Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

1/5000 ölçekli Adalar Doğal ve Karma Sit Alanları Koruma Amaçlı Nazım İmar teklifi.

Karar Tarihi

13 Ocak 2022

Karar No

51

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 14/06/2021 gün ve sayılı yazısında;

            “İlgi:  a) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün bila tarih ve E.39081 sayılı yazısı ve eki mahkeme kararı.

             b) Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Anadolu 1. Büyükkent Bölge Temsilciliğinin 21.11.2011 tarih ve 2011.11.011 sayılı yazısı.

             c) 18.04.2018 tarih ve TN: 474967 sayılı Başkanlık Oluru.

             d) 11.06.2018 tarihli ve BN:3262 sayılı dağıtımlı yazımız.

İstanbul ili, Adalar ilçesi, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.04.2010 tarih ve 1042 sayılı kararı ile uygun bulunmuş, planlama alanının tamamının sit alanı olması nedeniyle ilgili mevzuat gereği karar alınmak üzere 07.06.2011 tarih ve 3390173 sayılı yazımız ile İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğüne iletilmiştir. İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 07.03.2011 tarih ve 3125 sayılı karar ile değişikliklerle uygun bulunan plan, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 16.06.2011 tarih ve 1344 sayılı karar ile aynen uygun bulunmuş ve 21.09.2011 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır Söz konusu koruma amaçlı nazım imar planı, 21.10.2011-21.11.2011 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harita Müdürlüğü tarafından askıya çıkarılmıştır.

İlgi (a) yazı ile TMMOB Mimarlar Odası tarafından "İstanbul-Adalar İlçesi 1/5.000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına ilişkin ilgi (b) itirazın zımnen reddi iptali" talebiyle Başkanlığımız ve diğer davalılar aleyhine açılan ve bozma kararına uyulması suretiyle İstanbul 8. İdare Mahkemesi'nin 2017/984 esasına kayden görülmeye devam edilen dava ile alakalı olarak 30.11.2017 tarih ve K.2017/2628 sayılı kararı ile "dava konusu işlemin iptaline" karar verildiği bilgisini içeren Mahkeme Kararı tarafımıza iletilmiştir.

Mahkeme Kararında anılan plan hükümleri yönünden 21.09.2011 onanlı 1/5000 ölçekli Adalar Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nın kültürel doğal çevrenin korunması konusundaki koruma mevzuatına, şehircilik ilkelerine uygun olmadığı nedeni ile dava konusu işlemin iptaline karar verildiğinden söz konusu alana ilişkin mahkeme kararı dikkate alınarak, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasası gereği plan yapılması gereği oluşmuş ve bu doğrultuda ilgi (c) Başkanlık Oluru ile tüm paydaşların sürece dâhil edildiği katılımcı bir planlama yaklaşımıyla 1/5000 ölçekli Adalar Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı çalışmasına başlanmıştır.

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin; 8. Bölüm Koruma Amaçlı İmar Planlarına Dair Esaslar - Koruma Amaçlı İmar Planı Hazırlama İlkeleri’nin 27. Maddesi (c) bendinde “…Koruma amaçlı imar planlarının hazırlanması aşamasında tespit edilen sorunların çözümü ve tarihi, kültürel, doğal çevrenin yaşanabilir ve sürdürülebilir biçimde korunabilmesi için alana özgü stratejiler ile gerektiğinde tescilli kültür varlıkları ile sit alanları içindeki faaliyetlerin ve yapı stokunun deprem, sel baskını, heyelan, yangın, kaya düşmesi ve benzeri afetlere karşı daha dayanıklı ve güvenli hale getirileceğine ilişkin hedefler, stratejiler ve uygulama esasları belirlenir…” denilmektedir.

Bu planla Adalar’ın doğal, kültürel, özgün ve hassas karakteri, gündemde olan sorun alanları, ihtiyaçları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin katılımcılık ilkesi çerçevesinde dünyadaki planlama gündemi ve koruma yaklaşımları dikkate alınarak Adalar’a özgü bir planlama ve yerel yönetim yaklaşımı geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, Adalar ekosistemini korumaya ve yaşatmaya yönelik gerekliliklerin, sosyal yaşamın ihtiyaçlarıyla bütünleştirilmesine yönelik ilkesel, işlevsel, katılımcı ve kapsamlı bir Strateji Belgesi üretilmesi gerekli görülmüştür.

Hem katılımcı planlamanın gereği olarak hem de Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 27-e maddesi kapsamında Strateji Belgesini içerecek şekilde genişletilen Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında Strateji Belgesinin  vizyon ve ilkeleri ile önerilen strateji ve eylemler doğrultusunda hazırlanması öngörülmüş, katılımcı planlama çalışmalarının çıktılarının Ada sakinleri, uzmanlar ve kurumlar tarafından ortaklaşa üretilen tüm taraflarca sahiplenilen, kolay anlaşılır, kurumlar arası eşgüdüm sağlayan, başta IBB birimleri olmak üzere tüm kurumların plan, uygulama ve yatırımlarına yön verecek bir mutabakat metni ve ortaklaşa yönetim ve planlama için bir «Yol Haritası» niteliğinde olması amaçlanmıştır.

Bu yaklaşımların sonucu olarak; Adalar’ın temel göstergelerine, gelecek vizyonuna, plan ve politikalarına uyumlu, yapılaşma biçimini yönlendiren, tarihi çevreyi ve doğal ekosistemini koruyan, yenilikçi yaklaşımları kentsel yaşam içinde deneyimleyen, katılımcı, şeffaf ve etkileşimi arttırmayı hedefleyen bir Strateji Belgesi oluşturulmuştur.

İlgi (c) Başkanlık Oluruna istinaden yapılacak olan 1/5000 ölçekli nazım imar planı çalışmalarında değerlendirilmek üzere, ilgi (d) yazımız ile ilgili kurum ve kuruluşlardan görüşleri talep edilmiş olup, tarafımıza iletilen görüş yazıları, Müdürlüğümüzce hazırlanmış olan Strateji Belgesi ile yürürlükteki yasa ve yönetmelikler doğrultusunda 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı teklifi hazırlanmıştır.

İlçe bütününde hazırlanan teklif planının ilgili yasa ve yönetmelikler gereğince sit alanı niteliğine (doğal, kentsel, karma) göre ve kıyı alanlarında onay süreçleri farklılaştığından onama yetkisi kapsamında plan sınırları belirlenmiştir. "denilerek.

1/5000 ölçekli Adalar Doğal ve Karma Sit Alanları Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı teklifine ait plan paftaları ve plan raporu yazımız ekinde iletilmekte olup, yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmelikler ile 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun ilgili hükümlerine göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Adalar İlçesi, 1/5000 ölçekli Adalar Doğal ve Karma Sit Alanları KANİP teklifi incelenmiş olup; 4.11.2021 tarih ve 4758 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda Müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.”

Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık – Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği – Kültür ve Sanat Komisyonları müşterek raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı, Ocak Ayı Toplantılarının 13 Ocak 2022 tarihli 3. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.