Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Pendik ilçesi, 29/07/2003 onaylı 1/5000 ölçekli E5 Karayolu ile Tem Otoyolu Arası 1.Etap Havalimanı ve İTEP Nazım İmar Planı'nda H:Serbest NİP Değişiklik Teklifi

Karar Tarihi

15 Aralık 2021

Karar No

1250

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 12/04/2021 gün ve sayılı yazısında;

“İlgi: a) 20.02.2020 tarihli ve 31045 sayılı Resmi Gazete.

b)17.06.2020 tarihli ve BN:2307 sayılı Başkanlık Oluru ve eki liste.

c)Başkanlığımız Planlama ve İmar Müdürlüğünün 02.07.2003 tarihli ve S/148 sayılı yazısı.

d)Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.07.2003 tarihli ve 800 sayılı kararı.

e)31.10.2003 tarihli ve 2003-1925 sayılı dağıtım yazımız.

f)Pendik Belediye Başkanlığının 25.12.2020 tarihli ve E-69223378-115.01.06.50809 sayılı yazısı ve eki dosya.

g)Büyükşehir Belediye Meclisine 08.03.2021 tarihli ve 286070 sayılı takdim yazımız.

TEKLİF:

İlgi (a) Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren "7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" kapsamında, 3194 sayılı İmar Kanununun 8.b Maddesinde (14.02.2020-7221/13) planların hazırlanması ve yürürlüğe konulmasında uyulması gereken esaslar ve Geçici 20. Maddesindeki (14.02.2020-7221/13 md) hükümler doğrultusunda, Pendik ilçe sınırlarındaki meri nazım imar planl arında kat adedi belirlenmeyen ve H:Serbest yapılanma şartlarına sahip alanlara kat sınırlamasının getirilmesine ilişkin alınan ilgi (b) Başkanlık Oluru eki listede Pendik ilçesi dâhilinde avan projeye göre uygulama yapılacağı tespit edilen 29/07/2003 onaylı 1/5000 ölçekli E5 Karayolu Tem Arası 1 .Etap Havalimanı ve İTEP Nazım İmar Planına ilişkin 1/5.000 ölçekli plan değişikliği teklifimizdir.

MERİ İMAR PLANLARI:

Meri 29/07/2003 onaylı 1/5000 ölçekli E5 Karayolu Tem Arası 1.Etap Havalimanı ve İTEP Nazım İmar Planı; ilgi (c) yazı ile Meclise havale edilmiş ve teklif Nazım İmar Planı ve ekli raporu Pendik Belediye Başkanlığı tarafından verilen önerge ile 2 etaba ayrılarak, ilgi (d) karar ile 1/5000 ölçekli Pendik E-5 Karayolu ile TEM Otoyolu Arası 1.Etap NİP (Sabiha Gökçen Havaalanı ve İTEP alanı) aynen uygun görülmüş olup 29.07.2003 tarihinde Belediye Başkanınca onaylanmış, ilgi (e) yazımız ile dağıtımı yapılarak 12.11.2003¬12.12.2003 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

29/07/2003 onaylı 1/5000 ölçekli E5 Karayolu Tem Arası 1 Havalimanı ve İTEP Nazım İmar Planı'nda "Sabiha Gökçen Havaalanı ve İleri Teknoloji Endüstri Parkı" fonksiyonuna ilişkin plan notunda; "Sabiha Gökçen Havaalanı ve İleri Teknoloji Endüstri Parkı 'nda havaalanı ve ilgili tesisleri, İleri Teknoloji Endüstri Parkı araştırma ve eğitim birimleri; yüksek teknoloji ve araştırma geliştirmeye dayalı endüstri alanları (elektrik, elektronik, bilişim vb.) yer alacaktır. Bu alanda; içindeki çalışma alanlarının ihtiyacını karşılayabilecek nitelikte ticaret alanları, konut alanları, kongre merkezi, sosyal kültürel birimler yer alabilir. Büyükşehir Belediyesi 'nce onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır." denilmektedir.

Sayı Konu

İlgi (f) yazı ve ekleri ile 20/02/2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu" doğrultusunda hazırlanan 22/06/2005 onaylı İTEP Havaalanı Sahası 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve 17/10/2018 onaylı Kavakpınar Mahallesi ve Çevresi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı içerisinde kalan TEKLİF- 34533925 Plan İşlem Numaralı (PİN) Pendik İlçesi Yapı Yüksekliklerinin Sınırlandırılmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri teklifi ilgi (g) takdim yazımızla değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup konuya ilişkin henüz meclis kararı alınmamıştır. 

MEVCUT DURUM:

Başkanlığımız veri tabanında yapılan incelemede, 29.07.2003 onaylı 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda avan projeye göre uygulama yapılacak olan "Sabiha Gökçen Havaalanı ve İleri Teknoloji Endüstri Parkı" fonksiyonunun bulunduğu alanda mevcut yapılaşma bulunmadığı ve çevre yapılaşmanın da 10 katlı yapılardan oluştuğu tespit edilmiştir.

DEĞERLENDİRME:

Ayrıcalıklı bir coğrafi konuma sahip bir dünya metropolü olan İstanbul; doğal güzellikleri, tarihi/arkeolojik mirası ve sosyo-kültürel yaşamıyla eşsiz bir şehir olmasının yanı sıra; tepeler, manzara noktaları, tarihi yapılar, göz alıcı panoramalar gibi kentin silüetini ve peyzaj değerlerini oluşturan çeşitli görsel zenginliklere ve bakı alanlarına sahiptir.

Bununla birlikte kentsel mekanda sürekli değişen gelişme eğilimleri baz alındığında siluetinin olumsuz etkilenmesine yönelik uygulamaların varlığı ortaya çıkmıştır. Tüm bu etkenler vasıtası ile İstanbul genelinde yapı yüksekliği sınırlaması getirilmeyen alanlarda;

•Çevre yapılanma şartlarına uygun olmayan düzensiz yapılar ortaya çıkmasına,

•İstanbul'un kendine özgü hissedilir topografya ve doğal eşikleri yansıtmayan yapılaşma düzeninin oluşmasına,

•Yüksek yapılaşmaların yoğunlaşması ile sosyal yapı bakımından komşuluk ilişkilerinin olumsuz etkilenmesine,

•Düzensiz gelişen yapılaşma ile birlikte fiziki altyapı ve mikro klima bakımından olumsuz etkilerin oluşmasına neden olmaktadır.

Nitekim İstanbul'un mekânsal anlamda geleceğe yönelik ana kararlarını belirleyerek uygulamaya esas olan imar planlarını yönlendiren 15.06.2009 onaylı İstanbul Çevre Düzeni Planı'nda konu ile ilgili olarak genel bir çerçeve çizilmektedir. İstanbul'da her arazi kullanım kararının kentin doğal ve ekolojik yapısının sürdürülebilirliğine katkı vermesi amaçlanmaktadır.

Mekânsal gelişmenin gelecek nesillerin ihtiyaçlarını gözeten, doğal ve kültürel çevreyle uyum içinde olması" ilkesi göz önünde bulundurularak hazırlanan 15.06.2009 onaylı 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı'nda plan kararlarının temelini çevresel, ekonomik ve toplumsal sürdürülebilirlik ilkeleri oluşturmaktadır. 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda İstanbul'un kentsel gelişmesi ve geleceği planlanırken; kentin bünyesinde sağlıklı yapılaşmayı ve işlevsel bütünleşmeyi öngören ilkelerin esas alınması, dolayısıyla; kentin sağlıklı yapılaşmasına, ekolojik çevresi ile sürdürülebilir ilişkiler kurmasına ve vizyonuna ilişkin gereklerine yanıt verebilecek en uygun kentsel gelişme modelinin saptanması stratejik önem taşımaktadır.

Bu kapsamda; plana ait planlama ilkelerinde "İstanbul 'un yaşam destek sistemleri olan doğal alanların, insan yapısı altyapının ve yaşam kalitesinin iyileştirilebilmesi... insan odaklı bir planlama anlayışıyla" ilkeler tanımlanmaktadır. 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı'nda;

•Hedef 3/ Ana Strateji 6 Yerleşmelerin Tarihsel-Kültürel Değerlere Duyarlı Gelişmesini Sağlamak kapsamında "İstanbul'un sahip olduğu tarihi ve kültürel dokusu, evrensel kimliği, peyzajı, kentin simgeleri ve siluetini korumaya yönelik çalışmaların yapılması" ,

•Hedef 4/ Ana Strateji 1 Yerleşim Alanlarında Mekânsal Kaliteyi Yükseltmek kapsamında "Kentin sahip olduğu özgün siluetin korunmasına yönelik siluet ve tasarım planlaması çalışmalarının yapılması" alt stratejileri yer almaktadır.

Bununla beraber, konuya ilişkin; 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı'nda İstanbul silüetinin korunması, mekânsal gelişmenin sağlıklı ve düzenli bir şekilde sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için 8.2.15 nolu plan notunda "...İstanbul 'un özgün silüetini oluşturan alanlar ile silüeti etkileme potansiyeline sahip çeper alanlarda kent görünümündeki (silüetindeki) değişimi kontrol etmek amacıyla imar planlarında verilen yapılaşma haklarına (yükseklik, TAKS ve KAKS gibi yapı kütlesi oranları) yönelik kısıtlayıcı koşullar getirilebilir. Silüet ana planına altlık oluşturmak üzere alt bölgelerde de çalışma yapılabilir." denilmekte olup bu kapsamda çalışmanın temeli ve kapsamı belirlenmektedir.

Yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda; şehrin siluetini bozabilecek yapıların oluşmasına sebebiyet verilmemesi amacıyla, maksimum yükseklik değeri verilmemiş veya maksimum yükseklik değeri serbest olarak belirlenmiş planlarda düzenleme yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

Bu kapsamda Müdürlüğümüzce yapılan çalışma sonucunda; 29/07/2003 onaylı 1/5000 ölçekli E5 Karayolu Tem Arası 1 Havalimanı ve İTEP Nazım İmar Planı Plan Notlarının "Sabiha Gökçen Havaalanı ve İleri Teknoloji Endüstri Parkı" hükmüne "Yükseklik Yençok:30.50 m.dir" ifadesi eklenmiştir.

Bununla birlikte, konuyla alakalı 22/06/2005 onaylı İTEP Havaalanı Sahası 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve 17/10/2018 onaylı Kavakpınar Mahallesi ve Çevresi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı içerisinde kalan TEKLİF-34533925 Plan İşlem Numaralı (PİN) Pendik İlçesi Yapı Yüksekliklerinin Sınırlandırılmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri teklifi ile plan paftalarında ve plan notlarında söz konusu alanda "Yençok:30.50 m" olarak önerilmiş olup ilgi (g) takdim yazımız ile karar alınmak üzere meclise iletilmiştir. ’’ denilerek.

İlgi (g) yazımızla Büyükşehir Belediye Meclisine iletilen teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile birlikte değerlendirilmek üzere söz konusu kanun değişikliği kapsamında hazırlanan 29.07.2003 onaylı 1/5.000 ölçekli E5 Karayolu Tem Arası 1 Havalimanı ve İTEP Nazım İmar Planına ilişkin Plan Değişikliği teklifi yazımız ekinde iletilmekte olup 3194 ve 5216 sayılı yasa ve ilgili yönetmelikler kapsamında değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Pendik İlçesi, 29.07.2003 onanlı 1/5000 ölçekli E-5 Karayolu ile TEM Otoyolu arası 1.Etap Havalimanı ve İTEP Nazım İmar Planı’nda H:Serbest NİP Değişikliği teklifi incelenmiş olup; Y ençok:30.50 m  ifadesinden sonra gelmek üzere “(10 kat)” ifadesinin eklenmesi ile Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür

 

Meclisimizin onayına arz olunur.”

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı, Aralık Ayı Toplantılarının 15 Aralık 2021 tarihli 2. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.