Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Ataşehir İlçesi, 1/5000 Ölçekli 22.02.2020 onanlı Mustafa Kemal ve Aşık Veysel Mahalleleri Nazım İmar Planı itirazları.

Karar Tarihi

13 Ocak 2022

Karar No

49

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 08/03/2021 gün ve 2021/ 10207 sayılı yazısında;

            “İlgi:

a) Ataşehir Belediye Başkanlığının 23.10.2020 tarihli ve E.3472/21958 sayılı itiraz  yazısı.

b) İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün 20.10.2020 tarihli ve E.18232631-769 sayılı ile 22/10/2020 tarihli ve E.18232631-769 sayılı itiraz yazıları.

c) İSKİ Genel Müdürlüğünün 16.10.2020 tarihli ve 11255029-310.01-E.20200418725 sayılı itiraz yazısı.

d) Yazı İşleri Müdürlüğünde kayıtlı (2493 adet) itiraz dilekçeleri.

e) Yazı İşleri Müdürlüğünde kayıtlı (2 adet) itiraz dilekçeleri.

f)  Yazı İşleri Müdürlüğünde kayıtlı (2 adet) itiraz dilekçeleri.

g) Yazı İşleri Müdürlüğünde kayıtlı (1 adet) itiraz dilekçeleri.

h) Yazı İşleri Müdürlüğünde kayıtlı (3 adet) itiraz dilekçesi.

j)  Yazı İşleri Müdürlüğünde kayıtlı (28 adet) itiraz dilekçesi.

k) İSKİ Genel Müdürlüğünün 29.07.2016 tarihli ve 414935 sayılı yazısı.

l)  Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2020 tarihli ve 277 sayılı kararı.

İTİRAZ KONUSU:

1/5000 ölçekli 22.02.2020 onaylı Mustafa Kemal ve Aşık Veysel Mahalleleri Nazım İmar Planına yasal askı süresi içerisinde ilgi (a) (b) (c) itiraz yazıları ve ilgi (d) (e) (f) (g) (h) (j) (k) (l) itiraz dilekçeleri ile itiraz edilmiş olup, toplam 2532 adet itiraz tarafımıza iletilmiştir.

   A- Ataşehir Belediye Başkanlığının ilgi (a) sayılı yazısı ile;

1.    Plan Notları Genel Hükümler Başlığı, 8. Maddesinde “İmar Kanunu’nun 15. ve 16. Maddelerine istinaden yapılan uygulamalarda donatı alanlarının tamamı (KOP alanları dahil) kamu eline bedelsiz geçmeden parsellerin imarlı kısımlarında uygulama yapılamaz.” denildiğinden bahisle 10 Temmuz 2019 tarih ve 30827 sayı ile Resmi Gazetede yayınlanan 04.07.2019 tarih ve 7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanununa eklenen maddelerde düzenleme ortaklık payına konu kullanımlarda değişiklik yapıldığından bu hususun KOP alanları açısından yeniden değerlendirilmesi,

2.    Plan Notları Genel Hükümler Başlığı 16. Maddesinde “1/1000 ölçekli uygulama imar planı üzerinden mevcut parsel büyüklüklerine göre belirlenecek emsal değeri, toplulaştırma sonucu oluşacak imar parselinin emsal değeri en fazla  %50 arttırılabilir ve hiçbir şartta yapılaşma koşulu E:2.50 değerini geçemez.” denilmekte  olduğu, K1 Rumuzlu mevcut Konut Alanları ve TİCK-1 Rumuzlu Konut+Ticaret Alanı fonksiyonlarında en yüksek emsalin 2.00 olarak belirlendiği, 2.50 Emsale çıkamayacağı belirtilmekte olup ayrıca toplulaştırma sonucu oluşacak imar parselinin emsal değerinin en fazla %50 arttırılabilir hükmü değerlendirildiğinde ise plan ile önerilmiş olan 1.75 ve 2.00 emsalin kullanılamayacağı, bu maddenin toplulaştırmaya teşvik edilmesi amaçlanan Nazım İmar Planı ve Özel Hükümler başlığındaki K1 Rumuzlu Konut Alanları, TİCK-1 Rumuzlu Konut+Ticaret Alanına yönelik plan notlarındaki hükümler ile çeliştiği, bu nedenle plan notunun bu maddelerinin yeniden revize edilmesi gerektiği; 

3.    Plan Notları Genel Hükümler Başlığı 17. Maddesinde “Bir kısım donatı alanında kalan parsellerde hangi imar parseli ile tevhid edileceğine ilişkin tereddüte düşülen durumlarda ilgili idare yetkilidir” denilmekte olduğundan bahisle tevhide ilişkin konuların 1/1000 ölçekli plan konusu olduğu ve 1/1000 ölçekli plana bırakılması gerektiği belirtilmektedir.

4.    Plan notları Özel Hükümler Başlığı 2.1. Maddesinin altında yer alan 2.5.2. ve 2.5.3. maddelerindeki uygulamaların “toplulaştırma ile birden çok parselin tevhidi neticesinde oluşacak konut alanlarında 3000 m2 ve üzeri…” şeklinde belirtildiğinden bahisle 3000m2’nin net parsel alanları olarak mı yoksa brüt parselden mi alınacağı hususunun belirsiz olduğu, bu durumun netleştirilmesi gerektiği belirtilmektedir. Ayrıca 2.5.3. Maddesinde TAKS ve Emsal değerinin terke konu donatı alanı haricinde kalan brüt parseller üzerinden hesaplanacağından bahisle TAKS değerinin net parsel alanları üzerinden hesaplanması gerektiği belirtilmektedir. Bunun yanısıra 2.5.2. ile 2.5.3. maddelerinde belirtilen emsal ve yükseklik değerlerinin donatı terkleri ve belirtilen hesaplamalardan sonra kullanılamayacağı ve bu durumun toplulaşmayı teşvik etmeyeceği belirtilmektedir. Mevcut parsel alanı (toplulaştırma olmadan) 3000 m2 üzeri olan parsellerin yapılaşma şartlarının ne olacağının ve donatı terki yapılıp yapılmayacağı hususunun açıklanması gerektiği ve bölgede ticaret alanı bulunmadığından konut alanlarının zemin katlarında ticaret birimleri yapılabilmesine dair plan notu eklenmesinin uygulamayı kolaylaştıracağı belirtilmektedir.  

5.    Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde Ek Nazım İmar Planı gösterimlerinde Konut Alanları için yoğunluk değerlerinin belirtildiği ve Ataşehir ilçesine bağlı Yenisahra ve İçerenköy Mahallelerine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının Plan Yapım Yönetmeliği çerçevesinde yapılmadığı gerekçesiyle iptal edildiği dolayısıyla 22.02.2020 onaylı planın Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun olarak revize edilmesi ve plan genelinde konut alanlarının mevcut konut alanı lejandına alınarak yoğunluk değerlerinin belirlenmesi gerektiği belirtilmektedir.

6.    22.02.2020 onaylı 1/5000 ölçekli Mustafa Kemal ve Aşık Veysel Mahalleleri Nazım İmar Planında münferit yapılaşmalar için verilen Emsal:1 değerinin 400 ki/ha’a denk geldiği, toplulaşma için verilen en yüksek Emsal:2 değerinin 800 ki/ha’a denk geldiği, her iki durumda  farklı yoğunluklar ortaya çıktığından planın önerdiği nüfusun belirsiz olduğu ve önerilecek donatı alanlarının değişken olacağından bahisle  yoğunluk değerlerinin net bir şekilde belirlenmesi ve bu yoğunluklar doğrultusunda ihtiyaç duyulan donatı alanlarının mevzuat çerçevesinde önerilmesi gerektiği belirtilmektedir.

7.    Planlama alanının çevresi ele alındığında Ömek-Esatpaşa Mahallelerinin bulunduğu bölgede yoğunluk değeri 0-500 ki/ha ve 501-750 ki/ha olarak önerilmiş, Barbaros Mahallesinin bulunduğu bölgede 160, 414 ve 500 ki/ha, Yenisahra Mahallesinde 700 ki/ha, Ümraniye bölgesinde ise plan sınırına bitişik alanda 250 ki/ha şeklinde yoğunluk değerleri önerildiği, planlama alanının çevresindeki yoğunluk değerlerinin 2.50 Emsale denk geldiği, bu bölgenin emsal değerinin çevresinden farklı olarak belirlendiği belirtilmekte olup, planlama alanında yoğunluk değerlerinin çevresi ile birlikte ele alınması gerektiği hususu değerlendirilmektedir.

8.    Plan Notları Özel Hükümler Başlığı 2.5.3. Maddesinde  "Bu alanlarda toplulaştırma ile birden çok parselin tevhidi neticesinde oluşacak konut alanlarında 3.000 m2 ve üzeri büyüklüğe sahip parsellerde E:2:00 Yençok:12 kat olarak uvgulama yapılacak olup uygulama alan sınırı içerisindeki herhangi bir donatı alanlarından toplulaştırma ile oluşturulacak alanın %20'si oranında donatı alanı kamuya terk edilmek üzere satış veya devir alınarak uvgulanıa yapılması durumunda; TAKS ve Emsal değeri terke konu donatı alanı haricinde kalan brüt parsel alanları üzerinden hesaplanacaktır " denilmekte olup, uygulama alan sınırı içerisinde herhangi bir donatı alanından denildiğinden donatı alanlarının elde edilme şeklinin mevzuat bükümleri çerçevesinde netleştirilmesi ve uygulama alan sınırı ifadesinin netleştirilmesi gerektiği belirtilmektedir.

9.    Donatı Alanı şeklindeki ifadenin  mevzuatta bulunmadığından bahisle mevzuat hükümleri çerçevesinde bu ifadenin revize edilmesi, Sosyal Altyapı, Teknik Altyapı, vb..şeklinde detaylı belirtilmesi gerektiği belirtilmektedir.

10. Plan Notları Özel Hükümler Başlığı 2.2 Maddesinde K2 Rumuzlu Mevcut Konut Alanları ile ilgili "Bu alan, 13.02.1998 onaylı 1/5000 ölçekli Ümraniye Merkez Planı ve tadilatlarına ilişkin kararların geçerli olduğu alandır” denilmekte olup, K2 Rumuzlu Konut Alanlarında da mevzuat çerçevesinde yoğunluk değerlerinin bu plan ile belirlenmesi, 13.02.1998 onaylı plan hükmünün plan notundan kaldırılması gerektiği belirtilmektedir.

11. 22.02.2020 onay tarihli 1/5000 ölçekli Mustafa Kemal ve Aşık Veysel Mahalleleri Nazım İmar Planında, K1 Rumuzlu Mevcut Konut Alanları ve Ticaret+Konut Alanları için Emsal değerlerinde Münferit yapılaşma ve 3000 m2 şeklinde iki farklı alansal büyüklük kriteri belirlenmiş olduğundan bahisle, yapılan saha çalışmalarında bölgede yaşayanlar ile yapılan görüşmeler sonucunda, 3000 m2 altında kalan toplulaşma alanları için kademeli bir yapılaşma koşulu olarak yoğunluk değerine ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

·       22.02.2020 onay tarihli 1/5000 ölçekli Mustafa Kemal ve Aşık Veysel Mahalleleri Nazım İmar Planı, Plan Lejandı ve Plan Açıklama Raporu  değerlendirmesinde;

12. Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde K1 ve K2 Rumuzlu Mevcut Konut Alam şeklinde plan lejandları bulunmadığından bu lejandların yeniden revize edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

13. Plan Lejandında ve Plan Notlarında TİCK-1 Rumuzlu Konut + Ticaret Alanı şeklinde gösterim bulunmakta olup, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği Ek Nazım İmar Planı Gösterimleri kısmında, bu gösterimin Ticaret - Konut Alanı şeklinde belirtildiği, ayrıca  planlama alanı içerisinde TİCK-2 Rumuzlu Ticaret-Konut Alanı fonksiyonu bulunmadığından TİCK şeklinde belirtilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

14. 22.02.2020 onaylı 1/5000 ölçekli Mustafa Kemal ve Aşık Veysel Mahalleleri Nazım İmar Planında, 3. Derece Ulaşım Aksı belirtilmiş olduğu, ancak Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği Ek Nazım İmar Planı Gösterimleri kısmına göre 3. Derece Ulaşım Aksının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarda gösterilmediği belirtilmektedir.

15. 22.02.2020 onaylı 1/5000 ölçekli Mustafa Kemal ve Aşık Veysel Mahalleleri Nazım İmar Planı ve Lejandında belirtilmiş olan Kavşak Düzenleme Alanının Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği Ek Nazım İmar Planı Gösterimlerinde yer almadığı, bu nedenle bu hususun revize edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

16. Karayolları Yol Kenar Koruma Kuşağı için herhangi bir fonksiyon belirtilmediği, görüşler doğrultusunda bu alanın fonksiyonunun değerlendirilmesi gerektiği belirtilmektedir.

17. 22.02.2020 onaylı 1/5000 ölçekli Mustafa Kemal ve Aşık Veysel Mahalleleri Nazım İmar Planında, 24.00 m. olarak planlanmış olan 3001 Caddesinin 30.00 m. olarak planlanmış olan 3004 Caddesine bağlantı sağlayan kısımda yol genişliğinin 15.00 m.'ye düşürüldüğü görülmektedir. Ulaşım aksının devamlılığı ve kullanım yoğunluğu açısından söz konusu 3001 Caddesinin yeniden değerIendirilerek, tamamının yol kesitinin 24.00 m. olarak planlanması gerektiği değerlendirilmektedir.

18. 22.02.2020 onaylı 1/5000 ölçekli Mustafa Kemal ve Aşık Veysel Mahalleleri Nazım İmar Planında, 3005 Caddesi 24.00 m. 3002 Caddesi ise 15.00 m. olarak planlanmış olup, yolun devamlılığı açısından ve 3001 Caddesine göre daha alt kademe bir yol olması nedeniyle 3005 ve 3002 Caddesini aynı kesitte 15.00 m. olarak devam ettirilmesinin uygun görüldüğü belirtilmektedir.

19. 22.02.2020 onaylı 1/5000 ölçekli Mustafa Kemal ve Aşık Veysel Mahalleleri Nazım İmar Planında, 20.00 m.'lik yol alanı olarak planlanmış ulaşım aksının (Ek:l) bulunduğu bölge eğimli bir bölge olup, yerinde yapılaşmıştır. Söz konusu bölgenin topoğrafık yapısını gösteren krokide (Ek:2) görüldüğü gibi dere hattına doğru gidildiğinde topoğrafik açıdan bölgenin uygun olmadığı, eğimin yaklaşık %30 olduğu, mülkiyet açısından da bu ulaşımın kamuya ek yük getireceği bahisle, uygun kadastral hatların, derenin ve topoğrafyanın dikkate alınarak, yol genişliğinin de değerIendirilerek yeniden düzenlenmesi gerektiği belirtilmektedir.

20. Plan Açıklama Raporunda, Zemin Kat Arazi Kullanım paftasında (Harita 21) 3004 Caddesinden mahreç alan parsellerde ticari birimler bulunduğu görülmekte olup, 22.02.2020 onaylı 1/5000 ölçekli Mustafa Kemal ve Aşık Veysel Mahalleleri Nazım İmar Planında ise söz konusu bölgelerin K1 Rumuzlu Mevcut Konut Alanı olarak planlanmış olduğundan bahisle, bu hususun yeniden değerlendirilerek, Ticaret-Konut Alanına alınması gerektiği belirtilmektedir.

21. Sosyal altyapı alanları için bölgenin sosyo-kültürel yapısının dikkate alınması ve bu fonksiyonların yer seçimlerinde bütün planlama alanının yararlanabileceği şekilde düzenlenme yapılması gerektiği belirtilmektedir.

22. 22.02.2020 onaylı 1/5000 ölçekli Mustafa Kemal ve Aşık Veysel Mahalleleri Nazım İmar Planında, Sosyal ve Teknik Altyapı ağlarında karar getirilirken, mevcut fiziki ve sosyo-kültürel doku, kadastral durum ve topografya gibi hususların bazı yerlerde dikkate alınmadığı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapım aşamasında bu durumun söz konusu alan bütünlüğünün korunması ve ulaşım akslarının devamlılığını engelleyeceği gerekçeleriyle Sosyal ve Teknik Altyapı alanlarının bu çerçevede yeniden değerlendirilmesi gerektiği belirtilmektedir.

23. Ataşehir ilçesi, Mustafa Kemal Mahallesinde bulunan Cemevi, 22.02.2020 onaylı 1/5000 Ölçekli Mustafa Kemal ve Aşık Veysel Mahalleleri Nazım İmar Planında Yapı Yasaklı Alan fonksiyonunda Park Alam (Ek 3) olarak planlanmıştır. Cemevinin bulunduğu alanda Başkanlığımızca yaptırılan Anadolu Yakası Mikro Bölgeleme çalışmaları kapsamındaki 19.01.2010 tarihinde Başbakanlık Afet Acil Durum Yönetim Başkanlığınca onaylanan "Yerleşime Uygunluk' haritasına göre Uygun Olmayan Alanlar 4 (UOA-4)  lejandında kalmakta olup, cemevinin mevcut durumda bölgenin sosyo-küItürel yapısı doğrultusunda oluşmuş ve aktif olarak kullanılan önemli bir fonksiyon olduğundan, saha çalışmalarında yapılan görüşmeler sonucunda korunması talep edildiğinden,  imar planında uygun fonksiyon başlığı altında Cemevlne yer verilmesi için yerinde gerekli teknik incelemele (sondaj vs.) yapılarak korunmasına yönelik çözüm önerilerinin getirilmesi gerektiği belirtilmektedir.

24. Plan Onama Sınırının geçtiği bölgelerde bazı alanların ya da  parsellerin bir kısmının plan onama sınırı içerisine dâhil edildiği (Ek:4) bir kısmının ise plan onama sının dışında  bırakıldığından bahisle, bu durumdaki bölgelerde plan onama sınırının ulaşım aksını ortalayacak şeklide, mahalle sınırlarının, parsellerin ve çevresindeki plan onama sınırlarının da dikkate alınarak revize edilmesi gerektiği belirtilmektedir.

25. 22.02.2020 onaylı 1/5000 ölçekli Mustafa Kemal ve Aşık Veysel Mahalleleri Nazım İmar Planında, Ticaret+Konut Alanı olarak planlanmış alan (Ek:5) büyük bir alan olup, bu fonksiyonun belirlenmesinde, arazi kullanım paftaları, Plan Notları ve Plan Açıklama Raporunda gerekçe olarak belirtilmiş herhangi bir hususa rastlanılmadığı belirtilmektedir.

26. 22.02.2020 onaylı 1/5000 ölçekli Mustafa Kemal ve Aşık Veysel Mahalleleri Nazım İmar Planında, 1038 ada, 4 sayılı parsel Sosyal Tesis Alam olarak planlanmış olup, yerinde Sağlık Tesisi bulunmaktadır. Bu nedenle bu fonksiyonun planda yeniden değerlendirilerek Sağlık Tesisi Alanı olarak planlanması gerektiği uygun görülmektedir.

27. Mustafa Kemal Mahallesi, 1031 ada, 5 parselde mevcut durumda Kültürel Tesis (Erdal Eren Kültür Merkezi) bulunduğu, 22.02 2020 onaylı 1/5000 ölçekli Mustafa Kemal ve Aşık Veysel Mahalleleri Nazım İmar Planında Park Alanı ve Yol olarak planlandığı görülmekte olup, 1031 ada, 5 parselin Kültürel Tesis Alanı olarak değerlendirilmesi gerektiği uygun görülmektedir.

28. Mülkiyeti İlçe Belediyesine ait olan Mustafa Kemal Mahallesi, 2415 ada 1 nolu parselin eski planlarda Belediye Hizmet Alanı olarak planlanmış olduğu, 22.02.2020 onaylı 1/5000 ölçekli Mustafa Kemal ve Aşık Veysel Mahalleleri Nazım İmar Planında ise söz konusu parselin, Park Alanı ve Yol Alanı olarak planlandığı görülmektedir. Konu parselin kuzeyinde ise 1034 adanın Belediye Hizmet Alanı olarak planlandığı görülmekte olup, şahıs mülkiyetinde olan 1034 adanın Belediye Hizmet Alanı olarak planlanması durumunda kamulaştırma açısından ek bir yük getireceği için 2415 ada, 1 parselin, Belediye Hizmet Alanı olarak planlanması değerlendirilmektedir.

29. 22.02.2020 onaylı 1/5000 ölçekli Mustafa Kemal ve Aşık Veysel Mahalleleri Nazım İmar Planı için alınmış olan kurum görüşlerine bakıldığında, kurum görüşlerinin bir kısmının Ataşehir ilçesi geneli için alınmış olduğu belirtilmektedir.

30. 22.02.2020 onaylı 1/5000 ölçekli Mustafa Kemal ve Aşık Veysel Mahalleleri Nazım İmar Planı ile ilgili Başkanlığımız ile yapılan şifai görüşmelerde Nazım İmar Planı çalışmalarında önerilen taslak ulaşım bağlantılarının onaylanmış olan Nazım İmar Planından farklı olduğundan bahisle, yapılan taslak çalışmaların da planda değerlendirilmesi gerektiği belirtilmektedir.

   B- İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün ilgi (b) sayılı yazıları ile;

1.       Mülkiyeti Maliye Hazinesine bağlı, Sağlık Bakanlığına tahsisli, 1038 ada 4 sayılı parselin mevcutta Eğitim Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanıldığı, bir önceki planda Sağlık Tesis Alanı olarak ayrıldığı, söz konusu parselin boş kısmında Ataşehir Sağlık Kompleksi yapılmasının yatırım programında olduğu  belirtilerek 1038 ada 4 sayılı parselin meri planda verilen  Sosyal Tesis Alanı lejandının kaldırılarak Sağlık Tesis Alanı lejandına alınması talep edilmektedir.

2.       Mülkiyeti Maliye Hazinesine bağlı, Sağlık Bakanlığına tahsisli iken 2000 yılı yatırım programında Sağlık Bakanlığınca yaptırılan Mustafa Kemal Sağlık Ocağı ve Ümraniye Semt Polikliniğinin hizmet verdiği, 755 Sayılı Yasa gereğince Ataşehir Belediyesi adına tescil edilen  1018 ada 27 ve 28 sayılı parsellerin meri planda  Konut + Ticaret Alanında kaldığı belirtilmekte olup söz konusu parsellerin Konut + Ticaret Alanından çıkarılarak Sağlık Tesis Alanı lejandına alınması talep edilmektedir.

3.       Planlama alanında sağlık tesis alanlarının özel mülkiyete ait taşınmazlardan ayrıldığı, Sağlık Bakanlığının planlamalarında Mustafa Kemal Mahallesinde 1 adet Aile Sağlığı Merkezine ihtiyaç duyulduğu, özel mülkiyete ait taşınmazlara sağlık tesis yatırımı planlanmadığından yeni sağlık tesis alanları planlanırken Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği standartlarına  uygun mülkiyeti Hazine ya da Belediyelere ait taşınmazların planlanması gerektiği belirtilmektedir.

  C- İSKİ Genel  Müdürlüğü’nün ilgi (c) sayılı yazısı ile;

1.       İSKİ Genel Müdürlüğünün 28.07.2016 tarih ve 414935 sayılı yazısı ile gönderilen dere işletme bandlarının bazı kısımlarında meri planda işlenenler ile farklılıklar olduğu, ilgi (c) itiraz yazısı ekinde dere işletme bandlarının gönderildiği ve söz konusu bandların planlara aynen işlenmesi gerektiği belirtilmekte olup dere işletme bandı dışında kalan komşu parsellerin taşkın önlemli parseller olduğu bu nedenle plan notlarında bahse konu plan sahasının kısmen taşkın önlemli yapılaşma alanında kaldığının belirtilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

2.       Planlama alanından geçen Q1800Ç ve Q2200Ç Ömerli Çamlıca ana ishale hatlarının yol olarak korunmadığı, mevcut içmesuyu borularının geçtiği yol güzergahlarının Q1800 mm ve üstü çaplar için en az 20 metre olacak şekilde düzenlenmesi gerektiği, ayrıca plan notlarında da İSKİ  isale hattına ait koruma bandı bilgisi ve İSKİ Genel Müdürlüğünden görüş alınmadan uygulama yapılmaması hususunun yer alması gerektiği ifade edilmektedir.

D- Yazı İşleri Müdürlüğü’nde kayıtlı ilgi (d),  2493 adet itiraz dilekçesi ile planda Donatı Alanı olarak tanımlanan alanlardaki parsellerin (Park Alanı, İbadet Alanı, Spor Alanı, Kentsel Hizmet Alanı, Sağlık Tesis Alanı, Yol Alanı, Kamu Hizmet Alanı, Belediye Hizmet Alanı, Sosyal Tesis Alanı, Eğitim Alanı, Genel Otopark Alanı) Donatı Alanından çıkarılarak tamamının veya bir kısmının  Konut Alanına alınması, Donatı Alanından çıkarılarak Konut Alanına alınması ile birlikte  emsal artışı veya tamamında emsal artışı  talep edilmektedir.

E- Yazı İşleri Müdürlüğünde kayıtlı ilgi (e), 2  adet itiraz dilekçesi ile mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan 1018 ada 28 nolu parselin Ticaret + Konut Alanı fonksiyonunun kaldırılarak Sağlık Tesis Alanına alınması, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan 1038 ada  4 nolu parselin Sosyal Tesis Alanı fonksiyonun kaldırılarak Sağlık Tesis Alanı lejandına alınması, 1043, 1046 nolu adalarda ayrılan Sağlık Tesis Alanı fonksiyonun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          un kaldırılarak Sosyal Tesis Alanı lejandına alınması, 1006 ve 1008  adalarda ayrılan Sağlık Tesis Alanının Kamu Hizmet Alanına ayrılması talep edilmektedir.

F- Yazı İşleri Müdürlüğünde kayıtlı, ilgi (f), 2 adet Mustafa Kemal ve Aşık Veysel Mahallesi Muhtarlarına ait  itiraz dilekçesi ile  mevcutta  cemevi olarak kullanılan alanların mevcut haliyle planlara işlenmesi, 977, 978, 2201, 2202 adalardaki İbadet Alanı fonksiyonun kaldırılarak Konut alanına alınması  talep edilmektedir.

G- Yazı İşleri Müdürlüğünde kayıtlı, ilgi (g), 1 adet itiraz dilekçesi ile 2161 ada 14 nolu parselin Karayolları Yol Kenarı Koruma Kuşağında kalan kısmının kaldırılması talep edilmektedir.

E- Yazı İşleri Müdürlüğünde kayıtlı, ilgi (e), 3 adet itiraz dilekçesi ile Dere İşletme Bandından dolayı Yapı Yasaklı Alanda kalan 2243 ada 1 nolu  parselin  Park Alanı lejandından çıkarılması, güncel İSKİ kurum görüşü doğrulusunda değerlendirilmesi talep edilmektedir.

H- Yazı İşleri Müdürlüğünde kayıtlı, ilgi (h), 28 adet itiraz dilekçesi ile 22.02.2020 onanlı 1/5000 ölçekli Mustafa Kemal ve Aşık Veysel Mahalleleri Nazım İmar Planının mevcut plan ve yerleşik şehir düzeni gözetilmeden hazırlandığı, eşitlik ve şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına aykırı olduğu gerekçeleriyle plan bütününe itiraz edilmektedir.

PLAN SÜRECİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (l) kararı ile tadilen kabul edilen NİP-5539 Plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Mustafa Kemal ve Aşık Veysel Mahalleleri Nazım İmar Planı, 22.02.2020 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onanmış olup, 25.09.2020 – 25.10.2020 tarihleri arasında Başkanlığımız Planlama Müdürlüğü’nde askıya çıkartılarak ilan edilmiştir.

PLAN DURUMU: İlgi (a), (b) ve (c) yazılarda bahsi geçen parsellerin 22.02.2020 onaylı 1/5000 ölçekli Mustafa Kemal ve Aşık Veysel Mahalleleri Nazım İmar Planındaki plan durumu ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1038 ada, 4 parsel,  kısmen Sosyal Tesis Alanı, kısmen  de 30 metrelik Yol Alanı lejandında kalmaktadır.

1031 ada 5 parsel, kısmen Park Alanı, kısmen de 30 metrelik Yol Alanında kalmaktadır.

2415 ada 1 parsel, kısmen Park Alanı, kısmen de 30 metrelik Yol Alanında kalmaktadır.

1018 ada 27, 28 parseller, kısmen Konut+Ticaret Alanında, kısmen de 24 metrelik Yol Alanında kalmaktadır.

İlgi (d) (e) (f) (g) (h) (j) dilekçelerde bahsi geçen parsellerin plan durumu ile ilgili bilgiler Ek.4 itiraz değerlendirme tablosunda görüldüğü şekildedir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:

A-         İlgi (a)’da kayıtlı, Ataşehir Belediye Başkanlığının itirazları ve talepleri değerlendirildiğinde;

1. nolu itiraz incelendiğinde; Plan Notları Genel Hükümler Başlığı, 8. Maddesinde “İmar Kanunu’nun 15. ve 16. Maddelerine istinaden yapılan uygulamalarda donatı alanlarının tamamı (KOP alanları dahil) kamu eline bedelsiz geçmeden parsellerin imarlı kısımlarında uygulama yapılamaz.” Denildiği görülmekte olup 10 Temmuz 2019 tarih ve 30827 sayı ile Resmi Gazetede yayınlanan 04.07.2019 tarih ve 7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanununa eklenen maddelerde düzenleme ortaklık payına konu kullanımlarda değişiklik yapıldığı ve bu kapsamda KOP alanları kavramının yer almadığı onun yerine Donatı Ortaklık Payı kapsamındaki alanların genişletildiği görülmekte olup yapılan itiraz kapsamında söz konusu plan notundaki (KOP alanları dahil) ifadesinin kaldırılmasının uygun olacağı tarafımızca değerlendirilmektedir.  

2. nolu itiraz incelendiğinde; Plan Notları Genel Hükümler Başlığı, 16. Maddesinde “1/1000 ölçekli uygulama imar planı üzerinden mevcut parsel büyüklüklerine göre belirlenecek emsal değeri, toplulaştırma sonucu oluşacak imar parselinin emsal değeri en fazla  %50 arttırılabilir ve hiçbir şartta yapılaşma koşulu E:2.50 değerini geçemez.” denilmekte olup K1 Rumuzlu Mevcut Konut Alanları ve TİCK-1 Rumuzlu Konut+Ticaret Alanı fonksiyonlarında en yüksek emsalin 2.00 olarak belirlendiği, 2.50 emsale çıkamayacağı belirtilmekte olup ayrıca toplulaştırma sonucu oluşacak imar parselinin emsal değerinin en fazla %50 arttırılabilir hükmü değerlendirildiğinde ise plan ile önerilmiş olan 1.75 ve 2.00 emsalin kullanılamayacağı, bu maddenin toplulaştırmaya teşvik edilmesi amaçlanan Nazım İmar Planı ve Özel Hükümler başlığındaki K1 Rumuzlu Konut Alanları, TİCK-1 Rumuzlu Konut+Ticaret Alanına yönelik plan notlarındaki hükümler ile çeliştiği, bu nedenle plan notunun bu maddelerinin yeniden revize edilmesi gerektiği belirtilmektedir. Planlama alanında yapılaşma yoğunluğuna ilişkin değerler  Plan notları Özel Hükümler Başlığı 2.5.2. ve 2.5.3. maddelerinde verilmiş olup, söz konusu yoğunluk değerlerinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği çerçevesinde emsal yerine yoğunluk değerleri olarak verilmesi gerektiği, bu kapsamda Plan Notları Genel Hükümler Başlığı, 16. Maddesinin kaldırılması uygun değerlendirilmektedir. 

3.  nolu itiraz incelendiğinde; Plan Notları Genel Hükümler Başlığı 17. Maddesinde “Bir kısım donatı alanında kalan parsellerde hangi imar parseli ile tevhid edileceğine ilişkin tereddüte düşülen durumlarda ilgili idare yetkilidir” denilmekte olup İmar Kanunu’nda ifraz ve tevhide ilişkin uygulamalara yönelik olarak  Madde 15’te  – (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/8 md.) “İmar planı bulunan alanlarda, uygulama imar planına uygun olarak öncelikle parselasyon planının yapılması esastır. (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/8 md.) İmar planı bulunan alanlarda, ifraz ve tevhit işlemleri, parselasyon planı tescil edilmiş alanlarda yapılabilir”  denildiğinden ve  dolayısıyla tevhid işlemleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı konusu olduğundan söz konusu itiraz kapsamında Plan Notları Genel Hükümler Başlığı 17. Maddesinin kaldırılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

4.  nolu itiraz incelendiğinde; Plan notları Özel Hükümler Başlığı 2.1. Maddesinin altında yer alan 2.5.2. ve 2.5.3. maddelerindeki uygulamaların “toplulaştırma ile birden çok parselin tevhidi neticesinde oluşacak konut alanlarında 3000 m2 ve üzeri…” şeklinde belirtildiğinden bahisle 3000m2’nin net parsel alanları olarak mı yoksa brüt parselden mi alınacağı hususunun belirsiz olduğu belirtilmektedir. Söz konusu itirazda belirtilen hususlar kapsamında Plan notları Özel Hükümler Başlığı 2.1. Maddesinin altında yer alan 2.5.2. ve 2.5.3. maddelerindeki belirsizliklerin ortadan kaldırılmasına yönelik olarak Plan Notları Özel Hükümler Başlığı 2.1. Maddesi’nin ek:3 bilgi paftasında gösterildiği şekliyle revize  edilerek “Yüksek Yoğunluklu Konut Alanlarında brüt yoğunluk 500 ki/ha’dır. Ancak 3000m2 ve üzeri parsellerde parsel büyüklüğünün %20’si oranında alanın plan onama sınırı içerisinde umumi hizmetlere ve kamu hizmetlerine ayrılan alanlar içerisinden elde edilerek kamuya bedelsiz kazanımlarının sağlanması halinde uygulama net imar parseli ve 800 ki/ha üzerinden yapılacaktır. “plan notunun ilave edilmesi uygun değerlendirilmektedir. Ayrıca söz konusu itirazda bölgede ticaret alanı bulunmadığı, konut alanlarının zemin katlarında ticaret birimleri yapılabilmesine dair plan notu eklenmesinin uygulamayı kolaylaştıracağı belirtilmektedir. Ancak 1/5000 ölçekli planda öngörülen nüfusa hitap edecek nitelikte bölgede uygun olan alanlarda Konut + Ticaret alanları ayrılmış olduğu ve bu alanlara ilişkin yapılaşma hükümlerinin de getirilmiş olduğu görülmektedir.

5. nolu itiraz incelendiğinde; Mekansal Planlar Yapı Yönetmeliğinde Ek Nazım İmar Planı gösterimlerinde Mevcut ve Gelişme Konut Alanları olmak üzere Konut Alanlarında yoğunluk değerleri belirtilmesine karşın 22.02.2020 onaylı 1/5000 ölçekli Mustafa Kemal ve Aşık Veysel Mahalleleri Nazım İmar Planında mevcut konut alanlarının K1 ve K2  rumuzlu olmak üzere ikiye ayrıldığı, yoğunluk değerleri yerine emsal değerleri verildiği görülmekte olup bunun yerine K1 ve K2 rumuzlarının kaldırılarak emsal değerleri yerine yoğunluk değerlerinin verildiği orta ve yüksek yoğunluklu mevcut konut alanları şeklinde (Ek3  bilgi paftasında gösterildiği şekliyle) düzenleme yapılmasının uygun olacağı tarafımızca değerlendirilmektedir. Bu kapsamda planda K1 Rumuzlu Konut Alanları olarak belirtilen alanlar planda belirtilen kişi başına inşaat m2 =25 baz alındığında  Emsal 1.25’e karşılık gelen 500 ki/ha yoğunluklu Konut Alanı olarak ayrılacaktır. Ayrıca 3000 m2’den büyük parseller için E:2’ye tekabül eden 800ki/ha yoğunluk değerleri yer alabilecektir.  K2 Rumuzlu Konut Alanlarında 13.02.1998 onaylı 1/5000 ölçekli Ümraniye Merkez Planı hükümleri geçerli olduğundan bu alanlar söz konusu planda olduğu gibi 250 ki/ha yoğunluklu Orta Yoğunluklu Konut Alanları şeklinde (Ek:3 Bilgi paftasında gösterildiği şekliyle) düzenleme yapılarak plana işlenmesi uygun görülmektedir.

6. nolu itiraz incelendiğinde; 22.02.2020 onaylı 1/5000 ölçekli Mustafa Kemal ve Aşık Veysel Mahalleleri Nazım İmar Planında münferit yapılaşmalar için verilen Emsal:1 değerinin 400 ki/ha’a denk geldiği, toplulaşma için verilen en yüksek Emsal:2 değerinin 800 ki/ha’a denk geldiği, her iki durumda  farklı yoğunluklar ortaya çıktığından planın önerdiği nüfusun belirsiz olduğu ve önerilecek donatı alanlarının değişken olacağından bahisle  yoğunluk değerlerinin net bir şekilde belirlenmesi ve bu yoğunluklar doğrultusunda ihtiyaç duyulan donatı alanlarının mevzuat çerçevesinde önerilmesi gerektiği belirtilmektedir.İtirazlar kapsamında meri planda verilmiş olan emsal değerleri kaldırılmış  yerine 4. Nolu itiraz kapsamında Ek:3 bilgi paftasında gösterildiği şekliyle 3000 m2’nin altında ve üstünde olan alanlar için  500ki/ha ve 800 ki/ha olmak üzere 2 farklı yoğunluk değerleri verilmiş olup meri planın raporunda 4.9.1. Konut Alanları başlığı altında belirtildiği üzere planda 3000 m2’nin altında ve üstünde olan alanlar için 2 durumda da plan nüfusu hesaplanmış, planda ihtiyaç duyulan donatı alanları planda öngörülen maksimum nüfus değerleri gözönünde bulundurularak  uygun olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla  plan nüfusu ve önerilen donatı alanları yönünden herhangi bir belirsizlik bulunmamaktadır.

7. nolu itiraz incelendiğinde; planlama alanının çevresinde Ömek-Esatpaşa Mahallelerinin bulunduğu bölgede yoğunluk değerinin 0-500 ki/ha ve 501- 750 ki/ha olarak önerildiği, Barbaros Mahallesinin bulunduğu bölgede 160, 414 ve 500 ki/ha, Yenisahra Mahallesinde 700 ki/ha, Ümraniye bölgesinde ise plan sınırına bitişik alanda 250 ki/ha şeklinde yoğunluk değerleri önerildiği, planlama alanının çevresindeki yoğunluk değerlerinin 2.50 Emsale denk geldiği, bu bölgenin emsal değerinin çevresinden farklı olarak belirlendiğinden bahisle, planlama alanında yoğunluk değerlerinin çevresi ile birlikte ele alınması gerektiği belirtilmektedir. Ancak yukarıda belirtildiği üzere çevre bölgelerdeki planlarda verilen yoğunluk değerleri 0-750 ki/ha arasında değişmektedir. Planlama bölgesinde ise toplulaştırma harici 1 emsal, toplulaştırma ile 2 emsal önerilmiş olup, itirazlar kapsamında Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun olarak emsal değerleri kaldırılarak 250ki/ha, 500ki/ha ile 800ki/ha arası yoğunluk değerleri önerilmektedir. Bu kapsamda

Plan notları Özel Hükümler Başlığı 2.1. Maddesinin revize edilerek 4. nolu itiraza ilişkin değerlendirmede belirtildiği üzere Ek:3 bilgi paftasında gösterildiği şekliyle yeniden düzenlenmesi uygun değerlendirilmiştir. Planlama alanında yoğunluk değerleri belirlenirken bölgenin karakteristik yapısı, fiili yapılaşma, çevre yapılaşma değerleri, ulaşım altyapısı, erişebilirlik, şehircilik ilkeleri vb. kriterler birlikte ele alınarak belirli bir yoğunluk kademelenmesi çerçevesinde belirlenmekte olup mevcut haliyle planda önerilen yoğunluk değerleri çevre planlarda belirlenmiş olan yoğunluk değerleri açısından aykırılık teşkil etmemektedir.

8. nolu itiraz incelendiğinde; Plan Notları Özel Hükümler Başlığı 2.5.3. Maddesinde  "Bu alanlarda toplulaştırma ile birden çok parselin tevhidi neticesinde oluşacak konut alanlarında 3.000 m2 ve üzeri büyüklüğe sahip parsellerde E:2:00 Yençok:12 kat olarak uvgulama yapılacak olup uygulama alan sınırı içerisindeki herhangi bir donatı alanlarından toplulaştırma ile oluşturulacak alanın %20'si oranında donatı alanı kamuya terk edilmek üzere satış veya devir alınarak uvgulama yapılması durumunda; TAKS  ve Emsal değeri terke konu donatı alanı haricinde kalan brüt parsel alanları üzerinden hesaplanacaktır " denildiğinden bahisle, uygulama alan sınırı içerisinde herhangi bir donatı alanından denildiğinden donatı alanlarının elde edilme şeklinin mevzuat hükümleri çerçevesinde netleştirilmesi ve uygulama alan sınırı ifadesinin netleştirilmesi gerektiği belirtilmektedir.4. nolu itiraz ile birlikte Plan notları Özel Hükümler Başlığı 2.1. Maddesinin revize edilerek 4. nolu itiraza ilişkin değerlendirmede belirtildiği üzere Ek:3 bilgi paftasında gösterildiği şekliyle yeniden düzenlenmesi ile söz konusu itiraza ilişkin olarak belirsizliklerin ortadan kaldırılması sağlanmıştır.  

9. nolu itiraz incelendiğinde; donatı alanı şeklindeki ifadenin  mevzuatta bulunmadığından bahisle mevzuat hükümleri çerçevesinde bu ifadenin revize edilmesi, Sosyal Altyapı, Teknik Altyapı, vb..şeklinde detaylı belirtilmesi gerektiği belirtilmektedir.

10. nolu itiraz incelendiğinde; Plan Notları Özel Hükümler Başlığı 2.2 Maddesinde K2 Rumuzlu Mevcut Konut Alanları ile ilgili "Bu alan, 13.02.1998 onaylı 1/5000 ölçekli Ümraniye Merkez Planı ve tadilatlarına ilişkin kararların geçerli olduğu alandır” denildiğinden bahisle K2 Rumuzlu Konut Alanlarında da mevzuat çerçevesinde yoğunluk değerlerinin bu plan ile belirlenmesi, 13.02.1998 onaylı plan hükmünün plan notundan kaldırılması gerektiği belirtilmektedir. İlgili mevzuat çerçevesinde ek:3 bilgi paftasında gösterildiği şekliyle  söz konusu plan notundaki K2 Rumuzlu Konut Alanları ifadesi kaldırılarak yerine 250 ki/ha Mevcut Konut Alanı ifadesinin kullanılması tarafımızca uygun değerlendirilmektedir.

11. nolu itiraz incelendiğinde; 22.02.2020 onay tarihli 1/5000 ölçekli Mustafa Kemal ve Aşık Veysel Mahalleleri Nazım İmar Planında, K1 Rumuzlu Mevcut Konut Alanları ve Ticaret + Konut Alanları için emsal değerlerinde münferit yapılaşma ve 3000 m2 şeklinde iki farklı alansal büyüklük kriteri belirlenmiş olduğundan bahisle, yapılan saha çalışmalarında bölgede yaşayanlar ile yapılan görüşmeler sonucunda, 3000 m2 altında kalan toplulaşma alanları için kademeli bir yapılaşma koşulu olarak yoğunluk değerine ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir. Plan notları Özel Hükümler Başlığı 2.1. Maddesinin revize edilerek 4. nolu itiraza ilişkin değerlendirmede belirtildiği üzere Ek:3 bilgi paftasında gösterildiği şekliyle yeniden düzenlenmiş olup kademeli yoğunluk artışı teklifi plan kurgusunu bozucu nitelik taşımaktadır.  

12. nolu itiraz incelendiğinde; Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde K1 ve K2  Rumuzlu Mevcut Konut Alam şeklinde plan lejandları bulunmadığından bahisle bu lejandların yeniden revize edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. Meri planda yer alan söz konusu lejandlar  plana yapılmış olan 5. Nolu  itiraz kapsamında revize edilerek 5. Nolu itiraza ilişkin yapılmış olan düzenleme çerçevesinde (Ek:3’Bilgi paftasında gösterildiği şekliyle, K1 ve K2 Rumuzlu Konut Alanları ifadeleri kaldırılarak Mekansal Alanlar Plan Yönetmeliğine Uygun şekilde yoğunluk değerleri verilerek plan lejandında düzenleme yapılması uygun değerlendirilmektedir. 

13. nolu itiraz incelendiğinde; Plan Lejandında ve Plan Notlarında TİCK-1 Rumuzlu Konut + Ticaret Alanı şeklinde gösterim bulunduğundan bahisle, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği Ek Nazım İmar Planı Gösterimleri kısmında, bu gösterimin Ticaret - Konut Alanı şeklinde belirtildiği, ayrıca  planlama alanı içerisinde TİCK-2 Rumuzlu Ticaret-Konut Alanı fonksiyonu bulunmadığından TİCK şeklinde belirtilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. Meri planın plan lejandı ve plan notlarında yer alan TİCK-1 Rumuzlu Konut Alanı lejandının Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği Ek Nazım İmar Planı Gösterimleri kısmına uygun olarak Ticaret-Konut Alanları şeklinde düzenlenmesi uygun değerlendirilmektedir. 

14. nolu itiraz incelendiğinde;  22.02.2020 onaylı 1/5000 ölçekli Mustafa Kemal ve Aşık Veysel Mahalleleri Nazım İmar Planında, 3. Derece Ulaşım Aksı belirtilmiş olduğu, ancak Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği Ek Nazım İmar Planı Gösterimleri kısmına göre 3. Derece Ulaşım Aksının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarda gösterilmediği belirtilmektedir. Planda Erişme Kontrollü Karayolunun dışında 3 farklı ulaşım kademelenmesi bulunmakta ancak  Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği Ek Nazım İmar Planı Gösterimleri kısmına göre 3. Derece Ulaşım Aksının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarda gösterilmemektedir. Dolayısıyla meri plandaki 3. Derece Ulaşım Aksı lejanddan çıkarılarak 2 kademe ulaşım aksı olacak şekilde (Ek:3 bilgi paftasında gösterildiği şekliyle düzenlenmesi uygun görülmektedir

15. nolu itiraz incelendiğinde;  22.02.2020 onaylı 1/5000 ölçekli Mustafa Kemal ve Aşık Veysel Mahalleleri Nazım İmar Planı ve Lejandında belirtilmiş olan Kavşak Düzenleme Alanının Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği Ek Nazım İmar Planı Gösterimlerinde yer almadığı, bu nedenle bu hususun revize edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. Söz konusu planda gösterilen Kavşak Düzenleme Alanı lejandı ve gösterimi ile bu alanları düzenleyen Genel Hükümeler 18. Nolu Plan notu  Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği Ek Nazım İmar Planı Gösterimlerinde yeralmadığından, Ek-3 bilgi paftasında olduğu şekliyle kaldırılması uygun değerlendirilmektedir. 

16. nolu itiraz incelendiğinde;  Karayolları Yol Kenar Koruma Kuşağı için herhangi bir fonksiyon belirtilmediği, görüşler doğrultusunda bu alanın fonksiyonunun değerlendirilmesi gerektiği belirtilmektedir. Meri planda belirlenmiş olan Karayolları Koruma Kuşağı fonksiyon olarak tanımlanmış, ilgili plan notlarında ilgili kurum görüşleri çerçevesinde 1/1000’lik plan aşamasında sınırların netleştirileceği, bu alanlarda herhangi şekilde yapı  yapılamayacağı ve ilgili kurum görüşleri çerçevesinde çekme mesafelerinin belirleneceği belirtilmiş olup söz konusu alanlar bu kapsamda meri planda Karayolları Yol Kenar Koruma Kuşağı lejandına alınmıştır.

17. nolu itiraz  incelendiğinde;  22.02.2020 onaylı 1/5000 ölçekli Mustafa Kemal ve Aşık Veysel Mahalleleri Nazım İmar Planında, 24.00 m. olarak planlanmış olan 3001 Caddesinin 30.00 m. olarak planlanmış olan 3004 Caddesine bağlantı sağlayan kısımda yol genişliğinin 15.00 m.'ye düşürüldüğü, ulaşım aksının devamlılığı ve kullanım yoğunluğu açısından söz konusu 3001 Caddesinin yeniden değerlendirilerek, tamamının yol kesitinin 24.00 m. olarak planlanması gerektiği,  18. nolu itiraz incelendiğinde; 22.02.2020 onaylı 1/5000 ölçekli Mustafa Kemal ve Aşık Veysel Mahalleleri Nazım İmar Planında, 3005 Caddesi 24.00 m. 3002 Caddesi ise 15.00 m. olarak planlanmış olduğu, yolun devamlılığı açısından ve 3001 Caddesine göre daha alt kademe bir yol olması nedeniyle 3005 ve 3002 Caddesini aynı kesitte 15.00 m. olarak devam ettirilmesinin uygun görüldüğü belirtilmektedir. Söz konusu itirazlar kapsamında ulaşım aksının devamlılığı ve kullanım yoğunluğu dikkate alınarak 24.00 m. olarak planlanmış olan 3001 Caddesinin 30.00 m. olarak planlanmış olan 3004 Caddesine bağlantı sağlayan kısımdaki yol genişliğinin Ek:3 bilgi paftasında gösterildiği şekliyle 24 metre olarak planlanması ve  ulaşım akslarının devamlılığı yönünden 3002  ve devamındaki 3005 Caddenin Ek:3 bilgi paftasında gösterildiği şekliyle 20 metrelik Yol Alanı olarak planlanması uygun değerlendirilmektedir.

19. nolu itiraz incelendiğinde;  22.02.2020 onaylı 1/5000 ölçekli Mustafa Kemal ve Aşık Veysel Mahalleleri Nazım İmar Planında, 20.00 m.'lik yol alanı olarak planlanmış ulaşım aksının (itiraz yazısı ek:l) bulunduğu bölgenin eğimli bir bölge olup, yerinde yapılaşıldığından bahisle söz konusu bölgenin topoğrafık yapısını gösteren krokide (Ek:2) görüldüğü gibi dere hattına doğru gidildiğinde  topoğrafik açıdan bölgenin uygun olmadığı, eğimin yaklaşık %30 olduğu, mülkiyet açısından da bu ulaşımın kamuya ek yük getireceği belirtilmekte olup uygun kadastral hatların, derenin ve topoğrafyanın dikkate alınarak, yol genişliğinin de değerlendirilerek yeniden düzenlenmesi gerektiği belirtilmektedir. Söz konusu itiraz kapsamında bölgenin fiziki yapısı (topoğrafik özellikleri), fiili yapılaşma, ulaşım altyapısı, erişebilirlik, şehircilik ilkeleri vb. kriterler birlikte ele alınarak itiraz konusu 20 metrelik Yol Alanı Ek:3 bilgi paftasında gösterildiği şekliyle yeniden düzenlenmiştir.

20. nolu itiraz incelendiğinde; Plan Açıklama Raporunda, Zemin Kat Arazi Kullanım paftasında (Harita 21) 3004 Caddesinden mahreç alan parsellerde ticari birimler bulunduğundan bahisle, 22.02.2020 onaylı 1/5000 ölçekli Mustafa Kemal ve Aşık Veysel Mahalleleri Nazım İmar Planında söz konusu bölgelerin K1 Rumuzlu Mevcut Konut Alanı olarak planlanmış olmasından dolayı bu hususun yeniden değerlendirilerek, Ticaret-Konut Alanına alınması gerektiği belirtilmektedir. Meri planda 30 metrelik Yol Alanı olarak planlanmış olan 3004 Caddesinden mahreç alan parsellerde mevcutta ticari birimler yeralmakta ancak meri planda K1 Rumuzlu Mevcut Konut Alanı olarak planlanmış olduğu görülmektedir. Söz konusu alanların mevcut kullanımları  ile 30 metrelik Yol Aksının ulaşım yönünden önemi dikkate alınarak sözkonusu yol alanından mahreç alan parsellerin (Ek-3 bilgi paftasında gösterildiği şekliyle) K1 Rumuzlu Mevcut Konut Alanı lejandından çıkarılarak Ticaret-Konut Alanı lejandına alınması uygun görülmektedir.

21. nolu itiraz incelendiğinde; sosyal altyapı alanları için bölgenin sosyo-kültürel yapısının dikkate alınması ve bu fonksiyonların yer seçimlerinde bütün planlama alanının yararlanabileceği şekilde düzenlenme yapılması gerektiği belirtilmekte, 22. nolu itiraz incelendiğinde; 22.02.2020 onaylı 1/5000 ölçekli Mustafa Kemal ve Aşık Veysel Mahalleleri Nazım İmar Planında, Sosyal ve Teknik Altyapı ağlarında karar getirilirken, mevcut fiziki ve sosyo-kültürel doku, kadastral durum ve topografya gibi hususların bazı yerlerde dikkate alınmadığı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapım aşamasında bu durumun söz konusu alan bütünlüğünün korunması ve ulaşım akslarının devamlılığını engelleyeceği gerekçeleriyle Sosyal ve Teknik Altyapı alanlarının bu çerçevede yeniden değerlendirilmesi gerektiği belirtilmektedir. Planlama alanı Islah İmar Planları ile gelişmiş olup, mevcut  kamu arazilerinin de az olması nedeniyle yoğun bir yapılaşmaya sahip olan bölgede donatı alanları yetersiz kalmaktadır. Ayrıca, plan alanı içinde ana ulaşım aksları ile bağlantıyı sağlayan kent içi ulaşım akslarının zayıf olması ve sürekliliğinin bulunmaması, plan bölgesinde  yoğun ve sağlıksız, köhne bir yapılaşmanın olması bölgede dönüşümü gerektirmektedir. Bu doğrultuda  nazım imar planı çalışmaları sırasında, ilgili mevzuat çerçevesinde şehircilik ilkeleri ve planlama esasları dâhilinde bütüncül bir planlama yaklaşımı ile tüm yasa ve yönetmelikler gözetilmiş olup bölgedeki mevcut durum ve ihtiyaçlar incelenmiş, yetersiz olan sosyal ve teknik altyapı alanlarının karşılanması için ulaşım, erişilebilirlik, nüfus, alan büyüklüğü gibi yer seçim kriterleri de göz önüne alınarak, arazi kullanım kararları çerçevesinde bölge halkı için gerekli olan donatı alanları ayrılmıştır.

23. nolu itiraz incelendiğinde; Ataşehir ilçesi, Mustafa Kemal Mahallesinde bulunan Cemevi, 22.02.2020 onaylı 1/5000 Ölçekli Mustafa Kemal ve Aşık Veysel Mahalleleri Nazım İmar Planında Yapı Yasaklı Alan fonksiyonunda Park Alanı olarak planlandığından bahisle, Cemevinin bulunduğu alanda Başkanlığımızca yaptırılan Anadolu Yakası Mikro Bölgeleme çalışmaları kapsamındaki 19.01.2010 tarihinde Başbakanlık Afet Acil Durum Yönetim Başkanlığınca onaylanan "Yerleşime Uygunluk' haritasına göre Uygun Olmayan Alanlar 4 (UOA-4)  lejandında kalmakta olup, cemevinin mevcut durumda bölgenin sosyo-küItürel yapısı doğrultusunda oluşmuş ve aktif olarak kullanılan önemli bir fonksiyon olduğundan, saha çalışmalarında yapılan görüşmeler sonucunda  korunması talep edildiğinden,  imar planında uygun fonksiyon başlığı altında cemevine yer verilmesi için yerinde gerekli teknik incelemele (sondaj vs.) yapılarak korunmasına yönelik çözüm önerilerinin getirilmesi gerektiği belirtilmektedir. Ancak meri planda yukarıda da belirtildiği üzere cemevinin bulunduğu alan, Anadolu Yakası Mikro Bölgeleme çalışmaları kapsamındaki 19.01.2010 tarihinde Başbakanlık Afet Acil Durum Yönetim Başkanlığınca onaylanan "Yerleşime Uygunluk' haritasına göre Uygun Olmayan Alanlar 4 (UOA-4)  lejandında kalmakta ve Anadolu Yakası Mikro Bölgeleme Raporunda bu alanların yerleşime uygunluk kriteri yönünden  yüksek sıvılaşma riski ve yumuşak tabaka kalınlığı nedeniyle yerleşime açılmaması gereken alanlar olduğu belirtilmekte, dolayısıyla meri planda da söz konusu alanların Yapı Yasaklı Alanlar olarak planlanması gerektiği uygun görülmektedir.

24. nolu itiraz incelendiğinde; plan onama sınırının geçtiği bölgelerde bazı alanların ya da  parsellerin bir kısmının plan onama sınırı içerisine dâhil edildiği (Ek:4) bir kısmının ise plan onama sının dışında  bırakıldığından bahisle, bu durumdaki bölgelerde plan onama sınırının ulaşım aksını ortalayacak şeklide, mahalle sınırlarının, parsellerin ve çevresindeki plan onama sınırlarının da dikkate alınarak revize edilmesi gerektiği belirtilmektedir. Meri planda plan onama sınırının mahalle sınırı baz alınarak oluşturulduğu, mahalle sınırı ile örtüştüğü ve çevre planlarla da uyumluluk göstermekte olduğu görülmektedir. Ayrıca 1/5000 ölçekli nazım imar planları bölgenin ana fonksiyon kararlarını, nüfus yoğunluklarının, gelişme eğilimlerinin belirlendiği planlar olup şematik olarak halihazır haritalara işlenmekte, ölçü alınamaz niteliktedir dolayısıyla söz konusu itiraz uygun değerlendirilmemektedir.

25. nolu itiraz incelendiğinde; 22.02.2020 onaylı 1/5000 ölçekli Mustafa Kemal ve Aşık Veysel Mahalleleri Nazım İmar Planında ilgi (a) yazısı ek:5’te gösterilen  Ticaret+Konut Alanı olarak planlanmış alanın büyük bir alan olduğu, bu fonksiyonun belirlenmesinde, arazi kullanım paftaları, Plan Notları ve Plan Açıklama Raporunda gerekçe olarak belirtilmiş herhangi bir hususa rastlanılmadığı belirtilmektedir. Söz konusu itiraz kapsamında itiraza konu alanda, meri planın arazi kullanım paftaları, Plan Notları ve Plan Açıklama Raporunda gerekçe gösterilmeden büyük bir alanın Ticaret+Konut Alanı olarak ayrılmış olduğu tespit edilmiş olup itiraza konu alanların ek:3 bilgi paftasında gösterildiği şekliyle yeniden düzenlenmesi uygun değerlendirilmektedir.

26. nolu itiraz incelendiğinde; 22.02.2020 onaylı 1/5000 ölçekli Mustafa Kemal ve Aşık Veysel Mahalleleri Nazım İmar Planında, 1038 ada, 4 sayılı parselin Sosyal Tesis Alanı olarak planlanmış olduğu, yerinde Sağlık Tesisi bulunduğu, bu nedenle bu fonksiyonun planda yeniden değerlendirilerek Sağlık Tesisi Alanı olarak planlanması gerektiği belirtilmektedir. Meri planda Sosyal Tesis Alanı olarak ayrılmış olan 1038 ada 4 sayılı parselin, fiili kullanımı ve önceki plan kararları da dikkate alınarak Ek-3 bilgi paftasında gösterildiği şekliyle Sağlık Tesis Alanı olarak planlanması uygun görülmektedir. Ayrıca planın donatı standardı ve dengesinin sağlanabilmesi için 1038 ada 4 sayılı parselin kuzeydoğusuda Sağlık Tesis Alanı olarak önerilmiş olan 1034 ada 25, 26, 27, 28 parsel ile güneyindeki, kadastral boşluğun Ek-3 bilgi paftasında gösterildiği şekliyle Sosyal Tesis Alanı lejandına alınması uygun görülmektedir.

27. nolu itiraz incelendiğinde;  Mustafa Kemal Mahallesi, 1031 ada, 5 parselde mevcut durumda  Kültürel Tesis (Erdal Eren Kültür Merkezi) bulunduğu, 22.02 2020 onaylı 1/5000 ölçekli Mustafa Kemal ve Aşık Veysel Mahalleleri Nazım İmar Planında söz konusu parselin Park Alanı ve Yol olarak planlandığından bahisle, 1031 ada, 5 parselin Kültürel Tesis Alanı olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtilmektedir. Meri planda 1031 ada 5 parsel kısmen Park Alanı, kısmen de 30 metrelik Yol Alanında kalmaktadır. Söz konusu parselin Park Alanında kalan kısmının fiili olarak Kültürel Tesis Alanı olarak kullanılmakta olduğu tespit edilmiş olup 1031 ada 5 parselin Park Alanında kalan kısmının Ek-3 bilgi paftasında gösterildiği şekliyle Kültürel Tesis Alanı lejandına alınması uygun görülmektedir.

28. nolu itiraz incelendiğinde; mülkiyeti İlçe Belediyesine ait olan Mustafa Kemal Mahallesi, 2415 ada 1 nolu parselin eski planlarda Belediye Hizmet Alanı olarak planlanmış olduğu, 22.02.2020 onaylı 1/5000 ölçekli Mustafa Kemal ve Aşık Veysel Mahalleleri Nazım İmar Planında ise söz konusu parselin, Park Alanı ve Yol Alanı olarak planlandığı, konu parselin kuzeyinde ise 1034 adanın Belediye Hizmet Alanı olarak planlandığı görülmekte olup, şahıs mülkiyetinde olan 1034 adanın Belediye Hizmet Alanı olarak planlanması durumunda  kamulaştırma açısından ek bir yük getireceği için 2415 ada, 1 parselin, Belediye Hizmet Alanı olarak planlanması gerektiği belirtilmektedir. Meri planda 2415 ada 1 parsel kısmen Park Alanı, kısmen de Yol Alanı lejandında kalmaktadır. Söz konusu parselin mülkiyetinin İlçe Belediyesine ait olması, kuzeyinde donatı alanlarının bulunduğu 1034 adada Belediye Hizmet Alanı ayrılmış olması dikkate alındığında, Ek-3 bilgi paftasında gösterildiği şekliyle 2415 ada 1 parselin Park Alanında kalan kısmının Belediye Hizmet Alanı lejandına alınması ve donatı dengesinin sağlanması amacıyla 1034 adada planlanmış olan Belediye Hizmet Alanının iptal edilerek Park Alanına dahil edilmesi uygun görülmektedir.

29. nolu itiraz incelendiğinde; 22.02.2020 onaylı 1/5000 ölçekli Mustafa Kemal ve Aşık Veysel Mahalleleri Nazım İmar Planı için alınmış olan kurum görüşlerine bakıldığında, kurum görüşlerinin bir kısmının Ataşehir ilçesi geneli için alınmış olduğu belirtilmektedir. Meri planın hazırlanma sürecinde  gerek ilçe geneli gerekse mahalle ölçeğinde alınmış olan, tüm çalışma bölgesini ilgilendiren ilgili kurum görüşleri değerlendirilerek meri plan kararları oluşturulmuş olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı aşamasında bölgeye ilişkin ilgili kurum görüşlerinin yeniden alınıp değerlendirilerek meri 1/1000 ölçekli plan kararlarının oluşturulması gerekmektedir.

30. nolu itiraz incelendiğinde; 22.02.2020 onaylı 1/5000 ölçekli Mustafa Kemal ve Aşık Veysel Mahalleleri Nazım İmar Planı ile ilgili Başkanlığımız ile yapılan şifai görüşmelerde nazım imar planı çalışmalarında önerilen taslak ulaşım bağlantılarının onaylanmış olan nazım imar planından farklı olduğundan bahisle, yapılan taslak çalışmaların da planda değerlendirilmesi gerektiği belirtilmektedir. Meri plan kararları oluşturulurken mevcut arazi kullanımı, bölgenin gelişme eğilimleri, ulaşım, erişilebilirlik, bölge nüfusu, ilgili kurum görüşleri vb. kriterlerin tamamı birlikte ele alınarak, farklı alternatif plan taslak/şemaları geliştirilmekte ve nihai  plan kararları oluşturulmaktadır. Bu çerçevede ilçe belediyesi de dahil olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşların görüşleri alınmış, çeşitli toplantılar yapılmış ve tüm kurum/kuruluş görüşleri değerlendirilmiş ve nihai plan kararları oluşturulmuş olup meri plana itirazlar kapsamında bölgenin ulaşım ağının yeniden gözden geçirilerek ek:3 bilgi paftasında gösterildiği şekliyle yeniden düzenlenmesi uygun değerlendirilmektedir.  

B- İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün ilgi (b) sayılı yazıları ile;

1.       Mülkiyeti Maliye Hazinesine bağlı, Sağlık Bakanlığına tahsisli, 1038 ada 4 sayılı parselin mevcutta Eğitim Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanıldığı, bir önceki planda Sağlık Tesis Alanı olarak ayrıldığı, söz konusu parselin boş kısmında Ataşehir Sağlık Kompleksi yapılmasının yatırım programında olduğu  belirtilerek 1038 ada 4 sayılı parselin meri planda verilen  Sosyal Tesis Alanı  lejandının kaldırılarak Sağlık Tesis Alanı lejandına alınması talebi değerlendirildiğinde;

Meri planda kısmen Sosyal Tesis Alanı, kısmen de  30 metrelik Yol Alanı olarak planlanmış olan 1038 ada 4 sayılı parselin, fiilen Eğitim Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılması, bir önceki planda Sağlık Tesis Alanı olarak ayrılmış olması ve söz konusu parselin boş kısmında Ataşehir Sağlık Kompleksi yapılmasının yatırım programında olması gerekçelerine bağlı olarak söz konusu parselin Ek-3 bilgi paftasında gösterildiği şekliyle Sosyal Tesis Alanında kalan kısmının iptal edilerek Sağlık Tesis Alanı lejandına alınması uygun görülmektedir.

2.       Mülkiyeti Maliye Hazinesine bağlı, Sağlık Bakanlığına tahsisli iken 2000 yılı yatırım programında Sağlık Bakanlığınca yaptırılan Mustafa Kemal Sağlık Ocağı ve Ümraniye Semt Polikliniğinin hizmet verdiği, 755 Sayılı Yasa gereğince Ataşehir Belediyesi adına tescil edilen  1018 ada 27 ve 28 sayılı parsellerin meri planda  Konut + Ticaret Alanında kaldığı belirtilmekte olup söz konusu parsellerin Konut + Ticaret Alanından çıkarılarak Sağlık Tesis Alanı lejandına alınması talebi değerlendirildiğinde; meri planda kısmen Ticaret-Konut Alanı kısmen de 24 metrelik Yol Alanı lejandına alınmış olan 1018 ada 27 ve 28 sayılı parsellerin,  bir önceki planda Sağlık Ocağı lejandında olması, fiilen de Mustafa Kemal Sağlık Ocağı ve Ümraniye Semt Polikliniği olarak kullanılıyor olması sebebiyle Ek-3 bilgi paftasında gösterildiği şekliyle Konut + Ticaret Alanında kalan kısımlarının iptal edilerek Sağlık Tesis Alanı lejandına alınması uygun görülmektedir.

3.       Planlama alanında sağlık tesis alanlarının özel mülkiyete ait taşınmazlardan ayrıldığı, Sağlık Bakanlığının planlamalarında Mustafa Kemal Mahallesinde 1 adet Aile Sağlığı Merkezine ihtiyaç duyulduğu, özel mülkiyete ait taşınmazlara sağlık tesis yatırımı planlanmadığından yeni sağlık tesis alanları planlanırken Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği standartlarına  uygun mülkiyeti Hazine ya da Belediyelere ait taşınmazların planlanması gerektiği belirtilmektedir. Meri plan kararları oluşturulurken şehircilik ilke ve esasları, mevcut arazi kullanımı, bölgenin gelişme eğilimleri, ulaşım, erişilebilirlik, bölge nüfusu, ilgili kurum görüşleri vb. kriterlerin tamamı birlikte ele alınarak, ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde ihtiyaç duyulan donatı alanları ayrılmış olup bu kapsamda planda bölge nüfusuna hitap edecek  nitelikte Sağlık Tesis Alanları ayrılmıştır. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğünün ilgi (b) itiraz yazıları dikkate alınarak fiilen Sağlık Tesis Alanı olarak kullanılmakta olan ancak meri planda farklı fonksiyon plan kararı verilmiş olan Hazine adına tescilli alanlarda ilave Sağlık Tesis Alanları ayrılmıştır. Bu kapsamda planın donatı standardı ve dengesinin sağlanabilmesi için 1038 ada 4 sayılı parselin kuzeydoğusunda Sağlık Tesis Alanı olarak önerilmiş olan 1034 ada 25, 26, 27, 28 parsel ile güneyindeki  kadastral boşluk  Ek-3 bilgi paftasında gösterildiği şekliyle Sosyal Tesis Alanı lejandına alınmıştır.

     C-İlgi (c) de kayıtlı İSKİ Genel Müdürlüğünün itirazları değerlendirildiğinde;

1.       nolu itiraz değerlendirildiğinde; İSKİ Genel Müdürlüğünün 28.07.2016 tarih ve 414935 sayılı yazısı ile gönderilen dere işletme bandlarının bazı kısımlarında meri planda işlenenler ile farklılıklar olduğu, ilgi (c) itiraz yazısı ekinde dere işletme bandlarının gönderildiği ve söz konusu bandların planlara aynen işlenmesi gerektiği belirtilmekte olup dere işletme bandı dışında kalan komşu parsellerin taşkın önlemli parseller olduğu bu nedenle plan notlarında bahse konu plan sahasının kısmen taşkın önlemli yapılaşma alanında kaldığının belirtilmesi gerektiği ifade edilmektedir. Meri plan kararları, ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan görüşler doğrultusunda oluşturulmuş olup bu kapsamda İSKİ Genel Müdürlüğünden alınan 29.07.2016 tarih ve 414935 sayılı kurum görüşüne göre dere işletme bandları plana işlenmiştir. İSKİ Genel Müdürlüğünün ilgi (c) itiraz  yazısı ekinde tarafımıza gönderilen güncel dere işletme bandları ile plana işlenenler arasında plan kararlarını etkiler nitelikte farklılıklar tespit edilmemiş olup 1/1000 ölçekli uygulama imar planının hazırlanma aşamasında güncel İSKİ kurum görüşünün alınarak plana işlenmesi gerekmektedir. İlgi (c) yazıda dere işletme bandı dışında kalan komşu parsellerin taşkın önlemli parseller olduğu bu nedenle plan notlarında bahse konu plan sahasının kısmen taşkın önlemli yapılaşma alanında kaldığının belirtilmesi talebine yönelik olarak  4.1. Yapı Yasaklı Alan plan notlarına “Dere işletme bandından dolayı Yapı Yasaklı Alan olarak gösterilen güzergahlara komşu parseller taşkın önlemli yapılaşma alanıdır.” plan notunun ilave edilmesi tarafımızca uygun görülmektedir. 

2.       nolu itiraz değerlendirildiğinde; planlama alanından geçen Q1800Ç ve Q2200Ç Ömerli Çamlıca ana ishale hatlarının yol olarak korunmadığı, mevcut içmesuyu borularının geçtiği yol güzergahlarının Q1800 mm ve üstü çaplar için en az 20 metre olacak şekilde düzenlenmesi gerektiği, ayrıca plan notlarında da İSKİ  isale hattına ait koruma bandı bilgisi ve İSKİ Genel Müdürlüğünden görüş alınmadan uygulama yapılmaması hususunun yer alması gerektiği ifade edilmektedir. Bu kapsamda meri planda Atıksu Hattı olarak planlara işlenmiş olan İSKİ İsale Hattı Alanı aynı zamanda Park Alanı fonksiyonu olarak plana işlenmiş olup Ek-1 Bilgi paftasında gösterildiği şekliyle Park Alanı fonksiyonunun iptal edilerek 20 metrelik Yol Alanı olarak plana işlenmesi ve Ek:3 bilgi paftasında gösterildiği şekliyle plan notlarına “İSKİ  İsale Hattı: İsale Hattında kalan alanlarda İSKİ Genel Müdürlüğünden görüş alınmadan uygulama yapılamaz” plan notunun ilave edilmesi uygun görülmektedir.

  D- İlgi (d) itiraz dilekçelerinde belirtilen; planda Donatı Alanı tanımlanan alanlardaki parsellerin (Park Alanı, İbadet Alanı, Spor Alanı, Kentsel Hizmet Alanı, Sağlık Tesis Alanı, Yol Alanı, Kamu Hizmet Alanı, Belediye Hizmet Alanı, Sosyal Tesis Alanı, Eğitim Alanı, Genel Otopark Alanı) Donatı Alanından çıkarılarak tamamının veya bir kısmının Konut Alanına alınması, Donatı Alanından çıkarılarak Konut Alanına alınması ile birlikte  emsal artışı veya tamamında emsal artışı  talepleri değerlendirildiğinde;

      22.02.2020  onaylı 1/5000 ölçekli Mustafa Kemal ve Aşık Veysel Mahalleleri Nazım İmar Planına  ilişkin plan kararları, 15.06.2009 onaylı 1/100000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı kararları,  ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan görüşler, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli halihazır paftalar kullanılarak hazırlanan mekânsal yapı analizleri (bina kullanımı, kat adetleri, bina cinsleri, bina durumları, yapı cinsleri vb.), doğal yapı analizi (topoğrafya, iklim, eğim vb.), jeolojik-jeoteknik etütler, arazi kullanım analizleri vb. çalışmalar ile bu analizler doğrultusunda hazırlanan sentez çalışmaları dikkate alınarak oluşturulmuştur. Ayrıca, planlama alanının çevresinde yürürlükte olan imar planları dikkate alınarak işlevsel bütünlük sağlanmış, çevre imar planlarında yer alan donatı alanları ile mevcut sosyal ve teknik donatı alanları da değerlendirilerek plan için öngörülen nüfusun ihtiyacını karşılamaya yönelik sosyal ve teknik donatı alanları önerilmiştir. Ayrıca  1/5000 ölçekli meri planda, kentsel sosyal ve teknik altyapı alanlarının sağlıklı bir şekilde elde edilmesi ve yeni parselasyon düzeniyle verimli işleyen kentsel bir sistemin sağlanması amacıyla 3194 sayılı İmar Kanununun 18'inci madde uygulamasının araç olarak kullanılması öngörülmüştür. Bunun yanısıra planda Konut Alanlarında kalan parsellerin bireysel yapılaşma haklarına ilave olarak toplu uygulamayı teşvik etmek amacıyla toplu uygulamalarda yoğunluk artışı öngörülmektedir.

             22.02.2020  onaylı 1/5000 ölçekli Mustafa Kemal ve Aşık Veysel Mahalleleri Nazım İmar Planı ile yaşam standartını yükseltecek, olası afet zararlarını en aza indirecek, maksimum ve minimum yoğunluk değerleri belirlenerek bu yönde iyileştirmeler yapılması ve programlanması, arazi düzenlemeleri ile, yetersiz olan donatı alanlarının standartları yakalaması, erişilebilir donatı alanlarının oluşturulması ve bu donatı alanlarını kullanıcı dengesi gözetilerek plana yansıtılması plan ilkeleri olarak benimsenmiştir.

             Ayrıca Ataşehir İlçe Belediye Başkanlığı tarafından yapılan ilgi (a) itiraz yazısı ile tarafımıza iletilen itirazlar kapsamında meri planda Konut Alanları ile Konut+Ticaret Alanlarına ilişkin hükümler ek:3 bilgi paftasında gösterildiği şekliyle yeniden düzenlenmiş olup 250ki/ha, 500ki/ha ve 800ki/ha olmak üzere 3 farklı yoğunluk  önerilmiştir. 

              İlgi (d) itiraz dilekçelerinde  bahsi geçen donatı alanlarının kaldırılması ve emsal artışına ilişkin talepler, ek:5 meri plan raporunda da görüleceği üzere donatı alanlarının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğindeki standartların da altında kalmasından dolayı 22.02.2020  onaylı 1/5000 ölçekli Mustafa Kemal ve Aşık Veysel Mahalleleri  Nazım İmar Planı’nın ana kararlarını bozucu, nüfus yoğunluğunu arttırıcı, donatı standardını azaltıcı ve donatı-nüfus dengesini bozucu nitelik taşımaktadır.

  E-İlgi (e) 2 adet  itiraz dilekçesi ile mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan 1018 ada 28 nolu parselin Ticaret + Konut Alanı fonksiyonunun kaldırılarak Sağlık Tesis Alanına alınması, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan 1038 ada  4 nolu parselin Sosyal Tesis Alanı fonksiyonun kaldırılarak Sağlık Tesis Alanı lejandına alınması, 1043, 1046 nolu adalarda ayrılan Sağlık Tesis Alanı fonksiyonunun kaldırılarak Sosyal Tesis Alanı lejandına alınması, 1006 ve 1008  adalarda ayrılan Sağlık Tesis Alanının Kamu Hizmet Alanına ayrılması talepleri değerlendirildiğinde;

İtiraz dilekçelerinde bahsi geçen 1018 ada 28 nolu parsel ile 1038 ada 4 nolu parsellerin mülkiyetinin Maliye Hazinesine ait olduğu belirtilmekte olup 1018 ada 28 nolu parsel ile 1038 ada 4 parsele ilişkin olarak İl Sağlık Müdürlüğünün  ilgi (b) itiraz yazısı kapsamında Ek:3 Bilgi paftasında gösterildiği şekliyle düzenleme yapılmış olup Sosyal Tesis Alanında kalan kısımlar iptal edilerek Sağlık Tesis Alanına alınmıştır. Ancak ilgi (e)’de bahsi geçen itirazlar, Başkanlığımız Hukuk Müşavirliği’nin 09.05.2011 gün ve 9324 sayılı yazısı, Danıştay’ın 04.10.2012 tarih ve 2012/2342 sayılı kararı ile 05.11.2012 tarih ve 2012/3434 sayılı kararı gereğince mülkiyet sahipliliği açısından “ehliyet yönünden” itiraz olarak değerlendirilmemiştir.

  F-İlgi (f)  Mustafa  Kemal ve Aşık Veysel Mahallesi Muhtarlarına ait 2 adet  itiraz dilekçesi ile  mevcutta  cemevi olarak kullanılan alanların mevcut haliyle planlara işlenmesi, 977, 978, 2201, 2202 adalardaki İbadet Alanı fonksiyonun kaldırılarak Konut alanına alınması talebi değerlendirildiğinde;

İlgi (f) itiraz dilekçelerinde bahsi geçen Cemevi alanının 22.02.2020  onaylı 1/5000 ölçekli Mustafa Kemal ve Aşık Veysel Mahalleleri Nazım İmar Planında kısmen Yapı Yasaklı Alan ve Park Alanı, kısmen de 12 metrelik Yol Alanında kalmaktadır. Söz konusu alan,  Anadolu Yakası Mikro Bölgeleme çalışmaları kapsamındaki 19.01.2010 tarihinde Başbakanlık Afet Acil Durum Yönetim Başkanlığınca onaylanan "Yerleşime Uygunluk' haritasına göre Uygun Olmayan Alanlar 4 (UOA-4)  lejandında kalmakta ve Anadolu Yakası Mikro Bölgeleme Raporunda bu alanların yerleşime uygunluk kriteri yönünden  yüksek sıvılaşma riski ve yumuşak tabaka kalınlığı nedeniyle yerleşime açılmaması gereken alanlar olduğu belirtilmekte olup meri planda da söz konusu alanların Yapı Yasaklı Alanlar olarak planlanması gerektiği uygun görülmekte cemevi alanının korunması talebi tarafımızca uygun görülmemektedir. Ayrıca meri planda planlama alanının çevresinde yürürlükte olan imar planları dikkate alınarak işlevsel bütünlük sağlanmış, çevre imar planlarında yer alan donatı alanları ile mevcut sosyal ve teknik donatı alanları da değerlendirilerek plan için öngörülen nüfusun ihtiyacını karşılamaya yönelik sosyal ve teknik donatı alanları önerilmiştir. Bu kapsamda itiraz dilekçelerinde bahsi geçen 977, 978, 2201, 2202 adalardaki İbadet Alanı fonksiyonun kaldırılarak Konut Alanına alınması talebi meri planın ana kararlarını bozucu, nüfus yoğunluğunu arttırıcı, donatı standardını azaltıcı ve donatı-nüfus dengesini bozucu nitelik taşımaktadır.

  G-İlgi (g) 1 adet itiraz dilekçesi ile 2161 ada 14 nolu parselin Karayolları Yol Kenarı Koruma Kuşağında kalan kısmının kaldırılması talebi değerlendirildiğinde;

İtiraza konu 2161 ada 14 nolu parsel kısmen Ticaret+Konut Alanı, kısmen de Karayolları Yol Kenarı Koruma Kuşağı lejandında kalmaktadır. Meri planda  Karayolları Yol Kenarı Koruma Kuşağıı, ilgili kurum görüşleri çerçevesinde bölgenin kuzeyinden geçen O-4 Çamlıca Anadolu Otoyolunu çevreleyen alanlar için ayrılmış olup, ilgili plan notlarında söz konusu alanın sınırlarının ilgili kurum görüşleri çerçevesinde 1/1000’lik plan aşamasında netleştirileceği, bu alanlarda herhangi şekilde yapı  yapılamayacağı ve ilgili kurum görüşleri çerçevesinde çekme mesafelerinin belirleneceği belirtilmiş olup söz konusu alanlar bu kapsamda meri planda Karayolları Yol Kenar Koruma Kuşağı lejandına alınmıştır. Bu kapsamda itiraza konu parselin Karayolları Yol Kenarı Koruma Kuşağında kalan kısmının kaldırılması talebi tarafımızca uygun görülmemektedir.

H- İlgi (h), 3 adet itiraz dilekçesi ile Dere İşletme Bandından dolayı Yapı Yasaklı Alanda kalan 2243 ada 1 nolu  parselin  Park Alanı lejandından çıkarılması, güncel İSKİ kurum görüşü doğrultusunda değerlendirilmesi talebi değerlendirildiğinde;

İtiraza konu 2243 ada 1 nolu  parselin tamamı Park Alanı lejandında bir kısmı da Yapı Yasaklı Alan lejandında  kalmaktadır. Meri plan kararları ilgili tüm kurum görüşleri alınarak oluşturulmuş olup söz konusu parselde ayrılmış olan Yapı Yasaklı Alanlar, İSKİ Genel Müdürlüğünün ilgi (k) kurum görüşü doğrultusunda dere işletme bandlarını kapsamaktadır. Bu kapsamda meri plan kararları; İSKİ Genel Müdürlüğü ve diğer ilgili kurum görüşleri dikkate alınarak oluşturulmuş, planlama alanının çevresinde yürürlükte olan imar planlarıyla işlevsel bütünlük sağlanması kaydıyla  çevre imar planlarında yer alan donatı alanları ile mevcut sosyal ve teknik donatı alanları da değerlendirilerek plan için öngörülen nüfusun ihtiyacını karşılamaya yönelik sosyal ve teknik donatı alanları önerilmiştir. Dolayısıyla söz konusu itiraza ilişkin talepler İSKİ kurum görüşü doğrultusunda hazırlanan planın hedef nüfusunu ve yapı yoğunluğunu arttırıcı nitelik taşımakta olup İSKİ kurum görüşü ve 1/5000 ölçekli nazım imar planının ana ilkelerine aykırıdır.

J- İlgi (j), 28 adet itiraz dilekçesi ile 22.02.2020 onanlı 1/5000 ölçekli Mustafa Kemal ve Aşık Veysel Mahalleleri Nazım İmar Planının  mevcut plan ve yerleşik şehir düzeni gözetilmeden hazırlandığı, eşitlik ve şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına aykırı olduğu gerekçeleriyle plan bütününde yapılmış olan itirazlar değerlendirildiğinde;

   Söz konusu itirazlar, Başkanlığımız Hukuk Müşavirliği’nin 09.05.2011 gün ve 9324 sayılı yazısı, Danıştay’ın 04.10.2012 tarih ve 2012/2342 sayılı kararı ile 05.11.2012 tarih ve 2012/3434 sayılı kararı gereğince mülkiyet sahipliliği açısından “ehliyet yönünden” itiraz olarak değerlendirilmemiştir. "denilerek.

  1/5000 ölçekli 22.02.2020 onanlı 1/5000 ölçekli Mustafa Kemal ve Aşık Veysel Mahalleleri Nazım İmar Planına askı süreci içinde yapılan itirazlara ilişkin değerlendirmemizin; 3194 ve 5216 sayılı yasa ve ilgili yönetmeliklere göre karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Ataşehir İlçesi, 1/5000 ölçekli 22.02.2020 onanlı Mustafa Kemal ve Aşık Veysel Mahalleleri Nazım İmar Planı itirazları incelenmiş olup;

A.4 nolu itiraz kapsamında  Plan Notları Özel Hükümler Başlığı 2.1 maddesinin “K1 Konut Alanlarında yoğunluk 500 ki/ha’dır. Ancak planda kamu ve umumi hizmet alanı olarak planlanmış alanlar içerisinden uygulama yapılacak alanın %20’si kadar alanın kamuya bedelsiz kazandırılması koşulu ile tevhid edilerek oluşturulan 1.500 m2 ile 2.999m2 arasındaki parsellerde 650ki/ha , 3.000 m2 ile 4.999m2 arasındaki parsellerde 800 ki/ha, 5.000 m2 üstü parsellerde 1.000ki/ha yoğunluk uygulanır. “ şeklinde yeniden düzenlenmesi, A.12 nolu itiraz kapsamında K2 rumuzlu konut alanları için önerilen yoğunluk değerinin 600 ki/ha olarak düzenlenmesi ve Özel Hükümler Başlığı 2.2. maddesinde K’ rumuzlu mevcut konut alanları ile ilgili “Bu alan, 13.02.1998 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Ümraniye Merkez Planı ve tadilatlarına ilişkin kararların geçerli olduğu alandır” ifadesinin muhafazası ile, bilgi paftasındaki şekliyle 581 ada 44 parselin doğusundaki kadastral boşluğun İbadet alanına alınması, bunun dışında kalan itirazlarla ilgili olarak Şehir Planlama Müdürlüğü değerlendirme yazısı ve ekleri doğrultusunda düzenleme yapılması Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.”

 

Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı, Ocak Ayı Toplantılarının 13 Ocak 2022 tarihli 3. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.