Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

1/5000 ölçekli Avcılar İlçesi Yeşilkent, Mahallesi Kısmi Revizyon Nazım İmar Planı

Karar Tarihi

15 Aralık 2021

Karar No

1274

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 14/06/2021 gün ve sayılı yazısında;

“İlgi:   a) 23.10.2009 tarihli ve TN:2135872 sayılı Başkanlık Makamı Oluru.

b) 17.11.2009 tarihli ve TN:2239365 sayılı yazımız.

c) Avcılar Belediye Başkanlığının 23.02.2011 tarihli ve R-395113 sayılı yazısı ve ekleri.

d) 09.01.2013 tarihli ve TN:1206964 sayılı yazımız.

e) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.04.2013 tarihli ve 901 sayılı kararı.

f) 27.02.2020 tarih ve 58824955-40954 sayılı yazımız.

İlgi (a) Başkanlık Makamı Oluru doğrultusunda çalışmalarına başlanılan ve ilgi (b) yazımız doğrultusunda toplanan kurum görüşleri, üst ölçekli plan kararları ve mevcut arazi kullanım verileri dikkate alınarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Avcılar İlçesi TEM ve D100 Karayolları Arası Nazım İmar Planı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.10.2010 tarihli ve 2370 sayılı kararı ile tadilen kabul edilerek, 16.12.2010 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmış ve 24.01.2011–24.02.2011 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

16.12.2010 tasdik tarihli söz konusu plana askı süresi içinde Avcılar Belediye Başkanlığı’nın ilgi (c) yazısı ile yapılan itiraz, ilgi (d) yazımız ile incelenmek ve karar alınmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiş olup, ilgi (c) itiraz hakkında; “Avcılar İlçesi, 1/5000 ölçekli TEM ve D-100 Karayolları Arası Nazım İmar Planı’na yapılan itirazlar incelenmiş olup 1/5000 ölçekli planın Yeşilkent ve Firuzköy Mahallelerine ilişkin kısmının kentsel gelişimi sağlayacak şekilde, planlama alanının yakında yer alan Bahçeşehir vb. yerleşkeler dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesi, bu alanda donatı dengesi ve yaşanabilir çevre anlamında yapılaşma olanağı sağlayacak yeni bir plan kurgusu oluşturulması için Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından çalışma yapılarak İBB Meclis onayına sunulması, bunun dışında kalan konulara ilişkin itirazların plan bütünlüğü açısından yeniden değerlendirilerek İBB Meclis onayına ayrıca sunulması komisyonumuzca uygun görülmüştür.” mahiyetinde ilgi (e) Meclis Kararı alınmıştır.

İlgi (e) Meclis kararı doğrultusunda 1/5000 ölçekli Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi Kısmi Revizyon Nazım İmar Planı çalışmalarına Başkanlığımız tarafından başlanmış olup ilgi (f) yazımız ile kamu kurum ve kuruluşları ile meslek odaları ve özel kurum ve kuruluşlardan plana yönelik görüşleri istenmiş, plana veri teşkil edecek olan arazi tespit ve analitik çalışmaları (doğal yapı analizleri, fiziki doku analizleri, …vs.) tamamlanmıştır.

1999 tarihlerinde meydana gelen iki büyük depremin İstanbul ve Avcılar ilçesinde yarattığı can ve mal kayıpların ardından Metropol bütününde, detaylı deprem tehlike analizlerine dayanan, kapsamlı deprem müdahale planları ile bu doğrultuda imar planlarının yenilenmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

Katılımcı planlama yaklaşımıyla yürütülen plan çalışmasıyla ilgili çeşitli toplantılar yapılarak, Yeşilkent Mahalle sakinlerinin sorun ve ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek, birlikte karar verme olanaklarını geliştirmek, farkındalığı sağlamak, ileriye dönük proje, eylem planı gibi çalışmalar yürütmek ve yaşayan ve uygulanabilir bir plan hedeflenmiştir.

Planın hazırlanmasında katılım sağlanmak üzere anket, kamuoyu yoklaması ve araştırması, toplantı, plan bölgesinde iletişim ofisi açılması ve internet ortamında duyuru ve bilgilendirme gibi yöntemler kullanılarak kurum ve kuruluşlar, ilgili taraflar ve vatandaşların görüşleri alınmıştır.

Bu kapsamda 1/5000 ölçekli Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi Kısmi Revizyon Nazım İmar Planı; olası afet risklerine karşı gerekli tedbirleri almak ve kentsel iyileştirme konusunda yapılacak çalışmaları yönlendirmek, can kaybının önüne geçebilmek, afete dirençli kent kurgusunda deprem ve kentsel dönüşüm ile ulaşım ve donatı alanlarına yönelik sorunlara çözüm bulmak, yaşam kalitesinin yükseltilmesinin sağlanması amacıyla ilgi (a) Başkanlık Makamı Oluru doğrultusunda, 15.06.2009 tasdik tarihli 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planına uygun ve ilgili mevzuat, kurum-kuruluş görüşleri, şehircilik ilke ve prensipleri çerçevesinde hazırlanmıştır. ” Denilerek.

Analiz, sentez ve planlama yaklaşımları geliştirilerek Müdürlüğümüzce hazırlanmış olan “Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi Kısmi Revizyon Nazım İmar Planı” teklifi yazımız ekinde iletilmekte olup, söz konusu plan teklifinin, 3194 sayılı İmar Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine göre incelenmek ve karar almak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Avcılar İlçesi, Yeşilkent Mahallesi 1/5000 ölçekli Kısmi Revizyon NİP teklifi incelenmiş olup; Teklifin kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin onayına arz olunur.”

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı, Aralık Ayı Toplantılarının 15 Aralık 2021 tarihli 2. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.