Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

1/5000 ölçekli Ataşehir İlçesi, İçerenköy, Küçükbakkalköy Mahalleleri ve Yakın Çevresi İmar Nazım Planı Teklifi

Karar Tarihi

13 Ocak 2022

Karar No

55

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 14/06/2021 gün ve sayılı yazısında;

            “İlgi: a) 06.10.2009 tarihli ve 2009/2076018 sayılı Başkanlık Oluru.

            b) İstanbul 3. İdare Mahkemesinin 24.04.2019 tarihli ve  2017/2306 E., 2019/928 K. sayılı  Mahkeme Kararı.

            c) 28.08.2020 tarihli ve BN:3367 sayılı Başkanlık Oluru.

            d) 14.10.2020 tarihli ve BN:1414 sayılı yazımız.

  15.06.2009 onanlı 1/100 000 ölçekli İstanbul İli Çevre Düzeni Planı kararları doğrultusunda Ataşehir ilçesi genelinde planlı gelişimin sağlanması ve meri planların plan bütünlüğü ilkesi çerçevesinde yeniden ele alınması amacı ile 3194 sayılı İmar Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, ilgili diğer mevzuat doğrultusunda Ataşehir İlçesi sınırları içerisinde, İçerenköy ve Küçükbakkalköy Mahalleleri ile Atatürk Mahallesinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 586 hektar alanda, ilgi (a) Başkanlık Oluru doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli İçerenköy Küçükbakkalköy Mahalleleri ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planı 16.12.2016 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmış olup 17.07.2017 – 15.08.2017 tarihinde askıya çıkarılmıştır.

           16.12.2016 onanlı 1/5000 ölçekli İçerenköy, Küçükbakkalköy Mahalleleri ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planına açılan davalar sonucunda İlgi (b) Mahkeme Kararında “….16/12/2016 onanlı Ataşehir İlçesi 1/5000 Ölçekli İçerenköy, Küçükbakkalköy Mahalleleri ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planı Değişikliğinin Planlama esaslarına, şehircilik ilkelerine ve kamu yararına aykırı olduğu anlaşıldığından, hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.” denilerek söz konusu 1/5000 ölçekli plan iptal edilmiş olup ilgi (c) Başkanlık Oluru doğrultusunda Ataşehir ilçesi 1/5000 ölçekli İçerenköy, Küçükbakkalköy Mahalleleri ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planı çalışmalarına başlanmış ve söz konusu plan çalışmaları kapsamında ilgi (d) yazımız ile ilgili kurumlardan, talepleri, projeleri ve yatırımları hakkında görüş istenmiş, bu görüşler doğrultusunda plan kararları üretilmiştir. "denilerek.

            Yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda, ilgi (b) Mahkeme Kararı gereği, kurum ve kuruluş görüşleri, ilgili mevzuat, şehircilik ilkeleri ve planlama esasları kapsamında hazırlanan 1/5000 ölçekli İçerenköy Küçükbakkalköy Mahalleleri ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planı teklifi yazımız ekinde iletilmekte olup, yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Ataşehir İlçesi, 1/5000 ölçekli Ataşehir İlçesi İçerenköy, Küçükbakkalköy Mahallelleri ve Yakın Çevresi NİP teklifi incelenmiş olup;

Teklif planda yer alan tüm Günübirlik Tesis Alanları iptal edilerek Park alanına alınması,

2109 ada 1 parsel ile 2111 ada 13 parsel arasında kalan Tescil harici alanın İbadet alanına alınması,

785 ada 102 parsel ile 785 ada 14 parsel arasındaki Tescil harici alanın tamamının Park alanına alınması,

801 ada 233 ve 234 parsellerin Kamu Hizmet Alanına alınması,

2805 ada 1 parselin tamamının Küçük Sanayi alanına alınması,

3287 ada 245 parselin kuzeyindeki tescil harici alanın tamamının Park alanına alınması,

3273 ada 3274 ada arasındaki Tescil harici alan ve 3273 ada 89 parselin Park alanına alınması

3276 ada 181 parselin kuzeyindeki Tescil harici alanın Park alanına alınması,

1960 ada 23 parselin batısındaki Tescil harici alanın Park alanına alınması,

Bilgi paftasındaki şekliyle 1930 ada 1 parselin Konut (515 kişi/ha) ve Park alanına alınması,

Bilgi paftasındaki şekliyle 2715 ada, 2713 adaların bir kısmı ile 1420 ada 7 parselin bir kısmı ve tescil harici alanın Park alanına alınması,

Bilgi paftasındaki şekliyle 2728 adanın doğu kısmının Park alanına alınması,

Bilgi paftasındaki şekliyle 1411 ada 1 ve 1412 ada 1 parseller arasındaki yol alanı batıya kaydırılarak yeniden düzenlenmesi,

Bilgi paftasındaki şekliyle 1122 ada 160 parsel ve 3221 ada 161 parsel arasındaki alanın yol alanı olarak yeniden düzenlenmesi,

Bilgi paftasındaki şekliyle 2869 adanın batı kısmı ve bir kısım tescil dışı alanın Park alanına alınması,

Bilgi paftasındaki şekliyle 2844 adanın orta kısmı ve bir kısım tescil dışı alanın Eğitim alanına alınması,

Bilgi paftasındaki şekliyle 2846 adanın orta kısmı ve bir kısım tescil dışı alanın Kamu Hizmet alanına alınması,

Bilgi paftasındaki şekliyle 801 ada 100 parselin batısındaki Tescil harici alanın Eğitim alanına alınması,

Teklif planda MİA alanı olarak belirlenen 1046 ada 200 parsel ve tescil harici alanın Bilgi paftasındaki şekliyle MİA ve İbadet alanı olarak düzenlenmesi,

Bilgi paftasındaki şekliyle 3269 ada, 3395 ada ve yollarla çevrili tescil harici alana ilişkin BHA yeniden düzenlenmesi, Eğitim alanı fonksiyonu eklenmesi ve Sosyal Tesis alanının Park olarak düzenlenmesi,

Bilgi paftasındaki şekliyle 1962 ada 1 parsel, 1961 ada 1 parsel ve bir kısım tescil dışı alanın İbadet alanı olarak düzenlenmesi ve TİCK alanı iptal edilerek MİA alanına alınması,

Bilgi paftasındaki şekliyle 1947 ada 1 parsel ve 1948 ada 10 parsel arasındaki tescil harici alanın bir kısmının İbadet alanına alınması,

Plan notları Genel Hükümler 15 nolu maddesindeki “İBB ve” ifadesininin iptal edilmesi,

Genel Hükümler 17 nolu maddesinin tamamının iptali,

Özel Hükümler 3.3. Ticaret-Konut alanı başlığı altındaki “Ticaret Konut alanlarının bodrum katlarında konut işlevi yer alamaz.” ve “Ticaret Konut Alanlarında konut kullanımı en fazla %40’dır.” ifadesininin iptal edilmesi,

Özel hükümler 4.1. Günübirlik Tesis Alanı plan notunun iptali,

5.2 Yükseköğretim Alanları 2 nolu cümlesi “Yükseköğretim alanlarında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı onaylanmadan uygulama yapılamaz.” ifadesinin iptali yerine “Bu alanlarda Emsal 2,00 olup ilgili kurum, kuruluş görüşü doğrultusunda avan projeye göre uygulama yapılacaktır.” ifadesinin eklenmesi,

Özel hükümler 5.3.Kültürel Tesis Alanı “ emsale konu alanın %50’sini geçmemek koşulu ile ticari birimler yer alabilir.” ifadesinin iptali yerine “ticari birim oluşturulamaz.” ifadesinin eklenmesi,

Özel hükümler 5.4.İbadet Alanı plan notunun sonuna  “Bu alanlarda Avan projeye göre uygulama yapılacak olup zemin altı otopark yapılabilir.” ifadesinin eklenmesi,

Özel hükümler 6.1.Park ve Yeşil Alan plan notunda “..birimler yer alabilir.” ifadesinden sonra gelmek üzere “Ancak 5000 m2’den büyük alanlarda E:0,05 ve Yençok:4,50 m olarak uygulama yapılır.” eklenmesi ile,

Özel hükümler 6.4.Meydan plan notunda “% 5’ini” ifadesinin iptali yerine “%3’ünü” ifadesinin eklenmesi,

MİA alanlarının ilişkin Plan notlarında “Emsal:1.50” iptal edilerek “Emsal:1.10” şeklinde düzenlenmesi ve MİA plan notlarına “Plan onay tarihinden önce ruhsat almış olan parsellerin ruhsat aldıkları tarihteki emsal değerleri müktesebidir.” ifadesinin eklenmesi ile

Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.”

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı, Ocak Ayı Toplantılarının 13 Ocak 2022 tarihli 3. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.