Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

1/5000 ölçekli Avcılar ilçesi D-100 Karayolu Güneyi Revizyon Nazım İmar Planı

Karar Tarihi

15 Aralık 2021

Karar No

1273

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 08/03/2021 gün ve sayılı yazısında;

“İlgi: a) 18.08.2010 tarihli ve TN:3268279 Başkanlık Makamı Oluru.

b) 27.12.2011 tarihli ve 4878017 sayılı yazımız.

c) Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.08.2012 tarihli ve 1582 sayılı kararı.

d) 16.09.2020 tarihli ve BN:3633 sayılı yazımız.

e) 05.10.2020 tarihli ve BN:3937 sayılı yazımız.

f) 14.10.2020 tarihli ve BN:4141 sayılı yazımız.

İlgi (a) Başkanlık Oluru doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Avcılar ilçesi D100 Karayolu Güneyi Nazım İmar Planı teklifi ilgi (b) yazımız ile görüşülmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup “…yeniden değerlendirilmek üzere Müdürlüğüne iadesi...”  şeklinde ilgi (c) Meclis kararı alınmıştır. İlgi (c) Meclis kararı doğrultusunda 1/5000 ölçekli Avcılar ilçesi D100 Karayolu Güneyi Revizyon Nazım İmar Planı çalışmalarına Başkanlığımız tarafından başlanmıştır.

Planlama çalışmaları kapsamında; ilgi (d), (e) ve (f) yazılarımız ile kamu kurum ve kuruluşları ile meslek odaları ve özel kurum ve kuruluşlardan plana yönelik görüşleri istenmiş, plana veri teşkil edecek olan arazi tespit ve analitik çalışmaları (doğal yapı analizleri, fiziki doku analizleri, …vs.) tamamlanmıştır.

1999 tarihlerinde meydana gelen iki büyük depremin İstanbul ve Avcılar ilçesinde yarattığı can ve mal kayıpların ardından Metropol bütününde, detaylı deprem tehlike analizlerine dayanan, kapsamlı deprem müdahale planları ile bu doğrultuda imar planlarının yenilenmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

Bu kapsamda /5000 ölçekli Avcılar ilçesi D100 Karayolu Güneyi Revizyon Nazım İmar Planı; olası afet risklerine karşı gerekli tedbirleri almak ve kentsel iyileştirme konusunda yapılacak çalışmaları yönlendirmek, can kaybının önüne geçebilmek, afete dirençli kent kurgusunda deprem ve kentsel dönüşüm ile ulaşım ve donatı alanlarına yönelik sorunlara çözüm bulmak, yaşam kalitesinin yükseltilmesinin sağlanması amacıyla 15.06.2009 onanlı 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı ve ilgili mevzuat, kurum-kuruluş görüşleri, şehircilik ilke ve prensipleri doğrultusunda hazırlanmıştır. ’’ denilerek.

Analiz, sentez ve planlama yaklaşımları geliştirilerek Müdürlüğümüzce hazırlanmış olan “Avcılar ilçesi D100 Karayolu Güneyi Revizyon Nazım İmar Planı” teklifi yazımız ekinde iletilmekte olup, söz konusu plan teklifinin, 3194 sayılı İmar Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine göre incelenmek ve karar almak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Avcılar İlçesi, D-100 Karayolu Güneyi 1/5000 ölçekli Revizyon NİP teklifi incelenmiş olup; Plan onama sınırı içerisinde donatı ve nüfus dengesi büyük oranda değiştirildiğinden ileride telafisi güç durumlara sebebiyet verebileceği mütalaa edilmiş olup bu kapsamda Temel Donatı İhtiyaçlarının Analizleri, Donatı Alanlarının Erişim Mesafeleri ve Nüfus Dengesi gözetilerek yeniden çalışma yapılması, Ayrıca Dr. Sadık Ahmet Caddesi güneyinde yer alan İmara Kapalı Alanlarda mağduriyetin giderilmesine yönelik Ayrıntılı Jeolojik Etüd çalışmaları yapıldıktan sonra yeniden değerlendirilmek üzere müdürlüğüne iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin onayına arz olunur.”

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı, Aralık Ayı Toplantılarının 15 Aralık 2021 tarihli 2. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.