Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Ümraniye ilçesi, Ihlamurkuyu, Aşağı Dudullu, Yukarı Dudullu ve Esenşehir Mahallelerinin Havza İçinde Kalan Kısmına Ait Uygulama İmarP lanında Yer Alan Yükseklik Değerlerine İlişkin Plan Notu Değişikliği teklifi

Karar Tarihi

24 Kasım 2021

Karar No

1212

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün  08/11/2021 gün ve  2020/ 7758 sayılı yazısında;

“İlgi: a) Ümraniye Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün 12.07.2021 tarihli ve 22669-3454262-Gd.4924 sayılı yazısı.

            b) Ümraniye Belediye Meclisinin 07.06.2021 tarihli ve 2021/86 sayılı Kararı

            c) 20.02.2020 tarihli ve 31045 sayılı Resmi Gazete.

            d) 17.06.2020 tarihli ve 2307 sayılı Başkanlık Oluru.

            e) Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.11.2020 tarihli ve 1187 sayılı kararı.

TALEP:

İlgi (a) yazıda, ilgi (b) İlçe Meclis Kararı ile uygun görülen UİP-34919141 numaralı 1/1000 ölçekli Ümraniye Ihlamurkuyu, Aşağı Dudullu Yukarı Dudullu ve Esenşehir Mahallelerinin Havza İçinde Kalan Kısmına Ait Uygulama İmar Planında Yer Alan Yükseklik Değerlerine İlişkin Plan Notu Değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’na göre karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmesi talep edilmektedir.

MERİ PLAN DURUMU:

İlgi (c) Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” kapsamında, 3194 sayılı İmar Kanununun 8.b Maddesinde (14.02.2020-7221/13) planların hazırlanması ve yürürlüğe konulmasında uyulması gereken esaslar ve Geçici 20. Maddesindeki (14.02.2020-7221/13 md) hükümler doğrultusunda, Ümraniye ilçe sınırlarındaki meri nazım imar planlarında kat adedi belirlenmeyen ve H:Serbest yapılanma şartlarına sahip alanlara kat sınırlamasının getirilmesine ilişkin alınan ilgi (d) Başkanlık Oluru eki listede Ümraniye ilçesi dâhilinde H:Serbest bulunduğu tespit edilen 18.08.2004 onanlı 1/5000 ölçekli Ümraniye İlçesi Aşağı Yukarı Dudullu, Esenşehir, Ihlamurkuyu, Yeni Çamlıca Mahalleleri Nazım İmar Planına ilişkin 1/5.000 ölçekli plan değişikliği teklifi hazırlanmış, söz konusu teklif ilgi (e) Meclis Kararı ile tadilen uygun görülerek 24.11.2020 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmış ve 26.07.2021-24.08.2021 tarihleri arasında Başkanlığımız Planlama Müdürlüğü’nde askıya çıkartılarak ilan edilmiştir. Askı süresi içerisinde plan değişikliğine yapılan 1 adet itiraz karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup konuya ilişkin Meclis Kararı henüz alınmamıştır.

İNCELEME VE DEĞERLENDİRME

  • 1.         Teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Plan Notları genelinde yer alan “maksimum yükseklik”, “Yüksekliği 60.50 m’yi aşan yapıların ve İstanbul İmar Yönetmeliği madde 3.05’te belirtilen şartlara haiz yapıların avan proje onayları İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacaktır.” ve “On katın üzerindeki binalarda ise maksimum yükseklik ve blok ebatları Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onaylanacak avan projeye göre belirlenecektir.” ifadelerinin iptal edildiği tespit edilmiştir. 24.11.2020 onanlı Aşağı Yukarı Dudullu, Esenşehir, Ihlamurkuyu, Yeni Çamlıca Mah. Nazım İmar Planı’nda Yükseklik Sınırlamasına İlişkin 1/5.000 Ölçekli Plan Değişikliği’nde kat adedi belli olmayan alanlarda Yençok:10 kat olacak şekilde kat sınırlaması getirilerek “Konut yerleşme alanları ve kentsel çalışma alanlarında uygulama ilçe belediyesi tarafından onaylanacak avan projeye göre yapılacaktır.” şeklinde plan notu düzenlenmiş olup söz konusu düzenlemenin 1/5000 ölçekli plan değişikliğine uygun olduğu değerlendirilmektedir. Ancak; İstanbul İmar Yönetmeliğinin 6. Bölüm 60. Madde 25. Fıkrasında belirtilen “Kamu yapıları ile yirmi altıncı fıkrada belirtilen istisnalar haricinde avan proje onaylanmasına ilişkin zorunluluk getirilemez. Bu yönde meclis kararı alınamaz, plan notu getirilemez ve bu doğrultuda uygulama yapılamaz.” hükmü ile 26. Fıkrasında belirtilen “Aşağıda belirtilen niteliklerden en az birini taşıyan yapı veya yapılar için büyükşehir belediyesince silüet onayı zorunluluğu getirilebilir: a) Müstakil yapı adedi 30 veya daha fazla olan uygulamalar, b) Bir parselde toplam yapı inşaat alanı 60.000 m2’den fazla olan yapı veya yapılar topluluğu, c) Binanın herhangi bir cephesinden görünen en düşük kottaki bina yüksekliği 60.50 metreyi geçen yapılar.” hükümlerine göre konut alanları için avan proje zorunluluğu getirilemeyeceği ve belli şartlarda silüet onayı için Büyükşehir Belediyesi onayı gerektiğinden 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile yapılan söz konusu düzenlemelerin İstanbul İmar Yönetmeliği ile çeliştiği tespit edilmiştir.

2. Teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Plan Notları, Uygulama Hükümleri, 1., 2.     ve 3. Maddelerinde yer alan “MAKS TAKS:0.30” ifadelerinin iptal edilerek “TAKS:0.35” olarak düzenlendiği tespit edilmiş olup, söz konusu düzenlemenin 24.11.2020 onanlı Aşağı Yukarı Dudullu, Esenşehir, Ihlamurkuyu, Yeni Çamlıca Mah. Nazım İmar Planı’nda Yükseklik Sınırlamasına İlişkin 1/5.000 Ölçekli Plan Değişikliği kararlarına uygun olduğu değerlendirilmektedir.

3.         Teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Plan Notları, Uygulama Hükümleri 3. Maddesi’ne “Plan onama sınırı içerisinde Yükseklik(H)=avan proje uygulamasına tabi parsellerde; Yençok=10 kattır.” ve “Bu plan tadilatının onay tarihinde önce yapı ruhsatı almış olan parsellerin yapı ruhsatları yasal süresi içerisinde geçerli olup, iskan belgesi düzenlenene kadar yapı yükseklikleri müktesibidir. Bu kapsamda yapılan yapıların yıkılıp yeniden yapılması halinde yapı yüksekliklerinde meri plan koşullarına uygun olacak şekilde uygulama yapılacaktır.” ifadesinin eklendiği tespit edilmiş olup, söz konusu düzenlemenin 24.11.2020 onanlı Aşağı Yukarı Dudullu, Esenşehir, Ihlamurkuyu, Yeni Çamlıca Mah. Nazım İmar Planı’nda Yükseklik Sınırlamasına İlişkin 1/5.000 Ölçekli Plan Değişikliği kararlarına uygun olduğu değerlendirilmektedir.

4. Teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Plan Notları, Uygulama Hükümleri, 15.Ticaret Alanları başlığı altındaki “Yükseklik avan projeye göre belirlenecektir.” ifadesinin iptal edilerek “Yençok=10 kattır.” şeklinde düzenlendiği tespit edilmiş olup, söz konusu düzenlemenin 24.11.2020 onanlı Aşağı Yukarı Dudullu, Esenşehir, Ihlamurkuyu, Yeni Çamlıca Mah. Nazım İmar Planı’nda Yükseklik Sınırlamasına İlişkin 1/5.000 Ölçekli Plan Değişikliği kararlarına uygun olduğu değerlendirilmektedir.

5.         Teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Plan Notları, Uygulama Hükümleri, 26. ve 27. Maddelerindeki “Hmax: Çevre kat yüksekliğidir.” ifadesinin iptal edilerek “Yençok=6 kattır.” ifadesinin eklendiği tespit edilmiştir. Söz konusu düzenleme 24.11.2020 onanlı Aşağı Yukarı Dudullu, Esenşehir, Ihlamurkuyu, Yeni Çamlıca Mah. Nazım İmar Planı’nda Yükseklik Sınırlamasına İlişkin 1/5.000 Ölçekli Plan Değişikliği kararlarına aykırılık teşkil etmemektedir.

6.         Teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Plan Notları, Uygulama Hükümleri, 25. Maddesindeki “İdari Tesis Alanları” başlığının “İdari Tesis ve Hizmet Alanları” olarak değiştirildiği tespit edilmiş olup, söz konusu düzenlemenin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda yapıldığı anlaşıldığından 24.11.2020 onanlı Aşağı Yukarı Dudullu, Esenşehir, Ihlamurkuyu, Yeni Çamlıca Mah. Nazım İmar Planı’nda Yükseklik Sınırlamasına İlişkin 1/5.000 Ölçekli Plan Değişikliği kararlarına uygun olduğu değerlendirilmektedir.

7.         Teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Plan Notları, Uygulama Hükümleri’ne “Yürürlükte olan ‘Zemin ve Temel Etüdü Uygulama esasları ve Rapor formatı’ ve 31.08.2018 tarihli ve 150340 sayı ile yayımlanan ‘Kazı Güvenliği ve Alınacak Önlemler’ genelgesinde belirtilen hususlar doğrultusunda uygulama yapılacaktır.” ve “Türkiye Bina ve Deprem Yönetmeliği’nde belirtilen esaslara uyulacaktır.” notlarının eklendiği tespit edilmiş olup, söz konusu düzenlemenin 15.03.2020 tarihli ve 349-47282 sayılı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü görüşü doğrultusunda yapıldığı anlaşıldığından 24.11.2020 onanlı Aşağı Yukarı Dudullu, Esenşehir, Ihlamurkuyu, Yeni Çamlıca Mah. Nazım İmar Planı’nda Yükseklik Sınırlamasına İlişkin 1/5.000 Ölçekli Plan Değişikliği kararlarına uygun olduğu değerlendirilmektedir. ’’ denilerek.

Ümraniye Belediye Meclisinin ilgi (b) İlçe Meclis Kararı ile uygun bulunarak tarafımıza iletilen 1/1000 ölçekli Ümraniye Ihlamurkuyu, Aşağı Dudullu Yukarı Dudullu ve Esenşehir Mahallelerinin Havza İçinde Kalan Kısmına Ait Uygulama İmar Planında Yer Alan Yükseklik Değerlerine İlişkin Plan Notu Değişikliği Teklifi yazımız ekinde iletilmekte olup, yazımız ve eklerinin, 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddeleri gereğince değerlendirilmek ve karar alınmak üzere  Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Ümraniye İlçesi, Ihlamurkuyu, Aşağı Dudullu, Yukarı Dudullu ve Esenşehir Mahallelerinin Havza içinde kalan kısmına ait Uygulama İmar Planında yer alan yükseklik değerlerine ilişkin Plan notu değişikliği teklifi incelenmiş olup; İlçesinden geldiği şekliyle kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin onayına arz olunur.”

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık – Kentsel Yenileme Komisyonları müşterek raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı, Kasım Ayı Toplantılarının 24 Kasım 2021 tarihli 5. birleşiminde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.