Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Beylikdüzü İlçesi 1/1000 Ölçekli Beylikdüzü Uygulama İmar Planı Yençok:Serbest (Hmaks:Serbest) Verilen Yerlere İlişkin 1/1000 Ölçekli Plan Değişiklikleri - Plan Gösterimi

Karar Tarihi

10 Kasım 2021

Karar No

1114

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 08/10/2021 gün ve  2021/8309  sayılı yazısında;

“ İlgi:   a) Beylikdüzü Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün 24/06/2021 tarihli ve 1365040 sayılı yazısı.

b) 10/02/2021 tarihli ve 131 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı.

c) Beylikdüzü Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün 05/05/2021 tarihli ve l338714 sayılı yazısı.

d) 07/06/2021 tarihli ve 75 sayılı Beylikdüzü Belediyesi Meclis Kararı.

TALEP:

İlgi (a) yazıda, ilgi (b) Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı doğrultusunda hazırlanan Beylikdüzü İlçesi 1/1000 Ölçekli Beylikdüzü Uygulama İmar Planı Yençok:serbest (Hmaks:Serbest) Verilen Yerlere İlişkin 1/1000 Ölçekli Plan Değişikliği teklifinin Beylikdüzü Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğün ilgi (c) yazısı ile Beylikdüzü Belediye Meclisine sevk edildiği ve teklife ilişkin  ilgi (d) İlçe Meclis Kararı alındığı belirtilerek, konunun incelenerek 52l6 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7-b ve l4. maddelerine göre gereğinin yapılması talep edilmektedir.

MEVCUT DURUM:

İlgi (a) yazı ile tarafımıza iletilen plan değişikliği teklifinin etkilediği alanların bir kısmında yapılaşma bulunduğu görülmektedir.

MERİ PLANLARDAKİ DURUM:

İLÇE MECLİS KARARI:

İlgi (a) yazı eki 07/06/2021 tarihli ve 2021/75 sayılı İlçe Belediyesi Meclis Kararı “21/01/2007 tasdik tarihli 1/1000 Ölçekli Beylikdüzü Uygulama İmar Planı’nda bina yükseklikleri hmaks:serbest/yençok:serbest olarak belirlenen alanlarda 16/02/2021 tasdik tarihli 1/1000 Ölçekli Beylikdüzü Uygulama İmar Planı Plan Notları plan notu değişikliği ile yapılan düzenlemelerin, meri plan paftalarında gösterimine ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Beylikdüzü Uygulama İmar Planı Değişikliği Müdürlüğünden geldiği şekliyle Komisyonumuzca oybirliğiyle uygun görülmüştür.” şeklindeki İmar Komisyonu raporunun Komisyondan geldiği şekliyle karara bağlandığı görülmektedir. 

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ GEREKÇESİ:

20 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 6. Maddesinde “İmar planlarında bina yükseklikleri Yençok:serbest olarak belirlenemez. Sanayi alanları, ibadethane alanları ve tarımsal amaçlı silo yapıları hariç olmak üzere mer’i imar planlarında Yençok:serbest olarak belirlenmiş yükseklikler; emsal değerde değişiklik yapılmaksızın çevredeki mevcut teşekküller ve siluet dikkate alınarak, imar planı değişiklikleri ve revizyonları yapılmak suretiyle ilgili idare meclis kararı ile belirlenir.”, 13. Maddesinde “GEÇİCİ MADDE 20 – Bu Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin onuncu paragrafında yer alan hükümler doğrultusunda ilgili idare 1/7/2021 tarihine kadar meclis kararı ile plan değişikliklerini ve revizyonlarını yapmakla yükümlüdür. Bina yükseklikleri yençok: serbest olarak belirlenmiş alanlarda plan değişikliği ve revizyonu yapılıncaya kadar yapı ruhsatı düzenlenemez. Belirlenen süre içerisinde söz konusu alanlarda yer alan parsellere ilişkin yapı ruhsatı başvurusu yapıldığında süre sonu beklenilmeden alana yönelik öncelikli olarak plan değişikliklerinin ve revizyonlarının yapılması zorunludur.” denilmekte olup, 21/01/2007 tasdik tarihli 1/1000 Ölçekli Beylikdüzü Uygulama İmar Planı’nın plan notlarında bina yükseklikleri hmaks:serbest/yençok:serbest olarak belirlenen alanlara ilişkin hazırlanan  1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği, ilgi (b) Meclis Kararı ile karara bağlanarak 16/02/2021 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmıştır.

16/02/2021 tasdik tarihli 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği ile plan notlarının 29. maddesi “E5 karayoluna paralel olan MİA ve Ticaret Alanlarındaki E=3.00 Hmax=serbest nizam olan yerlerin yapılanma koşulları E=2.50’dir. Asmakat yapılacak zemin katlarda kat yüksekliği max 7m’dir. Bütün katlarda kat yüksekliği İ. İmar Yönetmeliği şartlarında olacaktır.” ve 30. maddesi “… E=3.00 yapılanma koşullu parseller Yençok=15 kat, E=2.50 ve E=2.00 yapılanma koşullu parseller Yençok=12 kat yükseklik şartlarına göre yapılaşacak olup bu durumda plan üzerinde yazılı olan Hmax=serbest/Yençok=serbest ibaresi dikkate alınmayacaktır. Ancak 01.07.2020 tarihinden önce ruhsat almış yapılara ilişkin tadilat ruhsatı başvuruları talep edilmesi halinde ruhsatın düzenlendiği plan hükümlerine göre sonuçlandırılabilecektir.” şeklinde düzenlenmiş olup, söz konusu düzenlemeler doğrultusunda hmaks:serbest/yençok:serbest olarak belirlenen alanların bulunduğu plan paftaları üzerinde de düzenleme yapılması ihtiyacı doğmuştur.

TEKLİF PLAN DEĞİŞİKLİĞİ:

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi incelendiğinde, 21/01/2007 tasdik tarihli 1/1000 Ölçekli Beylikdüzü Uygulama İmar Planı paftalarında yer alan Hmax=serbest/Yençok=serbest ibarelerinin iptal edildiği, E=3.00 yapılanma koşullu parseller üzerine “Yençok=15 kat”, E=2.50 ve E=2.00 yapılanma koşullu parseller üzerine “Yençok=12 kat” ibarelerinin yazıldığı görülmektedir.

Bununla birlikte, Hmaks=serbest/Yençok=serbest Verilen Yerlere ilişkin 16/02/2021 tasdik tarihli 1/1000 Ölçekli Beylikdüzü Uygulama İmar Planı Değişikliği'nde 29. madde üzerinde “E=2.50”, “serbest” ve “max kat yüksekliği 4m.” kelimelerinin üzerlerinde çizgi olduğu ancak bahse konu 29. Maddeyi kapsayacak bir plan değişikliği onama sınırı çizilmediğinin tespit edildiği bu doğrultuda 29. madde üzerinde bulunan maddi hataların giderilerek, meri imar planı plan notlarına uygun olacak şekilde ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/02/2021 tarihli ve 131 sayılı kararı ile uygun bulunarak 16/02/2021 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanan 1/1000 Ölçekli Beylikdüzü Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği doğrultusunda “E5 karayoluna paralel olan MİA ve Ticaret Alanlarındaki E=3.00 hmax=serbest nizam olan yerlerin yapılanma koşulları E=2.50 hmax=12 kat olup, asma kat yapılacak zemin katlarda kat yüksekliği max=7m olacaktır. Bütün katlarda kat yüksekliği, İstanbul imar Yönetmeliği şartlarında olacaktır.” şeklinde yeniden düzenlenen hükmün plan notlarına eklendiği görülmektedir.

DEĞERLENDİRME:

İlgi (a) yazı ile 20 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 6. Maddesinde ve 13. Maddesi doğrultusunda 21/01/2007 tasdik tarihli 1/1000 Ölçekli Beylikdüzü Uygulama İmar Planı’nın plan notlarında bina yükseklikleri hmaks:serbest/yençok:serbest olarak belirlenen alanlara ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği’nin ilgi (b) Meclis Kararı ile karara bağlanarak 16/02/2021 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanması ile söz konusu plan notu düzenlemeleri ile uyumlu olacak şekilde, hmaks:serbest/yençok:serbest olarak belirlenen alanların bulunduğu plan paftaları üzerinde de düzenleme yapılarak hazırlanan Beylikdüzü İlçesi 1/1000 Ölçekli Beylikdüzü Uygulama İmar Planı Yençok:serbest (Hmaks:Serbest) Verilen Yerlere İlişkin 1/1000 Ölçekli Plan Değişikliği, ilgi (d) Beylikdüzü Belediyesi Meclis Kararı ile uygun görülerek ilgili yasa ve yönetmelikler kapsamında gereği için Başkanlığımıza iletilmiştir.

Yapılan incelemede, ilgi (a) yazı eki plan değişikliği paftalarında “Hmax=serbest/ Yençok=serbest” ibarelerinin iptal edildiği ve yerlerine “Yençok=15 kat” ve “Yençok=12 kat” ibarelerinin yazıldığı ve plan notlarının 29. maddesinin “E5 karayoluna paralel olan MİA ve Ticaret Alanlarındaki E=3.00 hmax=serbest nizam olan yerlerin yapılanma koşulları E=2.50 hmax=12 kat olup, asma kat yapılacak zemin katlarda kat yüksekliği max=7m olacaktır. Bütün katlarda kat yüksekliği, İstanbul imar Yönetmeliği şartlarında olacaktır.” şeklinde yeniden düzenlendiği görülmekte olup, söz konusu düzenlemelerin 16/02/2021 tasdik tarihli 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği doğrultusunda ve söz konusu plan değişikliği ile uyumlu olarak yapıldığı anlaşılmaktadır. ” Denilerek. 

İlgi (a) yazı ve eki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi yazımız ekinde iletilmekte olup, yürürlükteki yasa ve yönetmelikler ile 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun ilgili maddeleri kapsamında değerlendirilerek, hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Beylikdüzü İlçesi, 1/1000 ölçekli Beylikdüzü Uygulama İmar Planı Yençok:Serbest (Hmaks:Serbest) verilen yerlere ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişiklikleri-plan gösterimi  incelenmiş olup; İlçesinden geldiği şekliyle komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.”

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık – Ulaşım ve Trafik Komisyonları müşterek raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı, Kasım Ayı Toplantılarının 10 Kasım 2021 tarihli 2. birleşiminde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.