Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Kadıköy ilçesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planlarında yükseklik sınırlamasına yönelik 1/5000 ölçekli plan değişikliği.

Karar Tarihi

24 Kasım 2021

Karar No

1186

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 12/04/2021 gün ve sayılı yazısında;

            “İlgi: a) Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2016 tarihli ve 362 sayılı kararı.

            b) 20.02.2020 tarihli ve 31045 sayılı Resmi Gazete.

TEKLİF:

09.03.2005 onay tarihli  Kadıköy ilçesi Merkez, E-5 (D-100) Ara Bölgesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Genel Hükümleri 31. Maddesinde yer alan “Tuğlacıbaşı Mah. Hatboyu Mevkii 151 pafta, 421 ada, 161 parselde bulunan konut alanlarında max. TAKS:0,35 (Net parsel üzerinden hesaplanacaktır), maxKAKS:2,07 (Brüt parsel alanı üzerinden hesaplanacaktır), hmax:serbest olarak uygulama yapılacaktır.” plan notu ve “B.1.1. Yüksek Yoğunluklu Konut Alanı” başlığı altında yer alan “…hmaksimum:serbest olarak uygulama yapılacaktır…” şeklinde düzenlenmiş olan plan notu ile 16.05.2010 onay tarihli 1/5000 Ölçekli Kadıköy, Göztepe 151 Pafta 421 Ada E:161 (Y:285-286) Parsellere İlişkin Nazım İmar Planı plan notlarının 3. Maddesinde “Göztepe Mah. Hatboyu Mevkii, 151 pafta, 421 ada, eski 161 parselde (yeni: 285-286) bulunan konut alanından maxTAKS:0,35 (net parsel üzerinden hesaplanacaktır.) maxKAKS:2,07 (brüt parsel alanı üzerinden hesaplanacaktır.) Hmax: serbest olarak uygulama yapılacaktır.” şeklinde düzenlenmiş olan plan notunda yer alan “hmax:serbest” veya “hmaksimum:serbest” ifadelerinin, 09.03.2005 onay tarihli Kadıköy ilçesi Merkez, E-5 (D-100) Ara Bölgesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Genel Hükümlerine “Plan onama sınırı içinde donatı alanı dışında kalan alanlarda yapılacak uygulamalarda Hmaks: 15 kat değeri aşılamaz. Bina yükseklikleri çevre yapılanma koşulları dikkate alınarak belirlenecek olup tescilli eser komşuluğundaki alanlarda ilgili korum kurulu kararı doğrultusunda uygulama yapılacaktır.” plan hükmünün ilave edilmesine yönelik ilgi (a) Meclis Kararı ile uygun bulunmuş olan 16.02.2016 onay tarihli 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ve 3194 sayılı İmar Kanununda yapılmış olan ve ilgi (b) Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ilgili maddede belirtilmiş olan “İmar planlarında bina yükseklikleri yençok:serbest olarak belirlenemez” hükmüne aykırılık oluşturmayacak şekilde düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi.

MERİ İMAR PLANI:

09.03.2005 onay tarihli Kadıköy ilçesi Merkez, E-5 (D-100) Ara Bölgesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Genel Hükümleri 31. Maddesi ile “Tuğlacıbaşı Mah. Hat boyu Mevkii 151 pafta, 421 ada, 161 parselde bulunan konut alanında max.TAKS:0.35(Net parsel alanı üzerinden hesaplanacaktır ), maxKAKS:2.07 (Brüt parsel alanı üzerinden hesaplanacaktır), hmax:serbest olarak uygulama yapılacaktır.” plan hükmü;

09.03.2005 onay tarihli  Kadıköy ilçesi Merkez, E-5 (D-100) Ara Bölgesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı “B.1.1. Yüksek Yoğunluklu Konut Alanı” başlığı altında “Yüksek yoğunluklu konut alanlarında maksimum TAKS:0.35, maksimum KAKS:2.07, hmaksimum:serbest olarak uygulama yapılacaktır. TAKS: 0.25’in üzerinde kullanılması halinde kullanılan TAKS değeri ile maksimumTAKS:0.35 değeri arasında kalan fark kadar açık ve kapalı çıkma yapılabilir. Maksimum. Kat alanı kullanımı 0.35’dir.” plan hükmü;

16.05.2010 onay tarihli 1/5000 Ölçekli Kadıköy, Göztepe 151 Pafta 421 Ada E:161 (Y:285-286) Parsellere İlişkin Nazım İmar Planı plan notlarının 3. Maddesinde yer alan “Göztepe Mah. Hatboyu Mevkii, 151 pafta, 421 ada, eski 161 parselde (yeni: 285-286) bulunan konut alanından maxTAKS:0,35 (net parsel üzerinden hesaplanacaktır.) maxKAKS:2,07 (brüt parsel alanı üzerinden hesaplanacaktır.) Hmax: serbest olarak uygulama yapılacaktır.” şeklinde düzenlenmiş olan plan hükmü bulunmakta olup;

16.02.2016 onay tarihli 1/5000 nazım imar planı değişikliği ile “Genel Hükümler” başlığı altında “Plan onama sınırı içinde donatı alanı dışında kalan alanlarda yapılacak uygulamalarda Hmaks: 15 kat değeri aşılamaz. Bina yükseklikleri çevre yapılanma koşulları dikkate alınarak belirlenecek olup tescilli eser komşuluğundaki alanlarda ilgili korum kurulu kararı doğrultusunda uygulama yapılacaktır.” plan hükmü ilave edilmiştir.

MEVCUT DURUM:

09.03.2005 onay tarihli  Kadıköy ilçesi Merkez, E-5(D-100) Ara Bölgesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Genel Hükümlerine, 16.02.2016 onay tarihli 1/5000 nazım imar planı değişikliği ile “Plan onama sınırı içinde donatı alanı dışında kalan alanlarda yapılacak uygulamalarda Hmaks: 15 kat değeri aşılamaz. Bina yükseklikleri çevre yapılanma koşulları dikkate alınarak belirlenecek olup tescilli eser komşuluğundaki alanlarda ilgili korum kurulu kararı doğrultusunda uygulama yapılacaktır.” hükmü ilave edilmiş olmasına rağmen, meri planın “Genel Hükümler” 31. Maddesinde yer alan “…hmax: serbest olarak uygulama yapılacaktır…” ifadesi, “Özel Hükümler” “B.1.1. Yüksek Yoğunluklu Konut Alanı” başlığı altında “…hmaksimum: serbest olarak uygulama yapılacaktır…” ifadesi ile 16.05.2010 onay tarihli 1/5000 Ölçekli Kadıköy, Göztepe 151 Pafta 421 Ada E:161 (Y:285-286) Parsellere İlişkin Nazım İmar Planı plan notlarının 3. Maddesinde yer alan “…Hmax: serbest…” ifadelerinin iptal edilmemiş olduğu görülmektedir.

DEĞERLENDİRME:

09.03.2005 onay tarihli  Kadıköy ilçesi Merkez, E-5 (D-100) Ara Bölgesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının 31. Maddesinde yer alan “…hmax: serbest olarak uygulama yapılacaktır…” ifadesi, “Özel Hükümler” “B.1.1. Yüksek Yoğunluklu Konut Alanı” başlığı altında “…hmaksimum: serbest olarak uygulama yapılacaktır…” ifadesi ile 16.05.2010 onay tarihli 1/5000 Ölçekli Kadıköy, Göztepe 151 Pafta 421 Ada E:161 (Y:285-286) Parsellere İlişkin Nazım İmar Planı plan notlarının 3. Maddesinde yer alan “…Hmax: serbest…” ifadeleri 16.02.2016 onay tarihli 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile getirilmiş olan yükseklik sınırlamasına aykırılık oluşturduğundan, aykırılık oluşturan bu ifadeler iptal edilmiş olup; 16.05.2010 onay tarihli 1/5000 Ölçekli Kadıköy, Göztepe 151 Pafta 421 Ada E:161 (Y:285-286) Parsellere İlişkin Nazım İmar Planı plan notlarına “Hmaks: 15 kat değeri aşılamaz.” hükmü ilave edilmiştir. "denilerek.

09.03.2005 onay tarihli  Kadıköy ilçesi Merkez, E-5 (D-100) Ara Bölgesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 16.05.2010 onay tarihli 1/5000 Ölçekli Kadıköy, Göztepe 151 Pafta 421 Ada E:161 (Y:285-286) Parsellere İlişkin Nazım İmar Planı ile belirlenmiş olan kat yüksekliklerinin 16.02.2016 onay tarihli 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine aykırılık oluşturan hususların düzenlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi yazımız ekinde iletilmekte olup, 3194 ve 5216 sayılı yasa ve ilgili yönetmelikler kapsamında değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. 

            KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Kadıköy İlçesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında yükseklik sınırlamasına yönelik plan değişikliği teklifi incelenmiş olup, 20.02.2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun ile 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi kapsamında yüksekliklerin belirlenmesine yönelik hazırlanan teklifin kabulü komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin onayına arz olunur.”

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı, Kasım Ayı Toplantılarının 24 Kasım 2021 tarihli 5. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.