Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Büyükçekmece İlçesi, 19.07.2004 t.t.’li Tepecik Revizyon UİP Plan Notu Tadilatı

Karar Tarihi

15 Aralık 2021

Karar No

1263

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 08/03/2021 gün ve 2020/BN:12008 sayılı yazısında;

“İlgi: a) Büyükçekmece Belediye Başkanlığının 30.11.2020 tarihli ve E.2020-126588-1 sayılı yazısı.

TALEP: İlgi (a) yazıda, 14.02.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesine (Ek paragraf:14/2/2020-7221/6 md.) “İmar planlarında bina yükseklikleri Yençok: serbest olarak belirlenemez.” hükmü ile, yine aynı kanun değişikliği ile söz konusu kanuna getirilen Geçici 20. Maddede (Ek:14/2/2020-7221/13 md.) “Bu Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin onuncu paragrafında yer alan hükümler doğrultusunda ilgili idare 1/7/2021 tarihine kadar meclis kararı ile plan değişikliklerini ve revizyonlarını yapmakla yükümlüdür. Bina yükseklikleri yençok: serbest olarak belirlenmiş alanlarda plan değişikliği ve revizyonu yapılıncaya kadar yapı ruhsatı düzenlenemez. Belirlenen süre içerisinde söz konusu alanlarda yer alan parsellere ilişkin yapı ruhsatı başvurusu yapıldığında süre sonu beklenilmeden alana yönelik öncelikli olarak plan değişikliklerinin ve revizyonlarının yapılması zorunludur.” denilerek, 19.07.2004 onay tarihli 1/1000 ölçekli Tepecik Revizyon Uygulama İmar Planı plan notları paftasında tadilat teklifi hazırlanmıştır.

13.10.2020 TARİHLİ VE 88 SAYILI İLÇE MECLİS KARARI: İlgi (a) yazı ve ekleri üzerinde yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, 1/1000 ölçekli Büyükçekmece İlçesi Tepecik Revizyon Uygulama İmar Planı plan notları paftasına ilişkin tadilat hususu, Büyükçekmece Belediye Meclisinin; “Komisyonumuzca yapılan incelemede, 19.07.2004 onay tarihli 1/1000 ölçekli Tepecik Revizyon Uygulama İmar Planı plan notları paftasında yapılan tadilat hususu,  Sedat BOSTAN'ın "Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarında Yençok:6.50 m ve yapı iç yüksekliğinin 4 metre ile sınırlandırılması" şerhiyle müdürlüğünden geldiği şekliyle Komisyonumuzca oyçokluğuyla uygun görülmüştür. Meclisimizin Onayına Arz Olunur” mahiyetindeki ilgi (b) Kararı ile Komisyon Raporu’nun aynen oybirliği ile kabul edildiği tespit edilmiştir.

İNCELEME VE DEĞERLENDİRME: İlgi (a) yazı ile tarafımıza iletilen UİP-34563025 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Tepecik Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notu Paftalarına İlişkin Tadilat teklifi ve Plan Raporu 3 ana başlık altında incelenmiştir:

  1. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Yapım Aşamasında Alınan Kurum ve kuruluş görüşleri,
  2. Plan paftaları, plan kararları ve yapılaşma koşulları,
  3. İlgili Mevzuat Hükümleri.
  1. 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ YAPIM AŞAMASINDA ALINAN KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ: UİP-34563025 PİN Numaralı 19.07.2004 onay tarihli 1/1000 ölçekli Tepecik Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notu Paftalarına İlişkin Tadilat yapım aşamasında, aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlardan görüş alınmıştır:

İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 03.11.2020 tarihli ve E.20200446939 sayılı yazısı ile  “…1/1000 ölçekli Tepecik Revizyon Uygulama İmar Planında 24.03.2019 tarihli Büyükçekmece Baraj Gölü Havza Koruma Planı Hükümleri gereği yoğunluk ve nüfus değerlerini arttırmamak kaydı ile plan değişikliği yapılabilmektedir.  Söz konusu plan notu değişikliği teklifinde "maksimum yükseklik değerleri belirlenen konut alanlarında meri imar planında belirlenmiş olan yapılaşma değerleri aşılamaz" hükmüne de yer verilmelidir. Netice olarak; 19.07.2004 onay tarihli 1/1000 ölçekli Tepecik Revizyon Uygulama imar planı için hazırlanan plan notu değişikliği teklifi, maksimum yükseklik değeri verilen alanlarda meri planda verilen yapılaşma değerlerinin artmayacağına dair plan notunun da eklenmesi halinde Büyükçekmece Baraj Gölü Havza Koruna Planına uygun olarak değerlendirilecek ve onaylanarak yürürlüğe girmesi halinde İdaremizce esas alınacaktır. ” denilerek görüş bildirilmiştir.

  1. PLAN PAFTALARI, PLAN KARARLARI VE YAPILAŞMA KOŞULLARI: Plan çalışmasında altlık olarak 15.02.2013 onaylı 1/1000 ölçekli Tepecik Revizyon Uygulama İmar Planına Lejant ve Plan Notları Paftasına İlişkin Plan Notu Değişikliği tadilat paftası kullanılmıştır.

19.07.2004 onaylı 1/1000 ölçekli Tepecik Revizyon Uygulama İmar Planı sınırı, dayanağı olan 19.07.2004 onay tarihli 1/5000 ölçekli Tepecik Nazım İmar Planı’nın sınırları ile örtüşmektedir. 19.07.2004 onay tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda ve 19.07.2004 onay tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında projeksiyon nüfus 31086 kişi olarak hesaplanmıştır.

19.07.2004 onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda Kısa Mesafeli Koruma Bandında yer alan K1, K2, G1, G2, G3 ve G4 rumuzlu Konut Alanları için ve Orta ve Uzak Mesafeli Koruma bandında yer alan K1, K2, G1, G2, G3 ve G10 rumuzlu konut alanları için Emsal ve Hmax değerleri belirlenmiş olup aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Söz konusu planda ilgi (a) yazı ile tarafımıza iletilen 1/1000 ölçekli Tepecik Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notu Tadilatı konusu olan G5, G6, G7, G8, G9 ve Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları için “Avan projeye göre uygulama yapılacaktır.” kararı alınmış olup, bağlayıcı olarak yalnızca Emsal değerleri belirlenmiştir.

Ayrıca Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (c) Kararı ile Plan Notlarında G3 rumuzlu konut alanları ile ilgili olarak “Ancak 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak Arsa ve Arazi Düzenlemesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik Çerçevesinde yapılan imar uygulamalarında min. ifraz şartı 5000 m² olarak uygulanacaktır.” ibaresi eklenmiştir.

İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli Tepecik Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notu Paftasına İlişkin Tadilat teklifi incelendiğinde F21D-16C-2A paftasında:

  • Kısa Mesafeli Koruma Alanında yer alan G5 ve G6 simgesi ile gösterilen konut alanlarına “Hmax:2 Kat” ibaresi,
  • Kısa Mesafeli Koruma Alanında yer alan G8 ve G9 simgesi ile gösterilen konut alanlarına “Hmax:3 Kat” ibaresi,
  • Orta ve Uzak Mesafeli Koruma Alanında G7 simgesi ile gösterilen konut alanlarına “Hmax:3 Kat”
  • Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarına ilişkin olarak “Hmax:12,50 m’dir. Yapı iç yüksekliği serbesttir.” ibarelerinin eklendiği görülmüştür.

Hmax değerleri incelendiğinde teklif planda G5, G6, G7, G8, G9 rumuzlu konut alanlarında hmax değeri için kat sayısı belirtilmiş, ancak meri plandaki konut alanlarında hmax değeri metre cinsinden belirlenmiştir. İstanbul İmar Yönetmeliği’nin “Kat Yükseklikleri” başlıklı bölümünde “MADDE 30-(1) Kat yükseklikleri uygulama imar planında daha fazla belirlenmemiş ise döşeme üst kotundan döşeme üst kotuna olmak üzere en fazla;…

c) Konut bölgelerinde zemin ve normal katlarda 4.00 metre

…kabul edilerek uygulama yapılabilir.

(5) İskân edilen katların iç yüksekliği, asma katlar hariç ıslak hacimler (tuvalet, banyo, mutfak) için 2.50 metreden, diğer alanlar için 2.60 metreden az olamaz. Ancak hava maniası olup planla kat adedi belirlenen parsellerde bu yükseklik 2.40 metreye düşürülebilir.” denilmekte olup, uygulama sonrasında birbirine komşu farklı rumuzlu konut alanlarında kat sayıları aynı olmasına rağmen yükseklikler bakımından farklılık oluşacağından yapı hacimlerindeki bütünlüğün bozulacağı değerlendirilmektedir.

K1, K2, G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 G9 ve G10 tüm konut alanları bütün olarak değerlendirildiğinde emsal ile kat yüksekliği arasında uyuşmazlıklar olduğu görülmektedir. Örnek olarak G8 alanlarında emsal değeri G5 ve G6 alanlarındaki emsal değerinden düşük olmasına rağmen kat yüksekliklerinin daha fazla olduğu tespit edilmiştir.

  1. İLGİLİ MEVZUAT AÇISINDAN DEĞERLENDİRMESİ

1/1000 ölçekli plan teklifinin, plan çizim tekniği ve plan paftalarının Plan Yapım Yönetmeliği açısından incelendiğinde; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğe genel olarak uygun hazırlandığı görülmüştür.

Plan paftalarının önyüzünde plan adının yazıldığı, Plan ve Projeler Müdürlüğüne ilişkin kaşe ve imzalarının tam olduğu ve Büyükçekmece Belediyesi İmar Komisyon Başkanı’nın ve Belediye Başkanının kaşe, mühür ve imzasının bulunduğu görülmüştür. "denilerek.

İlgi (a) yazı ekindeki; Büyükçekmece ilçesi Tepecik Mahallesini kapsayan alana ilişkin hazırlanarak ilgi (b) İlçe Meclis Kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Tepecik Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notu Paftalarına İlişkin Tadilat teklifi ekte olup, yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasalar, yönetmelikler ile 3194 sayılı yasanın 8.maddesi ve 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14.maddelerine göre değerlendirmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Büyükçekmece İlçesi, 19.07.2004 t.t.’li 1/1000 ölçekli Tepecik Revizyon UİP Plan notu değişikliği teklifi incelenmiş olup;  “Donatı alanlarında avan projeye göre uygulama yapılacak ve yükseklik belirtilmeyen donatı alanlarında Yençok: 5 kattır. Dini Tesis alanlarında avan projeye göre uygulama yapılacaktır.” Plan notunun eklenmesi ve Konut Dışı Kentsel Çalışma alanlarında “Hmax:12.50 m ’dir. Yapı iç yüksekliği serbesttir.” ifadesinin  “Hmax:12.50 m(2 kat) ’dir.”  olacak şekilde düzenlenmesi ile Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

Meclisimizin onayına arz olunur.”

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı, Aralık Ayı Toplantılarının 15 Aralık 2021 tarihli 2. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.