Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

1/1000 ölçekli Şile İlçesi Şuayipli Mahallesi Uygulama İmar Planı Değişikliği

Karar Tarihi

10 Kasım 2021

Karar No

1099

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 14/06/2021 gün ve sayılı yazısında;

“İlgi:

a)      Şile Belediye Başkanlığının 19/02/2021 tarihli ve 39098903-310.01.04-E.275/1783 sayılı yazısı ve ekleri.

b)     Şile Belediye Meclisinin 08/01/2021 tarihli ve 2021/06 sayılı Kararı.

c)      Şile Belediye Meclisinin 09/02/2018 tarihli ve 2018/15 sayılı Kararı.

d)     Şile Belediye Başkanlığının 03/09/2018 tarihli ve E.646/8682 sayılı yazısı ve ekleri.

e)      Büyükşehir Belediye Meclisine 12/11/2018 tarihli ve 5841 sayılı takdim yazımız.

f)      Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/12/2018 tarihli ve 2000 sayılı Kararı.

g)     07/03/2019 tarihli ve BN:1263 sayılı yazımız ve ekleri.

h)     25.07.2019 tarihli ve 14394 sayılı dilekçe.

i)       Şile Belediye Meclisinin 06/12/2019 tarihli ve 2019/83 sayılı Kararı.

j)       09.12.2017 tarihli ve 30265 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik.

TALEP:İlgi (a) yazı ile ekinde yer alan UİP-34535942 Pin numaralı 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Şuayipli Mahallesi Uygulama İmar Planı İtirazlarına İlişkin Plan Değişikliği teklifinin,  ilgi (b) İlçe Meclis Kararları ile uygun görüldüğü belirtilerek, 5216 sayılı yasanın 7.b maddesi uyarınca gereğinin yapılması talep edilmektedir.

PLAN ONAMA SÜRECİ:18.03.2016 onaylı 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Doğu Sahili Bölgesi I. Etap Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan, ilgi (c) İlçe Meclis Kararı ile aynen uygun görülerek 5216 sayılı yasanın 7/b maddesine göre gereği için ilgi (d) yazı ekinde Başkanlığımıza iletilen 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Şuayipli Mahallesi Uygulama İmar Planı teklifi, ilgi (e) takdim yazımız ile değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş ve ilgi (f) Meclis Kararıyla aynen uygun görülerek 17/12/2018 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Şuayipli Mahallesi Uygulama İmar Planı Değişikliği ilgi (g) yazımız ile dağıtımı yapılarak, 05.07.2019-05.08.2019 tarihleri arasında Şile Belediye Başkanlığında askıya çıkarılmıştır.

Askı süresi içerisinde ilgi (h) dilekçe ile 119 ada 2 parsele yapılan itiraza ilişkin ilgi (i) İlçe Meclis Kararı ile “…itirazın Ormandan yol tahsisi alındıktan sonra değerlendirilmek üzere Müdürlüğüne iade edilmiştir.” denilmektedir. Bu kapsamda söz konusu itirazlara ilişkin İlçe Belediyesi tarafından ilgili kurumlardan alınan kurum görüşleri doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Şuayipli Mahallesi Uygulama İmar Planı İtiraza İlişkin Plan Değişikliği teklifi ilgi (a) yazı ekinde tarafımıza iletilmiştir.

İLÇE MECLİS KARARI:Şile İlçesi Şuayipli Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan plan itirazı incelenmiş olup;

·               “96168 sayılı Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün kurum görüşü ve 10.11.2020 tarih ve 2459919-2455 sayılı Şile Orman İşletme Müdürlüğü’nün yazısına istinaden 119 ada 2 parselin kısmen “E=0.20 Yençok=2 Kat Konut Alanı” kısmen “Belediye Hizmet Alanı” kısmen “Yol Alanı” olarak Ek Bilgi Paftasında gösterildiği şekliyle düzenlenmesi ve Plan Notlarına “119 ada 2 parselde bulunan Belediye Hizmet Alanı ve Yol Alanı kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.” İbaresi eklenmesi halinde uygun görülmüştür.” şeklindeki komisyon raporunun olduğu gibi karar olarak kabul edildiği görülmektedir.

MÜLKİYET:İlgi (a) yazı ile tarafımıza iletilen 17/12/2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Şuayipli Mahallesi Uygulama İmar Planı’na yapılan itiraza konu parselin şahıs mülkiyetinde olduğu görülmektedir.

          MERİ PLANDAKİ DURUMU: İlgi (b) İlçe Meclis kararı ile uygun görülen itiraz konularına ilişkin alanlar;

·        119 ada 2 parsel 18/03/2016 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Doğu Sahili Bölgesi 1.Etap Nazım İmar Planı’nda “Tarımsal Nitelikli Alan” ve “Ayrıntılı Jeolojik Etüt Gerektiren Alan” lejantında yer almaktadır. Söz konusu parsel 17/12/2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Şuayipli Mahallesi Uygulama İmar Planı’nda ise “Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar” lejantında yer almakta birlikte kısmen “Orman Alanı” ve “Ormanla İhtilaflı Alanlar” lejantında yer almaktadır.

         DEĞERLENDİRME ve SONUÇ: İlgi (b) İlçe Meclis Kararı ile 17.12.2018 tasdik tarihli 1/1000 Ölçekli Şile İlçesi Şuayipli Mahallesi Uygulama İmar Planı’na yapılan 119 ada 2 parselin itirazına ilişkin alınan kurum görüşlerinde;

·        İstanbul Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 96168 sayılı Kurum görüşünde;

          “…5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 12. ve 21. Maddeleri ile Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 12. Maddesi ve ilgi (d) yazı gereğince Bakanlığımızca tarım dışı amaçlı (bungalov ev veya günübirlik tatil amaçlı) kullanımı uygun görülen; ilgili İstanbul ili, Şile İlçesi, Şuayipli Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 119 ada 2 parselin tarım dışı kullanımından meydana gelebilecek çevre tarım arazilerine ve yörede yapılan tarımsal faaliyetlere zarar vermeyecek tedbirlerin alınması ile ilgili yazımız ekinde sunulan Toprak Koruma Projesine uyulması gerekmektedir.” denilmektedir.

·         Şile Orman İşletme Müdürlüğü’nün 10.11.2020 tarihli ve 2459919-2455 sayılı Kurum görüşünde;

         “…Orman Bölge Müdürlüğünün 03.11.2020/2356342 sayılı Oluru ile 363,91 m2 ormanlık alanda ulaşım yolu izni verilmiştir.” denilmektedir.

Bu kapsamda UİP-34535942 PİN numaralı 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Şuayipli Mahallesi Uygulama İmar Planına İtirazları teklifinde uygun görülen itirazlara ilişkin yapılan incelemede;

·        İlgi (b) İlçe Meclis Kararında belirtilen 119 ada 2 parsele ilişkin itiraz kapsamında; “Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar” lejantı iptal edilerek kısmen “E=0.20 Yençok=2 kat Yapılaşma Şartlarında Gelişme Konut Alanı”, kısmen “Belediye Hizmet Alanı” kısmen de “Yol Alanı” olarak düzenlenmiş, ayrıca 119 ada 2 parselin doğusunda bulunan 15 metrelik yol ile bağlantıyı sağlamak amacıyla “Orman Alanı” lejantı iptal edilerek “Yol Alanı” olarak düzenlenmiş olup plan notlarına “119 ada 2 parselde bulunan Belediye Hizmet Alanı ve Yol Alanının kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.” plan notu eklenmiştir.

       İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan 96168 sayılı görüşte 119 ada 2 parselin tarım dışı amaçlı olarak bungalov ev veya günübirlik tatil amaçlı kullanımına izin verildiği görülmekte olup yapılan düzenlemede söz konusu parselin kısmen “E:0.20 Yençok:2 kat Yapılaşma Şartlarında Gelişme Konut Alanı”, kısmen de “Belediye Hizmet Alanı” olarak düzenlenmesinin kurum görüşüne aykırı olduğu tespit edilmiştir.

     Bununla birlikte İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ilgili kurum görüşünde tarih bulunmadığı için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile şifahen yapılan görüşmede yazının orijinal nüshası temin edilmiş olup 96168 sayılı yazının 01.03.2017 tarihli olduğu tespit edilmiştir. İlgi (j) Yönetmeliğin Tarım Arazilerinin Tarımsal veya Tarım Dışı Amaçlarla Kullanım Esasları başlığı altında 12.maddesinin 8. Fıkrasında; “Arazi kullanımına ilişkin verilen izinler, izin tarihinden itibaren iki yıl içerisinde, tarım dışı amaçlı kullanımlarda planların onaylanmaması, tarımsal amaçlı yapılarda ise ruhsata bağlanmaması durumunda geçersiz kabul edilir. Verilen izinler amacı dışında kullanılamaz. Amacı dışında kullanımın tespit edilmesi halinde, Kanunun 20 ve 21 inci maddelerine göre işlemler yapılır.” denilmekte olup söz konusu plan değişikliği ilgili yönetmeliğin tanıdığı izin süresi dışında kalmaktadır.

                  Ayrıca 1/5000 ölçekli meri Nazım İmar Planı, plan notları, 8.1 Jeolojik Açıdan Sakıncalı Alanlar maddesinde; “Planlama alanındaki sınırları belirlenmiş olan Ayrıntılı Jeoteknik Etüt Gerektiren ve Özel Önlem Gerektiren Alanlarda, sondaja dayalı olarak hazırlanacak jeolojik ve geoteknik raporlar hazırlanacaktır. Bu alanlarda topoğrafik durum,  zemin özellikleri ve depremsellik durumuna uygun olarak, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarında parsel bazında ayrıntılı jeolojik etütler ve tedbirler alınmadan uygulama yapılamaz.” denilmektedir. ” Denilerek.

     Sonuç olarak düzenlemeler yapı ve nüfus yoğunluğunu arttırıcı olup 1/1000 ölçekli meri Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli meri Nazım İmar Planı kararlarını değiştirici nitelik taşımaktadır.

                İlgi (b) İlçe Meclis Kararı ile tarafımıza iletilen UİP-34535942 PİN 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Şuayipli Mahallesi Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi yazımız ekinde iletilmekte olup, yazımız ve eklerinin, 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddeleri gereğince değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Şile İlçesi, Şuayipli Mahallesi 1/1000 ölçekli UİP itiraza ilişkin değişiklik teklifi incelenmiş olup;İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün yeni tarihli görüşü alındıktan sonra değerlendirilmek üzere müdürlüğüne iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.”

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı, Kasım Ayı Toplantılarının 10 Kasım 2021 tarihli 2. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.