmar Planında Su Koruma Kuşağında Kalan Kısmi Alanlara İlişkin Plan Değişikliğine askı süreci içinde yapılan itirazlara ilişkin değerlendirmemizin; 3194 ve 5216 sayılı yasa ve ilgili yönetmeliklere göre karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Ümraniye İlçesi, 1/5000 ölçekli Ümraniye Merkez Revizyon NİP’nda Su Koruma Kuşağında kalan kısmı Al. İlişkin Plan değişikliği itirazları incelenmiş olup;

İtirazların reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.”

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı, Ocak Ayı Toplantılarının 13 Ocak 2022 tarihli 3. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.