Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Bayrampaşa ilçesi uygulama imar planında Hserbest ibaresinin iptaline ilişkin 1/1000 ölçekli uip teklifi

Karar Tarihi

10 Kasım 2021

Karar No

1104

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün13/09/2021 gün ve   2021/6832sayılı yazısında;

 

“İlgi: a) 04.06.2021 tarihli ve E.52893762-115.01.06-16292 sayılıBayrampaşa Belediye Başkanlığı yazısı ve 20.05.2021tarihli ve 38 sayılı İlçeMeclis Kararı ile 1/1000 ölçekli teklif plan paftaları.

b) 20.04.2008 tarih ve S/89 sayılı Büyükşehir BelediyeBaşkanlığı Genelgesi ve 20.04.2008 tarih ve S/89 sayılı Başkanlık Oluru.

 

TEKLİF:        

İlgi (a) yazı da;20.02.2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik YapılmasıHakkındaki Kanun’un “İmar planlarında bina yükseklikleri yençok:serbest olarakbelirlenemez” ibaresine istinaden, Bayrampaşa ilçesine ait 1/1000 ölçekliuygulama imar planında yer alan “hserbest” ibarelerinin alan ve plannotlarından iptaline ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planıdeğişikliğinin 25.05.2021 tarih ve 38 sayılı İlçe Meclis Kararı ile tadilenuygun görüldüğü belirtilerek, meclis kararı ve teklif plan paftaları 5216sayılı Yasa gereği tarafımıza iletilmiştir.

            MERİ PLAN DURUMU:

            Plan değişikliği teklifine konuBayrampaşa ilçesi genelinde: 21.03.2003 tasdik tarihli 1/5000 ölçekliBayrampaşa Revizyon Nazım İmar Planı ile 21.11.2005 tasdik tarihli 1/1000ölçekli Bayrampaşa Revizyon Uygulama İmar Planı ve bu planlara ilişkin muhteliftarihlerde onaylanmış tadilat planları bulunmaktadır.

PLAN DEĞİŞİKLİĞİGEREKÇESİ:

Plan tadilatı gerekçesi, ilgi (a) yazı eki ilçe mecliskararında: “20.02.2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarakyürürlüğe giren “7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda DeğişiklikYapılması Hakkında Kanunu’nun 6. Maddesi’nde;

“…3194 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin …(ç) bendi ile(ğ) bendinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bende birincicümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“… İmar planlarında bina yükseklikleri Yençok: serbestolarak belirlenemez. Sanayi alanları, ibadethane alanları ve tarımsal amaçlısilo yapıları hariç olmak üzere mer’i imar planların da Yençok:serbest olarakbelirlenmiş yükseklikler; emsal değerde değişiklik yapılmaksızın çevredekimevcut teşekküller ve siluet dikkate alınarak, imar planı değişiklikleri verevizyonları yapılmak suretiyle ilgili idare meclis kararı ile belirlenir. Buşekilde ilgili idare tarafından belirlenmeyen yükseklikler, maliyetleri dönersermaye işletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere Bakanlıkça belirlenir…” ve13. Maddesi ile 3194 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir;

Geçici Madde: 20 – Bu Kanunun 8 inci maddesininbirinci fıkrasının (b)  bendini onuncuparagrafında yer alan hükümler doğrultusunda ilgili idare 01/07/2021  tarihine kadar  meclis kararı ile plan değişikliklerini ve revizyonlarını yapmakla yükümlüdür.Bina yükseklikleri yençok: serbest olarak belirlenmiş alanlarda plandeğişikliği ve revizyonu yapılıncaya kadar yapı ruhsatı düzenlenemez.Belirlenen süre içerisinde söz konusu alanlarda yer alan parsellere ilişkinyapı ruhsatı başvurusu yapıldığında süre sonu beklenilmeden alana yöneliköncelikli olarak plan değişikliklerinin ve revizyonlarının yapılması zorunludur.”denilmektedir.

İlgili mevzuat ve ilgi yazıda belirtilen kanunkapsamında hazırlanan 1/1000 ölçekli U.İ.P. Tadilatı Değişikliği ile 21.11.2005tt.li Bayrampaşa Revizyon Uygulama İmar  Planı  plan notları bu kanuna uygun hale getirilip, Bayrampaşa İlçesi sınırları içerisindebulunan H:Serbest yükseklik değerleri olan ada parsellere çevre  mevcut teşekküller ve silüet yükseklikleri dikkate alınarak "Yençok"değerleri verilmiştir. Meri plan notlarında Hserbest ibaresi iptal edilmişolup, hserbest iptal edilen değişik fonksiyon alanlarına mevzuata uygun olacakşekilde plan notu teklifleri hazırlanmıştır.

Bayrampaşa İlçesinde Hserbest yapılaşma şartı Ticaret,Ticaret+Hizmet, Toptan Ticaret ve Depolama Alanları, Ticaret­Toptan Ticaret­Depolama ve Gümrük Alanları (İstanbul Gıda Toptancıları İmalat SanayiDepocuları Toplu İşyeri ) fonksiyonlu ada ve parsellerde, Turizm TesisiAlanlarında yoğunlaşmaktadır.

Söz konusu alanlara ilişkin mevcut teşekküller vesilüet kararları dikkate alınarak yeni Yençok değerleri belirlenmiştir.”Şeklinde tanımlanmaktadır.

 

İLÇE MECLİSKARARI:

            İlgi (a) yazı eki 25.05.2021 tarihve 38 sayılı Bayrampaşa Belediye Meclis Kararı’nda:

           “Teklif plan notlarında;

ü   III.Fonksiyon Alanları(B-Ticaret Alanları, C-Ticaret+Hizmet Alanları, D-ToptanTicaret ve Depolama Alanları 2. Maddeleri a bendinde, E-Ticaret, ToptanTicaret, Depolama ve Gümrük Alanları 4. Madde a bendindeki, H-Turizm TesisiAlanları a ve c bendindeki)  “21.11.2005tarihinden sonra yapı ruhsatı almış ada/parsellerde onaylı yapı ruhsatındabelirtilen toplam inşaat alanı ve yapı yükseklik değeri aşılamaz. 01.07.2021tarihinden önce ruhsat almış yapılara ilişkin tadilat ruhsatı başvuruları,talep edilmesi halinde ruhsatın düzenlendiği plan hükümlerine göre sonuçlandırılır”ibareleri teklif plan notlarından çıkartılarak, “Bu plan notu yürürlüğe girdiğitarihten önce ruhsat almış yapılara ilişkin talepte bulunulması halinde mevcutruhsatlı projesindeki yükseklik değerine göre işlem yapılabilir.” Şeklindedeğiştirilmesine,

ü   III.Fonksiyon Alanları D-Toptan Ticaret ve Depolama Alanları 2. Maddesi “a)bendindeki Yençok:2 Kat ibaresinin, Yençok:12 Kat olarak değiştirilmesi,

ü   III.Fonksiyon Alanları E-Ticaret, Toptan Ticaret, Depolama ve Gümrük Alanları(İstanbul Gıda Toptancıları İmalat Sanayi Depocuları Toplu İşyeri) 4. Maddesi abendindeki Yençok:2 Kat ibaresinin, Yençok:12 Kat olarak değiştirilmesine,

ü    III. Fonksiyon Alanları, H-Turizm TesisiAlanları “a” bendindeki Yençok:15 Kat ibaresinin Yençok:12 Kat olarakdeğiştirilmesi, 

ü   Plantadilatı ile Yençok katadeti değeri verilen parsellerdeki Yençok katadetideğerinin iptal edilip, (Altıntepsi Mahallesi 19039 ve Orta Mahallesi 3279 ada4 parseller hariç) hazırlanmış olan genel plan notu değişikliğine göre işlemyapılması,

ü   OrtaMahalle 3279 ada 4 parsel için belirlenen Yençok:5 Kat olan ibare iptaledilerek Yençok:12 Kat olacak şekilde değiştirilmesi komisyonumuzca tadilenuygun görülmüştür” şeklindeki İlçe İmar Komisyonu’nun 08 nolu raporunun, oybirliği ile uygun görüldüğü belirtilmektedir.

 

            KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:

            Teklif plan değişikliğine ilişkintarafımıza iletilmiş kurum görüşü bulunmamaktadır.

 

            DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:

20.02.2020 tarihve 31045 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7221 sayılıCoğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması HakkındakiKanun’un “İmar planlarında bina yükseklikleri yençok:serbest olarakbelirlenemez” ibaresine istinaden, Bayrampaşa ilçesine ait 1/1000 ölçekliuygulama imar planında yer alan “hserbest” ibarelerinin alan ve plannotlarından iptaline ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planıdeğişikliği, 25.05.2021 tarih ve 38 sayılı İlçe Meclis Kararı ile tadilen uygungörülerek tarafımıza iletilmiştir.

            Teklif plan değişikliğinden “KonutAlanları, Ticaret Alanları, Ticaret+Hizmet Alanları, Toptan Ticaret ve DepolamaAlanları, Ticaret-Toptan Ticaret-Depolama ve Gümrük Alanları, Akaryakıtİstasyonları, Otogar Kompleksi Alanı, Turizm Tesisi Alanları, Kültürel TesisAlanı” fonksiyonlarının etkilendiği görülmektedir.

BayrampaşaBelediye Başkanlığı, Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nce hazırlanan 1/1000 ölçekliplan değişikliği teklifinin tadilen uygun görüldüğü ilgi (a) yazı eki25.05.2021 tarih ve 38 sayılı İlçe Meclis Kararı ile eki 1/1000 ölçekli teklifplan paftalarında yapılan incelemede; 

1)            “E:1.50, Hserbest” yapılaşma koşullarındaTicaret Alanı fonksiyonunda kalan Kocatepe Mahallesi, F21c23b2b pafta, 48 ada 1parselde; Müdürlüğünce “Hserbest” ibaresinin iptal edilerek “Yençok:15 Kat”önerildiği, ancak İlçe Meclis Kararıyla “Yençok:15 Kat” ibaresinin iptaledildiği,

2)            E:2.00, Hserbest”yapılaşma koşullarında Ticaret+Hizmet Alanı fonksiyonunda kalan Altıntepsi Mahallesi, F21c23b2a-F21c23b2d pafta, 524 ada 1 parselde; Müdürlüğünce “Hserbest” ibaresinin iptaledilerek “Yençok:23 Kat” önerildiği, ancak İlçeMeclis Kararıyla “Yençok:23 Kat” ibaresinin iptal edildiği,

3)            “E:2.00, Hserbest” yapılaşma koşullarındaTicaret Alanı fonksiyonunda kalan Altıntepsi Mahallesi, F21c23b2a pafta, 525ada 1 parselde; Müdürlüğünce “Hserbest” ibaresinin iptal edilerek “Yençok:12Kat” önerildiği, ancak “Yençok:12 Kat” ibaresi yerine “Yençok:5 Kat” ibaresininyazılmış olduğu teklif plan paftasında, ilçe meclis kararıyla  “Yençok:5 Kat” ibaresinin iptal edildiği,

4)            “E:1.50, Hserbest”yapılaşma koşullarında Ticaret+Hizmet Alanı fonksiyonunda kalan

Altıntepsi Mahallesi, F21b23b1b- F21b23b1c- F21b23b2a-F21b23b2d pafta, 528 ada 3(sehven 1parsel yazılmış) parselde; Müdürlüğünce “Hserbest”ibaresinin iptal edilerek, “Yençok:15 Kat” önerildiği, ancak teklif planpaftalarında “Yençok:5 Kat” ve Yençok:15 Kat” ibarelerinin yazılmış olduğuparselden, İlçe Meclis Kararıyla “Yençok:5 Kat” ve “Yençok:15 Kat” ibarelerininiptal edildiği,

5)            “TAKS:0.40, KAKS:2.00, Hserbest” yapılaşmakoşullarında Konut Alanı fonksiyonunda kalan

AltıntepsiMahallesi, F21c23b2c-F21c23b3b pafta, 19039 parselde; Müdürlüğünce “Hserbest”ibaresinin iptal edilerek, “Yençok:15 Kat” önerildiği, İlçe Meclis Kararıyla daaynen uygun görüldüğü, 

6)            “TAKS:0.50, KAKS:1.00, Hserbest” yapılaşmakoşullarında Toptan Ticaret Alanı fonksiyonunda kalan Kocatepe Mahallesi,F21c23b2a-F21c18c3d-F21c23b1b-F21c18c4c pafta,1172-206­207­1167­1168­1171­4724­5651, parsellerde;  Müdürlüğünce “Hserbest” ibaresinin iptaledilerek, “Yençok:2 Kat” önerildiği, ancak teklif plan paftalarında 5656,5702,1169 parsellerde de düzenleme yapıldığı, İlçe Meclis Kararıyla da “Yençok:2Kat” ibaresinin iptal edildiği,

7)            “E:1.50, Hserbest” yapılaşma koşullarındaToptan Ticaret Alanı fonksiyonunda kalan Kocatepe Mahallesi, F21c18c3d pafta 44ada, 1 parselde; Müdürlüğünce “Hserbest” ibaresinin iptal edilerek “Yençok:5Kat” önerildiği, ancak İlçe Meclis Kararıyla “Yençok:5 Kat” ibaresinin iptaledildiği, 

8)            “E:1.50, Hserbest” yapılaşma koşullarındaToptan Ticaret Alanı fonksiyonunda kalanKocatepe Mahallesi, F21c18c3a-F21c18c3d pafta, 20619 parselde; Müdürlüğünce “Hserbest”ibaresinin iptal edilerek “Yençok:10 Kat” önerildiği, ancak İlçe MeclisKararıyla “Yençok:10 Kat” ibaresinin iptal edildiği, 

9)            “E:1.50, Hserbest” yapılaşma koşullarındaToptan Ticaret Alanı fonksiyonunda kalan KocatepeMahallesi, F21c18c3d- F21c18c3c pafta, 45 ada 4 parselde; Müdürlüğünce“Hserbest” ibaresinin iptal edilerek “Yençok:10 Kat” önerildiği, ancak İlçeMeclis Kararıyla “Yençok:10 Kat” ibaresinin iptal edildiği, 

10)         “E:1.50, Hserbest” yapılaşma koşullarındaTicaret Alanı fonksiyonunda kalan Kocatepe Mahallesi,F21c18c3d-F21c18c3c-F21c23b2a-F21c23b2b pafta 45 ada 5 parselde;Müdürlüğünce  “Hserbest” ibaresinin iptaledilerek “Yençok:21 Kat” önerildiği, ancak İlçe Meclis Kararıyla “Yençok:21Kat” ibaresinin iptal edildiği,

11)         E:1.50,Hserbest” yapılaşma koşullarında Ticaret Alanı fonksiyonunda kalanKocatepe Mahallesi, F21c23b2a pafta, 46 ada 1 parselde; Müdürlüğünce “Hserbest”ibaresinin iptal edilerek “Yençok:16 Kat” önerildiği, ancak İlçe MeclisKararıyla “Yençok:16 Kat” ibaresinin iptal edildiği,

12)         E:1.50,Hserbest” yapılaşma koşullarında Ticaret Alanı fonksiyonunda kalanKocatepe Mahallesi, F21c23b2a-F21c 23b2b pafta, 47 ada 1 parselde; Müdürlüğünce“Hserbest ibaresinin iptal edilerek “Yençok:19 Kat” önerildiği, ancak İlçeMeclis Kararıyla “Yençok:19 Kat” ibaresinin iptal edildiği,

13)         “E:1.50, Hserbest” yapılaşma koşullarındaTicaret-Depolama ve Gümrük Alanı fonksiyonunda kalan Kocatepe Mahallesi, F21c23b2b-F21c24a1apafta, 49 ada, 1 parselde; Müdürlüğünce “Hserbest” ibaresinin iptal edilerek“Yençok:15 Kat” önerildiği, ancak İlçe Meclis Kararıyla “Yençok:15 Kat”ibaresinin iptal edildiği,

14)         E:1.50,Hmax:Serbest” yapılaşma koşullarında KültürelTesis Alanı fonksiyonunda kalan Orta Mahalle, F21c24a3c pafta, 3279 ada 4 parselde; Müdürlüğünce “Hmax:Serbest” ibaresinin iptal edilerek“Yençok:5 Kat” önerildiği, ilçe meclis kararıyla da “Yençok:5 Kat” ibaresinin“Yençok:12 Kat” olarak düzenlendiği,

15)         “E:1.00, Hserbest” yapılanma koşullarındaTicaret+Hizmet Alanı fonksiyonunda kalan Altıntepsi Mahallesi, F21c23b2d pafta,403 ada, 4 parselde; Müdürlüğünce “Hserbest” ibaresinin iptal edilerek“Yençok:2 Kat” önerildiği, ancak İlçe Meclis Kararıyla “Yençok:2 Kat” ibaresininiptal edildiği,

16)         “E:2.00, Hserbest”yapılanma koşullarında Ticaret Alanı fonksiyonunda kalan Altıntepsi Mahallesi, F21c23b2d pafta, 401 ada 1 parselde;Müdürlüğünce “Hserbest” ibaresinin iptal edilerek “Yençok:2 Kat”önerildiği, ancak İlçe Meclis Kararıyla “Yençok:2 Kat” ibaresinin iptaledildiği,

17) 21.11.2005tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bayrampaşa Revizyon Uygulama İmar Planı plannotlarının “III. FONKSİYON ALANLARI” başlığı altında:

“A- KONUT ALANLARI

1. Yapıadalarındaki tek bir yuvarlak içinde yapı düzeni (nizamı) belirlenmiş iseadanın tüm yollarından cephe alan parsellerinde bu yapı düzeni uygulanır.Birden fazla yuvarlak içinde yapı düzeni (nizamı) belirlenmiş ise buyuvarlaktan çizildiği yol boylarından cephe alan parsellere bu yapı düzeniuygulanır. Ancak plan bütünündeki konut adalarının tamamında yapı düzenineuygun bloklar önerilmiş ve adalar üzerine çizilmiştir. Hem yapı düzeni, hem deblok önerilmiş olan adalarda anlaşılmayan hususlarda İstanbul Büyükşehirbelediyesi İmar Yönetmeliği geçerlidir.

2. Konutalanlarında ifrazen 100 m2 ’den küçük parsel oluşturulamaz. İfraz sureti ileyola cephesi olmayan parsel oluşturulamaz. Mevcut parsellerde daha uygunşartlar meydana getirmek ve uygulamayı kolaylaştırmak için sınır tashihimahiyetindeki yapılacak tevhit ve ifraz işlemlerinde, bu parsel büyüklüğü şartıaranmayacaktır. İki yola cepheli parsellerde ada bütünlüğü bozucu ifrazyapılamaz.

     3. Konut alanları içinde kalan ancak 2981ve 3290 sayılı yasalardan istifade eden mevcut sanayi kuruluşları ticaret,ticaret+hizmet olarak faaliyetlerine devam edeceklerdir. Ancak yapıların mimarive statik konumunu değiştirecek, tevziine ve kat ilavelerine güç arttırımı venitelik değişikliğine izin verilmeyecektir.

4. Konutalanlarında bitişik ve blok nizama tabi parsellerde bina derinliği 20.00 m.’yigeçmeyecektir. Köşe başı olmayıp, iki yola cepheli parsellerde bina derinliği40.00 m.’ye kadar bina yapılabilir.”

şeklindeki meriplan notlarının korunduğu,

 “B- TİCARET ALANLARI:

TicaretAlanlarında;

1. İş merkezi,ofis, büro, çarşı, çok katlı mağaza, alışveriş merkezi, otel, motel vb.konaklama tesisleri, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu gibi kültürtesisleri ile lokanta, restoran gibi eğlenceye yönelik kullanımlar, yönetimbinaları, banka ve finans kurumları gibi ticari fonksiyonlar ile istendiğindezemin üstü konut yapılabilir.

2. YapılaşmaŞartları:

    2000 m2 ’den büyük parsellerde;

a) TAKSmax:0.40,KAKSmax:2.00’dir. H=Serbest

b) TAKSmax veKASKmax değerleri net parsel üzerinden hesaplanacaktır.

c) Bu parsellereçekme mesafeleri çizilmiş ve ölçüleri plan üzerinde belirlenmiştir.

   Çekme mesafeleri içinde, TAKS ve KAKSdahilinde blok ebatları serbesttir.

d) 2000 m2 ’ninaltında parsel oluşturulamaz.

e) Avan proje ilçebelediyesince onaylanacaktır.

   2000 m2 ’den küçük parsellerde ise;

 a) Yapılaşma koşulları planda gösterilmişolup, bu yapılaşma koşullarına uygun blok şekilleri ve   yapı nizamları belirlenmiştir.

b) İfrazen 150 m2’den küçük parsel oluşturulamaz. İfraz sureti ile yola cephesi olmayan parseloluşturulamaz. İlave plan Notu: Ticaret Bölgelerinde yapılacak yapılarınyüksekliği tüm yapının ticaret olarak projelendirilmesi durumunda İlçeBelediyesince uygun görülmesi halinde 1.00 mt. yüksek yapılabilir.”

şeklinde ki meriplan notlarının, yapılaşma şartlarına ilişkin 2-a) maddesinde, Müdürlüğünce“Hserbest” ibaresinin iptal edilerek, plan notunun “2a) TAKSmax:0.40,KAKSmax:2.00’dir. Plan üzerinde yükseklik ya da kat adeti belirtilmeyenyerlerde “Yençok:12 kattır. 21.11.2005 tarihinden sonra yapı ruhsatı almışada/parsellerde onaylı yapı ruhsatında belirtilen toplam inşaat alanı ve yapıyükseklik değeri aşılamaz. 01.07.2021 tarihinden önce ruhsat almış yapılarailişkin tadilat ruhsatı başvuruları, talep edilmesi halinde ruhsatındüzenlendiği plan hükümlerine göre sonuçlandırılır” şeklinde düzenlendiği,ancak ilçe meclis kararıyla, teklif plan notunun “21.11.2005 tarihinden sonrayapı ruhsatı

almışada/parsellerde onaylı yapı ruhsatında belirtilen toplam inşaat alanı ve yapıyükseklik değeri aşılamaz. 01.07.2021 tarihinden önce ruhsat almış yapılarailişkin tadilat ruhsatı başvuruları, talep edilmesi halinde ruhsatındüzenlendiği plan hükümlerine göre sonuçlandırılır” ibaresinin iptal edilerek“Bu plan notu yürürlüğe girdiği tarihten önce ruhsat almış yapılara ilişkintalepte bulunulması halinde mevcut ruhsatlı projesindeki yükseklik değerinegöre işlem yapılabilir.” ibaresinin eklendiği,

“C- TİCARET+HİZMETALANLARI:

Ticaret + HizmetAlanlarında;

1.İş merkezi, ofis, büro, çarşı, çok katlı mağaza, alışveriş merkezi, otel, motelvb. konaklama tesisleri, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu gibikültür tesisleri ile lokanta, restoran gibi eğlenceye yönelik kullanımlar,yönetim binaları, banka ve finans kurumları gibi ticari fonksiyonlar, kirleticiolmayan ileri teknoloji kullanan hizmet ağırlıklı sanayi tesisleri ve küçüksanatlar yer alabilir.

2. YapılaşmaŞartları:

   2000m2 ’den büyük parsellerde;

a) TAKSmax:0.40,KAKSmax:2.00’dir.H :SERBEST

b) TAKSmax veKAKSmax değerleri net parsel üzerinden hesaplanacaktır.

c) Bu parsellereçekme mesafeleri çizilmiş ve ölçüleri plan üzerinde belirlenmiştir.

   Çekme mesafeleri içinde, TAKS ve KAKSdahilinde blok ebatları serbesttir.

d) 2000 m2 ’ninaltında parsel oluşturulamaz.

e) Avan proje ilçebelediyesinde onaylanacaktır.

  2000 m2 ’den küçük parsellerde ise;

a)Yapılaşma koşulları planda gösterilmiş olup, bu yapılaşma koşullarına uygunblok tespitleri yapılmıştır.

b) İrtifaHmax:11.50m.’yi geçemez.

           c) İfrazen 500 m2 ’den az parseloluşturulamaz.”

şeklinde ki meriplan notlarının yapılaşma şartlarına ilişkin 2-a) maddesinde, Müdürlüğünce“Hserbest” ibaresinin iptal edilerek, plan notunun “2a) TAKSmax:0.40,KAKSmax:2.00’dir. Plan üzerinde yükseklik ya da kat adeti belirtilmeyenyerlerde “Yençok:12 kattır. 21.11.2005 tarihinden sonra yapı ruhsatı almışada/parsellerde onaylı yapı ruhsatında belirtilen toplam inşaat alanı ve yapıyükseklik değeri aşılamaz. 01.07.2021 tarihinden önce ruhsat almış yapılarailişkin tadilat ruhsatı başvuruları, talep edilmesi halinde ruhsatındüzenlendiği plan hükümlerine göre sonuçlandırılır” şeklinde düzenlendiği,ancak ilçe meclis kararıyla, teklif plan notunun “21.11.2005 tarihinden sonrayapı ruhsatı almış ada/parsellerde onaylı yapı ruhsatında belirtilen toplaminşaat alanı ve yapı yükseklik değeri aşılamaz. 01.07.2021 tarihinden önceruhsat almış yapılara ilişkin tadilat ruhsatı başvuruları, talep edilmesihalinde ruhsatın düzenlendiği plan hükümlerine göre sonuçlandırılır” ibaresininiptal edilerek “Bu plan notu yürürlüğe girdiği tarihten önce ruhsat almışyapılara ilişkin talepte bulunulması halinde mevcut ruhsatlı projesindekiyükseklik değerine göre işlem yapılabilir.” ibaresinin eklendiği,

“D- TOPTAN TİCARETve DEPOLAMA ALANLARI:

 Toptan Ticaret + Depolama Alanları’nda; (HalTesisleri Alanı)

1.Toptan ticaret, alışveriş, büro ve merkezleri ile sebze, meyve ve depolamaalanları yer                 alacaktır.

2. Yapılaşmaşartları;

a) TAKSmax: 0.50,KAKSmax: 1.00, H(max): SERBEST

b) Bütün adalardaTAKSmax ve KAKSmax değerleri gösterilmiştir.

c) Adalara çekmemesafeleri çizilmiş ve ölçüleri ada üzerinde gösterilmiştir.

d) TAKSmax veKAKSmax değeri net parsel üzerinden hesaplanacaktır.

e) Avan proje İlçeBelediyesi’nce onaylanacaktır.”

şeklinde ki meriplan notlarının yapılaşma şartlarına ilişkin 2-a) maddesinde, Müdürlüğünce“Hserbest” ibaresinin iptal edilerek, plan notunun “2-a) TAKSmax:0.50,KAKSmax:1.00’dir. Plan üzerinde yükseklik ya da kat adeti belirtilmeyenyerlerde “Yençok:2 kattır. 21.11.2005 tarihinden sonra yapı ruhsatı almışada/parsellerde onaylı yapı ruhsatında belirtilen toplam inşaat alanı ve yapıyükseklik değeri aşılamaz. 01.07.2021 tarihinden önce ruhsat almış yapılara ilişkintadilat ruhsatı başvuruları, talep edilmesi halinde ruhsatın düzenlendiği planhükümlerine göre sonuçlandırılır” şeklinde düzenlendiği, ancak ilçe mecliskararıyla, teklif plan notunun “Yençok:2 Kat” ibaresinin “Yençok:12 Kat” olarakdeğiştirildiği ve plan notundaki “21.11.2005 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış ada/parsellerde onaylıyapı ruhsatında belirtilen toplam inşaat alanı ve yapı yükseklik değeriaşılamaz. 01.07.2021 tarihinden önce ruhsat almış yapılara ilişkin tadilatruhsatı başvuruları, talep edilmesi halinde ruhsatın düzenlendiği planhükümlerine göre sonuçlandırılır” ibaresinin iptal edilerek “Bu plan notuyürürlüğe girdiği tarihten önce ruhsat almış yapılara ilişkin taleptebulunulması halinde mevcut ruhsatlı projesindeki yükseklik değerine göre işlemyapılabilir.” ibaresinin eklendiği,

 “E- TİCARET, TOPTAN TİCARET, DEPOLAMA VEGÜMRÜK ALANLARI’NDA;

(İstanbul GıdaToptancıları İmalat Sanayi Depocuları Toplu İşyeri)

1.Ticaret Alanlarında; İş merkezi, ofis, büro, çarşı, çok katlı mağaza, alışverişmerkezi, otel, motel vb. konaklama tesisleri, sinema, tiyatro, müze, kütüphane,sergi salonu gibi kültür tesisleri ile lokanta, restoran gibi eğlenceye yönelikkullanımlar, yönetim binaları, banka ve finans kurumları gibi ticarifonksiyonlar ile zemin üstü konut ile yer alabilir.

2.Toptan ticaret ve depolama alanları; Toptan ticaret, alışveriş, büro vemerkezleri ile sebze,    meyve ve kurugıda depolama alanlarıdır.

3.Ticaret depolama ve gümrük alanlarında; İş merkezleri, ofis, büro, çarşı, çokkatlı mağaza, alışveriş merkezi, otel, motel… vb. konaklama tesisleri, sinema,tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu gibi kültür tesisleri, lokanta,restaurant gibi eğlenceye yönelik kullanımlar, yönetim binaları, banka vefinans kurumları gibi ticari fonksiyonlar ile depolama, gümrük alanları ilezemin üstü konut fonksiyonu yer alabilir.

4. Yapılaşmaşartları;

a)Bu bölgedeki tasdik sınırı içerisindeki alanlar esas alınmak üzere E= 1.50 veh: Serbest olarak bulunacak toplam inşaat alanına göre işlem yapılacaktır. Bunagöre; toplam inşaat alanı, planda belirtilen değişik tüm fonksiyonlarıntoplamıdır. (Dini tesis alanları ile yol ve otoparklar hariçtir) Emsal, brütalan üzerinden hesaplanacaktır.

b) Avan proje İlçeBelediyesi’nce onaylanacaktır.

c) Donatı Alanlarıkamuya terk edilmeden uygulama yapılamaz.

d) Jeoteknik zeminetüdü yapılmadan uygulama yapılamaz.”

şeklinde ki meriplan notlarının yapılaşma şartlarına ilişkin 4-a) maddesinde, Müdürlüğünce“.....h:Serbest olarak bulunacak toplam inşaat alanına göre işlem yapılacaktır.Buna göre; toplam inşaat alanı, planda belirtilen değişik tüm fonksiyonlarıntoplamıdır. (Dini tesis alanları ile yol ve otoparklar hariçtir) Emsal, brütalan üzerinden hesaplanacaktır.” ibaresinin iptal edilerek, plan notunun “4-a)Bu bölgedeki tasdik sınırı içerisindeki alanlar esas alınmak üzere E=1.50’dir.  Plan üzerinde yükseklik ya dakat adeti belirtilmeyen yerlerde “Yençok:2 kattır. 21.11.2005 tarihinden sonrayapı ruhsatı almış ada/parsellerde onaylı yapı ruhsatında belirtilen toplaminşaat alanı ve yapı yükseklik değeri aşılamaz. 01.07.2021 tarihinden önceruhsat almış yapılara ilişkin tadilat ruhsatı başvuruları, talep edilmesihalinde ruhsatın düzenlendiği plan hükümlerine göre sonuçlandırılır” şeklindedüzenlendiği, ancak ilçe meclis kararıyla, teklif plan notunun “Yençok:2 Kat”ibaresinin “Yençok:12 Kat” olarak değiştirildiği ve plan notunda ki “21.11.2005tarihinden sonra yapı ruhsatı almış ada/parsellerde onaylı yapı ruhsatındabelirtilen toplam inşaat alanı ve yapı yükseklik değeri aşılamaz. 01.07.2021tarihinden önce ruhsat almış yapılara ilişkin tadilat ruhsatı başvuruları,talep edilmesi halinde ruhsatın düzenlendiği plan hükümlerine göresonuçlandırılır” ibaresinin iptal edilerek “Bu plan notu yürürlüğe girdiğitarihten önce ruhsat almış yapılara ilişkin talepte bulunulması halinde mevcutruhsatlı projesindeki yükseklik değerine göre işlem yapılabilir.” ibaresinineklendiği,

“F-AKARYAKITİSTASYONLARI:

Tüm akaryakıtistasyonu alanlarında;

a) TAKS / KAKS:0.30/ 0.60 olup ön, arka, yan bahçe mesafeleri 5.00m.’dir.

b)İlgili Kuruluş Görüşleri alınarak, Gayri Sıhhi Müessese ve Karayollarıyönetmeliklerine uyulacaktır”

şeklinde ki meriplan notlarının yapılaşma şartlarına ilişkin a) maddesine, Müdürlüğünce “Yençok:2Kat” ibaresi eklenerek, plan notunun “a) Yençok:2 Kat TAKS / KAKS:0.30 / 0.60olup ön, arka, yan bahçe mesafeleri 5.00m.’dir.” şeklinde teklif edildiği,

“G-OTOGARKOMPLEKSİ ALANI:

a)Otogar Kompleksi Alanında İlçe Belediye Başkanlığı’nca uygun görülecek avanprojeye göre uygulama yapılacaktır.

b) Jeolojik veJeoteknik etüd raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

c) 1/1000 ölçekliplanlar onanmadan uygulama yapılamaz.

d) Açıklanmayanhususlarda mer’i plan şartları geçerlidir.

e)G1,G2,G3,G4 olarak belirtilen gelişme alanlarında kamu eline geçmeden uygulamayapılamaz. Bu alanların kamu eline geçmesine müteakip gelişme alanlarında daOtogar Kompleks Alanı hükümleri geçerlidir.

OTOGAR KOMPLEKSİİÇERİSİNDE

a)Hızlı Tramvay Hattı, Metro Hattı ve İstasyonu, Şehiriçi Otobüs Durakları veTaksi Durakları, Otobüs Acentaları Bekleme, Hizmet ve Ofis Birimleri ilePeronlar vb.

b) Ticaretalanlarında (kafe, pastane, lokanta, banka, hediyelik eşya vb.)

c) Hizmetalanlarında (otobüs tamir bakım servis alanları, katlı otopark, otel, motelvb.)

d)Yönetimalanlarında (güvenlik, zabıta, idari birimler, teknik birimler, hizmetbinaları) kullanımları yer alabilir.”

şeklindeki meriplan notlarının korunduğu,

 “H-TURİZM TESİSİ ALANLARI:

a)Turizm Tesisi Alanlarında Yençok:15 kat olup, bu alanlarda diğer yapılaşmakoşulları planda gösterilmiştir. 21.11.2005 tarihinden sonra yapı ruhsatı almışada/parsellerde onaylı yapı ruhsatında belirtilen toplam inşaat alanı ve yapıyükseklik değeri aşılamaz.

b) Avan proje ilçebelediye’since onaylanacaktır.

c)01.07.2021 tarihinden önce ruhsat almış yapılara ilişkin tadilat ruhsatıbaşvuruları, talep edilmesi halinde ruhsatın düzenlendiği plan hükümlerine göresonuçlandırılır.”

şeklinde,  Müdürlüğünce plan notu teklif edildiği, ancakilçe meclis kararıyla “Yençok:15 Kat” ibaresinin “Yençok.12 Kat” olarakdeğiştirildiği ve teklif plan notunun “21.11.2005 tarihinden sonra yapı ruhsatıalmış ada/parsellerde onaylı yapı ruhsatında belirtilen toplam inşaat alanı veyapı yükseklik değeri aşılamaz.” ve “01.07.2021 tarihinden önce ruhsat almışyapılara ilişkin tadilat ruhsatı başvuruları, talep edilmesi halinde ruhsatındüzenlendiği plan hükümlerine göre sonuçlandırılır” ibaresinin iptal edilerek“Bu plan notu yürürlüğe girdiği tarihten önce ruhsat almış yapılara ilişkintalepte bulunulması halinde mevcut ruhsatlı projesindeki yükseklik değerinegöre işlem yapılabilir.” ibaresinin eklendiği tespit edilmiştir.

 

            İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekliuygulama imar planı tadili teklifi ile özetle;

1-“TicaretAlanları”, “Ticaret+Hizmet Alanları”, “Toptan Ticaret ve Depolama Alanları” ve“Ticaret-Toptan Ticaret-Depolama ve Gümrük Alanları” fonksiyonlarında kalanalanlardan ve plan notlarından “Hserbest” ibaresinin iptal edilerek, plan notlarına “Yençok.12 Kat” ibaresi ile“Bu plan notu yürürlüğe girdiği tarihten önce ruhsat almış yapılara ilişkintalepte bulunulması halinde mevcut ruhsatlı projesindeki yükseklik değerinegöre işlem yapılabilir.”  Şeklindeki plannotunun eklendiği, 

2- Konut Alanıfonksiyonunda kalan Altıntepsi Mahallesi, 19039 parsel alanında “Hserbest”ibaresinin iptal edilerek “Yençok:15 Kat” ibaresinin eklendiği, 

3- Kültürel Tesis Alanı fonksiyonunda kalan Orta Mahalle,3279 ada 4 parsel alanında Hmax:serbest” ibaresinin iptaledilerek “Yençok:12 Kat” ibaresinin eklendiği,

4- Akaryakıtİstasyonları fonksiyonlarına ilişkin “ TAKS/ KAKS:0.30 / 0.60 olup ön, arka,yan bahçe mesafeleri 5.00m.’dir.” şeklindeki yapılanma şartlarına “Yençok:2Kat” ibaresinin eklendiği, 

5- Turizm TesisiAlanları fonksiyonlarına ilişkin“Yençok.12 Kat” ibaresi ile “Bu plan notuyürürlüğe girdiği tarihten önce ruhsat almış yapılara ilişkin taleptebulunulması halinde mevcut ruhsatlı projesindeki yükseklik değerine göre işlemyapılabilir.” Şeklindeki plan notunun eklendiği görülmektedir. 

 

Bayrampaşailçesine ait 21.03.2003 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Bayrampaşa Revizyon Nazımİmar Planı’nda, yalnızca “Toptan Ticaret ve Depolama Alanları” ile“Ticaret+Depolama ve Gümrük Alanları” fonksiyonlarının yapılaşma şartlarınailişkin “Hmax:Serbest” ibaresi bulunmakta olduğundan; “20.02.2020 tarih ve31045 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7221 sayılıKanundaki  Coğrafi Bilgi Sistemleri İleBazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun” gereği, 17.06.2020 tarihve 2307 sayılı Başkanlık Oluru alınarak, 1/5000 ölçekli nazım imar değişikliğihazırlanmıştır. Karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine takdimaşamasında olan plan değişikliği teklifimizde; “Toptan Ticaret ve Depolama Alanları”ile “Ticaret+Depolama ve Gümrük Alanları” fonksiyonlarına ilişkin “Hmax:Serbest” ibareleri iptal edilmiş olup, Bayrampaşa ilçesi geneline ilişkin meriplanlarında, uygulamada esas alınan İstanbul Tarihi Kent Merkezi Silüetineilişkin “13.01.2012 tarih, 173 sayılı ve 12.09.2012 tarih, 1823 sayılıBüyükşehir Belediye Meclis Kararı ile uygun görülen” plan notlarıbulunmaktadır. Dolayısıyla ilgi (a) yazı eki 1/1000ölçekli plan değişikliği teklifinin, sözkonusu 1/5000 ölçekli nazımimar değişikliği teklifimiz ile birliktedeğerlendirilmesi uygun olacaktır.

Meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yer alan“Hserbest” ibarelerinin iptal edilmesine ilişkin ilgi (a) yazı ekli plan tadiliteklifi ile önerilen“Yençok:2 Kat” “Yençok:12 Kat” “Yençok:15 Kat” şeklindekiyapı yükseklikleri, Tarihi Kent Merkezi Silüetine ilişkin “13.01.2012 tarih,173 sayılı ve 12.09.2012 tarih, 1823 sayılı Büyükşehir Belediye MeclisKararı”  ile uygun görülen yükseklikdeğerlerini aşmamakla birlikte, “Bu plan notu yürürlüğe girdiği tarihten önceruhsat almış yapılara ilişkin talepte bulunulması halinde mevcut ruhsatlıprojesindeki yükseklik değerine göre işlem yapılabilir.” Şeklindeki ilave plannotunun, tadilat ruhsatları için geçerli olması gerektiği, söz konusu plannotundan etkilenen yapıların yıkılıp, yeniden yapılması halinde Tarihi KentMerkezi Silüetine ilişkin meri plan notlarına göre yapı yüksekliği belirlenmesiuygun olacaktır. . 

Ayrıca: ilgi (a) yazı eki teklif plan paftalarında ve ilçemeclis kararında yapılan incelemede; teklif plan paftalarının okunaklıolmadığı, 524 ada, 1 parselin F21c23b2a rumuzlu paftada kalan kısmında onama sınırıiçerisine alınmadan düzenleme yapıldığı, 525 ada 1 parsel içinMüdürlüğünce “Yençok:12 Kat” önerilmiş iken teklif plan paftalarında “Yençok:5Kat” ibaresinin yazılmış olduğu, 528 ada 3 parselin “1” parsel olarak adlandırıldığı,ve Müdürlüğünce “Yençok:15 Kat”önerilmiş iken,

teklif plan paftalarında “Yençok:5 Kat” ve Yençok:15 Kat”ibarelerinin yazılmış olduğu, 1172-206­207­1167­1168­1171­4724­5651 parselleriçin Müdürlüğünce “Yençok:2 Kat” önerilirken teklif plan paftasında 5656,5702,1169 parsellerde de düzenleme yapıldığı, 45 ada, 5 parselin F21c23b2b rumuzlupaftada plan kısmının onama sınırı içerisine alınmadığı, 49 ada, 1 parseleilişkin F21c24a1a rumuzlu plan paftasının tarafımıza iletilmediği ve plannotlarına ilişkin değişikliklerin bir kısmı meri plan notlarının yazılı olduğuF21c18c1a rumuzlu paftada yapılırken, bir kısmı içinde F21c18c1c rumuzlu yeniplan notu paftası oluşturulduğu, tespit edilmiş olup, birbirinden farklı ikiplan notu paftası olması ve yukarıda belirtilen hususlar teknik hata içermekteolup, uygulamada çelişki oluşturacağı görülmektedir. ” Denilerek.

20.02.2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarakyürürlüğe giren 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı KanunlardaDeğişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun’un “İmar planlarında bina yükseklikleriyençok:serbest olarak belirlenemez” ibaresine istinaden,  24.11.2015 tasdik tarihli 1/1000 ölçekliBayrampaşa Revizyon Uygulama İmar Planında yer alan “hserbest” ibarelerininalan ve plan notlarından iptaline ilişkin hazırlanan ilgi (a) yazı eki 1/1000ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi yazımız ekinde olup, yazımız veeklerinin ilgi (b) Genelge ve Başkanlık Oluru ile yürürlükteki yasa veyönetmelikler ile 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir BelediyesiKanununun ilgili maddelerine göre değerlendirilerek hakkında karar alınmaküzere <!--[if gte vml 1]> <![endif]-->

8

 

Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Bayrampaşa İlçesi, 1/1000 ölçekli UİP’ndaHmax:Serbest ibaresinin iptaline ilişkin plan değişikliği teklifi incelenmişolup; İlçesinden geldiği şekliyle komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.”

 

  Şeklinde hazırlanan İmar ve BayındırlıkKomisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 3.Toplantı Yılı, Kasım Ayı Toplantılarının 10 Kasım 2021 tarihli 2. birleşimindeokunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ilekabulü kararlaştırılmıştır.