Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Ataşehir İlçesi, 1/5000 Ölçekli 25.09.2020 onanlı Yenisahra Mahallesi ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planı Değişikliği itirazları.

Karar Tarihi

15 Aralık 2021

Karar No

1254

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 13/09/2021 gün ve 2021/ 3726 sayılı yazısında;

            “İlgi:)

  1. Yazı İşleri Müdürlüğünde kayıtlı (8 adet) itiraz dilekçeleri.
  2. Yazı İşleri Müdürlüğünde kayıtlı (1 adet) itiraz dilekçesi.

d)  Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.09.2020 tarihli ve 872 sayılı kararı.

  

  İTİRAZ KONUSU:

  NİP-34456878  Plan İşlem numaralı 25.09.2020 onanlı 1/5000 ölçekli Yenisahra Mahallesi ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planı Değişikliğine yasal askı süresi içerisinde ilgi (a) ve (b) itiraz dilekçeleri ile itiraz edilmiş olup, toplam 9 adet itiraz tarafımıza iletilmiştir.

 Yazı İşleri Müdürlüğünde kayıtlı ilgi (a), 66456, 66490, 66479, 67018, 67020, 67013, 68303, 66238, 38265 birim numaralı 8 adet itiraz dilekçesi ile planda Donatı Alanı olarak tanımlanan alanlardaki parsellerin (Park Alanı, İbadet Alanı, Spor Alanı, Kamu Hizmet Alanı, Yol Alanı) Donatı Alanından çıkarılarak tamamının veya bir kısmının  Konut  Alanı ya da Ticaret-Konut Alanına alınması, bunun yanında  emsal artışı talep edilmektedir.

 Yazı İşleri Müdürlüğünde kayıtlı ilgi (b), 38265 birim numaralı  itiraz dilekçesi ile 752 ada 2, 26, 28, 32, 43, 45, 46 sayılı parsellerin planda  Donatı Alanında kalan kısımlarının (Kentsel Hizmet Alanı, Spor Alanı, Park Alanı,  İbadet Alanı) donatı alanından çıkarılarak Üniversite Alanına dahil edilmesi talep edilmektedir.

 PLAN SÜRECİ:

 İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2019 gün, 231 sayılı kararı ile tadilen kabul edilen NİP-37290 Plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Yenisahra Mahallesi ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planı, 15.02.2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmış olup, 20.03.2019 – 22.04.2019 tarihleri arasında Başkanlığımız Planlama Müdürlüğünde askıya çıkartılarak ilan edilmiştir. Plan askı süresinde gelen itirazlar ilgi (c) yazımızla değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (d) kararı ile tadilen uygun bulunarak 25.09.2020 tarihinde onaylanmış, 26.02.2021 – 29.03.2021 tarihleri arasında Başkanlığımız Planlama Müdürlüğünde askıya çıkartılarak ilan edilmiştir.

 PLAN DURUMU:

                İlgi (a) ve (b) dilekçelerde bahsi geçen parsellerin plan durumu ile ilgili bilgiler Ek.2 itiraz değerlendirme tablosunda görüldüğü şekildedir.

                DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:

  İlgi (a) itiraz dilekçelerinde belirtilen; 15.02.2019 onanlı 1/5000 ölçekli Yenisahra Mahallesi ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planında Donatı Alanı (Park Alanı, Kamu Hizmet Alanı, İbadet Alanı, Raylı Toplu Taşıma Alanı, Yol Alanı) veya  Ticaret – Konut Alanı olarak  tanımlanan ancak 25.09.2020 onanlı 1/5000 ölçekli Yenisahra Mahallesi ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planı Değişikliğinde Plan Onama Sınırı dışında kalan parsellerin donatı alanından çıkartılarak konut alanı veya ticaret alanına alınması, emsal artışı, yükseklik sınırının kaldırılması talebi değerlendirildiğinde; 

 İtiraza konu parsellerin 15.02.2019 onanlı 1/5000 ölçekli Yenisahra Mahallesi ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planı sınırları içinde olmasına karşın ilgi (d) Meclis Kararı ile tadilen uygun bulunarak 25.09.2020 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Yenisahra Mahallesi ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planı Değişikliği plan onama sınırı dışında kaldığı görüldüğünden Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 22.11.2016 tarih ve 3433/2014 Esas, 2016/3062 sayılı Kararı gereğince ilgi (a) itiraz dilekçeleri ehliyet yönünden itiraz olarak değerlendirilmemiştir.

 İlgi (b) itiraz dilekçesi ile 15.02.2019 onanlı 1/5000 ölçekli Yenisahra Mahallesi ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planında kısmen Üniversite Alanı, kısmen Kentsel Hizmet Alanı, kısmen Spor Alanı, kısmen Park Alanı,  kısmen İbadet Alanı, kısmen Yol Alanı, kısmen de Dere Koruma Alanında kalan ancak 25.09.2020 onanlı 1/5000 ölçekli Yenisahra Mahallesi ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planı Değişikliğinde Plan Onama Sınırı dışında kalan 752 ada 2, 26, 28, 32, 43, 45, 46 nolu parsellerin Spor Alanı, Kentsel Hizmet Alanı, İbadet Alanı ve Park Alanında kalan kısımlarının kaldırılarak Üniversite alanına alınması, Üniversite Alanının emsal değerinin arttırılması, TAKS: 0,40 sınırlamasının kaldırılması, plan notları Genel Hükümler 15.nolu plan notundaki  "doğal zemin kotu üzerine çıkan kısımlarda TAKS değeri aşılamaz" ifadesi ile Yüksek Öğretim Alanı ile ilgili plan notlarının 5.7. maddesindeki "Konut ve ticari birimler yapılamaz" ifadelerinin kaldırılması talebi değerlendirildiğinde;

İtiraza konu parsellerin meri plan öncesi planlama süreci incelendiğinde; tapu edinme tarihi olan  09.11.2007 tarihinden önce mülga 18.02.1992 onaylı 1/5000 ölçekli Yenisahra Mahallesi Nazım İmar Planında kısmen Ortaöğretim Tesisleri Alanı,  kısmen 200 ki/ha yoğunluklu Konut Alanı, kısmen de 15 metrelik Yol Alanı lejandında, mülga 08.03.2013 onaylı 1/5000 ölçekli Yenisahra Mahallesi  Nazım İmar Planında kısmen Konut + Ticaret Alanı, kısmen İdari Tesis Alanı, kısmen Akaryakıt Alanı, kısmen Meslek Lisesi Alanı, kısmen Dini Tesis Alanı, kısmen Park Alanı, kısmen Dere Koruma Alanı, kısmen de 24 metrelik Yol Alanı lejandında, mülga 21.12.2015 onaylı 1/5000 ölçekli Yenisahra Mahallesi ve Yakın Çevresi Revizyon Nazım İmar Planında kısmen Üniversite Alanı, kısmen İbadet Alanı, kısmen T3 Ticaret Alanı, kısmen Kamu Hizmet Alanı, kısmen Akaryakıt İstasyon Alanı, kısmen Park Alanı, kısmen Dere Koruma Alanı, kısmen de 30 metrelik Yol Alanında kaldığı görülmekte olup, 08.03.2013 onaylı 1/5000 ölçekli Yenisahra Mahallesi Nazım İmar Planı yürürlükte iken ilgilisinin açmış olduğu dava neticesinde İstanbul 7. İdare Mahkemesinin 2013/1856 Esas, 2015/1515 Karar Nolu Mahkeme Kararıyla Yol ve Dere Koruma Bandı dışında kalan kısımlar iptal edilmiştir. ’’ denilerek.

             Ancak sözkonusu itiraz, 15.02.2019 onanlı 1/5000 ölçekli Yenisahra Mahallesi ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planı sınırları içinde olmasına karşın ilgi (d) Meclis Kararı ile tadilen uygun bulunarak 25.09.2020 tarinide onaylanan 1/5000 ölçekli Yenisahra Mahallesi ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planı Değişikliği Plan onama sınırı dışında kaldığından Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 22.11.2016 tarih ve 3433/2014 Esas, 2016/3062 sayılı Kararı gereğince ilgi (b) itiraz dilekçesi ehliyet yönünden itiraz olarak değerlendirilmemiştir. ” Denilerek.

            1/5000 ölçekli 22.02.2020 onanlı 1/5000 ölçekli Yenisahra Mahallesi ve Yakın Çevresi  Nazım İmar Planı Değişikliğine askı süreci içinde yapılan itirazlara ilişkin değerlendirmemizin; 3194 ve 5216 sayılı yasa ve ilgili yönetmeliklere göre karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Ataşehir İlçesi, 1/5000 ölçekli 25.09.2020 onanlı Yenisahra Mahallesi ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planı değişikliği itirazları incelenmiş olup;

Yapılan itirazlar İtiraza Konu Plan Sınırı dışında yer aldığından itirazların reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin onayına arz olunur.”

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı, Aralık Ayı Toplantılarının 15 Aralık 2021 tarihli 2. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.