Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Büyükçekmece İlçesi, Pınartepe Mahallesi’nin Kıyı Kısmına İlişkin 1/5000 Ölçekli N.İ.P. Çalışması.

Karar Tarihi

10 Kasım 2021

Karar No

1073

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 08/02/2021 gün ve sayılı yazısında;

“İlgi:    a) 05.03.2010 tarihli Başkanlık Oluru.

b) 09.04.2014 tarihli Başkanlık Oluru.

c) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün 21.05.2014 tarihli ve 783 sayılı yazısı.

d) 17.10.2014 tarihli ve TN: 1021456 sayılı yazımız.

e) Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 16.01.2015 tarihli ve 134 sayılı kararı.

f) Büyükçekmece Kaymakamlığının 24.10.2018 tarihli ve 43486416-000-E.3040-BN:14528

    sayılı yazısı.    

g) Büyükçekmece Belediye Başkanlığının 04.07.2018 tarihli ve 2018-71488-1 sayılı yazısı.

h) Büyükçekmece Belediye Başkanlığının 04.08.2018 tarihli ve 2018-81557-1 sayılı yazısı.

ı) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün 03.08.2018 tarihli ve BN:11271 sayılı yazısı.    

i) Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 14.12.2018 tarihli ve 1968 sayılı kararı.

j) 09.12.2019 tarihli ve TN: 1372304 sayılı yazımız.

k)15.01.2020 tarihli ve TN: 65593 sayılı yazımız.

l) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün 24.01.2020 tarihli ve BN: 1014 sayılı yazısı.

m) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün 25.12.2019 tarihli ve BN: 13774 sayılı yazısı.

n) 12.03.2020 tarih ve BN:1416 sayılı yazımız.

o) Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 14.10.2020 tarihli ve 1020 sayılı kararı.

Büyükçekmece İlçesi Pınartepe Mahallesi’nde ilgi (a) Başkanlık Oluru doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye Başkanınca 03.06.2011 tarihinde onaylanmıştır. Ancak, 03.06.2011 tasdik tarihli Büyükçekmece İlçesi Pınartepe Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na karşı İstanbul 9. İdare Mahkemesi nezdinde açılan davaya ilişkin alınan 22.05.2013 tarih, 2011/1981 Esas Nolu 2013/964 Sayılı Mahkeme Kararı’nda “03.06.2011 tt’li 1/5000 ölçekli Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi Nazım İmar Planı’nın; ‘Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nün 19.08.2008 tarih ve 10337 sayılı genelgesi hükümlerinin içerik, format ve koşullarına uygun olarak “Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu” ya da “Mikrobölgeleme Etüt Raporu” hazırlanmaksızın ya da dava konusu plana baz alınan Temmuz-2007 onaylı “1/5000 ölçekli Plana Esas Yerleşime Uygunluk Etüdü”nün revize edilerek yeni bir yerleşime uygunluk değerlendirmesi yapılmaksızın hazırlanması’ sebebiyle planların hazırlanmasına ilişkin “usul” yönünden mevzuata aykırı olduğu” belirtilerek “dava konusu işlemin iptaline” karar verilmiştir. Söz konusu iptal kararı sonrasında ilgi (b) Başkanlık Oluru alınarak 1/5000 ölçekli Büyükçekmece İlçesi Pınartepe Mahallesi Nazım İmar Planı çalışmaları başlatılmıştır.

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün plan bölgesine ilişkin ilgi (c) kurum görüşü yazısında söz konusu alanın Müdürlükleri tarafından TÜBİTAK işbirliğinde yürütülmekte olan “Beylikdüzü ve Büyükçekmece İlçelerindeki Muhtelif Heyelan Sahalarının Araştırılması, İncelenmesi ve İzlenmesi” projesi kapsamında kaldığı ve alandaki heyelan açısından risklerin araştırılacağı, 2016 yılının başlarında tamamlanması planlanan bu çalışmanın kesinlikle parsel bazında değil havza bazında çalışılması gerektiği, tüm imar planlarının bu çalışmanın sonuçlarına göre yapılması veya mevcut planların revize edilmesi gerektiği, ayrıca, planlama alanının bir kısmının ilgili ilçe belediyesi tarafından yaptırılan imar planına esas 1/1000 ölçekli Yerleşime Uygunluk Haritalarında (YUH); kısmen UA (Yerleşime Uygun Alanlar); kısmen ÖA (Önlemli Alanlar) ve kısmen de UOA (Uygun Olmayan Alanlar), SA (Sakıncalı Alanlar) lejantlı sınırlar içerisinde kaldığı, buna göre; “Bilgi paftasındaki UA ve ÖA lejantı ile belirtilen alanlarda raporlarda belirtilen hususlar doğrultusunda planlamaya gidilmesi, TÜBİTAK Proje Alanı ile proje alanı dışındaki yerlerde kalan UOA ve SA lejantlı alanlarda ise; yapılaşma amaçlı planlamaya gidilmemesi gerektiği” belirtilmiştir.

Bu doğrultuda, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünce çalışmaları sürdürülen imar planlarına esas ayrıntılı jeolojik-jeoteknik/mikrobölgeleme etütleri tamamlanıncaya ve onaylanıncaya kadar söz konusu bölgenin imara kapatılması kapsamında hazırlanan 1/5000 ölçekli plan teklifi ilgi (d) yazımızla Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş, Büyükşehir Belediye Meclisince “Büyükçekmece İlçesi, Pınartepe Mahallesi, 1/5000 ölçekli  Nazım İmar Planı teklifi incelenmiş olup Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün görüşünde plan yapılabileceği belirtilen alanın plan onama sınırı dışına çıkarılması ve buna göre plan onama sınırının bilgi paftasında gösterildiği şekilde yeniden düzenlenmesi ayrıca plan onama sınırı dışına çıkarılan alanda ilgili  kurumlardan görüş alınarak Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından 1/5000 ölçekli  plan hazırlanması komisyonumuzca uygun görülmüştür.” şeklinde ilgi (e) karar alınmış ve bu karar doğrultusunda hazırlanan plan değişikliği teklifi 28.01.2015 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmıştır.

Daha sonraki süreçte, Büyükçekmece Kaymakamlığının ilgi (f) yazısı ile, 12.06.2018 tarihinde Pınartepe Mahallesinde 190 ha'lık alanda Bakanlıkça onaylanan rapor ve 19.02.2018 tarihinde Pınartepe Mahallesi 638 Ada, 19 ve 22 parsellerde Bakanlıkça onaylanan imar planına esas jeolojik jeoteknik etüd raporlarının Büyükçekmece Belediyesine iletildiği belirtilerek, Bakanlıkça onaylanan söz konusu jeolojik-jeoteknik etüt raporları doğrultusunda 28.01.2015 onay tarihli Pınartepe Mahallesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında yapı yasaklı alan olarak belirlenen 638 Ada, 19 ve 22 parsel sayılı parsellerde ileride yapılacak olan yatırım ve tadilat işlemlerinde sıkıntı yaşanmaması için planın revize edilerek yapı yasaklı alandan çıkarılması talep edilmiştir.

Bununla beraber, Büyükçekmece Belediye Başkanlığınca Başkanlığımıza iletilen ilgi (g) ve ilgi (h) yazı ve ekleriyle “19.02.2018 tarihinde Bakanlıkça onaylanan Pınartepe Mahallesi, 851 ada 5,6 parseller, 638 ada 19,22 parseller ile 1186 ada 3,4 parsellere ilişkin olarak İmar Planına Esasa Jeolojik- Jeoteknik Etüd Raporu ve 190 ha’lık alanda 12.06.2018 tarihinde Bakanlıkça onaylanan Büyükçekmece İlçesi, Pınartepe Mahallesi İmar Planı’na Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporlarından bahisle Bakanlıkça onaylanan söz konusu Büyükçekmece İlçesi, Pınartepe Mahallesi İmar Planı’na Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporları doğrultusunda 28.01.2015 tarihinde onaylanan Pınartepe Mahallesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının revize edilmesi ve yapı yasaklı alandan çıkarılması” talep edilmiştir. Söz konusu ilgi (g) ve ilgi (h) yazı ve eklerinde iletilen talepler ile ilgili olarak, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nden talep edilen görüşe istinaden ilgi (ı) kurum görüş yazısı tarafımıza iletilmiştir.

Sonuç olarak, yukarıdaki hususlarla birlikte Büyükçekmece Kaymakamlığının ilgi (f) yazısında belirtilen talepler ile ilgili olarak Büyükşehir Belediye Meclisince; “Büyükçekmece İlçesi, Pınartepe Mahallesi 638 ada 19 ve 22 nolu parsellere ilişkin talep incelenmiş olup; bahse konu parselleri de kapsayan 28/01/2015 t.t.li Pınartepe Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 08.08.2010 t.t.li Beylikdüzü- Gürpınar 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında, yapı yasaklı alan olarak tanımlanan alanlara ilişkin Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 14/07/2016 tarih ve BN:9777 sayılı yazısı eki Tübitak-MAM (Marmara Araştırma Merkezi) tarafından oluşturulan heyelan analiz çalışması kapsamında sonuç raporu, haritalar, ek/eklentiler ile tanımlanan alanın plan onama sınırı dışına bilgi paftasında gösterildiği şekli ile çıkarılarak yeniden düzenlenmesi, ayrıca plan onama sınırı dışında çıkarılan alan ve İBB Meclisinin 16/01/2015 gün ve 134 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan plan çalışması ile bütünlük oluşturacak şekilde 1/5000 ölçekli plan çalışmasının Şehir Planlama Müdürlüğü’nce yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.” şeklinde ilgi (i) Karar alınmıştır.

İlgi (i) Meclis Kararı doğrultusunda, öncelikle, söz konusu kararda belirtilen alanların “Yapı Yasaklı Alan” taramalarının iptal edilmesine yönelik hazırlanan Büyükçekmece İlçesi, Pınartepe Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 17.12.2018 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmıştır.

Bunun ardından, yine ilgi (i) Meclis Kararı doğrultusunda, 17.12.2018 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği sınırları ve Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (e) Kararında belirtilen sınırlar içerisinde 1/5000 ölçekli plan çalışmasının yapılması doğrultusunda ilgi (j) ve ilgi (k) yazılarımızla ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş yazısı talep edilmiştir.

Sonuç olarak ilgi (e) ve (i) Meclis kararları ve ilgi (j) ve ilgi (k) yazılarımıza istinaden tarafımıza iletilen kurum görüşleri doğrultusunda, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün ilgi (l) ve ilgi (m) yazılarında belirtilen hususlar temel alınarak, Müdürlüğümüzce Büyükçekmece İlçesi, Pınartepe Mahallesi’nde yaklaşık 200 hektarlık bir alanda hazırlanan Büyükçekmece İlçesi, Pınartepe Mahallesi’nin Bir Kısmına İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifi ilgi (n) yazımızla Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup, söz konusu plan teklifine ilişkin alınan ilgi (o) Büyükşehir Belediye Meclis Kararı doğrultusunda hazırlanan plan dağıtım aşamasındadır. ” Denilerek.

Bu defa, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kıyı kenar tespit çalışmaları devam eden ve ilgi (n) yazı eki teklif nazım imar planı sınırları dışında bırakılan yaklaşık 38,8 hektarlık alanda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kıyı kenar tespit çalışmalarının neticelenmesiyle, yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Büyükçekmece İlçesi, Pınartepe Mahallesi’nin Kıyı Kısmına İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifi ve eklerinin 3194 sayılı İmar Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve yürürlükteki yasalar ve yönetmeliklere göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Büyükçekmece İlçesi, Pınartepe Mahallesinin Kıyı kısmına ilişkin 1/5000 ölçekli NİP teklifi incelenmiş olup; Zemin durumuna ilişkin TÜBİTAK Heyelan Çalışması ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerleşime Uygunluk Çalışma verilerine ilişkin koordinasyon kurularak görüşler arasındaki farklılıkların giderilmesi amacıyla yeniden değerlendirilmek üzere müdürlüğüne iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.”

            Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık – Kentsel Yenileme – Deprem ve Doğal Afet Komisyonları müşterek raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı, Kasım Ayı Toplantılarının 10 Kasım 2021 tarihli 2. birleşiminde okunarak müzakereye açıldı: CHP ve İYİ Parti Grubunun muhalefetiyle yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oyçokluğu ile kabulü kararlaştırılmıştır.