Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Çekmeköy Nazım İmar Planı

Karar Tarihi

24 Kasım 2021

Karar No

1200

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 13/09/2021 gün ve sayılı yazısında;

“İlgi:

 1. Planlama Müdürlüğünün 12.10.2009 tarihli ve 2009/12779-14163-14031 sayılı yazısı.
 2. Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.10.2009 tarihli ve 1983 kararı.
 3. İstanbul 9. İdare Mahkemesinin 19.02.2016 tarihli ve 2016/303 sayılı kararı.
 4. Danıştay 6. İdaresinin 21.09.2017 tarihli ve 2017/6426 sayılı kararı.
 5. Çekmeköy Belediye Meclisinin 10.02.2017 tarihli ve 2017/20 sayılı kararı.
 6. Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2017 tarihli ve 798 sayılı kararı.
 7. 12.11.2018 tarihli ve 5815 sayılı Başkanlık Makamına takdim yazımız.
 8. Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2018 tarihli ve 1986 sayılı kararı.
 9. İstanbul 9.İdare Mahkemesinin 30/10/2020 tarihli ve 2018/2097 E. 2020/1430K.sayılı kararı.
 10. 23.02.2021 tarihli ve BN:981 sayılı Başkanlık Oluru.
 11. 05.03.2021 tarihli ve BN:1305 sayılı yazımız.
 12. İSKİ Genel Müdürlüğünün 01.04.2021 tarihli ve 11255029-045-E.20210324758 sayılı yazısı.
 13. İSKİ Genel Müdürlüğünün 04.08.2021 tarihli ve 11255029-310.01-20210593003 sayılı yazısı.

16.07.2009 tarihli ve 14 sayılı İSKİ Genel Kurul Kararının getirdiği hükümler doğrultusunda Çekmeköy İlk Kademe Belediyesince hazırlanan 12.02.2004 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Çekmeköy Nazım İmar Planı’nda değişiklik yapılması gereği doğduğundan ilgi (a) yazı ile 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş, ilgi (b) Meclis Kararı ile uygun bulunarak Büyükşehir Belediye Başkanınca 23.10.2009 tarihinde onanmış,  22.12.2009 – 22.01.2010 tarihleri arasında askıya çıkarılarak ilan edilmiştir.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından 23.10.2009 tasdik tarihli Çekmeköy Nazım İmar Planı Değişikliğine açılan davada ilgi (c) Mahkeme Kararı ile davanın reddine karar verilmiş, ilgi (d) Mahkeme Kararı ile “…19.02.2016 tarih ve 2016/303 sayılı kararın bozulmasına…” denildiğinden dava süreci yeniden başlamıştır.

      Dava süresi içerisinde 23.10.2009 tasdik tarihli 1/5000 Ölçekli Çekmeköy Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanan 22.08.2010 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çekmeköy İlave Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliğinin İstanbul 9. İdare Mahkemesinin 2014/2131 Esas, 2016/1168 sayılı kararı ile iptal edilmiş olması nedeniyle plansız kalan bölgede Çekmeköy Belediye Başkanlığınca hazırlanan ve ilgi (e) İlçe Meclis Kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Çekmeköy Uygulama İmar Planı teklifi yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş, ilgi (f) Meclis Kararı ile “…1/1000 ölçekli plan doğrultusunda İBB Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından 1/5000 ölçekli plan teklifi hazırlanarak İBB Meclis onayına sunulması …” şeklinde tadilen uygun görülerek, 12.05.2017 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmış, 14.07.2017-14.08.2017 tarihleri arasında Çekmeköy Belediye Başkanlığınca 1(bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

      Söz konusu alanda ilgi (f) Meclis Kararı gereği, 12.05.2017 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çekmeköy Uygulama İmar Planı ile uyumsuzlukların olduğu alanlarda düzenlemelerin yapıldığı 1/5000 ölçekli Çekmeköy Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi ilgi (g) yazımız ile değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş ve ilgi (h) Meclis Kararı ile tadilen uygun görülerek Büyükşehir Belediye Başkanınca 17.12.2018 tarihinde onaylanmıştır. 

Daha sonra 23.10.2009 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Çekmeköy İlçesi Nazım İmar Planı değişikliğinin iptali istemli davada; ilgi (i) Mahkeme Kararı ile “dava konusu işlemlerin iptaline” karar verilmiştir. İlgi (i) Mahkeme Kararı gereğince yeni bir imar planı çalışmasına gerek duyulmuş bu kapsamda ilgi (j) Başkanlık Oluru doğrultusunda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı çalışmalarına başlanmış ve ilgi (k) yazımız ile plan yapım sürecinde değerlendirilmek üzere kurum ve kuruluşlardan talepleri, varsa proje ve yatırımları, mevcut veya öneri tesisleri ve denetiminde olan alanlara ait sınırlar, planlama çalışmalarında değerlendirilebilecek etüd, proje ve analitik çalışmalar ve kurum görüşlerinin gönderilmesi talep edilmiştir. 

“1/5000 ölçekli Çekmeköy Nazım İmar Planı” çalışmalarında, planlama alanının sahip olduğu doğal değerlerin (yerleşmeyi kuzey, doğu ve batı yönlerinden çevreleyen orman alanları, su kaynakları vb.) korunması, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak plana azami ölçüde yansıtılması, yerleşmenin Elmalı ve Ömerli havzası içerisinde kalan kısmı üzerindeki yapılaşma talebinin kontrol altına alınarak İSKİ yönetmeliğinin bu alanlar için belirlemiş olduğu kriterler doğrultusunda yapılaşmanın sağlanması, planlama alanının sağlıklı ve yaşanabilir bir şehir kimliğini kazanabilmesi için ilgili mevzuat ve yönetmelikler dahilinde bu alanda yaşayacak nüfusun teknik ve sosyal donatı ihtiyaçlarının karşılanması ve fonksiyonlar arası ulaşılabilirliğin sağlanması amaçlanmıştır.

Çekmeköy İlçesi 1/5000 ölçekli Çekmeköy Nazım İmar Planı Başkanlığımıza iletilen İSKİ Genel Müdürlüğünün dere yapı yaklaşma mesafelerine ilişkin ilgi (l) yazısı ve plan teklifine ilişkin ilgi (m) nihai görüş yazısı, diğer kurum-kuruluşlardan alınan görüşler, analitik etüt ve sentez çalışmaları ile ilgili mevzuat doğrultusunda tamamlanmıştır. ” Denilerek.

1/5000 ölçekli Çekmeköy Nazım İmar Planı teklifine ait plan paftaları ve plan raporu yazımız ekinde iletilmekte olup, yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmelikler ile 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun ilgili hükümlerine göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Çekmeköy İlçesi, 1/5000 ölçekli Çekmeköy Nazım İmar Planı teklifi incelenmiş olup;

Plan notları Genel hükümler kısmında;

14. Plan notunda “…müktesap hak kavramında” ifadesinden sonra “ilk ruhsat aldığı dönemdeki kanun ve yönetmelikler doğrultusunda yeniden yapı ruhsatı düzenlenerek inşaii faaliyetleri tamamlanacaktır.”  şeklinde düzenlenmesi ile kabulü,

Plan notları Genel hükümler kısmına;

“25. Plan onama sınırı içerisinde yer alan Teknik ve Sosyal donatı alanlarına ilişkin ilgili kurum ve kuruluşların talepleri doğrultusunda uygulama 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı üzerinden yapılacaktır.

 26. Plan onama sınırı içerisinde bölge otopark ihtiyacını karşılamak amacıyla mevcut ağaç dokusunu korumak şartıyla Park alanlarının altında tamamı tabii zemin altında kalmak şartıyla İlçe Belediyesince hazırlanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır.

 27. Dere ve Dere İşletme Bandında kalan parsellerin tamamının Sosyal Altyapı Alanları, Teknik Altyapı Alanları, Açık ve Yeşil Alan fonksiyonlarında kalması halinde sözkonusu parsellerin Kamuya Bedelsiz Terk Edilmesi koşuluyla İmar Hakları plan tasdik sınırı içinde transfer edilebilir. İmar hakkı transferi, parsel 3194 sayılı İmar Kanunu doğrultusunda uygulama görmüş ise, parsel yüzölçümünün tamamı, 3194 sayılı İmar Kanunu doğrultusunda uygulama görmemiş ise %60’ı üzerinden yapılabilir. Yine bu koşula uymak suretiyle imar hakkı transferine konu parselin malikleri, hisselerini Belediyesine bedelsiz devretmek koşuluyla hissesi oranında transfer yapabilir. Ancak, imar hakkı transferiyle ilave inşaat artışına konu parselin bulunduğu yapı adasının yapılanma koşulları ile belirtilen irtifayı aşamaz ve KAKS değeri en fazla %50 oranında arttırılabilir. “

eklenmesi ile kabulü,

Plan notları Özel hükümler 2.3 Belediye Hizmet Alanı “..sosyal ve kültürel merkez,” ifadesinden sonra gelmek üzere “Açık ve Kapalı Katlı Otopark” ifadesinin eklenmesi ile kabulü,

Plan notları Özel hükümler 8.1.1.5 Genel Otopark kısmında yer alan

“Ticaret ve Konut+Ticaret alanları içerisinde; Maks Emsal:0.25’i geçmemek koşulu ile Katlı Otopark yapılabilir.” ifadesi ve “Uygulama İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanacak avan projeye göre yapılacaktır.” ifadesi iptal edilerek yerine;

“Konut, Ticaret ve Konut+Ticaret alanları içerisinde planda belirtilen Emsal değerlerini aşmamak üzere Katlı Otopark yapılabilir.” İfadesinin eklenmesi ile kabulü;

Plan paftasına ilişkin olarak;

Çekmeköy 465 ada 1 parsel sayılı taşınmazın “Belediye Hizmet Alanı” fonksiyonu iptal edilerek “Eğitim Alanı”na alınması ile kabulü,

Çekmeköy 160 ada 3 parselin “KHA” fonksiyonu iptal edilerek “Eğitim Alanı”na alınması ile kabulü,

Çekmeköy 102 ada 79 parsel sayılı taşınmaz 2009 onanlı 1/5000 ölçekli NİP’ında Konut alanında kaldığından “Park Alanı” iptal edilerek parselin tamamının “Gelişme Düşük Yoğunluklu Konut alanı (70-100 kişi/ha)” alanına alınması ile kabulü,

Çekmeköy Merkez Mahallesi 168 ada 1 parsel, 56 ada 23 parsel, Mimarsinan Mahallesi 3580 ve 3581 parseller; Çamlık Mahallesi doğusunda kalan 458 parsel sayılı taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 17.05.2021 tarih ve 825530 sayılı kurum görüşünde belirtilen” Bakanlığımızca onaylanan imar planları bilgi alınmak üzere Başkanlığınıza gönderilmekte olup, bu kapsamda, 6306 sayılı kanun kapsamında rezerv yapı alanı olarak belirlenen ve Bakanlığımızca onaylanan plan sahalarına yönelik planlama getirilmemesi” kararı doğrultusunda söz konusu parsellerin plan onama sınırı dışına çıkarılması ile kabulü,

Bilgi paftasındaki şekliyle Farabi Sokak’ın bulunduğu bölgedeki kadastral boşluğun Konut Alanı (100 kişi/ha) ‘ından Park Alanına alınması ile kabulü komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

 

Meclisimizin onayına arz olunur.”

            Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı, Kasım Ayı Toplantılarının 24 Kasım 2021 tarihli 5. birleşiminde okunarak, müzakereye açıldı: CHP ve İYİ Parti Grubunun muhalefetiyle yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oyçokluğu ile kabulü kararlaştırılmıştır.