Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

24.11.2020 onaylı Fatih ilçesi, (Tarihi Yarımada) 1. Derece Arkeolojik, Kentsel, Tarihi Sit Alanları Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Plan Notu Değişikliği İtirazları

Karar Tarihi

24 Kasım 2021

Karar No

1190

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 13/09/2021 gün ve 2021/4879 sayılı yazısında;

“iLGİ:

 1. Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2018 tarihli ve 162 sayılı Kararı ve ekleri.
 2. 28.05.2018 tarihli ve TN:645468 sayılı dağıtımlı yazımız.
 3. İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27.06.2018 tarihli ve E.541079 sayılı yazısı ve eki 26.06.2018 gün ve 2715 sayılı Kurul Kararı.
 4. Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2018 tarihli ve 1656 sayılı Kararı ve ekleri.
 5. İstanbul IV Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 16.10.2018 tarihli ve E.837544 sayılı yazısı ve eki 03.10.2018 tarihli ve 6447 sayılı Kurul Kararı.
 6. Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2018 tarihli ve 2012 sayılı Kararı.
 7. İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 04.10.2019 tarihli, E.817523 sayılı ve 08.08.2019 tarihli, E.664188 yazısı ve ekleri.
 8. İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22.06.2020 tarihli, E.422997 sayılı yazısı ve eki.
 9. Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.11.2020 tarihli ve 1199 sayılı Kararı ve ekleri.
 10. Yazı İşleri Müdürlüğünde 21.04.2021 tarihli ve 85279 sayı ile kayıtlı dilekçe.
 11. Yazı İşleri Müdürlüğünde 29.04.2021 tarihli ve 89989 sayı ile kayıtlı dilekçe.
 12. Yazı İşleri Müdürlüğünde 29.04.2021 tarihli ve 90572 sayı ile kayıtlı dilekçe.

TALEP:

24.11.2020 tarihinde onaylanan NİP-34255441 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Plan Notları Değişikliği’ne askı süresi içerisinde ilgi (j), (k) ve (l) dilekçeler ile itiraz edilmiştir.

İlgi (j) dilekçede; 3. derece tarihi eser niteliğindeki ahşap ev olarak tescilli binanın Fatih Belediyesi tarafından yıkılması nedeniyle plan değişikliğine itiraz edilmektedir.

İlgi (k) dilekçede; plandaki imar durumunu kabul etmeyerek askıdaki plana itiraz edilmektedir.

İlgi (l) dilekçede; ruhsatlı olarak akaryakıt istasyonunun faaliyet gösterdiği arsanın planda bir kısmının yol diğer kısmının ticaret, kreş alanı, cami olarak işlendiği belirtilerek, kazanılmış haklar çerçevesinde akaryakıt istasyonu alanına alınması talep edilmektedir.

MÜLKİYET BİLGİSİ:

Fatih ilçesi, Veledi Karabaş Mahallesi, 1411 ada 12 ve 13 parsellerin,  Hatice Sultan Mahallesi, 2499 ada 20 parselin “Şahıs” mülkiyetinde olduğu, Neslişah Mahallesi 3051 ada 1 parselin “Hisseli Şahıs” mülkiyetinde olduğu görülmektedir.

PLAN ONAMA SÜRECİ:

21.06.2017 onaylı 1/1000 ölçekli Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile plan notlarında yapılan düzenlemeler nedeniyle 30.12.2011 onaylı 1/5000 ölçekli Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı plan notlarının bazı maddelerinde aykırılık ortaya çıkmıştır. 30.12.2011 onaylı 1/5000 ölçekli Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile 21.06.2017 onaylı 1/1000 ölçekli Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Plan Notları Değişikliği arasındaki aykırılıkların giderilmesi amacıyla Müdürlüğümüzce hazırlanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği ilgi (a) Meclis Kararı ile uygun görülmüş ve söz konusu plan değişikliği ilgi (b) yazı ile İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları KVK Bölge Kuruluna, İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları KVK Bölge Kuruluna ve İstanbul IV Numaralı KVK Bölge Kuruluna iletilmiştir.

Söz konusu plan notları değişikliği İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun ilgi (c) yazı ve eki Kurul Kararı, ilgi (d) Meclis Kararı ile uygun bulunmuş olup, 21.11.2018 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır.

İstanbul IV Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun ilgi (e) yazı ve eki Kurul Kararı ile tadilen ve ilgi (f) Meclis Kararı ile aynen uygun bulunmuş olup, 17.12.2018 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır.

İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilen 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Plan Notları Değişikliği;  ilgi (g) yazı ve eki Kurul Kararı, ilgi (h) yazı eki düzeltme Kurul Kararı ile tadilen uygun bulunmuş ve ilgi (i) Meclis Kararı ile de aynen uygun bulunmuş olup, 24.11.2020 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır.

24.11.2020 tarihinde onaylanan NİP-34255441 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Plan Notları Değişikliği, 3194 sayılı yasanın 8. maddesi gereğince 01.04.2021-30.04.2021 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkartılarak ilan edilmiştir.

MERİ PLAN DURUMU:

İlgi (j) itiraz dilekçesine konu Veledi Karabaş Mahallesi, 1411 ada 12 ve 13 parseller; 30.12.2011 onaylı 1/5000 ölçekli Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) 1. Derece Arkeolojik, Kentsel Arkeolojik, Kentsel, Tarihi Sit Alanları Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nda “kısmen Sosyal Kültürel Tesis Alanı, kısmen 10 metrelik Yolda” kalmakta olup, 1411 ada 13 parselde “Tescilli Sivil Mimarlık Örneği Yapı” bulunmaktadır. 04.10.2012 onaylı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nda ise 1411 ada 12 parselin “büyük bir kısmı 10 metrelik Yol, bir kısmı Sosyal Kültürel Tesis Alanında”, 1411 ada 13 parsel “kısmen Sosyal Kültürel Tesis Alanında, kısmen 10 metrelik Yolda” kalmakta olup, ayrıca “Tescilli Sivil Mimarlık Örneği Yapı” bulunmaktadır.

İlgi (k) itiraz dilekçesine konu Neslişah Mahallesi 3051 ada 1 parsele ilişkin: 30.12.2011 onaylı 1/5000 ölçekli Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) 1. Derece Arkeolojik, Kentsel Arkeolojik, Kentsel, Tarihi Sit Alanları Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nın Sulukule Yenileme Alanı Projesinin yer aldığı Neslişah ve Hatice Sultan Mahalleleri 2484-2489-2490-2492-2493-2494-2495-2497-2498-2499-2525-2524 adalar yönünden İstanbul 9. İdare Mahkemesinin 13.07.2018 tarihli ve 2018/553 E. 2018/1335 K. sayılı iptal kararı bulunmaktadır. 04.10.2012 onaylı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nda ise “Blok çizim Konut Alanı, kısmen T3 Rumuzlu 3. Derece Ticaret Alanında” kalmakta, ayrıca “Yenileme Alanında irtifalar 5366 sayılı yasa çerçevesinde avan projesinde belirlenecektir." plan notu bulunmaktadır.

İlgi (l) itiraz dilekçesine konu Hatice Sultan Mahallesi 2499 ada 20 parsele ilişkin; 30.12.2011 onaylı 1/5000 ölçekli Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) 1. Derece Arkeolojik, Kentsel Arkeolojik, Kentsel, Tarihi Sit Alanları Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nın Sulukule Yenileme Alanı Projesinin yer aldığı Neslişah ve Hatice Sultan Mahalleleri 2484-2489-2490-2492-2493-2494-2495-2497-2498-2499-2525-2524 adalar yönünden İstanbul 9. İdare Mahkemesinin 13.07.2018 tarihli ve 2018/553 E. 2018/1335 K. sayılı iptal kararı bulunmaktadır. 04.10.2012 onaylı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nda ise “kısmen Sosyal Kültürel Tesis Alanı, kısmen 3. Derece Ticaret (T3) Alanı, kısmen 30 metrelik Yol, kısmen Servis Yollarında” kalmakta, ayrıca parselin 30 metre yola bakan cephesinde “Hazire” bulunmaktadır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:

24.11.2020 onaylı NİP-34255441 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Plan Notları Değişikliği, İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun yetkisindeki ilgi (g) ve ilgi (h) yazı eki kararlar ile düzeltmelerle uygun bulunan plan notlarının II.5, II.5.1, II.5.2 maddelerini kapsamaktadır.

Değişiklik sonrasında söz konusu plan notları;

“II-5. Yenileme Alanları:

II-5-1. 24/05/2006 tarihli 2006/10501 sayılı Bakanlar Kurul Kararı ile belirlenen Süleymaniye Kentsel Yenileme Alanı, 03/07/2007 tarihli 2007/12375 sayılı Bakanlar Kurul Kararı ile belirlenen Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Kentsel Yenileme Alanı, 26/11/2007 tarihli 2007/12893 sayılı Bakanlar Kurul Kararı ile belirlenen Kapalıçarşı ve Çevresi (Beyazıt-Molla Fenari-Taya Hatun Mahallesi) Kentsel Yenileme Alanı, 03/04/2006 tarihli 2006/10299 sayılı Bakanlar Kurul Kararı ile belirlenen 1.Bölge Kentsel Yenileme Alanı, 13/09/2006 tarihli 2006/10961 sayılı Bakanlar Kurul Kararı ile belirlenen 2.Bölge Kentsel Yenileme Alanı 19.10.2006 tarihli 2006/11296 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen Hatice Sultan, Neslişah, Tahta Minare, Balat Karabaş, Atik Mustafa Paşa Mahallelerinin acele kamulaştırılması ve 06.07.2007 tarihli 2007/12429 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen 2006/10961 sayılı kararnamenin eki listede değişiklik yapılmasına dair kararın yürürlüğe konması ile belirlenen alanlar içerisinde ve 01/04/2013 tarihli 2013/4599 sayılı Bakanlar Kurul Kararı ile belirlenen Aksaray ve Çevresi Yenileme Alanında; yapılacak her tür ve ölçekteki projeler ve uygulamalar (yenileme ada avan, ifraz/tevhit, jeoradar, altyapı, üstyapı, büyük ölçekli kamu yatırımları, arkeolojik sondaj ve kazı vb…) 5366 sayılı kanun çerçevesinde İstanbul Yenileme Alanları Koruma Bölge Kurulunca alınacak karar sonrası avan projelere göre uygulama yapılacaktır.

II-5-2. Yenileme Alanlarında, ölçek nedeni ile gösterilemeyen, parsel ölçeğindeki farklı fonksiyonlar ilgili İstanbul Yenileme Alanları Koruma Bölge Kurulunca onaylı avan projeleri doğrultusunda geçerli olup alt ölçekli 1/1000 ölçekli planlarda belirtilecektir.” şeklinde düzenlenmiştir.

24.11.2020 onaylı 1/5000 ölçekli Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Plan Notları Değişikliği, Yenileme Alanlarına ilişkin plan notları kapsamında yapılmış olup, imar değişikliği talepli ilgi (j), (k) ve (l) itirazlar bu kapsamda değerlendirilemeyeceğinden uygun bulunmamaktadır. ” Denilerek.

 24.11.2020 tarihinde onaylanan NİP-34255441 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Plan Notları Değişikliği’ne askı süresi içinde 3 adet ilgi (j), (k) ve (l) itirazın yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilerek karar alınmak üzere 3194 sayılı yasanın 8. maddesine göre Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Fatih İlçesi, 24.11.2020 onaylı Fatih ilçesi, (Tarihi Yarımada) 1. Derece Arkeolojik, Kentsel, Tarihi Sit Alanları Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Plan Notu değişikliği itirazları incelenmiş olup; İtirazların reddi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin onayına arz olunur.”

Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık – Kentsel Yenileme – Kültür ve Sanat Komisyonları müşterek raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı, Kasım Ayı Toplantılarının 24 Kasım 2021 tarihli 5. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.